Openbare besluitenlijst d.d. 6 april 2021 (inclusief na 2 weken openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

255185 (Openbaar na 2 weken)

Onderwerp

Zienswijze voorlopige jaarstukken 2020/Ontwerpbegroting 2022 incl. geactualiseerde begroting 2021 VRU

Beslispunten

De raad voor te stellen:

 1. Geen zienswijzen in te dienen met betrekking tot de Voorlopige jaarstukken 2020 en de voorgestelde invulling van de resultaatbestemming.
 2. Geen zienswijzen in te dienen met betrekking tot de Actualisatie begroting 2021 VRU.
 3. Geen zienswijzen in te dienen met betrekking tot de Ontwerpbegroting 2022 VRU.
 4. De reactiebrief aan het DB van de VRU vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft diverse financiële stukken verzonden met betrekking tot de jaren 2020 t/m 2022 waarop de gemeenteraden zienswijzen mogen indienen.

·        De voorlopige jaarstukken 2020

·        De geactualiseerde begroting 2021

·        De ontwerpbegroting 2022

In dit voorstel worden de diverse stukken benoemd en worden voorstellen gedaan ten aanzien van het wel of niet indienen van zienswijzen.

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

255416 (Openbaar na een week)

Onderwerp

bestuurlijk wederhoor rekenkamerraportage DoeMee-onderzoek Toezicht en Handhaving

Beslispunten

 1. bijgaande brief aan de rekenkamercommissie te sturen als bestuurlijk wederhoor

Samenvatting voor de inwoner

De rekenkamercommissie van de gemeenteraad van de gemeente heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar het toezicht en de handhaving op OOV binnen de gemeente Baarn. Ze hebben hiertoe geparticipeerd in een breder onderzoek bij meerdere gemeenten van onderzoeksbureau Necker van Naem. Het college geeft haar bestuurlijk wederhoor op deze rapportage met bijgevoegde brief.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

247603 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Beslispunten

1.   Vaststellen van de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Samenvatting voor de inwoner

Het college heeft de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) vastgesteld. Inwoners die minder inkomsten hebben door de coronamaatregelen en daardoor hun woonkosten niet meer kunnen betalen kunnen in aanmerking komen voor deze regeling. Hiermee willen we inwoners die als gevolg van de coronamaatregelen financiële problemen hebben ondersteunen. Een aanvraag voor deze regeling kan worden gedaan door Uitvoeringsorganisatie BBS en is met terugwerkende kracht aan te vragen vanaf 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

254954 (Direct openbaar)

Onderwerp

Principeverzoek Zandvoortweg 140

Beslispunten

 1. In te stemmen met het vrijgeven van het principevoorstel voor woningbouw op de locatie achter het perceel Zandvoortweg 140 voor het door de initiatiefnemer informeren van omwonenden en belanghebbenden.
 2. De raad middels een RIB te informeren over de stand van zaken.

Samenvatting voor de inwoner

Voor de locatie Zandvoortweg 140 wordt een plan voor twee woningen voorbereid. De stap wordt nu gezet om het te presenteren aan belanghebbenden en omwonenden. Daarna wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad om een eerste standpunt te bepalen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

257341 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beslissing op bezwaar - Nieuwstraat 12/12A

Beslispunten

 1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
 2. het besluit ongewijzigd in stand te laten;
 3. geen proceskosten toe te kennen.

Samenvatting voor de inwoner

Het college laat in de beslissing op bezwaar de omgevingsvergunning van 21 juli 2020 voor het perceel Nieuwstraat 12 /12A ongewijzigd in stand. Deze vergunning was verleend voor het legaliseren van een Bed&Breakfast op dit perceel. Tegen deze omgevingsvergunning was bezwaar gemaakt. De adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd dit bezwaar ongegrond te verklaren. Het college heeft dit advies gevolgd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

256043 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Project toegankelijke en optimale websites

Beslispunten

1. In te stemmen met het realiseren van een nieuwe website.

2. In te stemmen met de financiële dekking voor de realisatie van het project toegankelijke en optimale websites.

3. In te stemmen om de financiële dekking van de structurele kosten voor te leggen aan de gemeenraad via de perspectiefnota 2022.

Samenvatting voor de inwoner

De website moet worden vernieuwd zodat deze voldoet aan de wensen van de samenleving en aan wettelijke eisen. De huidige website voldoet hier niet aan.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

259679 (Openbaar na een week)

Onderwerp

bestuurlijke reactie RKC onderzoek burgerparticipatie

Beslispunten

 1. Instemmen met de bestuurlijke reactie en deze doen toekomen aan de rekenkamercommissie.

Samenvatting voor de inwoner

Burgerparticipatie is het betrekken van inwoners bij het uitvoeren van projecten of het maken van beleid. Of zelfs het faciliteren van initiatieven van inwoners.

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar burgerparticipatie in Baarn. Wat gaat goed, wat kan beter? Hierover is een rapport uitgebracht met conclusies en aanbevelingen.

Het college reageert als eerste op dit rapport. De conclusies zijn herkenbaar. Wel ziet het college onderscheid tussen verschillende situaties waarin aan participatie wordt gedaan. Ook wordt een aanzet gegeven hoe de aanbevelingen kunnen worden opgevolgd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

253248 (Direct openbaar)

Onderwerp

Dienstverleningsovereenkomst 2021 RUD Utrecht

Beslispunten

 1. Overgaan tot het ondertekenen van de Dienstverleningsovereenkomst RUD Utrecht 2021;

Samenvatting voor de inwoner

De gemeentelijke taken voor het werkveld milieu worden uitgevoerd door de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht). De gemeente Baarn en de RUD Utrecht hebben in een Dienstverleningsovereenkomst exacte afspraken gemaakt over de uitvoering van taken en de kosten daarvan voor het jaar 2021.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

256571 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Subsidietoekenning Baarnse Klimaatalliantie en EnergiekBaarn

Beslispunten

 1. Een subsidie van €68.920 toe te kennen aan stichting Baarnse Klimaatalliantie.
 2. €3.280 van de subsidieaanvraag van stichting Baarnse Klimaatalliantie, bedoeld voor monitoring, af te wijzen.
 3. Een subsidie van €49.300 toe te kennen aan energiecoöperatie EnergiekBaarn.
 4. Deze subsidies te dekken uit de subsidieregeling Duurzame Initiatieven Baarn 2020.
 5. Bijgaande subsidiebeschikkingen aan stichting Baarnse Klimaatalliantie en energiecoöperatie EnergiekBaarn te verzenden.

Samenvatting voor de inwoner

De stichting Baarnse Klimaatalliantie en de energiecoöperatie EnergiekBaarn hebben een subsidie aangevraagd bij de gemeente. De subsidie is voor activiteiten die gericht zijn op het verminderen van energieverbruik en het realiseren van de productie van duurzame energie, in de vorm van zonnepanelen op daken. De Baarnse Klimaatalliantie richt zich op het waarmaken van het Baarns Klimaatakkoord in het algemeen en EnergiekBaarn richt zich specifiek op advies en voorlichting voor particulieren. De gemeente geeft de stichting een subsidie van €68.920 en de energiecoöperatie €49.300 voor het uitvoeren van deze activiteiten. De subsidie is voor 2021 en 2022. De subsidie past binnen de nieuwe Subsidieregeling Duurzame Initiatieven Baarn 2020. Meer informatie over deze regeling vindt u op www.baarn.nl/duurzamesubsidies.