Samenstelling college

 • Burgemeester Mark Röell

  Taken: openbare orde en veiligheid, Veiligheidsregio Utrecht, kabinetszaken, bestuurlijke en juridische zaken, burgerzaken, Regio Amersfoort en communicatie (public relations, city marketing).

 • Wethouder namens D66 (vacature)

  D66 is op zoek naar een opvolger van wethouder Theo Stroo, die per 1 januari is gestopt als wethouder. Ondertussen wordt zijn portefeuille waargenomen door collega-wethouders.

 • Wethouder Erwin Jansma

  Taken: ruimtelijke ordening, economische zaken, werk en inkomen, recreatie & toerisme, welstand/monumenten, volkshuisvesting en sport.

 • Wethouder André van Roshum

  Taken: jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), sociaal cultureel werk, regionale samenwerking sociaal domein, lokaal team.

 • Wethouder Jannelies Vissers

  Taken: duurzaamheid (verduurzaming, BKA, duurzame mobiliteit, watermanagement), milieu, verkeer, inrichting en beheer openbare ruimte, begraafplaatsen en volksgezondheid.

 • Gemeentesecretaris Abdou Najib

  De gemeentesecretaris / algemeen directeur staat de leden van het college van B&W terzijde bij de uitoefening van hun taken.