Openbare besluitenlijst d.d. 8 september 2020 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

173731 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verkoop gemeentegrond bij de Roos van Decamahof 11

Beslispunten

Gemeentegrond bij de Roos van Decamahof 11 te koop aanbieden voor € 4.050,-, kosten koper.

Samenvatting voor de inwoner

De bewoners van de Roos van Decamahof 11 willen ongeveer 18 m2 gemeentegrond kopen voor de uitbreiding van de tuin.

De gemeente stemt hier in principe mee in. De verkoopprijs van de grond dient te worden bepaald via taxatie door een makelaar.

Een makelaar heeft de verkoopwaarde bepaald op € 4.050,-. De gemeente wil de gemeentegrond te koop aanbieden voor € 4.050,-, kosten koper.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

170649 (Direct openbaar)

Onderwerp

Opdracht evaluatie BBS UO 2020

Beslispunten

1.    Instemmen met de opdrachtformulering tot het uitvoeren van een evaluatie van de Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest;

2.   Instemmen met het aanstellen van een externe projectleider voor de uitvoering van fase 2 van de evaluatie. 

Samenvatting voor de inwoner

BBS Uitvoeringsorganisatie voert namens en voor de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest ondersteunende taken uit op het terrein van het sociaal domein. Elke vier jaar wordt de efficiëntie van de bedrijfsvoering geëvalueerd evenals de vraag of BBS voldoet aan de door de deelnemers geformuleerde doelstellingen. Het college stemt in met de opdrachtomschrijving tot het uitvoeren van deze evaluatie en met de inzet van een externe projectleider om de uitvoering in goede banen te leiden.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

171664 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Verzoek aankoop gemeentegrond bij Zuringlaan 5 en 11

Beslispunten

  1. Niet instemmen met het verzoek tot aankoop van gemeentegrond bij de woning Zuringlaan 5.
  2. Niet instemmen met het verzoek tot aankoop van gemeentegrond bij de woning Zuringlaan 11.

Samenvatting voor de inwoner

De bewoners van de woningen Zuringlaan 5 en 11 vragen de gemeente om aankoop van gemeentegrond, voor de uitbreiding van de achtertuin. De te koop gevraagde gemeentegrond maakt deel uit van een gemeentelijk speelterrein, gelegen bij woningen aan de Zuringlaan, Pinksterbloemhof en Koekoeksbloemlaan.

De gemeente stemt niet in met de verkoop van de gevraagde gemeentegrond. De gemeente wil een onwenselijke verkaveling voorkomen en het gehele gemeentelijke openbare (speel)terrein met behouden.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

171468 (Direct openbaar)

Onderwerp

Subsidieaanvraag Kind en Co augustus-december 2020

Beslispunten

Instemmen met:

  1. het beschikbaar stellen van een subsidiebedrag van € 55.789,20 aan Kind en Co voor de periode 1 augustus 2020 tot en met 31 december 2020. Deze subsidie is bestemd voor het uitvoeren van peuteropvang voor kinderen waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en voor de uitvoering van de voorschoolse educatie volgens de voorwaarden genoemd in de Subsidieregeling gemeente Baarn Peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2020;
  2. de bijgevoegde beschikkingsbrief aan Kind en Co.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente heeft voor de periode 1 augustus 2020 tot en met 31 december 2020 subsidie beschikbaar gesteld aan Kind en Co, omdat zij het belangrijk vindt dat alle kinderen vanaf 2,5 jaar de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. Deze subsidie is bestemd voor peuters waarvan de ouders geen kinderopvangtoeslag ontvangen en voor peuters die in aanmerking komen voor voorschoolse educatie.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

174290 (Direct openbaar)

Onderwerp

Herfinanciering BNG lening 40.104525

Beslispunten

1.        De BNG lening 40.104525 voor de resterende looptijd herfinancieren;

2.        De vernieuwde lening in de vorm van een 30 jarige lineaire lening aan te gaan;

3.        Het agio te activeren en af te schrijven gedurende de resterende looptijd;

4.        In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente heeft een langlopende lening bij de bank opgenomen. Nu de rente laag is, is het voordelig de lening te herfinancieren.