College vraagt gemeenteraad krediet voor vernieuwbouw theater/bibliotheek

Afgelopen periode is door Theater De Speeldoos, de bibliotheek, de Volksuniversiteit en de gemeente hard gewerkt aan het de uitvoering van het eerdere besluit van de raad om gezamenlijke huisvesting te realiseren aan de Rembrandtlaan. Voordat de nieuwbouw kan starten, moet de raad een krediet beschikbaar stellen.

De Speeldoos, de bibliotheek en de volksuniversiteit willen nauw met elkaar samenwerken. Zij willen deze samenwerking in één huis vormgeven. De gemeente vindt het behoud van culturele organisaties erg belangrijk en wil daarom investeren in een toekomstbestendige en duurzame locatie, waar de activiteiten binnen de beschikbare subsidies kunnen worden uitgevoerd.
Op basis van het eerdere besluit van de raad in juni 2017 is gezamenlijk een bouwkundig ontwerp gemaakt, een beheerplan vastgesteld en een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Als laatste stap wordt de raad nu gevraagd het benodigde krediet beschikbaar te stellen.

Wat ging er aan vooraf?

In 2016 heeft de gemeente op verzoek van de betrokken partijen een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar de samenwerkingsmogelijkheden én naar mogelijke locaties voor de gezamenlijke voorziening. Daaruit bleek dat vernieuwbouw van De Speeldoos-locatie aan de Rembrandtlaan de beste en meest verantwoorde optie is. Naast de beoogde samenwerking kan hier een toekomstbestendig gebouw worden gerealiseerd tegen een reële en passende investering.
Na de vraag van de raad om nog eens goed te kijken naar de mogelijkheden van efficiënt ruimtegebruik heeft de raad in juni 2017 definitief groen licht gegeven om de gezamenlijke huisvesting op de locatie Rembrandtlaan verder te ontwikkelen tot een definitief ontwerp.


Alternatieve locaties

Ten tijde van het haalbaarheidsonderzoek in 2016 zijn ook de mogelijkheden onderzocht voor de ontwikkeling van een nieuwe locatie in het centrum. Deze optie stuit op verschillende bezwaren. Niet alleen zijn de kosten van gehele nieuwbouw aanzienlijk hoger (bijna driemaal zoveel als de kosten voor verbouw van het huidige pand), ook moet de gemeente daarbij nog (dure) grond aankopen. Daarnaast zijn parkeervoorzieningen en milieuvoorschriften, maar ook speciale technische constructies voor de theaterzalen en een ruime laad/losvoorziening voor decors en apparatuur factoren die een kostenverhogend effect kunnen hebben. Afhankelijk van de precieze locatie is destijds uitgerekend dat de dan benodigde investering al gauw meer dan € 10 miljoen bedraagt. De huidige begroting van de gemeente biedt hiervoor geen ruimte, zonder keuzes te maken ten aanzien van andere beleidsvelden of de gemeentelijke inkomsten te verhogen.


Levendig centrum

Bij de besluitvorming in juni 2017 heeft de raad ook uitgesproken veel belang te hechten aan de huisvesting van andere culturele en maatschappelijke organisaties en het behoud van een levendig centrum. Besloten is destijds om in een parallel traject de mogelijkheden voor de ontwikkeling van de huidige locatie van de bibliotheek (Hoofdstaat 1) uit werken. Hierbij is gekozen voor het uitgangspunt dat op deze locatie culturele en maatschappelijke organisaties worden gehuisvest, waarbij dan een levendig verzamelgebouw ontstaat.
Op dit moment wordt de precieze invulling voor Hoofdstraat 1 onderzocht en zijn er reeds vele gesprekken met belanghebbenden gevoerd. Daarbij wordt ook een goede gezamenlijke huisvesting voor het PIT, het Lokaal Team en het Loket Wonen, Zorg en Welzijn betrokken en onderzoeken we op welke manier de belangrijke sociale functie van de leeszaal op die plek kan worden behouden.

Wat levert het op?

Uitgebreid programma en plezierige omgeving

De nieuwe gezamenlijke voorziening aan de Rembrandtlaan zorgt niet alleen voor efficiënter gebruik van de ruimtes, maar ook voor inspirerende kruisbestuiving tussen de verschillende organisaties en hun bezoekers. Vanuit diverse thema's ontstaan nieuwe, gezamenlijke activiteiten waarmee het programma wordt uitgebreid. Het nieuwe gebouw voorziet in een plezierige omgeving waar je graag naartoe gaat. De verwachting is dat de vernieuwde locatie alle betrokken partijen een kwaliteitsimpuls geeft, nieuwe klanten aantrekt en daarmee een positief effect heeft op de bedrijfsvoering. Op deze manier blijven de instellingen voor Baarn behouden met een financieel gezonde toekomst.


Een toekomstbestendige en duurzame voorziening

De plannen zijn uitgewerkt en we zijn klaar om met de uitvoering te starten. Met een grondige verbouwing en deels nieuwbouw creëren we een aantrekkelijke, duurzame en toekomstbestendige culturele voorziening voor Baarn, aangepast aan de behoeftes van de verschillende organisaties en hun bezoekers. Naast het theater en de bibliotheek is in het nieuwe pand ook ruimte voor cursussen, lezingen en workshops van de Volksuniversiteit en andere huurders zoals een yogaschool, amateurtoneelgroep en kindertheater.
De totale ontwikkeling, waarvoor een krediet van € 3,7 miljoen nodig is, past op een verantwoorde manier binnen de financiële kaders van onze begroting.

Tot slot

Het is goed om te zien dat de plannen leven in Baarn en de inwoners zich betrokken voelen bij hun dorp en onze voorzieningen. De informatieavond op 14 januari jl. leidde naast kritische reacties, ook tot heel veel positieve geluiden. Het college hoopt , met De Speeldoos, bibliotheek en VU, dat de nieuwe huisvesting en samenwerking zorgen voor een nog hoger voorzieningenniveau in Baarn!


Meer informatie

De raadsvergaderingen over dit onderwerp zijn op 6 maart (Informatie in de Raad), 13 maart (Debat in de Raad) en 27 maart (Besluit in de Raad). Het raadsvoorstel is na te lezen via baarn.raadsinformatie.nl. Alle informatie over de plannen, inclusief een uitgebreid overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden, is te vinden op de pagina over het project