Openbare besluitenlijst d.d. 9 november 2021

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

328319

Onderwerp

Aangaan samenwerkingsovereenkomst Ruitervignet

Beslispunten

1.  Akkoord te gaan met deelname aan het gemeenschappelijke Ruitervignet Utrechtse Heuvelrug, opgesteld door Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug;

2.  Akkoord te gaan met het laten uitbesteden van beheer en onderhoud van de ruiterpaden via Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug;

3.  Wethouder Jansma een volmacht te verstrekken om de samenwerkingsovereenkomst hieromtrent namens de gemeente Baarn te ondertekenen.

Samenvatting voor de inwoner

Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug werkt aan de invoering van een uniform Ruitervignet voor gebruikers van hippische paden in het gebied van het Nationaal Park. De opbrengsten van het vignet worden gebruikt om de paden veilig en toegankelijk te houden.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

328403

Onderwerp

Verzoek tot aanpassen ventilatiesysteem

Beslispunten

 1. De klimaatinstallatie van de theaterzaal van De Speeldoos op korte termijn niet te vervangen.
 2. De theaterorganisatie per brief op de hoogte te stellen van dit besluit.

Samenvatting voor de inwoner

Het theater De Speeldoos heeft de gemeente verzocht op korte termijn aanpassingen te doen aan het klimaatsysteem van de theaterzaal. De gemeente heeft besloten dit verzoek niet te honoreren omdat het systeem aan de huidige normen voldoet.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

330572

Onderwerp

Subsidieaanvraag project Lumineus

Beslispunten

 1. Instemmen met het subsidiëren van project Lumineus ad EUR 25.000 t.b.v. de pijler herstart van de culturele activiteiten, alsmede de pijler vernieuwing van de culturele sector, vanuit het kader herstelplan Cultuur.

Samenvatting voor de inwoner

Het Cantonspark is een rijksmonument en geniet landelijke bekendheid. De gemeente heeft aanzienlijk geïnvesteerd in de restauratie van dit park en het beloofd één van de mooiste parken van Nederland te worden met internationaal aanzien. Het 100-jarige bestaan van het park biedt bij uitstek het moment om de beplanting en historische elementen een nieuwe en creatieve dimensie geven via het concept van Lumineus. Project Lumineus zet dit Baarns erfgoed letterlijk in de schijnwerper door middel van een lichtfestival, 6 dagen lang. Onder begeleiding van een gids wordt een wandeling door het park gemaakt, waarbij historische verhalen en culturele intermezzo's elkaar afwisselen. Een project dat mogelijk gemaakt wordt door een unieke samenwerking van evenementenorganisaties, culturele verenigingen en horecaondernemingen. Het projectvoorstel past binnen de pijlers van het herstelfonds Cultuur.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

327294

Onderwerp

Beslissing op bezwaar Kastanjelaan

Beslispunten

 1. Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 17 december 2019 in stand te laten;
 3. Bezwaarmakers conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten.

Samenvatting voor de inwoner

Op 17 december 2019 heeft het college besloten het alternerend parkeren (wisselen van zijde per halve maand) op te heffen en een parkeerverbod definitief aan één zijde toe te kennen. Dit in verband met de (verkeers)veiligheid. In de Kastanjelaan is besloten het parkeerverbod aan de even zijde toe te wijzen, omdat aan deze zijde voor de meeste bewoners het parkeren directer aan de voorgevel staat. Enkele bewoners van de Kastanjelaan hebben hier bezwaar tegen ingediend.

De adviescommissie bezwaarschriften heeft in een tussenadvies de gemeente geadviseerd alternatieve oplossingen te onderzoeken. Deze mogelijkheden zijn met de gehele straat, waaronder ook de bezwaarmakers, besproken. Helaas biedt geen van deze alternatieven een daadwerkelijke, betere oplossing.

Het advies van de commissie bezwaarschriften aan de gemeente is daarom ook om het parkeerverbod in de Kastanjelaan zoals in het besluit staat in stand te houden en het parkeerverbod definitief toe te wijzen aan de even zijde.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

329709

Onderwerp

Project Eemweg

Beslispunten

 1. De gemeenteraad te informeren over de vertraging bij de werkzaamheden in de Eemweg door het toezenden van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Tijdens de werkzaamheden in de Eemweg is een hoofdwaterleiding aangetroffen die helaas anders ligt dan door Vitens in hun tekening was aangegeven. Een deel van het nieuwe riool kan hierdoor niet geplaatst worden. Voordat de werkzaamheden aan het riool en rijbaan afgerond kunnen worden de waterleiding worden verplaatst. Ten opzichte van de eerdere planning betekend dit een vertraging van zeven weken.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

285618

Onderwerp

Subsidievaststelling 2020 Stichting Welzijn Baarn

Beslispunten

1. Op basis van het jaarverslag, de jaarrekening en controleverklaring 2020 van Welzijn Baarn;

·        de reguliere verleende subsidie voor 2020 vast te stellen op € 1028.845,- ,

·        de subsidie voor de uitvoering van de pilot Maatjes voor 2020 vast te stellen op een bedrag van € 24.618,-

·        de subsidie voor de uitvoering van laagdrempelige dagbesteding voor 2020 onderdeel dagbestedingscoach vast te stellen op een bedrag van € 32.458,-

2.In te stemmen met bijgevoegde vaststellingsbrief.

3. Een bedrag van € 12.800,- niet terug te vorderen maar te verlenen als aanvullende subsidie 2021 ten behoeve van de bekostiging van de pilots maatjes en dagbestedingscoach tot en met 31 december 2021.

4.In te stemmen met de aanvullende subsidiebeschikking voor 2021.

Samenvatting voor de inwoner

Stichting Welzijn Baarn realiseert een kwantitatief en kwalitatief goed welzijnsaanbod dat aansluit bij de behoeften en wensen van inwoners en bijdraagt aan de zelfredzaamheid en participatie van inwoners van Baarn. Stichting Welzijn Baarn ontvangt subsidie van de gemeente voor de uitvoering van haar werkzaamheden. In dit voorstel stellen wij de subsidie voor 2020 definitief vast.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

330711

Onderwerp

Bestemmingsplan Jacob van Lenneplaan 39

Beslispunten

 1. In te stemmen met de "Reactienota zienswijzen bestemmingsplan Jacob van Lenneplaan 39";

De raad voor te stellen:

 1. Het bestemmingsplan "Jacob van Lenneplaan 39" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0089-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
 2. het bestemmingsplan ter visie te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
 3. geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Samenvatting voor de inwoner

Op 30 oktober 2019 heeft de gemeenteraad besloten om in principe medewerking te verlenen aan een wijziging van het bestemmingsplan op basis van het ingediende stedenbouwkundig ontwerp en hiermee de bouw van twee vrijstaande woningen mogelijk te maken. Hiervoor heeft een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Het college besluit in te stemmen met de zienswijzennota en de raad voor te stellen om het bestemmingsplan vast te stellen.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

330658

Onderwerp

RIB stand van zaken diverse ontwikkelingen

Beslispunten

 1. In te stemmen met het informeren van de raad met bijgevoegde informatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken van diverse ruimtelijke ontwikkelingen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

329448

Onderwerp

Begrotingswijziging Septembercirculaire 2021

Beslispunten

De raad voor te stellen om:

 1. De begrotingswijzing naar aanleiding van de Septembercirculaire (bijlage 1) vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Het gemeentefonds is de grootste inkomsten bron van de gemeente. De ontwikkeling ervan bepaalt in belangrijke mate beschikbare financiële ruimte. Met de septembercirculaire 2021 wijzigen de inkomsten voor de gemeente. Op basis van de uitkomsten van de septembercirculaire wordt de begroting aangepast. 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

330570

Onderwerp

Subsidie 2022 RTV Baarn

Beslispunten

 1. Voor 2022 een subsidie van € 35.520 te verlenen aan RTV Baarn;
 2. In te stemmen met het verzenden van de bijgevoegde subsidiebeschikking.

Samenvatting voor de inwoner

RTV Baarn is de lokale omroep van Baarn, Eembrugge en Lage Vuursche. De omroep maakt programma’s op televisie, radio en internet. Voor de kosten van het uitzenden van deze programma's en de huisvestingskosten vragen zij jaarlijks een subsidie aan.

De lokale omroep zit in een overgang naar streekomroep Eemland 1. Deze overgang biedt de mogelijkheid om verder te professionaliseren en efficiënter te gaan werken. 2022 wordt gezien als een overgangsjaar. Vandaar dat RTV Baarn de bestaande activiteiten in 2022 nog als vanouds zullen voortzetten.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

329138

Onderwerp

Kind&Co Ludens Aanvraag subsidie peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2022

Beslispunten

 1. Een subsidie van €102.682 te verlenen aan Kind&Co Ludens voor het kalenderjaar 2022.
 2. Een aanvullende subsidie van € 5.760 te verlenen aan Kind&Co Ludens voor het inzetten van een geschoolde coach voor de Voorschoolse educatie.
 3. De bijgevoegde beschikkingsbrief aan Kind&Co Ludens vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Kind&Co Ludens een subsidie aangevraagd voor activiteiten op het gebied van peuteropvang en Voorschoolse Educatie in 2022. Kind&Co Ludens voldoet aan de voorwaarden van de 'Subsidieregeling gemeente Baarn Peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2022'. Het college stemt in met het verlenen van de subsidie.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

327499

Onderwerp

Financiering openbare verlichting

Beslispunten

 1. Op grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet geheimhouding op te leggen op bijlage 3 (Second opinion externe variant) bij raadsvoorstel 325293, op grond van de volgende, in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) genoemde belang: - 10 lid 2g (onevenredige benadeling);

De raad voor te stellen om:

 1. Als financieringsvorm voor de openbare verlichting in Baarn te kiezen voor variant 1: intern;
 2. De vergoeding van € 409.000, -, welke onderdeel uit maakt van de overnamekosten, te onttrekken uit de algemene reserve in 2022;
 3. De raad voor te stellen de voorlopig opgelegde geheimhouding te bekrachtigen, conform bijgevoegd raadsvoorstel.

Samenvatting voor de inwoner

Op 1 januari 2022 loopt het contract met CityTec af en zal de openbare verlichting in Baarn terug in eigendom komen bij de gemeente. In dit raadvoorstel over de financieringsvorm van de openbare verlichting worden de kosten voor de komende jaren geschetst en de manier waarop het college daarmee om wil gaan. Er zijn twee financiële varianten bekeken, namelijk intern en extern. De eerste variant - intern - heeft de voorkeur van het college.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

330722

Onderwerp

Invoering nieuwe wet inburgering in 2022

Beslispunten

1.De uitvoering van de nieuwe Wet inburgering samen met de gemeenten Bunschoten en Soest uit te voeren;

2. In te stemmen met verzending van bijgevoegd persbericht (bijlage 2).

De raad voor te stellen om:

3.De nota Uitvoering nieuwe wet inburgering 2022 gemeente Baarn (bijlage 1) vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Hierdoor krijgt de gemeente de nieuwe taak om statushouders te begeleiden bij hun inburgering. Belangrijke onderdelen daarbij zijn het leren van de Nederlandse taal en meedoen aan de samenleving, bijvoorbeeld door (vrijwilligers)werk of het doen van een stage. Het voorstel is om de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering samen met de buurgemeenten Bunschoten en Soest uit te voeren. Het college zal de raad vragen om in te stemmen met de nota "Uitvoering nieuwe wet inburgering 2022 gemeente Baarn".