Openbare besluitenlijst d.d. 7 december 2021

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

338093

Onderwerp

Tegemoetkoming kosten i.v.m. Coronatoegangscontroles (CTB)

Beslispunten

 1. In te stemmen met bijgesloten uitwerking met betrekking tot een tegemoetkoming in de kosten voor de controle op coronatoegangsbewijzen;
 2. De regeling onmiddellijk na akkoord op de gebruikelijke communicatiekanalen te publiceren.
 3. Het maximaal beschikbare bedrag voor de tegemoetkoming (plafond) voor de ondernemers is de door het Rijk ter beschikking gestelde bedrag van € 63.840,54 minus de kosten voor de inhuur van DEV Security.

Samenvatting voor de inwoner

Door het Rijk is geld ter beschikking gesteld om ondernemingen te ondersteunen bij de Coronatoegangsbewijs (CTB) controle. Eerder is hiervan een beveiligingsbedrijf (DEV Security) ingehuurd dat horecaondernemingen en verenigingen ondersteunt bij de controle. Na evaluatie blijkt er in sommige gevallen ook behoefte te bestaan aan financiële ondersteuning voor de controle van de CTB’s, waarbij soms de extra inzet van medewerkers nodig is of aanschaf van apparatuur. Met een gemeentelijke regeling kunnen ondernemingen en verenigingen onder voorwaarden een tegemoetkoming hiervoor aanvragen van maximaal 750 euro.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

336167

Onderwerp

Aantrekken lening overname openbare verlichting

Beslispunten

 1. Een geldlening van € 1.200.000 met een looptijd van 20 jaar en lineaire aflossing, aan te trekken voor het overnemen van de openbare verlichting van Citytec. 

Samenvatting voor de inwoner

Op 31 december 2021 loopt het contract met Citytec af en neemt de gemeente de openbare verlichting over. Voor de overname van de verlichting wordt een langlopende lening van € 1,2 miljoen aangetrokken.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

329402

Onderwerp

Voorbereiding reconstructie Lage Vuursche

Beslispunten

 1. In te stemmen met de planning en het participatieproces ter voorbereiding op de reconstructie van Lage Vuursche.

Samenvatting voor de inwoner

In het integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR 21-30) staat Lage Vuursche in 2023 op het programma voor vervangingsonderhoud in de openbare ruimte. De voorbereiding van dit project is gestart in het najaar van 2021. De planning van de voorbereidende werkzaamheden en de manier waarop inwoners worden betrokken worden vastgelegd.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

333535

Onderwerp

Intentieovereenkomst fietsinfrastructuurprojecten 2022-2023

Beslispunten

 1. In te stemmen met de ondertekening van de Intentieovereenkomst betreffende samenwerking Regio Amersfoort en provincie Utrecht voor realisatie fietsinfrastructuurprojecten in de periode 2022-2023.

Samenvatting voor de inwoner

Regio Amersfoort en provincie Utrecht het regionale fietsnetwerk sterk verbeteren. Ondertekening van een intentieovereenkomst voor de realisatie van fietsprojecten in de Regio Amersfoort draagt hieraan bij. Voor de gemeente Baarn staat onder meer hoog op de prioriteitenlijst het aanbrengen van fietsvoorzieningen op de Embranchementsweg in samenwerking met de gemeenten De Bilt en Zeist.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

331824

Onderwerp

Verlenging overeenkomst ESH media

Beslispunten

 1. De concessieovereenkomst met ESH media te verlengen tot 31 december 2025.
 2. Goed te keuren dat ESH media de gemiste afdracht in delen voldoet, waarbij het laatste deel uiterlijk op 31 december 2022 afgelost zal worden.
 3. Als voorwaarde bij de verlenging van de concessieovereenkomst op te nemen dat de gemiste afdracht uiterlijk 31 december 2022 afgelost is.
 4. Als voorwaarde bij de verlenging van de concessieovereenkomst op te nemen dat er voor de einddatum van de originele concessieovereenkomst (31 mei 2024) twee vrije plakplaatsen gerealiseerd zijn op de vastgestelde locaties.

Samenvatting voor de inwoner

De concessieovereenkomst met Event Support Holland (ESH) media, die reclameborden langs de wegen verzorgt, wordt 19 maanden verlengd tot 31 december 2025. ESH media had door de coronamaatregelen gedurende de laatste 19 maanden lang minder reclame-inkomsten. De verlenging is een tegemoetkoming richting ESH media. Verder wordt met ESH media een betalingsregeling getroffen voor het voldoen van de gemiste afdracht aan de gemeente.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

331370

Onderwerp

Convenant samenwerking informatievoorziening opdrachtgevende organisaties RID Utrecht

Beslispunten

 1. Stemt in met het Convenant samenwerking informatievoorziening opdrachtgevende organisaties Regionale ICT Dienst Utrecht, betreffende de verdergaande harmonisatie en de daarin beschreven procesafspraken en rolneming bij inkoop/aanbesteding van nieuwe applicaties;
 2. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

De samenwerkende organisaties in de Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) - waar Baarn onderdeel van is - willen intensiever samenwerken op het gebied van informatievoorziening en -veiligheid. Daarvoor zijn afspraken vastgelegd in een convenant.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

332704

Onderwerp

Verzoek koop gemeentegrond bij Zuringlaan

Beslispunten

 1. Niet in te stemmen met het verzoek tot koop van gemeentegrond bij de woning Zuringlaan 13.

Samenvatting voor de inwoner

Bewoners van de Zuringlaan vragen de gemeente om aankoop van gemeentegrond bij de woning. Ze willen de grond gebruiken voor de uitbreiding van de tuin.

De gemeente stemt niet in met de verkoop van de gevraagde gemeentegrond. 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

332804

Onderwerp

Beslissing op bezwaar laadpaal 'de Schoener'

Beslispunten

 1. Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn, ontvankelijk te verklaren;
 2. Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn, ongegrond te verklaren;
 3. Het bestreden besluit van 21 mei 2021 in stand te laten;
 4. Bezwaarmaker conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten.

Samenvatting voor de inwoner

Een aantal bewoners in de omgeving van de 'de Schoener' hebben een verzoek ingediend voor een openbare elektrische laadpaal. Na onderzoek in de omgeving is er gekozen voor een laadpaal in de parkeervakken tegenover 'de Galei', in de 'de Schoener'. Tegen het reserveren van de twee parkeerplaatsen voor deze laadpaal is een bezwaar binnengekomen van een bewoner. De adviescommissie bezwaarschriften heeft het verkeersbesluit beoordeeld en geadviseerd om deze in stand te houden. Het college neemt het advies over. Er wordt extra aandacht besteed aan het betrekken van een bredere groep omwonenden bij een besluit over een laadplek