Openbare besluitenlijst d.d. 8 juni 2021

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

280413 (Direct openbaar)

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen PvdA over gemeentelijke begrafenissen

Beslispunten

De schriftelijke vragen van de PvdA over gemeentelijke begrafenissen te beantwoorden middels bijgaande raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Op 11 mei heeft de PvdA het college schriftelijke vragen gesteld over gemeentelijke begrafenissen. Dit zijn de begrafenissen die de gemeente zelf moet organiseren bij gebrek aan een opdrachtgever.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

229841 (Direct openbaar)

Onderwerp

Ontwerpbestemmingsplan Troelstralaan

Beslispunten

  1. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Troelstralaan" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0094-ON01 en het ter inzage leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
  2. geen exploitatieplan vaststellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is;
  3. in te stemmen met het ontwerpbeeldkwaliteitsplan "Troelstralaan" (d.d. mei 2021).

Samenvatting voor de inwoner

Op 23 september 2020 heeft de gemeenteraad besloten om in principe medewerking te verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan op basis van het ingediende stedenbouwkundig ontwerp en hiermee de bouw van 39 woningen mogelijk te maken. Met dit besluit wordt de volgende stap gezet om deze herontwikkeling in het bestemmingsplan mogelijk te maken. Vervolgens wordt gestart met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan. Tijdens deze periode bestaat er de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

267172 (Direct openbaar)

Onderwerp

Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 Baarn

Beslispunten

  1. Vaststellen Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 gemeente Baarn;
  2. De raad hierover informeren via rapportage Sociaal Domein;
  3. Na akkoord van het college Inspectie van het Onderwijs informeren.

Samenvatting voor de inwoner

De Jaarverantwoording Kinderopvang 2020 geeft een overzicht van het toezicht en de handhaving kinderopvang door onze gemeente. In de toelichting, bijlage Jaarverantwoording Kinderopvang Baarn 2020, leggen we de bijzonderheden schriftelijk vast zodat deze meegenomen kunnen worden bij de evaluatie met de GGD. Kinderopvang omvat de volgende voorzieningen: Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse Opvang (BSO),Gastouderbureaus (GOB) en Voorzieningen voor Gastouderopvang (VGO).

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

277206 (Direct openbaar)

Onderwerp

RIB Inzameling grof huishoudelijk afval

Beslispunten

  1. Bijgaande brief over de inzameling van grof huishoudelijk afval aan de raad te versturen.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente Baarn heeft een overeenkomst met KringloopCentrum Baarn-Bunschoten over de inzameling van grof huishoudelijk afval. De overeenkomst is echter juridisch onhoudbaar. Het college is daarom van plan de overeenkomst op te zeggen en te onderzoeken of de inzameling door RMN uitgevoerd kan worden. Het college besluit de gemeenteraad daarover te informeren middels een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

279904 (Direct openbaar)

Onderwerp

beantwoording schriftelijke vragen VoorBaarn over afvalcontainers Sonneveltflat

Beslispunten

  1. De schriftelijke vragen van VoorBaarn over de ondergrondse afvalcontainers bij de Sonneveltflat te beantwoorden middels bijgaande raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Op 11 mei 2021 heeft politieke partij VoorBaarn aan het college van burgemeester en wethouders vragen gesteld over de ondergrondse afvalcontainers bij de Sonneveltflat aan de Fockema Andreaelaan.