Openbare besluitenlijst d.d. 5 januari 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

193873 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Exploitatie 2019 Bosbad de Vuursche

Beslispunten

Op basis van het accountantsverslag 2019 en het advies van de raad van toezicht Bosbad De Vuursche decharge verlenen aan het bestuur van de Stichting Bosbad De Vuursche over het in 2019 gevoerde beleid. (zie brief in Bijlage 1).

Samenvatting voor de inwoner

Op basis van het accountantsverslag 2019 van de Stichting Bosbad De Vuursche en het advies van de raad van toezicht Bosbad De Vuursche verleent het college van burgemeester en wethouders aan het bestuur van de Stichting Bosbad De Vuursche decharge over het in 2019 gevoerde beleid.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

202164 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Alternatief plan Meyer Bergman Erfgoed voor Alexanderkwartier Soestdijk

Beslispunten

  1. Meyer Bergman Erfgoed Groep antwoorden met bijgaande brief;
  2. De raad informeren via bijgaande raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Meyer Bergman Erfgoed Groep, eigenaar van Paleis Soestdijk, heeft aangegeven te onderzoeken of er een alternatief plan mogelijk is voor de woningbouw Alexanderkwartier. Doel is te onderzoeken of er een plan mogelijk is met minder impact op het bos aansluitend aan het marechausseeterreinen ('borrebos') en dat beter scoort op behoud zoveel mogelijk natuurwaarden. De eigenaar van Soestdijk wil hiermee tegemoet komen aan kanttekeningen die geplaatst zijn tegen woningbouw in het bos, in het advies van de klankbordgroep van juni 2020 en in inspraakreacties.

Uitgangspunt voor een alternatief plan is dat ook daarmee een duurzame instandhouding van het landgoed kan worden gewaarborgd. 

Er wordt nog onderzocht wat dit voor de planning betekent. Behandeling van het ontwerpbestemmingsplan in de raadscyclus van maart 2021 is echter niet meer haalbaar.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

195621 (Direct openbaar)

Onderwerp

Antwoorden op schriftelijke vragen PvdA Openbare Verlichting (194441)

Beslispunten

Betreft hier een informatieverzoek en de bijbehorende antwoorden.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente Baarn is bezig met het omschakelen naar mogelijk een andere beheerder voor de Openbare Verlichting. Dit is een proces dat de nodige tijd in beslag neemt. Het komende jaar (2021) wordt dan ook gebruikt om dit voor te bereiden en de overgang goed te begeleiden.

Over dit proces is door de PvdA Baarn een aantal collegevragen gesteld. In dit collegevoorstel en Raadsinformatiebrief wordt hierop antwoord gegeven.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

200615 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP tav. RAP

Beslispunten

  1. De schrfitelijke vragen van CU-SGP ten aanzien van het regionaal adaptatieplan te beantwoorden zoals voorgesteld in bijgevoegd document

Samenvatting voor de inwoner

Naar aanleiding van een raadsinformatiebrief over het regionaal adaptatieplan (RAP) heeft CU-SGP een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college. Die vragen worden in dit collegevoorstel beantwoord.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

200904 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beantwoording ingekomen brief over bomenkap in Baarn

Beslispunten

  1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de ingekomen brief over de bomenkap in Baarn. 

Samenvatting voor de inwoner

Op 28 oktober ontving de gemeenteraad en het college een brief van ‘Stichting Mooi Baarn’ over de voorgenomen bomenkap in Baarn. In de brief werden zorgen geuit over de gemeentelijke bomenkap, vanwege de signalen over grote onvrede over de bomenkap die zij ontvingen uit de omgeving. Het college geeft op verzoek van de gemeenteraad antwoord op de brief.