Openbare besluitenlijst d.d. 9 maart 2021

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

232511 (Direct openbaar)

Onderwerp

RIB stand van zaken diverse ontwikkelingen

Beslispunten

1.in te stemmen met het informeren van de gemeenteraad met bijgevoegde informatiebrief

Samenvatting voor de inwoner

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken van diverse ruimtelijke ontwikkelingen.