Openbare besluitenlijst d.d. 6 oktober 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

162721 (Direct openbaar)

Onderwerp

VN 75 jaar

Beslispunten

 1. Geen gebouw uit te lichten naar aanleiding van het 75 jarig bestaan van de Verenigde Naties.
 2. Wel aandacht te besteden aan het 75 jarig bestaan van de Verenigde Naties in de (sociale) media van de gemeente in de week van 19 t/m 24 oktober 2020.
 3. In te stemmen met de inhoud van de antwoordbrief en deze aan de NVVN (Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties) en cc gemeenteraad te sturen.

Samenvatting voor de inwoner

In de week van 19 tot en met 24 oktober 2020 zal in de (sociale) media van de gemeente aandacht besteed worden aan het 75 jarig bestaan van de VN. In deze week zullen geen gebouwen blauw uitgelicht worden in de gemeente.

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

162723 (Direct openbaar)

Onderwerp

Orange the World

Beslispunten

 1. Geen gebouw uit te lichten naar aanleiding van de 'Orange the World' campagne.
 2. Van 25 november 2020 tot en met 10 december 2020 aandacht te besteden aan de campagne 'Orange the World' in de (sociale) media van de gemeente.
 3. In te stemmen met de inhoud van de antwoordbrief en deze aan UN Women Nederland en cc gemeenteraad te sturen.

Samenvatting voor de inwoner

Van 25 november tot en met 10 december zal in de (sociale) media van de gemeente aandacht besteed worden aan de 'Orange the World' campagne. Gedurende deze periode zullen geen gebouwen oranje uitgelicht worden in de gemeente.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

176810 (Direct openbaar)

Onderwerp

Principeverzoek Ericastraat

Beslispunten

 1. In te stemmen met het aanbod van JBB Vastgoedontwikkeling B.V. inzake het perceel Ericahof 15 (kad. perceel M 4221 en 3468) te Baarn, overeenkomstig het in de bijlage toegevoegde bod met referentie JBBVO/0820.

2. De raad voor te stellen:

2.1 In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor herbestemming van de locatie aan de Ericastraat, onder de voorwaarde dat aangetoond wordt dat het toekomstige plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening;

2.2 Een ontwerp bestemmingsplan voor te bereiden op basis van het principeplan conform artikel 3.1 Wro en artikel 3.1 Bro.

2.3 om met betrekking tot de ontwikkeling aan de Ericastraat te Baarn de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening toe te passen. De coördinatie ziet op de volgende besluiten;

a. Het bestemmingsplan

b. De omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

c. De eventueel overige voor het project benodigde besluiten ten behoeve van het bestemmingsplan dan wel de omgevingsvergunning.

Samenvatting voor de inwoner

Initiatiefnemer heeft een voorstel ingediend om het bestaande bedrijfsgebouw aan de Ericastraat te slopen en te vervangen door 28 grondgebonden woningen. Het plan is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan "Nieuwe Oosterhei". Voor de gevraagde herontwikkeling is een ontwerp bijgevoegd. Aan de raad wordt voorgesteld om in principe mee te werken aan het verzoek en op basis hiervan een ontwerp bestemmingsplan op te laten stellen en in procedure te brengen. Tevens wordt voorgesteld om de coördinatieregeling toe te passen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

176835 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Afsluiten DVO Utrechtse heuvelrug

Beslispunten

1.      een dienstverleningsovereenkomst af te sluiten met Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug voor de uitvoering van de samenwerkingsagenda Utrechtse heuvelrug.

Voor ondertekening dient een volmacht te worden afgegeven.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente is aangesloten bij de Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Voor de uitvoering van activiteiten ten behoeve van het Nationaal Park willen gemeente en de Stichting een dienstverleningsovereenkomst afsluiten.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

176234 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Vaststelling subsidie 2019 Bibliotheek Baarn

Beslispunten

Instemming met definitieve toezegging van de subsidiegelden over 2019.

Samenvatting voor de inwoner

Kunst, cultuur en educatie hebben een verbindende werking tussen mensen en bevorderen daarmee een gevoel van wederzijdse betrokkenheid. In deze culturele ambitie spelen bijvoorbeeld de Bibliotheek Baarn en theater De Speeldoos een belangrijke rol.  

De gemeente subsidieert beide organisaties jaarlijks met een forse subsidie. Daarmee kunnen we in Baarn een breed cultureel aanbod handhaven.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

176238 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Vaststelling subsidie 2019 Theater De Speeldoos

Beslispunten

Instemming met definitieve toezegging van de subsidiegelden over 2019.

Samenvatting voor de inwoner

Kunst, cultuur en educatie hebben een verbindende werking tussen mensen en bevorderen daarmee een gevoel van wederzijdse betrokkenheid. In deze culturele ambitie spelen bijvoorbeeld de Bibliotheek Baarn en theater De Speeldoos een belangrijke rol. 

De gemeente subsidieert beide organisaties jaarlijks met een forse subsidie. Daarmee kunnen we in Baarn een breed cultureel aanbod handhaven.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

178029 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Overzicht financiële consequenties Corona (COVID 19) - Stand september 2020

Beslispunten

instemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief "financiële effecten corona september 2020".

Samenvatting voor de inwoner

In deze brief informeert het college de raad over de financiële gevolgen van het coronavirus voor de gemeente Baarn.

Het is moeilijk, zo niet onmogelijk, om een deugdelijke raming te maken van de financiële effecten van het coronavirus. Tot nu toe lijkt het erop dat de gevolgen voor Baarn beperkt blijven; de tegemoetkoming vanuit het rijk lijkt redelijk in pas te lopen met de eerste inschatting van de directe Corona-kosten van het hoekjaar 2020.

Echter, de financiële effecten van Covid-19 beperken zich niet alleen tot de gemaakte kosten of gederfde inkomen in het jaar 2020. In de jaren die daarop volgen zullen de economische en financiële gevolgen van deze crisis pas zichtbar zijn. Voor het jaar 2021 zijn deze effecten voor de gemeente Baarn op € 1,5 miljoen geschat. Hiervan is € 250.000 in de begroting 2021 verwerkt als incidenteel budget. Het resterend €1,25 miljoen is opgenomen in de risicoparagraaf.​

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

177126 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beslissing op bezwaar verkeersbesluiten P'buurt-west

Beslispunten

 1. Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift namens vijftien bezwaarmakers ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 17 december 2019 in stand te laten;
 3. Bezwaarmakers en vergunninghouder conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente heeft op 17 december 2019 besloten het alternerend parkeren in de Professorenbuurt en andere straten met dit parkeerregime op te heffen. In alle straten is het parkeren definitief aan één kant toegewezen. Echter, in drie nabijgelegen straten gold er geen parkeerregime. In de Prof. Asserlaan, Prof. Drionlaan en Prof. Fockema Andreaelaan werd aan beide zijde (deels) op het trottoir geparkeerd. Het college heeft daarom besloten een parkeerverbod aan een zijde toe te wijzen om de bereikbaarheid, veiligheid en bruikbaarheid van deze straten te verbeteren. De bezwaarmakers hebben tegen dit besluit een bezwaar ingediend, met name tegen de keuze van zijde in de Prof. Fockema Andreaelaan. De adviescommissie bezwaarschriften heeft het verkeersbesluit beoordeeld en geadviseerd om deze in stand te houden. Het college neemt het advies over.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

175185 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beslissing op bezwaar verkeersbesluit Acacialaan

Beslispunten

 1. Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift namens vijftien bezwaarmakers ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 17 december 2019 in stand te laten;
 3. Bezwaarmakers en vergunninghouder conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente heeft op 17 december 2019 besloten het alternerend parkeren in de Professorenbuurt en andere straten met dit parkeerregime op te heffen. In alle straten werd het parkeren definitief aan één kant toegewezen. Zo ook in de Acacialaan. Het college heeft besloten het parkeerverbod in deze straat aan de oneven zijde toe te kennen. De bezwaarmakers zijn het niet met dit verkeersbesluit eens en willen dat het alternerend parkeren in stand gehouden wordt, desnoods in andere vormgeving. De adviescommissie bezwaarschriften heeft het verkeersbesluit beoordeeld en geadviseerd om deze in stand te houden. Het college neemt het advies over.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

177123 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beslissing op bezwaar verkeersbesluit Prof. Buyslaan

Beslispunten

 1. Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 17 december 2019 in stand te laten;
 3. Bezwaarmakers en vergunninghouder conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente heeft op 17 december 2019 besloten het alternerend parkeren in de Professorenbuurt en andere straten met dit parkeerregime op te heffen. In alle straten werd het parkeren definitief aan één kant toegewezen. Zo ook in de Professor Buyslaan. Het college heeft besloten het parkeerverbod in deze straat aan de even zijde toe te kennen. De bezwaarmaker is het niet met dit verkeersbesluit eens. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen voor bewoners met inritten, zoals vermindering van zicht en verhoogd risico op blokkeren van de inrit.

De adviescommissie bezwaarschriften heeft het verkeersbesluit beoordeeld en geadviseerd om deze in stand te houden. Het college neemt het advies over.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

177227 (Direct openbaar)

Onderwerp

Wijziging Afvalstoffenverordening

Beslispunten

 1. De raad voor te stellen om een opt-insysteem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk in te voeren.
 2. De raad voor te stellen om de 1e Wijziging van de Afvalstoffenverordening Baarn 2020 vast te stellen.
 3. De raad voor te stellen om de wijziging van de Afvalstoffenverordening in werking te laten treden op 1 januari 2021.
 4. De raad voor te stellen om de kosten voor invoering van een opt-insysteem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk te dekken uit de voorziening afvalstoffenheffing.

Samenvatting voor de inwoner

Het college stelt de raad voor om een opt-insysteem voor ongeadresseerd reclamedrukwerk in te voeren. De gemeenteraad heeft in december 2017 een motie hierover aangenomen. Het huidige systeem van verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk wordt daarmee omgedraaid. Als de raad akkoord gaat met het voorstel, ontvangen inwoners vanaf 1 januari 2021 alleen nog maar ongeadresseerd reclamedrukwerk als zij hier zelf voor kiezen. Inwoners kunnen dat aangeven door een ja/ja-sticker op de brievenbus te plakken.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

175193 (Direct openbaar)

Onderwerp

Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe

Beslispunten

1             in te stemmen met de voorgestelde organisatorische veranderingen bij samenwerkingsverband Platform Water Vallei en Eem (PWVE) zoals beschreven in het koersplan 2021-2025 en het programmaplan PWVE 2021 en 2022 (zie bijlagen a. en b.)

De raad voor te stellen om:

2             Het college toestemming te verlenen tot het aangaan van de ‘Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater Vallei en Veluwe’ (bijlage c.)

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente Baarn stemt in met een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst voor de uitvoeringsorganisatie van het Platform Water Vallei en Eem, omdat regionale samenwerking op het gebied van stedelijk waterbeheer loont.