Openbare besluitenlijst d.d.9 februari 2021 (inclusief na 1 week openbaar)

Behandelde voorstellen

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

218032 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten van de gemeente Baarn 2020

Beslispunten

 1. Vaststellen van het Uittreksel en de managementrapportage Zelfevaluatie brp van de gemeente Baarn
 2. Het uittreksel na ondertekening versturen aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en de Autoriteit Persoonsgegevens.
 3. Kennis te nemen van het Uittreksel en managementrapportage Zelfevaluatie Reisdocumenten van de gemeente Baarn
 4. Het uittreksel na ondertekening door de burgemeester versturen naar de RvIG.

Samenvatting voor de inwoner

Iedere Nederlandse gemeente is verplicht om jaarlijks onderzoek te doen naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie (op grond van de Wet basisregistratie personen (brp). Ook is elke gemeente verplicht om onderzoek te doen naar de beveiligingsmaatregelen en overige aspecten van het aanvraag- en uitgifteproces van paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten. Deze zelfevaluaties heeft de gemeente Baarn gedaan. Hierbij neemt het college kennis van de rapportages over de brp en de burgemeester over de paspoorten en identiteitskaarten.

De zelfevaluaties 2020 tonen aan dat de inrichting, werken en beveiliging van de brp en de reisdocumenten in Baarn goed is.

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

218655 (Direct openbaar)

Onderwerp

Bijzondere algemene ledenvergadering VNG op 12 februari 2021

Beslispunten

 1. Kennis te nemen van de vergaderstukken van de VNG en het advies te gebruiken als inbreng in de Bijzondere algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten op 12 februari 2021.
 2. De heer H.B. Prakke een volmacht te geven om de gemeente Baarn te vertegenwoordigen op de Bijzondere algemene ledenvergadering van de Vereniging Nederlandse Gemeenten op 12 februari 2021.

Samenvatting voor de inwoner

Op 12 februari 2021 vindt de Bijzondere algemene ledenvergadering van de VNG. Vanwege het Corona virus vindt de vergadering digitaal plaats.

De VNG heeft de vergaderstukken beschikbaar gesteld en hierop is advies uitgebracht. Ook wordt voorgesteld om de de heer Prakke aan te wijzen als stemgerechtigde voor de gemeente Baarn.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

208830 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Besluit op bezwaarschrift voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

Beslispunten

 1. het advies van de Bezwaarcommissie over te nemen;
 2. het bij het college ingediende bezwaar tegen het raadsbesluit van 15 juli 2020 door te sturen naar de raad via bijgevoegde brief
 3. Bezwaarmaker in kennis te stellen van doorzending (met bijgevoegde brief);
 4. de raad voor te stellen om het advies van de Bezwaarcommissie over te nemen om het bezwaarschrift kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren;
 5. de raad voor te stellen om het besluit van 15 juli 2020 ongewijzigd in stand te laten en bezwaarmaker daarover te informeren met bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

De raad besloot op 15 juli 2020 om het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk in procedure te brengen en het ter inzage te leggen. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt bij het college en de raad.

Het bij het college ingediende bezwaarschrift

Het college stuurt het bezwaarschrift door naar de raad, omdat de raad bevoegd is om een besluit te nemen op het bezwaarschrift.

Het bij de raad ingediende bezwaarschrift

Het college stelt de raad voor om dit bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren, omdat tegen het bestreden besluit geen bezwaar kan worden gemaakt.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

212054 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Actieplan Armoedebestrijding 'kinderen' gemeente Baarn 2021-2024

Beslispunten

 1. Vaststellen van bijgaand Actieplan armoedebestrijding 'kinderen' gemeente Baarn 2021-2024;
 2. Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief;
 3. Instemmen met bijgevoegde reactiebrief aan de Adviesraad Sociaal Domein Baarn.

Samenvatting voor de inwoner

Voorgesteld wordt het actieplan armoedebestrijding 'kinderen' gemeente Baarn 2021-2024 vast te stellen.

Het plan is een vervolg op het actieplan armoedebestrijding en aanvullend actieplan armoedebestrijding kinderen 2017. Het actieplan dient mede als werkdocument om te komen tot een goede afstemming met professionals, intermediairs en maatschappelijke organisaties, die zich (ook) bezig houden met het ondersteunen van onze inwoners met een laag inkomen.

Tevens wordt voorgesteld in te stemmen met de raadsinformatiebrief, als de reactiebrief naar de Adviesraad Sociaal Domein Baarn, waar zij advies hebben gegeven betreft het actieplan.

 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

216118 (Direct openbaar)

Onderwerp

Stembureaus en stembureau bezetting Verkiezing Tweede Kamer

Beslispunten

1.   a: De in de bijlage vermelde locaties aanwijzen als

-     Stembureau

-     Vroeg-stembureau

-     Bijzonder stembureau met beperkte toegang

-     Briefstembureau

-     Locatie waar de vooropening en stemopneming plaatsvindt van de vroeg- en briefstembureaus.

-     

b: Het gemeentehuis aanwijzen als afgiftepunt waar de briefstemmen kunnen worden ingeleverd.

c: De hierna vermelde data en aanvangstijdstippen vaststellen voor het briefstemmen:

-     vooropening briefstemmen 16 maart om 17.00 uur

-     stemopneming briefstemmen 17 maart om 9.00 uur en vanaf 21.00 uur

d. De hierna vermelde data en aanvangstijdstippen voor de stemopneming (tellen) vaststellen voor de vroegstembureaus:

-     de uitgebrachte stemmen van maandag 15 maart gemeentehuis tellen op woensdag 17 maart 9.30 uur in het gemeentehuis

-     de uitgebrachte stemmen van dinsdag 16 maart gemeentehuis tellen op 17 maart 9.30 uur in het gemeentehuis

-     de uitgebrachte stemmen van maandag 15 maart Gaspard de Coligny tellen op 17 maart om 9.30 uur in het gemeentehuis

-     de uitgebrachte stemmen van dinsdag 16 maart Gaspard de Coligny tellen op 17 maart om 9.30 uur in het gemeentehuis

2.   De benoeming van voorzitters, (plaatsvervangend) stembureauleden, coördinator briefstemmen en tellers als gevolg van mutaties, mandateren aan de teammanager Burgercontact.

3.   De vergoeding voor het zitting nemen op een stembureau vaststellen op € 125,-- en 25 euro voor het met een goed resultaat volgen van de e-learning. De ambtenaren die zitting hebben op het stembureau ontvangen tijd voor tijd.

Samenvatting voor de inwoner

Om te zorgen dat de inwoners van Baarn op een veilige manier hun stem kunnen uitbrengen voor de verkiezing van de Tweede Kamer worden meer stembureaulocaties aangewezen, is er voor 70 jarigen en ouder een mogelijkheid om per brief te stemmen, is stemmen met de auto mogelijk en zijn twee locaties beschikbaar waar ook op maandag en dinsdag kan worden gestemd.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

212516 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Beslissing op bezwaar Mauvestraat 45

Beslispunten

 1. het bezwaar ontvankelijk te verklaren;
 2. het bezwaarschrift gegrond te verklaren;
 3. het besluit van 17 april 2020 te herroepen;
 4. de aangevraagde omgevingsvergunning van rechtswege te verlenen.

Samenvatting voor de inwoner

Het college heeft besloten om in de beslissing op bezwaar de geweigerde omgevingsvergunning van 17 april 2020 voor het perceel Mauvestraat 45 te herroepen. Het college heeft de wettelijke beslistermijn overschreden en hiermee aanvaard dat de omgevingsvergunning van rechtswege is verleend. De aanvraag ziet op het uitbreiden van het hoofdgebouw. Tegen de geweigerde omgevingsvergunning was bezwaar gemaakt. De Adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd het bezwaarschrift gegrond te verklaren, het bestreden besluit te herroepen en de aangevraagde omgevingsvergunning van rechtswege te verlenen en deze conform het toetsingskader te publiceren. Het college heeft besloten dit advies te volgen.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

214259 (Openbaar na een week)

Onderwerp

Experiment doorstroming senioren nieuwbouwproject de Loef

Beslispunten

De raad voorstellen om:

 1. Artikel 26 van de Huisvestingsverordening Baarn 2019 toe te passen voor het uitvoeren van het experiment doorstroming senioren nieuwbouwproject de Loef.

Samenvatting voor de inwoner

In september 2021 wordt het nieuwbouwcomplex ‘de Loef’ opgeleverd. De bedoeling is om 10 van de 28 sociale huurappartementen via Woningnet Eemvallei aan te bieden aan inwoners van 65 jaar en ouder die een eengezinshuurwoning achterlaten van Eemland Wonen. Hiermee willen we stimuleren dat senioren in een geschikte woning gaan wonen. De vrijkomende eengezinswoningen worden aangeboden aan Baarnse woningzoekenden.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

215637 (Direct openbaar)

Onderwerp

Projectplan Omgevingsvisie

Beslispunten

De raad voorstellen om:

 1. het projectplan Omgevingsvisie vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

De omgevingswet zal per 1 januari 2022 in werking treden. Onder de Omgevingswet dient iedere gemeente over één omgevingsvisie te beschikken. De omgevingsvisie is de opvolger van de structuurvisie met een verbrede reikwijdte voor het zogenaamde fysieke leefomgeving. In het Projectplan Omgevingsvisie wordt inzicht gegeven in het proces van ontwikkelen, opstellen en vaststellen van de omgevingsvisie voor de gemeente Baarn.

 

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

215717 (Direct openbaar)

Onderwerp

Principeverzoek Kloosterlaan 31-35 te Lage Vuursche

Beslispunten

 1. De raad te vragen in principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor herbestemming van de tuinen aan de Kloosterlaan, onder de voorwaarde dat aangetoond wordt dat het toekomstige plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening;
 2. bij een positief besluit van de gemeenteraad een ontwerp bestemmingsplan voor te bereiden op basis van het principeplan conform artikel 3.1 Wro en artikel 3.1 Bro.