Openbare besluitenlijst d.d. 8 december 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

192111 (Direct openbaar)

Onderwerp

Zienswijze kadernota VRU 2022

Beslispunten

De gemeenteraad van Baarn voor te stellen:

 1. Geen zienswijze in te dienen voor de Kadernota 2022 VRU
 2. Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht te antwoorden overeenkomstig bijgevoegde brief

Samenvatting voor de inwoner

De kadernota 2022 wordt door het bestuur van de VRU toegezonden aan de gemeenteraden. De raden kunnen bij het bestuur hun zienswijzen kenbaar maken of nadere toelichting. De zienswijzen worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 8 februari 2021. De uitkomsten van deze bespreking worden vervolgens betrokken bij het opstellen van de (ontwerp) begroting voor 2022.

Met name loon-en prijsaanpassing en de (landelijke) hervorming van het OMS-stelsel (Openbaar Meldsysteem) zijn bepalend voor de verhoging van de bijdrage van het basistakenpakket. Voor Baarn betekent dit de komende twee jaar een verhoging in de bijdrage van € 7.000,- per jaar en voor de jaren 2024 en 2025 een verhoging van € 21.000,- per jaar. De totale bijdrage voor Baarn bedraagt dan €1,594 miljoen voor 2022 en 2023 en voor de jaren 2024 en 2025 € 1,609 miljoen

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

192445 (Openbaar na een week)

Onderwerp

tweede wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Baarn 2019

Beslispunten

1. De raad voor te stellen de tweede wijziging van de Algemene verordening Baarn 2019 vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Op 29 mei 2019 is de Algemene Plaatselijke Verordening Baarn 2019 (hierna: APV) vastgesteld en op 19 februari 2020 is de eerste wijziging van de APV vastgesteld. De VNG adviseert gemeenten - waaronder Baarn - jaarlijks over nieuwe teksten voor de APV. Het college heeft een voorstel voor de gemeenteraad gemaakt om een nieuwe tekst voor de APV vast te stellen. De nieuwe tekst is te vinden op de website van de gemeente.

Als de gemeenteraad in januari met het voorstel instemt, wordt de nieuwe APV gepubliceerd en treedt deze in werking.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

189608 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Toekennen monumentensubsidie voor monument Kerkstraat 4

Beslispunten

 1. Instemmen met het recht van een subsidie ​​voor het adres Kerkstraat 4 op basis van de afwijkingsmogelijkheid in de 'beleidsregel subsidie ​​gemeentelijke monumenten Baarn' (artikel 17).

Samenvatting voor de inwoner

Op 20 september 2020 heeft het college een aanvraag monumentensubsidie ontvangen voor werkzaamheden aan de Kerkstraat 4. Voorwaarde voor het verstrekken van deze subsidie is dat de werkzaamheden pas uitgevoerd mogen worden nadat het besluit is afgegeven. Op 8 oktober 2020 heeft de afdeling handhaving en toezicht geconstateerd dat de werkzaamheden reeds zijn uitgevoerd en afgerond. De aanvraag kan, conform het geldende beleid dan ook niet in behandeling worden genomen. In het geldende beleid is er een afwijkingsmogelijk opgenomen waar het college onder voorwaarden gebruik van kan maken. Het college heeft besloten hiervan in dit geval gebruik te maken.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

189634 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beslissing op bezwaar - Piet Heinlaan 36

Beslispunten

 1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
 2. het bezwaar ongegrond te verklaren;
 3. het besluit van 26 juni 2020 te handhaven, zoals aangegeven in het advies van de commissie bezwaarschriften Gemeente Baarn;
 4. betrokkenen te informeren over dit besluit met de bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

Het college laat in de beslissing op bezwaar de omgevingsvergunning van 26 juni 2020 voor het perceel Piet Heinlaan 36 in stand. Deze vergunning was verleend voor het uitbreiden van de woning op dit perceel. Tegen deze vergunning was bezwaar gemaakt. De adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd dit bezwaar ongegrond te verklaren. Het college heeft dit advies gevolgd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

190670 (Direct openbaar)

Onderwerp

Vaststellen subsidies 2019 Sportpark Ter Eem

Beslispunten

 1. Op basis van de jaarrekening 2019 van de Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem (Bijlage 1) en de opmerkingen van de raad van toezicht Sportpark Ter Eem omtrent de verantwoording van de ontvangen gemeentelijke subsidie ​​(Bijlage 2) de subsidie ​​2019 aan de Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem vaststellen op € 180.636;
 2. Op basis van de jaarrekeningen 2018-2019 en 2019-2e halfjaar van de Stichting Kunstgras Accommodatie Baarn (Bijlagen 3 en 3a) en het advies van de raad van toezicht Sportpark Ter Eem omtrent de verantwoording van de ontvangen gemeentelijke subsidie ​​(Bijlage 4) de subsidie 2019 aan de Stichting Kunstgras Accommodatie Baarn vaststellen op € 94.364;
 3. Instemmen met verzending van bijgaande vaststellingsbrieven (bijlagen 5 en 6).

Samenvatting voor de inwoner

Uit de jaarverslagen 2019 van de Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem (Seste) en de Stichting Kunstgras Accommodatie Baarn (SKAB) blijkt dat zij hebben voldaan aan de inhoudelijke en financiële voorwaarden zoals die vermeld staan in de opdracht tot exploitatie en subsidieovereenkomst (Seste) en de Algemene Subsidieverordening (Seste en SKAB). De raad van toezicht Sportpark Ter Eem en de gemeente zijn van oordeel dat de door Seste en SKAB geleverde prestaties voldoen. Daarom wordt voorgesteld om de hoogte van het subsidiebedrag 2019 vast te stellen op het al verleende bedrag in 2019. Net als vorig jaar wijzen Seste en de raad van toezicht erop dat door de herverdeling van de subsidies voor sportaccommodaties op termijn (2026) een financieringsprobleem ontstaat voor Seste.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

189848 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Realisatie overeenkomst Wandelknooppuntennetwerk

Beslispunten

 1. Akkoord te gaan met de realisatieovereenkomst Wandelroutenetwerk Utrecht-Oost (bijlage 1)
 2. Wethouder Jansma een volmacht te verstrekken voor de ondertekening van de overeenkomst. (bijlage 2)

Samenvatting voor de inwoner

Voor de realisatie van een wandelroutenetwerk wordt de gemeente verzocht een realisatieovereenkomst te ondertekenen met de provincie Utrecht en andere gemeenten in de Regio Utrecht-oost.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

192088 (Direct openbaar)

Onderwerp

Principeverzoek meervoudig gebruik ijsbaanterrein Baarn

Beslispunten

1. aan de raad te vragen in principe medewerking te verlenen aan het verzoek om een multifunctioneel gebruik van het ijsbaanterrein, onder de voorwaarde dat aangetoond wordt dat het toekomstige plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening;

2. aan de raad te vragen in principe medewerking te verlenen aan het verzoek om in een derde deel van het terrein te verharden, onder de voorwaarde dat aangetoond wordt dat het toekomstige plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening;

3. Aan de raad te vragen in principe medewerking te verlenen aan de voor de verharding benodigde economische drager, een zonneweide op het noordelijke deel van het terrein, onder de voorwaarde dat aangetoond wordt dat het toekomstige plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening;

Samenvatting voor de inwoner

Het college vraagt de raad in principe medewerking te verlenen aan het multifunctioneel gebruik van het ijsbaanterrein, inclusief de verharding van een gedeelte van het terrein en het realiseren van een zonneweide.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

192134 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Scenariokeuze woningbouwlocatie gasontvangstation

Beslispunten

De raad voor te stellen:

 1. Te kiezen voor scenario 2 'woonzorg';
 2. in principe medewerking te verlenen aan de herbestemming van de locatie, onder de voorwaarde dat aangetoond wordt dat het toekomstige plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening;
 3. een ontwerp bestemmingsplan voor te bereiden op basis van scenario 2 'woonzorg' conform artikel 3.1 Wro en artikel 3.1 Bro.

Samenvatting voor de inwoner

Op 27 november 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Woningbouw gasontvangstationlocatie Drakenburgerweg vastgesteld. Het college heeft voor deze locatie al in 2017 toegezegd voor de invulling met scenario's naar de raad te komen met daarbij in ieder geval een scenario bestaande uit 100% sociale woningen. Deze scenario's zijn schetsmatig uitgewerkt zodat de raad een scenariokeuze kan maken voor de ontwikkeling van de locatie. Het college kan na het raadsbesluit volgens het gekozen scenario starten met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

192155 (Direct openbaar)

Onderwerp

Voorontwerp bestemmingsplan Drakenburgergracht Zorg 2020

Beslispunten

 1. De raad voor te stellen in te stemmen met het voorliggend voorontwerp bestemmingsplan "Drakenburgergracht zorg 2020";
 2. De raad voor te stellen geen exploitatieplan op te stellen;
 3. De raad voor te stellen het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen.
 4. Op basis van de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling te besluiten dat er geen milieueffectrapportage moet worden gemaakt

Samenvatting voor de inwoner

Sherpa en Amerpoort hebben een visie ontwikkeld met een ruimtelijke vertaling die ziet op de langere termijn. Om dit planologisch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig om op toekomstige ontwikkelingen in de zorg te kunnen anticiperen en te voorkomen dat voor elk bouwplan een ruimtelijke procedure moet worden doorlopen.

Op 27 november 2019 heeft de raad besloten in principe medewerking te verlenen aan de vraag van de zorginstellingen. Tevens heeft de raad besloten om een voorontwerp bestemmingsplan voor te bereiden dat in de uitbreidingsbehoefte van beide zorginstellingen voorziet.

Naar aanleiding van het principebesluit is er een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. De raad wordt gevraag in te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan en deze ter inzage te leggen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

192255 (Direct openbaar)

Onderwerp

Principeverzoek herontwikkeling omgeving Boemerang

Beslispunten

De raad voor te stellen:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om de bouw van 6 woningen mogelijk te maken, onder de voorwaarde dat aangetoond wordt dat het toekomstige plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening;
 2. Een ontwerp bestemmingsplan voor te bereiden op basis van het principeplan conform artikel 3.1 Wro en artikel 3.1 Bro;
 3. Geen exploitatieplan op te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

De eigenaren van Eemnesserweg 56, 58 en 60 hebben een verzoek ingediend om mee te werken aan het herontwikkelen van een deel van de achtertuinen van Eemnesserweg 58 en 60 en het perceel Plataanlaan 1. Met dit plan wordt een tweede ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer ten behoeve van het bouwplan Heuveloordstraat 11A/B mogelijk en kunnen 6 twee-onder-een-kap woningen worden gerealiseerd. Het college kan na het raadsbesluit op basis van het schetsontwerp starten met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

192485 (Openbaar na een week)

Onderwerp

BOB Torenlaan 83

Beslispunten

 1. het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;

2. het bestreden besluit van 25 juni 2020 in stand te houden;

3. betrokkene te informeren middels bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

Het college laat het besluit van 25 juni 2020 om een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van extra lokalen voor een periode van vijf jaar ten behoeve van Het Baarnsch Lyceum op het perceel Torenlaan 83 te Baarn in stand. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. De Adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd dit bezwaar ontvankelijk en ongegrond te verklaren. Het college heeft dit advies gevolgd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

192591 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Tarieven 2021 Sportcentrum de Trits

Beslispunten

 1. Instemmen met de voorgestelde nieuwe tarieven per 1 januari 2021 voor het zwembad van Sportcentrum De Trits (zie Bijlage 1).
 2. Instemmen met de voorgestelde nieuwe verhuurtarieven per 1 september 2021 voor sporthal, gymnastieklokalen en zwembad van De Trits (zie Bijlage 1).
 3. Instemmen met verzending van de bijgaande brief (Bijlage 2).

Samenvatting voor de inwoner

Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de door Stichting De Trits voorgestelde tarieven voor het zwembad De Trits per 1 januari 2021 en de verhuurtarieven per 1 september 2021. De tarieven worden met 1,5 procent verhoogd. De oorzaak hiervoor ligt in algemene prijsontwikkelingen. Uit oogpunt van een brede en laagdrempelige toegankelijkheid van het zwembad is besloten om de tarieven van de losse baden voor kinderen en volwassenen niet te verhogen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

187844 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beleidsregel vervoer schakelklas en taalplusklas 2021-2022

Beslispunten

Vaststellen van de beleidsregel "vervoer naar de schakelklas en taalplusklas, gemeente Baarn 2021 - 2022" tot en met 31 december 2022.

Samenvatting voor de inwoner

Kinderen in de basisschoolleeftijd die de Nederlandse taal niet beheersen gaan naar de schakelklas in Amersfoort (groep 3 tot en met 8) of de taalplusklas in Baarn (groep 1 en 2). De gemeente Baarn zorgt ervoor dat deze kinderen vervoerd worden naar één van deze voorzieningen. Dit vervoer is geregeld in de beleidsregel "vervoer naar de schakelklas en taalplusklas, gemeente Baarn 2019 - 2020" die op 31 december 2020 verloopt. Om het vervoer door te laten gaan heeft het college besloten een nieuwe beleidsregel "vervoer naar de schakelklas en taalplusklas, gemeente Baarn 2021-2022" vast te stellen tot en met 31 december 2022.

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

192782 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beantwoording raadsvraag Partij van de Arbeid en GroenLinks mbt bonus lokale BOA's

Beslispunten

In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording op de raadsvraag van PvdA en GroenLinks over het toekennen van een netto bonus van 300 euro aan de lokale BOA's en het verzenden van het antwoord.

Samenvatting voor de inwoner

De Partij van de Arbeid en GroenLinks hebben een vraag gesteld over het toekennen van een bonus aan de lokale BOA's.

In de beantwoording is aangegeven hoe het college hiermee omgaat.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

193574 (Direct openbaar)

Onderwerp

Begrotingswijziging januari 2021

Beslispunten

De raad voorstellen om de begrotingswijziging januari 2021 vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Met deze begrotingswijziging vindt, als aangekondigd in de begrotingswijziging van november 2020, een technische wijziging plaats in de financiële begroting van 2021. De begrotingswijziging heeft geen effect op het begrotingssaldo 2021.

Met het doorvoeren van deze begrotingswijziging wordt voldaan aan de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

194201 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Najaarsnota 2020 en Kadernota 2022 RID Utrecht

Beslispunten

De raad voorstellen om:

 1. Kennis te nemen van de najaarsnota 2020, de kadernota 2022 van de Regionale ICT Dienst Utrecht (RID);
 2. Geen zienswijze in te dienen op de najaarsnota 2020 en de kadernota 2022 van de RID;
 3. In te stemmen met bijgevoegde concept reactiebrief aan het Algemeen Bestuur van de RID en de RID via bijgevoegde conceptbrief te informeren.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) heeft haar najaarsnota 2020 en haar kadernota 2022 aan de gemeenteraad aangeboden. Gemeente Baarn, als deelnemer van de RID, krijgt zo de gelegenheid om tegelijk met de andere deelnemers haar zienswijze over de algemene financiële en beleidsmatige kaders kenbaar te maken. De RID betrekt alle zienswijzen bij het vaststellen van haar begroting voor 2022. Het college stelt de raad voor om ten aanzien van de najaarsnota 2020 en de kadernota 2022 geen zienswijze in te dienen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

194355 (Openbaar na een week)

Onderwerp

verschil leges omgevingsvergunning 2019 en 2020

Beslispunten

 1. de leges voor verleende omgevingsvergunningen in 2019 met een bouwsom tussen de € 10.000,- en € 500.000,- te corrigeren en het meerdere ten opzichte van 2020 terug te betalen;
 2. de kosten die dit met zich meebrengt ten laste van de jaarrekening 2020 te brengen.
 3. de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren.

Samenvatting voor de inwoner

In de opbouw van de legesverordening is in 2019 onbedoeld een verandering doorgevoerd die in 2020 weer teruggedraaid is. Per abuis zijn hierdoor de berekende leges in 2019 tov 2020 voor een omgevingsvergunning in een aantal gevallen hoger geweest. Het college heeft besloten om de legesfacturen die in 2019 hoger waren dan ze in 2020 zouden zijn te corrigeren.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

174409 (Direct openbaar)

Onderwerp

Subsidieregeling Duurzame Initiatieven

Beslispunten

 1. De Subsidieregeling Duurzame Initiatieven Baarn 2020 vast te stellen.
 2. Het subsidieplafond vast te stellen op €100.000 per jaar voor de periode 2021 tot en met 2024.
 3. De kosten te dekken uit het budget voor het programma duurzaamheid.
 4. Bijgaande raadsinformatie aan de raad te versturen.

Samenvatting voor de inwoner

Het college stelt de Subsidieregeling Duurzame Initiatieven Baarn 2020 vast. In deze subsidieregeling is te vinden aan welke voorwaarden initiatieven op het gebied van duurzaamheid moeten voldoen en hoe een initiatief wordt beoordeeld. Deze initiatieven dragen bij aan het verduurzamen van panden in Baarn. Het budget dat beschikbaar is, maakt onderdeel uit van het totale duurzaamheidsbudget. Ook stuurt het college de raad een brief hierover.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

193724 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen afkeuren van homoseksualiteit

Beslispunten

1) Bijgaande de beantwoording van de schriftelijke vragen van PvdA, GroenLinks en D66 over de uitspraak van de minister van Onderwijs betreft het afkeuren van homoseksualiteit. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen en deze naar de raad sturen.

Samenvatting voor de inwoner

De PvdA, GroenLinks en D66 hebben schriftelijke vragen gesteld over de uitspraak van de minister van Onderwijs, waar hij in een debat in de tweede kamer zei dat scholen homoseksualiteit mogen afkeuren.

Het college van burgemeester en wethouders heeft deze vragen beantwoord.