Samenstelling college

 • Burgemeester Mark Röell

  Taken: openbare orde en veiligheid, Veiligheidsregio Utrecht, kabinetszaken, bestuurlijke en juridische zaken, burgerzaken, Regio Amersfoort en communicatie (public relations, city marketing).

 • Wethouder Hugo Prakke

  Taken: financiën, P&O beleid, strategisch vastgoed, communicatie, inkoopbeleid, onderwijs, kunst & cultuur, ICT, duurzaamheid, dienstverlening

 • Wethouder Erwin Jansma

  Taken: ruimtelijke ordening, economische zaken, werk en inkomen, recreatie & toerisme, welstand/monumenten, volkshuisvesting en sport.

 • Wethouder André van Roshum

  Taken: jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), sociaal cultureel werk, regionale samenwerking sociaal domein, lokaal team.

 • Wethouder Jannelies Vissers

  Taken: Duurzaamheid (verduurzaming, BKA, duurzame mobiliteit, watermanagement), milieu, verkeer, inrichting en beheer openbare ruimte, begraafplaatsen en volksgezondheid.

 • Gemeentesecretaris Cynthia Creveld

  De gemeentesecretaris / algemeen directeur staat de leden van het college van B&W terzijde bij de uitoefening van hun taken.