Nieuws

 • Resultaten vragenlijst duurzame energie

  (10-06-2021)

  Inwoners van Baarn hechten veel belang aan energiebesparing. Ze staan in grote meerderheid achter de transitie naar duurzame energie. Dat blijkt uit de respons op de vragenlijst energie van de gemeente Baarn. In maart en april konden inwoners van Baarn de vragenlijst invullen. Bijna 230 personen maakten hiervan gebruik.

 • Sluiting woning na vondst hennepplantage

  (09-06-2021)

  Recent heeft de politie een hennepplantage gevonden in de kelder van een woning aan de Eemnesserweg. Op grond van de Opiumwet is de burgemeester bevoegd tot het sluiten van een pand als er drughandel plaatsvindt.

 • Steunpakket lokale cultuursector

  (07-06-2021)

  De coronacrisis heeft in Baarn een zware impact op de kunst- en cultuursector. Op korte termijn is het nodig om de sector vitaal te houden en de financiële schade zoveel mogelijk te beperken. Voor de lange termijn willen we ervoor zorgen dat de cultuursector sterk uit deze crisis komt en klaar is voor de veranderopgaven in de toekomst.

 • Zomersportweek Baarnse jeugd 23 t/m 27 augustus

  (07-06-2021)

  De jeugdsportcoördinatoren van de Gemeente Baarn zijn alweer druk bezig met de organisatie van een mooie, actieve laatste zomervakantieweek in deze coronatijd. Samen met een groot aantal Baarnse sportverenigingen verzorgen zij voor het tweede opeenvolgende jaar een afwisselende Zomersportweek voor de jeugd van 6 t/m 18 jaar. Van maandag 23 t/m vrijdag 27 augustus zal er elke ochtend weer een wisselend sportaanbod zijn op de sportvelden/atletiekbaan van Sportpark Ter Eem aan De Geerenweg. 

 • Enthousiaste bewonersgroepen gezocht om buurt te vergroenen

  (07-06-2021)

  De gemeente Baarn doet mee met project Heuvelrugtuinen en is hiervoor op zoek naar bewonersgroepen die willen deelnemen. Met dit project kan iedereen een stukje Nationaal Park creëren in de eigen achtertuin. Hiermee creëren we samen meer groen op en rond de Utrechtse Heuvelrug.

 • Vacature: voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Baarn

  (02-06-2021)

  De gemeente Baarn kent sinds 2019 een brede Adviesraad Sociaal Domein Baarn. Deze onafhankelijke adviesraad geeft gevraagd én ongevraagd adviezen aan het college over beleid en uitvoering op het gebied van wonen, welzijn, zorg, werk en inkomen. De werkzaamheden zijn verdeeld over drie adviesteams: Jeugd, Opvoeding en Onderwijs; Volwassenen tot 65 jaar en 65+. Alle leden zijn vanuit persoonlijke of (vrijwilligers)werkervaring betrokken bij het sociaal domein. De Adviesraad vergadert eens per maand op een woensdagavond en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.

 • Proef weren vrachtverkeer centrum beëindigd

  (02-06-2021)

  Vanwege meldingen van overlast van vrachtverkeer is eind vorige week een proef gestart met verkeersmaatregelen om vrachtverkeer in het centrum te weren. Er was echter niet de tijd genomen om over de maatregelen goed te communiceren met belanghebbenden. De gemeente betreurt dit ten zeerste en de proef is beëindigd.

 • Paleis Soestdijk tekent intentieverklaring met ondernemersnetwerken Baarn en Soest

  (01-06-2021)

  Het landgoed Paleis Soestdijk staat aan de vooravond van een grootscheepse restauratie, renovatie en herinrichting. De directie en het team van Paleis Soestdijk I Made by Holland willen ondernemers in Baarn en Soest daar graag bij betrekken. Maandag 31 mei werd de intentieverklaring ondertekend met de bedrijvenkringen Platform Ondernemend Baarn (POB) en de Soester Zakenkring (SZK).  

 • Interactieve kaart voor ideeën zon en wind in Baarn

  (31-05-2021)

  Gemeente Baarn vraagt inwoners om op een digitale kaart aan te geven waar zij ruimte zien voor zonnevelden en/of windmolens in Baarn, of juist niet. Hiervoor is een interactieve kaart opengesteld. De kaart is tot 18 juni 2021 te vinden op www.baarn.nl/ruimtevoorduurzaam. Inwoners van Baarn kunnen locaties aangeven en erbij vermelden waarom zij een optie wel of niet zien zitten. Hun input vormt samen met de uitkomsten van de verschillende digitale bijeenkomsten met bewoners en belanghebbenden de basis voor het gemeentelijke beleid op het gebied van duurzame energie.

 • Blauwe zones centrum zijn weer ingesteld

  (25-05-2021)

  De blauwe zones op het parkeerterrein Laanstraat en de Brink zijn weer van kracht. Gebruik er dus weer een parkeerschijf bij het parkeren om een boete te voorkomen!

 • RES-regio Amersfoort legt RES 1.0 voor aan gemeenteraad

  (19-05-2021)

  ​Deze week is de Regionale Energie Strategie (RES) van de RES-regio Amersfoort gepubliceerd. Gemeente Baarn is een van de zeven gemeenten in deze RES-regio. In de RES 1.0 beschrijft de regio hoe zij de productie-ambitie van 0,5 TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil realiseren en hoe de regio overstapt naar duurzame warmtebronnen.

 • Gemeente Baarn presenteert Herstelplan Cultuur - In samenwerking met de sector voorbereiden op de toekomst

  (19-05-2021)

  De coronacrisis heeft ook in Baarn een zware impact op de kunst- en cultuursector. Op korte termijn is het nodig om de sector vitaal te houden en de financiële schade zoveel mogelijk te beperken. Voor de lange termijn moeten we ervoor zorgen dat de cultuursector sterk uit deze crisis komt en klaar is voor de veranderopgaven in de toekomst.

 • Energievoucher actie gesloten - maximale aantal van 1.000 vouchers bereikt

  (17-05-2021)

  Met de aanvraag van de duizendste energievoucher is de subsidieregeling energievoucher gesloten. De actie waarbij woningbezitters van de gemeente Baarn een energievoucher konden aanvragen ter waarde van € 65,- voor de aanschaf van energiebesparende producten/maatregelen, was er op gericht om woningeigenaren te ondersteunen met het besparen van energie in huis.

 • Gemeenteraad behandelt ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk op meerdere avonden in september

  (12-05-2021)

  In september wordt het ontwerpbestemmingplan Landgoed Paleis Soestdijk behandeld door de gemeenteraad. De raad kiest ervoor om bij de behandeling van dit onderwerp meerdere avonden de tijd te nemen voor onder meer informatievergaring en inspraak van inwoners. De vergaderingen in september beginnen zoals gebruikelijk om 20.00 uur.

 • Meedenksessies zon en wind in Baarn

  (11-05-2021)

  Gemeente Baarn vraagt inwoners mee te denken over ruimte voor duurzame energie

  Is er in Baarn ruimte voor het opwekken van duurzame energie met windmolens en zonnevelden? En zo ja, waar kunnen die dan het beste komen? En op welke manier? Over die vragen organiseert de gemeente Baarn op donderdag 27 mei en dinsdagavond 15 juni twee bijeenkomsten. De sessies vinden online plaats. Geïnteresseerde inwoners van Baarn kunnen zich aanmelden door een email te sturen naar duurzaamheid@baarn.nl.

  “De zoektocht naar ruimte voor duurzame energieopwekking is een actueel thema”, zegt wethouder Hugo Prakke. “Duurzame opwek is een essentieel onderdeel van de Baarnse klimaatambitie. Tegelijk is het een zoektocht hoe we die ambitie kunnen invullen. De stem van inwoners en ondernemers en andere belanghebbenden mag bij deze zoektocht niet ontbreken. Duurzame energie heeft immers invloed op onze omgeving. Daarom moeten we zorgvuldige afwegingen maken, bijvoorbeeld als het gaat om de inpassing in het landschap of over de vraag hoe inwoners deel kunnen nemen aan een eventueel project. Daarom willen we vanaf het begin van het traject in gesprek met de inwoners.”

  Participatie

  De inwonersessies maken deel uit van een omvangrijke oriëntatie waarbij de gemeente ook gesprekken voert met belangenorganisaties zoals de Baarnse Klimaatalliantie, het Platform Ondernemend Baarn, EnergiekBaarn en verschillende natuurorganisaties en terreinbeheerders. Ook zoekt de gemeente contact met jongeren rond het thema duurzame energie. Eind van deze maand wordt een kaart gepubliceerd waarop iedereen mogelijke locaties kan aangeven voor windmolens of zonnevelden en zijn of haar bedenkingen kan aangeven. Wethouder Prakke: “Ik roep iedereen op om mee te praten en mee te denken. Samen weten we meer. Alle ideeën zijn welkom.”

  Twee sessies

  De eerste bijeenkomst van donderdag 27 mei is bedoeld om op te halen welke ideeën er zijn over het opwekken van duurzame energie met zon en wind? Wat is belangrijk en wat niet, welke mogelijkheden zien we, welke voorwaarden en risico’s? De gemeente zal achtergrondinformatie geven over het proces en hoe dit samenhangt met de Regionale Energie Strategie. In de tweede sessie op dinsdag 15 juni wordt alle input samengevat en proberen we een rode draad te ontdekken. In beide sessies is er ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen.

  Aanmelden

  Geïnteresseerde inwoners kunnen zich voor de sessies van 27 mei en 15 juni (of voor één van beide sessies) aanmelden door een e-mailtje te sturen naar duurzaamheid@baarn.nl. Uiterlijk drie dagen voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangen deelnemers meer informatie over de tijd en opzet van deze bijeenkomsten.

  Wat gebeurt er met de inbreng?

  De opbrengst van de bijeenkomsten wordt op de website van de gemeente gepubliceerd. De inbreng van inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en andere betrokkenen is voor de gemeente het vertrekpunt voor toekomstig beleid. Uiteraard moet dat beleid passen binnen de wet- en regelgeving en binnen de mogelijkheden van de gemeente; waarschijnlijk kunnen niet alle ingebrachte ideeën en opmerkingen worden gehonoreerd. De hoofdlijnen uit het concept worden gedeeld met iedereen die een bijdrage heeft geleverd. Daarna wordt het concept afgestemd met de plannen van buurgemeenten en voorgelegd aan het college van burgmeester en wethouders. Na goedkeuring stuurt het college het beleidsplan eind 2021 naar de gemeenteraad voor besluitvorming. Wanneer de raad ermee instemt, wordt het plan de Baarnse bijdrage aan de Regionale Energiestrategie 2.0, die begin 2023 wordt vastgesteld, eerst regionaal en daarna landelijk.

  Achtergrond

  In Baarn wordt ingezet op een duurzame en leefbare omgeving. Nu en later. Een toekomst waar de opwarming van de aarde tot het minimum beperkt blijft. In 2017 hebben 110 organisaties het Baarns Klimaat Akkoord ondertekend, waarin staat dat Baarn in 2030 zo veel mogelijk klimaatneutraal wil zijn. Dit betekent onder meer dat alle energie die in Baarn gebruikt wordt, ook lokaal en duurzaam wordt opgewekt. Op dit moment gebeurt dat nog maar weinig. Zelfs als er fors energie wordt bespaard en op alle daken zonnepanelen zijn geplaatst, is het doel nog lang niet gehaald. Om die reden wil de gemeente Baarn samen met inwoners en andere betrokkenen onderzoeken waar ruimte is voor zonnevelden en windmolens. Waar en onder welke voorwaarden zou dat kunnen binnen onze gemeente? En waar juist niet? Dat is een zoektocht.

  Video

  Bekijk ook de video getiteld ‘Op zoek naar ruimte voor duurzame energie’ voor meer informatie over het onderwerp én met de uitnodiging aan inwoners om zich aan te melden voor de meedenksessies.

  Meer informatie is te vinden op www.baarn.nl/ruimtevoorduurzaam

 • Kidskaarten langer geldig: tot en met augustus 2021

  (06-05-2021)

  Vanwege sluiting van winkels de afgelopen periode, heeft de gemeente samen met de winkeliers besloten dat eerder aangevraagde Kidskaarten langer geldig zijn; tot en met 31 augustus 2021. Hiermee speelt de gemeente in op het signaal dat gezinnen die de Kidskaarten hadden aangevraagd, niet genoeg mogelijkheden hadden om de cadeaukaarten te besteden.

 • Meedenksessies zonne- en windenergie in Baarn op 27 mei en 15 juni

  (06-05-2021)

  ​Is er in Baarn ruimte voor het opwekken van duurzame energie met windmolens en zonnevelden? En zo ja, waar kunnen die dan het beste komen? En op welke manier? Over die vragen organiseert de gemeente Baarn op donderdag 27 mei en dinsdagavond 15 juni twee bijeenkomsten.

 • Het tekenseizoen is weer begonnen

  (06-05-2021)

  Teken zijn zeer kleine (enkele millimeters groot) spinachtige beestjes die leven van bloed. Aan het topje van een grasstengel wachten ze geduldig tot er eens mens of dier langskomt, om zich vast te bijten en te voeden met bloed. Tijdens het bloedzuigen kunnen teken de Borrelia-bacterie overbrengen, de bacterie die de ziekte van Lyme veroorzaakt. In de natuur is ongeveer 15 procent van de teken besmet met deze bacterie.

 • Herdenkingstoespraak 4 mei 2021

  (04-05-2021)

  Toespraak van burgemeester Röell uitgezonden ter gelegenheid van de Baarnse 4 mei-herdenking tijdens de speciale uitzending van RTV Baarn i.s.m. Comité 4 en 5 mei Baarn.

 • Project vernieuwbouw theater bibliotheek van start

  (21-04-2021)

  Gemeente Baarn, Theater de Speeldoos en de Bibliotheek Eemland vestiging Baarn gaan van start met het project voor nieuwe gezamenlijke huisvesting aan de Rembrandtlaan.

 • Bericht van de burgemeester

  (14-04-2021)

  Beste inwoners van Baarn,

  Het is al even geleden dat ik u een open brief schreef over de situatie rond het coronavirus. We stonden toen nog voor een uiteindelijk veelbewogen winterperiode. Er waren nieuwe besmettingsgolven en varianten van het virus die zorgen met zich meebrachten, zowel voor de gezondheid van dierbaren en bekenden als voor behoud van bedrijf, werk en inkomen vanwege de voortdurende maatregelen.

 • Gemeente Baarn verrast door demonstratie zaterdag

  (10-04-2021)

  Gemeente Baarn is zaterdag 10 april verrast door een demonstratie en door het grote aantal mensen dat daar aan meedeed. Burgemeester Röell heeft om 14.00 uur de opdracht gegeven om de demonstratie om 14.30 te beëindigen, op basis van artikel 6 van de Wet Openbare Manifestaties. De organisatie heeft opgeroepen om rustig naar huis te gaan en daar hebben de deelnemers gevolg aan gegeven. 

 • TONK: financiële tegemoetkoming voor inwoners met aanzienlijk gedaald inkomen

  (07-04-2021)

  Vanaf 6 april kunnen Baarnaars de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) aanvragen. De regeling is bedoeld voor inwoners van wie het inkomen door de coronacrisis aanzienlijk is gedaald en zij daardoor hun noodzakelijke woonlasten, zoals huur en hypotheek niet meer kunnen betalen. De regeling kan aangevraagd worden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Kosten die vanaf januari 2021 zijn gemaakt, kunnen met terugwerkende kracht kunnen worden gedeclareerd.

 • VOL! Meer weten over de plaatselijke politiek? Geef u dan op voor de gratis cursus Politiek Actief

  (01-04-2021)

  Update 6 mei 2021: De cursus zit vol. Mensen die zich nu nog aanmelden komen op de reservelijst te staan. 

  Wilt u meer weten over hoe de lokale democratie en de plaatselijke politiek werkt? Heeft u vragen als: hoe komt de gemeenteraad tot een besluit, maar ook wat ú daaraan kunt bijdragen? Doe dan mee aan de gratis cursus Politiek Actief die van medio mei tot en met begin juli gegeven wordt.

 • Termijn aanwijzing lokale publieke media instelling in Baarn loopt af

  (01-04-2021)

  In de gemeente Baarn is RTV Baarn door het Commissariaat voor de Media aangewezen als 'lokale publieke media instelling'.  Op 8 januari 2022 eindigt deze aanwijzing na een periode van vijf jaar.

 • Wandelgesprekken collegeleden met Baarnaars

  (01-04-2021)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn hebben de komende tijd zogeheten ‘Wandelgesprekken’ met inwoners en ondernemers. Het is één van de manieren waarmee het college van B&W op een veilige wijze contact houdt met de samenleving in lijn met de actuele coronamaatregelen.

 • Oproep aan jongeren: ‘Help ons met een vlog over duurzame energie in Baarn’

  (25-03-2021)

  Wethouder Hugo Prakke roept jongeren op om een vlog te maken over duurzame energie. ‘Alle gemeenten moeten aan de slag met plannen voor de opwek van duurzame energie’, zegt Prakke. ‘Dat geldt ook voor Baarn. We gaan plekken aanwijzen waar in de toekomst windmolens of zonnevelden kunnen komen. Het zou ontzettend helpen als jongeren laten weten wat voor ideeën zij hebben. Het gaat tenslotte om de wereld waarin zij straks wonen en werken.’

 • Urgentie of uittreksel aanvragen? Doe dit altijd via baarn.nl!

  (19-03-2021)

  Wilt u urgentie aanvragen voor een sociale huurwoning? Of een uittreksel? Doe dit dan altijd via onze website. Er zijn verschillende bedrijven die via zoekmachines, bijvoorbeeld via Google, aanbieden om dit voor u te doen. Ga hier niet op in! Deze bedrijven vragen onnodig veel geld en soms ontvangt u hier niets voor terug. 

 • Gemeente start spreekuur voor ondernemers

  (10-03-2021)

  De gemeente wil graag weten wat er speelt onder de Baarnse ondernemers hoe de gemeente hen in coronatijd eventueel kan ondersteunen. Hiervoor heeft wethouder Erwin Jansma een spreekuur in het leven geroepen. Ondernemers kunnen via het ondernemers@baarn.nl een persoonlijke afspraak (telefonisch of online) laten inplannen met de wethouder.

 • Werkzaamheden Molenweg - Meander MC minder goed bereikbaar

  (22-02-2021)

  Vanaf woensdag 24 februari start Vink Aannemingsmaatschappij in opdracht van de Gemeente Baarn met het vervangen van de riolering in de Molenweg. Door de werkzaamheden is het Meander Medisch Centrum de komende tijd vanaf de Molenweg minder goed bereikbaar. Het beste kunt u hierom gebruik maken van de ingang vanaf de Wilhelminalaan. Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot en met eind april.

 • Uitstelmogelijkheid gemeentelijke heffingen ondernemers en ZZP'ers

  (17-02-2021)

  De gemeente Baarn wil ondernemers steunen wanneer zij in financiële problemen komen door de coronacrisis. In aanvulling op de maatregelen van de Rijksoverheid, bieden wij ondernemers en zzp'ers de mogelijkheid tot uitstel van betaling van de gemeentebelastingen tot 31 oktober 2021.

 • Kwiek Magazine: aandacht voor comfortabel wonen

  (03-02-2021)

  Nederlanders worden steeds ouder en wonen steeds langer zelfstandig. Gelukkig zijn er veel slimme en praktische oplossingen voor woningen, zodat langer zelfstandig thuis wonen ook comfortabel is. Het is belangrijk dat inwoners hier op tijd over nadenken. Daarom brengt de gemeente deze maand een eenmalig magazine uit over dit thema: Kwiek.

 • Nieuwe subsidie voor duurzame initiatieven

  (28-01-2021)

  Wilt u zonne-energie opwekken op uw dak en/of energiebesparende maatregelen treffen én anderen stimuleren dat ook te doen? Dan kunt u vanaf nu subsidie aanvragen voor uw projectidee.

 • Gemeenteraad stelt extern adviseur aan voor ondersteuning bij besluitvorming ontwerpbestemmingsplan Soestdijk

  (28-01-2021)

  HBR advocaten uit Baarn is aangesteld als extern adviseur van de gemeenteraad bij het vaststellen van het ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Daarnaast ondersteunt adviesbureau Twijnstra Gudde bij de beantwoording van financiële vraagstukken. 

 • Gemeente De Bilt in gesprek met inwoners Lage Vuursche over windenergie 

  (27-01-2021)

  Op dinsdagavond 26 januari organiseerde gemeente De Bilt in samenspraak met gemeente Baarn een informatieavond voor inwoners van Lage Vuursche over onderzoeken die zijn gedaan naar de mogelijkheden voor windenergie in de omgeving. Tijdens de informatieavond ging gemeente De Bilt in gesprek over de zoektocht naar potentiële locaties, de betekenis van verkennende onderzoeken en het participatietraject dat loopt om de kansen voor duurzame energieopwekking met zonnevelden en/of windmolens te onderzoeken. De mening van inwoners en omwonenden telt mee bij de afwegingen rond opwekking van energie met windmolens.  Meer informatie over de avond en het proces in gemeente De Bilt kunt u vinden op www.debilt.nl/zonenwindenergie.
   

 • Informatieavond Windenergie De Bilt – voor bewoners van Lage Vuursche

  (20-01-2021)

  Woont u in Lage Vuursche en bent u benieuwd naar de onderzoeken die zijn gedaan naar de mogelijkheden voor windenergie in uw omgeving? Gemeente De Bilt en gemeente Baarn organiseren hierover een informatieavond op dinsdag 26 januari van 19.30 tot 21.30 uur. In verband met de coronamaatregelen is dit een online bijeenkomst. U bent van harte welkom.

 • Snoeionderhoud van bomen

  (15-01-2021)

  Vanaf maandag aanstaande gaat er onderhoudssnoei plaatsvinden aan bomen in verschillende wijken in Baarn. Dode, loszittende en lage taken die mogelijk een risico kunnen vormen, worden verwijderd. Zo blijven bomen langer gezond en veilig. Kijk hier voor de snoeiplanning.

 • Speciale nieuwjaarsuitzending terugkijken

  (14-01-2021)

  Het gemeentebestuur wenst u in deze bijzondere tijden een gezond en voorspoedig 2021. De traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente ging dit jaar helaas niet door in verband met de coronamaatregelen. In plaats hiervan was er 14 januari een speciale live nieuwjaarsuitzending. Deze kunt u hieronder terugkijken.

 • Ondersteuning toeslagenaffaire Belastingdienst

  (17-12-2020)

  Inwoners kunnen bij de gemeente terecht voor hulp bij problemen rond de toeslagenaffaire van de Belastingdienst / toeslagenaffaire. De gemeente kan ondersteuning bieden bij het op een rij zetten van financiële- of andere problemen en deze stap voor stap oplossen. Daarbij kan ook doorverwezen worden naar andere, gespecialiseerde instanties. U kunt contact opnemen met PIT Baarn, tel. 035-3037888, e-mail info@pitbaarn.nl. In de kerstvakantie wijken de openingstijden af. Kijk voor informatie op www.pitbaarn.nl.

 • Langer thuiswonen met Mijn Huis Op Maat

  (16-11-2020)

  Goede verlichting bij de trap, een duidelijk huisnummerbordje, houvast bij op- en afstapjes. Dit zijn een paar voorbeelden hoe inwoners hun huis comfortabeler en veiliger kunnen maken, voor nu en in de toekomst. De gemeente Baarn is in 2020 gestart met het project Mijn Huis Op Maat. In dit project wordt ingezet op bewustwording en het geven van informatie over mogelijkheden om zo lang mogelijk comfortabel in eigen huis te blijven wonen.

 • Blauwe zones Laanstraat en de Brink tijdelijk opgeheven

  (07-10-2020)

  De gemeente heft de blauwe zones op het parkeerterrein Laanstraat en de Brink weer tijdelijk op. Op deze manier hopen we het thuiswerken voor de bewoners van het centrum makkelijker te maken. 

 • Voorontwerp bestemmingsplan Soestdijk ter inzage

  (02-09-2020)

  Burgemeester en wethouders van Baarn maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor Landgoed Paleis Soestdijk.

  De procedure start met de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Paleis Soestdijk’.

 • Gemeenteraad Baarn stemt in met het in procedure brengen van het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk, als uitgangspunt voor het ontwerpbestemmingsplan

  (16-07-2020)

  De gemeenteraad van Baarn heeft op woensdag 15 juli 2020 ingestemd met het voorontwerp-bestemmingsplan Paleis Soestdijk. De fracties in de gemeenteraad van Baarn staan in ruime meerderheid positief tegenover de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep met Landgoed Paleis Soestdijk. Het bestemmingsplan, waaraan nu verder gewerkt wordt, maakt deze plannen mogelijk.

 • Oplossing voor tekort Paleis Soestdijk

  (30-04-2020)

  De gemeente Baarn, de provincie Utrecht, het Rijksvastgoedbedrijf en de eigenaar van het paleis MeyerBergman Erfgoed Groep hebben overeenstemming bereikt

 • Voorontwerp bestemmingsplan Paleis Soestdijk uitgesteld

  (20-12-2019)

  In het proces van de herontwikkeling van Paleis Soestdijk, heeft de gemeente Baarn na goed overleg met de gemeente Soest, de provincie Utrecht en met de eigenaar van Paleis Soestdijk besloten dat het voorontwerp bestemmingsplan later bij de gemeenteraad wordt ingediend. Na de motie van de raad van de gemeente Baarn en als gevolg van het provinciale beleid inzake natuur, is gebleken dat het ingewikkeld wordt om de door eigenaar gewenste woonbuurt van 6,1 hectare te bouwen. Hierdoor ontstaat een tekort van circa 11 miljoen euro. Dat is een deel van het bedrag dat nodig is om het paleis te restaureren. Partijen gebruiken de komende weken om een oplossing voor dit tekort te vinden.

 • Participanten bespreken mobiliteitsonderzoek Paleis Soestdijk

  (06-09-2019)

  De plannen van Made by Holland voor Landgoed Paleis Soestdijk leveren in de toekomst meer verkeer op. Hoe zorg je ervoor dat het verkeer op de Amsterdamsestraatweg (N221) door kan rijden, dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor bezoekers en dat het Paleis ook veilig te bereiken is? Deze vragen stonden centraal in het verkeersonderzoek dat adviesbureau Goudappel Coffeng uitvoert in opdracht van initiatiefnemer MeyerBergman Erfgoed Groep en de gemeente Baarn. Het adviesbureau keek daarbij naar de huidige en toekomstige situatie. Daarvoor gebruikte het bureau het Verkeersmodel van de provincie Utrecht, dat inzicht geeft in verkeersstromen. De eerste uitkomsten van het onderzoek zijn op 4 september besproken met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en met twee groepen omwonenden.

 • Vernieuwing Paleis Soestdijk een stap dichterbij

  (14-03-2019)

  Het college van Burgemeester en Wethouders van Baarn is akkoord met het Ruimtelijk kader voor landgoed Paleis Soestdijk. Dit “masterplan” voor de ontwikkeling van het gehele landgoed is de nadere uitwerking van het concept Made by Holland waarmee MeyerBergman Erfgoed Groep in juni 2017 de nationale tender won.