Openbare besluitenlijst d.d. 6 juli 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

280207 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Jaarverslag 2020 Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn

Beslispunten

 1. Akkoord te gaan met de voorgestelde aanpak van de aanbevelingen in jaarverslag 2020;
 2. De Adviescommissie Bezwaarschriften hierover te informeren via een brief;
 3. De gemeenteraad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Onlangs is het jaarverslag over 2020 van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn uitgebracht. Het aantal bezwaarschriften dat de gemeente Baarn in 2020 ontving was hoger dan in 2019. De meeste bezwaren richtten zich tegen verkeersbesluiten en omgevingsvergunningen voor bouw. De bezwaarcommissie geeft aanbevelingen en benoemt tevens wat haar in positieve zin opvalt. De commissie adviseert de gemeente om haar besluiten aan de voorkant nog beter uit te leggen en complimenteert de gemeente over de informele procedure. Eén op de vijf bezwaarschriften wordt door betrokkenen in overleg met de ambtelijke organisatie informeel opgelost.

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

287693 (Direct openbaar)

Onderwerp

Raadsinformatiebrief Update acties en ontwikkelingen Coronavirus

Beslispunten

 1. De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de laatste acties en de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus.

Samenvatting voor de inwoner

Het college informeert de raad elk kwartaal door middel van een raadsinformatiebrief over de laatste acties en ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus en de gevolgen van de maatregelen voor de Baarn.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

284078 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Regionaal programma wonen en werken Regio Amersfoort

Beslispunten

1.    Akkoord gaan met het Regionaal programma wonen en werken Regio Amersfoort

2.    Instemmen met het ter informatie sturen van dit programma aan de gemeenteraad

Samenvatting voor de inwoner

Voldoende ruimte voor wonen en werken is belangrijk. Tegelijkertijd streven de provincie Utrecht en de gemeenten in de Regio Amersfoort ook naar woningen van goede kwaliteit en efficiënt gebruik van bestaande bedrijventerreinen.

Samenwerking is noodzakelijk, ieder vanuit z’n eigen rol, verantwoordelijkheid en instrumentarium. In de regio Amersfoort is een programma opgesteld en bestuurlijk vastgesteld voor de periode 2020-2030. In dit programma staat beschreven hoe en waar we de opgaven ten aanzien van woningbouw en bedrijventerreinen willen realiseren.

De provincie en de gemeenten gaan samen de vinger aan de pols houden en jaarlijks actualiseren. Deze nieuwe werkwijze komt tegemoet aan de noodzaak om flexibeler te kunnen inspelen op maatschappelijke vraagstukken, zoals de woningbouwopgave en de opgave voor werklocaties. 

 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

281371 (Direct openbaar)

Onderwerp

Overdracht activiteiten Dataland naar Kadaster

Beslispunten

 1. Met het Kadaster een overeenkomst aan te gaan voor het leveren van WOZ-detailgegevens aan private en publieke partijen.
 2. De huidige overeenkomst met Dataland te beëindigen per 31 december 2021.

Samenvatting voor de inwoner

Dataland is een organisatie door en voor gemeenten, die verschillende activiteiten voor gemeenten verzorgt. Een van deze activiteiten is het doorleveren van WOZ-detailgegevens aan afnemende partijen.

Dataland stopt met zijn activiteiten per 31 december 2021 en draagt deze over aan het Kadaster. Hiervoor moet de Gemeente een overeenkomst aangaan met het Kadaster.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

281781 (Direct openbaar)

Onderwerp

Cultuursubsidie verantwoording 2020: Bibliotheek

Beslispunten

Instemmen met het vaststellen van de subsidie aan Bibliotheek Eemland, vestiging Baarn, zoals bepaald in de oorspronkelijke beschikking 2020 ad EUR 440.545.

Samenvatting voor de inwoner

Ondanks de langdurige sluitingen van de vestiging in Baarn, als gevolg van de coronapandemie, heeft de bibliotheek haar activiteiten deels online kunnen voortzetten en haar uitleenfunctie weten te behouden. Er was sprake van een grote loyaliteit van haar leden, die lopende abonnementen niet opgezegd hebben. Corona heeft voelbaar gemaakt hoezeer de bibliotheek gewaardeerd wordt voor studiebezoek, activiteiten en het uitzoeken van een boek. Het is mooi om te zien dat het enthousiasme en de inzet bij vrijwilligers en medewerkers van de bibliotheek behouden is gebleven, ondanks langdurige sluitingen.

Op 9 juni 2021 heeft de gemeente kennis genomen van de jaarstukken 2020 van uw organisatie. Uit deze stukken is gebleken dat aan de voorwaarden van de subsidiebeschikking is voldaan. Hierdoor kan de subsidie voor 2020 worden vastgesteld. Het subsidiebedrag voor de door uw organisatie geleverde prestaties voor 2020 stellen wij vast op € 440.545. Dit bedrag heeft u reeds ontvangen. De gemeente gaat hierbij coulant om met de vaststelling van subsidies voor het jaar 2020. Zij doet dit wanneer de subsidieontvangers door de coronacrisis de activiteiten waarvoor de subsidies verleend zijn, niet of gedeeltelijk kunnen uitvoeren.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

281783 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Cultuursubsidie verantwoording 2020: De Speeldoos

Beslispunten

 1. Instemmen met het vaststellen van de subsidie aan Theater de Speeldoos, zoals bepaald in de oorspronkelijke beschikking 2020 ad € 446.461.
 2. Instemmen met het instellen van bestemmingsreserve 'coronaeffecten'.

Samenvatting voor de inwoner

Theater de Speeldoos ontvangt subsidie van gemeente Baarn voor de exploitatie van een professioneel cultureel centrum. Vanwege de langdurige sluiting van het theater, als gevolg van de coronapandemie, hebben geplande activiteiten nauwelijks doorgang kunnen vinden. Terwijl het jaar voor De Speeldoos positief begon met veel verhuuractiviteiten en een goed bezochte professionele programmering. Het theater is erin geslaagd deze periode van sluiting effectief te benutten door een slimme bedrijfsvoering met een positief exploitatieresultaat als gevolg.

Op 9 juni 2021 heeft de gemeente kennis genomen van de jaarstukken 2020 van Theater de Speeldoos. Uit deze stukken is gebleken dat aan de voorwaarden van de subsidiebeschikking is voldaan. Hierdoor kan de subsidie voor 2020 worden vastgesteld. De gemeente gaat hierbij coulant om met de vaststelling van subsidies voor het jaar 2020. Zij doet dit wanneer de subsidieontvangers door de coronacrisis de activiteiten waarvoor de subsidies verleend zijn, niet of gedeeltelijk kunnen uitvoeren.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

281785 (Direct openbaar)

Onderwerp

Cultuursubsidie verantwoording 2020: RTV Baarn

Beslispunten

Instemmen met het vaststellen van de subsidie aan RTV Baarn, zoals bepaald in de oorspronkelijke beschikking 2020 ad EUR 39.478.

Samenvatting voor de inwoner

RTV Baarn ontvangt subsidie van gemeente Baarn voor het maken en uitzenden van programma’s via radio en televisie voor de inwoners van Baarn, Lage Vuursche en Eembrugge. De programmering heeft voor het grootste deel betrekking op lokale gebeurtenissen en ontwikkelingen van informatieve, educatieve en culturele aard.

Ondanks de coronapandemie was RTV Baarn actief en zichtbaar op radio en televisie. Helaas konden de festiviteiten rondom het 60-jarig jubileum geen doorgang krijgen en worden deze verschoven naar 2021. De lockdown heeft zichtbaarder gemaakt hoe belangrijk de rol van lokale media is, door bijvoorbeeld de uitzending van raadsvergaderingen, drone-actie en het uitzenden van liveoptredens van culturele amateurverenigingen. Daarnaast heeft RTV Baarn afgelopen jaar hard gewerkt aan de samenwerking tussen de lokale mediapartners van Amersfoort, Leusden, Bunschoten en Soest. Samen vormen zij streekomroep Eemland1 en hebben zij gezamenlijk de zendmachtiging in eerdergenoemde gemeenten aangevraagd bij het Commissariaat voor de Media.

Op 9 juni 2021 heeft de gemeente kennis genomen van de jaarstukken 2020 van RTV Baarn. Uit deze stukken is gebleken dat aan de voorwaarden van de subsidiebeschikking is voldaan. Hierdoor kan de subsidie voor 2020 worden vastgesteld. De gemeente gaat hierbij coulant om met de vaststelling van subsidies voor het jaar 2020. Zij doet dit wanneer de subsidieontvangers door de coronacrisis de activiteiten waarvoor de subsidies verleend zijn, niet of gedeeltelijk kunnen uitvoeren.

 

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

284535 (Openbaar na een week)

Onderwerp

aanwijzing voorkeursrecht Drakenburgerweg 8 en 10

Beslispunten

 1. De percelen Drakenburgerweg 8 en 10, kadastraal bekend als H943 en H969, op grond van het bepaalde in artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) voorlopig aan te wijzen als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. De aangewezen percelen worden weergegeven in de bij dit besluit gevoegde kadastrale lijst en kaart. Deze gronden zijn thans in gebruik als graszodenkwekerij en bestemd tot ‘groen - dorpsrand’. Aan deze gronden wordt een, nader bij bestemmingsplan uit te werken, niet-agrarische bestemming toegedacht, die afwijkt van het huidige gebruik.
 2. De raad voor te stellen de betreffende percelen op grond van het bepaalde in artikel 5 van de Wvg aan te wijzen als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. 

Samenvatting voor de inwoner

De provincie Utrecht werkt aan een plan om de verkeersveiligheid en de doorstroming op de provinciale weg N221 ten noordwesten van Baarn te verbeteren, bekend als 'Poort van Baarn'. Onderdeel van dat plan is de aanleg van een extra rotonde op percelen die nu in gebruik zijn als graszodenkwekerij. De afspraak met de provincie is dat de gemeente de benodigde gronden verwerft. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een voorkeursrecht te vestigen op de percelen Drakenburgerweg 8 en 10, zodat de gemeente Baarn een eerste recht van koop verkrijgt en een grondpositie voor de gemeente beter gewaarborgd is. Dit is een voorlopige aanwijzing. De gemeenteraad zal hierover nog in september vergaderen en na besluit van de gemeenteraad is het voorkeursrecht definitief.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

281430 (Direct openbaar)

Onderwerp

Rapportage Sociaal Domein jan.-juni 2021

Beslispunten

 1. Instemmen met het versturen van de raadsinformatiebrief met als bijlage de rapportage sociaal domein januari - juni 2021.

Samenvatting voor de inwoner

De raad informeren over de stand van zaken in het sociaal domein via de rapportage sociaal domein januari - juni 2021.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

287767 (Direct openbaar)

Onderwerp

Stand van zaken Integrale Toegang

Beslispunten

 1. De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren over de voortgang van het proces met betrekking tot Integrale Toegang.

Samenvatting voor de inwoner

Op 21 april 2021 heeft u besloten om de toegang tot alle ondersteuning voor onze inwoners onder te brengen bij één nieuw loket. Binnen deze nieuwe Integrale Toegang worden de organisaties die nu de toegang vormen samengebracht. Dat biedt de mogelijkheid om de samenwerking te versterken en de ondersteuning van onze inwoners nog beter op elkaar af te stemmen. 

De gemeenteraad wordt via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken van dat proces.