Openbare besluitenlijst d.d. 6 april 2021

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

247603 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Beslispunten

1.   Vaststellen van de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Samenvatting voor de inwoner

Het college heeft de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) vastgesteld. Inwoners die minder inkomsten hebben door de coronamaatregelen en daardoor hun woonkosten niet meer kunnen betalen kunnen in aanmerking komen voor deze regeling. Hiermee willen we inwoners die als gevolg van de coronamaatregelen financiƫle problemen hebben ondersteunen. Een aanvraag voor deze regeling kan worden gedaan door Uitvoeringsorganisatie BBS en is met terugwerkende kracht aan te vragen vanaf 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

254954 (Direct openbaar)

Onderwerp

Principeverzoek Zandvoortweg 140

Beslispunten

  1. In te stemmen met het vrijgeven van het principevoorstel voor woningbouw op de locatie achter het perceel Zandvoortweg 140 voor het door de initiatiefnemer informeren van omwonenden en belanghebbenden.
  2. De raad middels een RIB te informeren over de stand van zaken.

Samenvatting voor de inwoner

Voor de locatie Zandvoortweg 140 wordt een plan voor twee woningen voorbereid. De stap wordt nu gezet om het te presenteren aan belanghebbenden en omwonenden. Daarna wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad om een eerste standpunt te bepalen.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

253248 (Direct openbaar)

Onderwerp

Dienstverleningsovereenkomst 2021 RUD Utrecht

Beslispunten

  1. Overgaan tot het ondertekenen van de Dienstverleningsovereenkomst RUD Utrecht 2021;

Samenvatting voor de inwoner

De gemeentelijke taken voor het werkveld milieu worden uitgevoerd door de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht). De gemeente Baarn en de RUD Utrecht hebben in een Dienstverleningsovereenkomst exacte afspraken gemaakt over de uitvoering van taken en de kosten daarvan voor het jaar 2021.