Gevraagd: suggesties voor rekenkameronderzoek

De rekenkamercommissie van de gemeente Baarn bepaalt vanuit haar onafhankelijkheid zelf welke onderwerpen zij onderzoekt, maar betrekt bij die keuze ook suggesties die door de raad of de raadsfracties worden gedaan. Bij die keuze betrekt de rekenkamercommissie ook graag suggesties van inwoners van de gemeente Baarn.

Net als alle andere gemeenten in Nederland heeft ook de gemeente Baarn een rekenkamer(commissie). De rekenkamercommissie voert onafhankelijk onderzoek uit om de gemeenteraad om te ondersteunen bij zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. De onderzoeken richten zich vooral op de (beleids)doelen die de gemeente zich stelt in haar plannen, of deze doelen ook daadwerkelijk bereikt worden en of de gemeente daar niet meer geld voor uitgeeft dan redelijkerwijs noodzakelijk is. Ook kan de commissie onderzoeken of de gemeente zich houdt aan wettelijke regels en aan regels die zij voor zichzelf heeft vastgesteld. De onderzoeken zijn erop gericht om het lokale bestuur verder te verbeteren. De commissie rapporteert altijd aan de gemeenteraad en doet daarbij aanbevelingen, eventueel aangevuld met adviezen gericht aan het college van B&W. De onafhankelijke rekenkamercommissie bestaat uit twee externe leden.

Onderwerp doorgeven

Als u een onderwerp voor een rekenkameronderzoek voor wilt dragen, kunt u dat, voorzien van een toelichting, aan de rekenkamercommissie laten weten via rekenkamercommissie@baarn.nl (voor 1 maart a.s.). Wie een onderwerp doorgeeft, krijgt uiteraard een reactie hoe de rekenkamer met de suggestie omgaat. Als u eerst wat meer informatie wilt, kunt u bellen met Kees Langerwerf, één van de twee leden van de
rekenkamercommissie. Zijn telefoonnummer is: 06-1651 4141.