Samenstelling college

 • Burgemeester Mark Röell

  Taken: openbare orde en veiligheid, Veiligheidsregio Utrecht, kabinetszaken, bestuurlijke en juridische zaken, burgerzaken, Regio Amersfoort en communicatie (public relations, city marketing).

 • Wethouder Theo Stroo

  Taken: financiën, P&O-beleid, strategisch vastgoed, communicatie (beleid, dienstverlening, burgerparticipatie), inkoopbeleid, onderwijs, kunst en cultuur, klantcontactcentrum (KCC), ICT, duurzaamheid (energietransitie en financiële arrangementen) en archief.

 • Wethouder Erwin Jansma

  Taken: ruimtelijke ordening, economische zaken, werk en inkomen, recreatie & toerisme, welstand/monumenten, volkshuisvesting en sport.

 • Wethouder André van Roshum

  Taken: jeugd, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), sociaal cultureel werk, regionale samenwerking sociaal domein, lokaal team.

 • Wethouder Jannelies Vissers

  Taken: duurzaamheid (verduurzaming, BKA, duurzame mobiliteit, watermanagement), milieu, verkeer, inrichting en beheer openbare ruimte, begraafplaatsen en volksgezondheid.

 • Gemeentesecretaris Abdou Najib

  De gemeentesecretaris / algemeen directeur staat de leden van het college van B&W terzijde bij de uitoefening van hun taken.