Openbare besluitenlijst d.d. 7 september 2021 (inclusief openbaar na 1 week)

Openbare besluitenlijst Collegevergadering d.d. 7 september 2021

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

279355 (Direct openbaar)

Onderwerp

Basisniveau bestuurlijke aanpak mensenhandel

Beslispunten

 1. In te stemmen met de activiteiten die voortvloeien uit de drie pijlers om te komen tot het basisniveau bestuurlijke aanpak mensenhandel.
 2. In te stemmen met het versturen van bijgaand raadsinformatiebrief

Samenvatting voor de inwoner

Door actieve signalering van mensenhandel, het toewijzen van een aandachtsfunctionaris mensenhandel en gemeentelijke beleid voldoet de gemeente aan het basisniveau bestuurlijke aanpak van mensenhandel. Hiermee pakt de gemeente mensenhandel zo effectief mogelijk aan.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

295709 (Direct openbaar)

Onderwerp

Veiligheidscijfers eerste helft 2021

Beslispunten

 1. Instemmen met het versturen van bijgevoegde raadsinformatiebrief over het veiligheidsbeeld van het eerste halfjaar van 2021. 

Samenvatting voor de inwoner

Het bureau Regionale veiligheidsstrategie heeft per gemeente een overzicht opgesteld van de criminaliteit aan de hand van registraties bij de politie over het eerste half jaar van 2021. Met dit voorstel kan het college kennisnemen van het veiligheidsbeeld en stelt het college de brief vast om de raad te informeren.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

295846 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Orange the World 2021

Beslispunten

 1. Van 25 november 2020 tot en met 10 december 2020 aandacht te besteden aan de campagne Orange the World via de (social) media van de gemeente.
 2. In bovenstaande periode door het college Orange Pins te dragen.
 3. In te stemmen met het versturen van de antwoordbrief per email aan UN Women Nederland en cc gemeenteraad te sturen.

Samenvatting voor de inwoner

Van 25 november tot en met 10 december zal de gemeente aandacht besteden aan de Orange the World campagne, tegen geweld tegen vrouwen wereldwijd. In deze periode zal onder meer via de (sociale) media van de gemeente aandacht besteed worden aan de campagne.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

297228 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Samenwerkingsovereenkomst BOA's domein I BES

Beslispunten

 1. De samenwerkingsovereenkomst Buitengewoon opsporingsambtenaren domein I tussen de gemeenten Baarn, Bunschoten, De Bilt, Eemnes en Soest aan te gaan

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente Baarn ondertekent een samenwerkingsovereenkomst met de gemeenten Bunschoten, De Bilt, Eemnes en Soest zodat de Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) incidenteel ingezet kunnen worden op elkaars grondgebied.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

279877 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Ondertekenen samenwerkingsovereenkomst Baarnsche Zoom

Beslispunten

 1. Instemmen met de samenwerkingsovereenkomst Baarnsche Zoom met W&F Investments en overgaan tot het ondertekenen ervan.

Samenvatting voor de inwoner

In mei 2020 heeft de gemeenteraad besloten de verdere plan-, vastgoed- en gebiedsontwikkeling over te laten aan een marktpartij. Dit maakt dat de samenwerkingsovereenkomst met mede-grondeigenaar W&F Investments uit 2010 aangepast moet worden. Die overeenkomst ging er nog vanuit dat de gemeente en W&F de gebiedsontwikkeling in eigen hand zouden houden. Op 4 november 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de inhoud van de overeenkomst. Het ondertekenen van een overeenkomst is wettelijk de bevoegdheid van de burgemeester, na een besluit van het college. 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

310620 (Openbaar na een week)

Onderwerp

wijziging deelnemersovereenkomst Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

Beslispunten

Akkoord te gaan met de deelnemersovereenkomst 2022 van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

Samenvatting voor de inwoner

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten verstrekt namens de gemeente Baarn duurzaamheidsleningen en startersleningen aan inwoners. De standaardovereenkomst hiervoor is aangepast naar de actuele wet- en regelgeving en er zijn nieuwe afspraken gemaakt over beheervergoedingen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

315278 (Direct openbaar)

Onderwerp

Belastingsamenwerking met Eemnes

Beslispunten

1.      het voorgenomen besluit te nemen per 1 januari 2023 in de uitvoering van de belastingtaken van Eemnes te gaan voorzien;

2.      wensen en bedenkingen op te halen bij de gemeenteraad ten aanzien van het voorgenomen besluit per 1-1-2023 in de uitvoering van de belastingtaken van Eemnes te gaan voorzien;

3.      na het ophalen van wensen en bedenkingen bij de gemeenteraad het overleg op te starten ten aanzien van de personele consequenties aangaande het voornemen van het college per 1 januari 2023 in de uitvoering van de belastingtaken van Eemnes te gaan voorzien.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente Eemnes heeft de gemeente Baarn verzocht om de belastingtaken uit te gaan voeren. De gemeente Baarn heeft aangegeven, onder voorwaarden, positief te staan tegenover dit verzoek. In 2020/2021 zijn de voorwaarden en een businesscase uitgewerkt. Op basis daarvan neemt het college het principebesluit om de belastingsamenwerking met Eemnes verder uit te werken.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

317786 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording CDA-fractie over informatiebordjes Jan Steenlaan

Beslispunten

 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vagen van het CDA over bordjes aan de Jan Steenlaan door middel van bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

De CDA-fractie heeft vragen gesteld over de onlangs geplaatste informatiebordjes bij de parkeervakken aan de Jan Steenlaan. In bijgaande brief worden de vragen beantwoord.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

309517 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Besluit op bezwaarschrift aanwijzen parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Margrietstraat

Beslispunten

 1. Het advies van de bezwaarcommissie over te nemen;
 2. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten;
 3. Bezwaarmaker hierover te informeren via de bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

Op 26 mei 2021 besloot het college om een aantal parkeerplaatsen in de Margrietstraat aan te wijzen voor het uitsluitend opladen van elektrische voertuigen.

Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Het college heeft besloten om dit bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren, omdat het bezwaarschrift te laat is ingediend. Dit betekent dat het bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

310131 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning kap risicobomen 2021

Beslispunten

 1. Het advies van de Bezwaarcommissie over te nemen;
 2. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten;
 3. Bezwaarmaker hierover te informeren via de bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

Op 22 juni 2021 besloot het college om een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van meerdere bomen in de gemeente Baarn.

Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Het bezwaar richt zich alleen tegen het toestaan van het kappen van een beuk op de Torenlaan en een Spaanse aak op het Beltterrein. Het college heeft besloten om dit bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren, omdat bezwaarmaker geen persoonlijke belang heeft bij het besluit van 22 juni 2021. Dit betekent dat het bezwaarschrift niet inhoudelijk wordt behandeld.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

318587 (Direct openbaar)

Onderwerp

RIB Onderzoek verkeersveiligheid Kooijhoek

Beslispunten

De gemeenteraad met deze Raadsinformatiebrief informeren over het recente onderzoek naar de verkeersveiligheid op de kruising Eemnesserweg - Nieuwstraat - Dalweg, ook wel Kooijhoek genoemd.

Samenvatting voor de inwoner

Op 31 oktober 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan Eemnesserweg 55a-59 Kooijhoek. De verkeersveiligheid op het kruispunt Eemnesserweg-Nieuwstraat-Dalweg was een belangrijk punt van zorg tijdens de behandeling van het bestemmingsplan. De zorgen betroffen vooral de mogelijk verkeersonveilige situaties die kunnen ontstaan tijdens het laden en lossen bij de supermarkten rond het kruispunt.

Nu de bouw voltooid is, is de verkeersveiligheid op het kruispunt onderzocht met behulp van camera’s. De camera’s hebben er in totaal een week gehangen. De videobeelden zijn vervolgens geanalyseerd. Met deze Raadsinformatiebrief wordt de raad over de resultaten geïnformeerd.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

310163 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie BOP over klachten van niet ontvangen huishoudelijke hulp gedurende de zomerperiode

Beslispunten

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vagen van de fractie de BOP over klachten van inwoners over het niet ontvangen van huishoudelijke hulp gedurende de zomerperiode.

Samenvatting voor de inwoner

In dit collegevoorstel worden de schriftelijk vragen beantwoord die gesteld zijn door de fractie de BOP over klachten van inwoners over het niet ontvangen van huishoudelijke hulp gedurende de zomerperiode.