Openbare besluitenlijst d.d. 31 augustus 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

306533 (Direct openbaar)

Onderwerp

Schriftelijke vragen BOP over informatiecentrum Paleis Soestdijk

Beslispunten

Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vagen van de BOP over de verkoop van zwak-alcoholische dranken (bier en wijn) in het informatiecentrum Paleis Soestdijk.

De brief naar de fractie van de BOP en de leden van de gemeenteraad sturen.

Samenvatting voor de inwoner

BOP Baarn heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkoop van zwak-alcoholische dranken (bier en wijn) in het informatiecentrum Paleis Soestdijk, dat deze zomer is geopend. Het college van burgemeester en wethouders beantwoordt deze vragen met bijgaande brief.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

299441 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beslissing op bezwaar Zandvoortweg 32

Beslispunten

 1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.
 2. het bestreden besluit in stand te laten onder aanvulling van een motivering.

Samenvatting voor de inwoner

Het college heeft bij besluit van 10 november 2020 een omgevingsvergunning geweigerd voor het legaliseren van een bed & breakfast in het bij gebouw op het perceel Zandvoortweg 32 te Baarn. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. De Adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren en het besluit in stand te laten met een aanvullende motivering. Het college heeft dit advies gevolgd en het gebrek hersteld.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

310328 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Subsidie Verhoging kwaliteit jeugdsport 2021

Beslispunten

 1. De maximale subsidie per trainersopleiding bepalen op € 1.000.
 2. Toekennen van de Subsidie Verhoging Kwaliteit Jeugdsport 2021 (in totaal €38.403) aan de sportverenigingen volgens het bijgevoegde overzicht.
 3. Instemmen met verzending van het bijgevoegde persbericht.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente verstrekt in 2021 € 38.403 subsidie om sportverenigingen te stimuleren de kwaliteit van het sportaanbod voor de jeugd te verbeteren. De verenigingen worden met subsidie beloond als er gediplomeerde trainers voor de jeugdleden zijn. Hoe meer gediplomeerde jeugdtrainers een vereniging heeft, des te meer subsidie zij ontvangt. De gemeente subsidieert ook de opleidingskosten van leden tot (jeugd)trainer. De verdeling van het subsidiegeld is geregeld in de subsidieregeling “Subsidie Verhoging kwaliteit jeugdsport 2016” (zie Bijlage 1).

Het afgelopen sportjaar zijn 72 deskundige jeugdtrainers actief geweest bij 16 Baarnse clubs. Vier sportverenigingen hebben in totaal 12 leden laten opleiden tot trainer.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

265202 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Afboeken oninbare algemene debiteuren 2020

Beslispunten

1.             Akkoord te gaan met het oninbaar verklaren van oninbare debiteuren;

2.             De oninbaar verklaarde vorderingen ad.€ 95.707,46 af te boeken

Samenvatting voor de inwoner

Het blijkt dat sommige debiteuren niet in staat zijn hun schuld bij de gemeente te voldoen. Na herhaalde pogingen de vordering toch te innen worden deze debiteuren als oninbaar aangemerkt. De vordering wordt afgeboekt.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke
n.v.t.

Zaaknummer

295875 (Direct openbaar)

Onderwerp

Stichting Eemvallei Educatief (STEV) vaststelling jaarrekening 2020

Beslispunten

De gemeenteraad voorstellen:

 1. Geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2020 van Stichting Eem-Vallei Educatief;
 2. Bijgevoegde reactiebrief aan Stichting Eem-Vallei Educatief vast te stellen. 

Samenvatting voor de inwoner

De Stichting Eem-Vallei Educatief (STEV) heeft het Bestuursverslag en de Jaarrekening 2020 opgesteld. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid te reageren op deze jaarrekening en een zienswijze in te dienen. Het advies aan de gemeenteraad is om geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2020 en de reactiebrief vast te stellen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

307589 (Direct openbaar)

Onderwerp

Opzegging beheerovereenkomsten en volmacht

Beslispunten

 1. De opzegging van de beheerovereenkomst per 1 september 2021 voor de Professor Meijerslaan 3 te bekrachtigen.
 2. In te stemmen met opzegging beheerovereenkomst voor de Wagenaarlaan 10.
 3. Volmacht te verlenen aan de teammanager Intern Advies voor besluiten over opzegging van overeenkomsten voor huur, beheer en gebruik van gemeentelijke panden en gronden, waarbij de portefeuillehouder dient te worden geinformeerd.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente Baarn heeft afspraken voor het beheer van de gemeentelijke panden aan de Professor Meijerslaan 3 en Wagenaarlaan 10. In verband met de ontwikkeling van woningbouwplannen wordt het beheer van de gemeentelijke panden opgezegd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

312798 (Direct openbaar)

Onderwerp

Reactie van het Algemeen Bestuur op de ingediende motie van de gemeenteraden van Baarn en Utrechtse Heuvelrug over "Optimalisering samenwerking deelnemers binnen de RID"

Beslispunten

 1. De gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief te informeren over de stand van zaken en de planning in vervolg op de aangenomen motie

Samenvatting voor de inwoner

Het Algemeen Bestuur van de RID heeft een gemeenschappelijk antwoord opgesteld op de motie die in de gemeenteraden van Baarn en Utrechtse Heuvelrug is aangenomen over de “Optimalisering samenwerking deelnemers binnen de RID”. De reactiebrief van het AB is aan de gemeenten en het bestuur van de RSD verstuurd.

Na de zomer formaliseren de colleges van B&W/DB-RSD en hun directies samenwerkingsafspraken waardoor de harmonisatie van applicaties verder gerealiseerd kan worden en zo de kwaliteit en de kosten in de toekomst onder controle kunnen worden gehouden.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

311354 (Direct openbaar)

Onderwerp

bezwaarschrift voorlopige vestiging voorkeursrecht

Beslispunten

De gemeenteraad te informeren over het ingediende bezwaarschrift tegen de voorlopige aanwijzing voorkeursrecht middels een raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juli besloten een voorkeursrecht te vestigen op de percelen Drakenburgerweg 8 en 10, zodat de gemeente Baarn een eerste recht van koop verkrijgt en een grondpositie voor de gemeente beter gewaarborgd is. Dit is een voorlopige aanwijzing. De gemeenteraad zal hierover nog in september vergaderen en na besluit van de gemeenteraad is het voorkeursrecht definitief. Tegen het besluit van het college is bezwaar gemaakt. Het college informeert de raad over het ingediende bezwaar voordat de raad over het voorstel vergadert.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

294135 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Vaststellen Definitief Ontwerp reconstructie Altalaan, Wittelaan, Sophialaan

Beslispunten

 1. In te stemmen met het definitief ontwerp van de Altalaan, Wittelaan en Sophialaan.
 2. De vragen van de BOP te beantwoorden middels een raadsinformatiebrief;

Samenvatting voor de inwoner

Het riool en bestrating in de Altalaan, Wittelaan en Sophialaan is verouderd en aan vervanging toe. In 2022 vervangen we daarom delen van het riool en de gehele bestrating. Daarnaast krijgen de bewoners de optie om de woning op kosten van de gemeente af te koppelen. In dit voorstel wordt aan het college gevraagd in te stemmen het definitief ontwerp zodat met de uitvoering kan worden gestart in q1 van 2022 (beslispunt 1). De raad wordt geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief waarin ook de mondelinge vragen van de BOP zijn verwerkt (beslispunt 2).

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

281380 (Openbaar na een week)

Onderwerp

subsidievaststelling 2020 Welzin

Beslispunten

1.     Op basis van het jaarverslag 2020 de subsidie van Welzin vaststellen op €243.665 en een bedrag van € 926,- terugvorderen.

2.     Instemmen met verzending van bijgevoegde vaststellingsbeschikking.

Samenvatting voor de inwoner

Welzin krijgt subsidie voor de uitvoering van Algemeen Maatschappelijk Werk en preventie GGZ. Uit het jaarverslag van Welzin blijkt dat zij hebben voldaan aan de voorwaarden en dat de subsidie voor 2020 definitief kan worden vastgesteld.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

305345 (Direct openbaar)

Onderwerp

Wijziging gemeenschappelijke regeling RMN en lidmaatschap WSGO

Beslispunten

 1. De raad voor te stellen om het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging van de artikelen 23 en 30 van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN), ten behoeve van de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.
 2. Onder voorbehoud van toestemming van de raad in te stemmen met de wijziging van de gemeenschappelijke regeling RMN.
 3. De raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen over deelname van RMN aan de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO).
 4. De raad voor te stellen om bijgaande reactiebrief aan het bestuur van RMN vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente Baarn neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN). RMN zamelt huishoudelijk afval in en reinigt de openbare ruimte. De gemeenschappelijke regeling is niet meer actueel, omdat op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is ingegaan. Het college wil instemmen met het aanpassen van de regeling aan deze wet. Hiervoor moet de gemeenteraad toestemming geven.

Daarnaast wil RMN lid worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). De rechtspositie van het personeel van RMN wordt daarmee gelijk aan die van gemeenteambtenaren. Om lid te kunnen worden moet de raad in de gelegenheid zijn gesteld om wensen en bedenkingen in te brengen. Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen, zodat RMN lid kan worden van de WSGO.