Interactieve kaart voor ideeën zon en wind in Baarn

Gemeente Baarn vraagt inwoners om op een digitale kaart aan te geven waar zij ruimte zien voor zonnevelden en/of windmolens in Baarn, of juist niet. Hiervoor is een interactieve kaart opengesteld. De kaart is tot 18 juni 2021 te vinden op www.baarn.nl/ruimtevoorduurzaam. Inwoners van Baarn kunnen locaties aangeven en erbij vermelden waarom zij een optie wel of niet zien zitten. Hun input vormt samen met de uitkomsten van de verschillende digitale bijeenkomsten met bewoners en belanghebbenden de basis voor het gemeentelijke beleid op het gebied van duurzame energie.

“De zoektocht naar ruimte voor duurzame energieopwekking is een actueel thema, waar we momenteel middenin zitten”, zegt wethouder Hugo Prakke. “Om invulling te geven aan onze klimaatambitie voeren we allerlei gesprekken over de vraag of en waar in Baarn ruimte is voor zonnevelden en windmolens en onder welke voorwaarden. We willen dat zorgvuldig afwegen. De interactieve kaart is één van de middelen die we inzetten om ons voordeel te doen met de visie van inwoners en andere betrokkenen.”

Drie weken online

De interactieve kaart staat drie weken online (tot 18 juni 2021) en is te vinden op www.baarn.nl/ruimtevoorduurzaam. Op dit webadres vindt u een filmpje met de achtergronden van de energietransitie in Baarn. Via een aantal gerichte vragen komt de bezoeker vervolgens bij de kaart zelf. Hoe deze gebruikt moet worden, wordt ter plekke uitgelegd.

Wat gebeurt er met de inbreng?

De interactieve kaart maakt voor de gemeente deel uit van een omvangrijke raadpleging van inwoners en ondernemers in Baarn. Daarnaast voert de gemeente gesprekken met belangenorganisaties. “De energietransitie stelt ons voor belangrijke vragen”, zegt Prakke. “Die willen we zoveel mogelijk samen met inwoners, bedrijven en belangenorganisaties beantwoorden en inkleuren.”

Alle inbreng wordt meegenomen bij de uitwerking van het gemeentelijke beleid. Uiteraard moet dat beleid passen binnen de wet- en regelgeving en binnen de mogelijkheden van de gemeente; waarschijnlijk kunnen niet alle ingebrachte ideeën en opmerkingen worden gehonoreerd.

Naar de RES 2.0

De inzichten in de digitale kaart komen in een kansenkaart. Deze kansenkaart wordt digitaal gedeeld en meningen hierover worden opgehaald. Dit zal uiteindelijk resulteren in uitgangspunten voor het uitnodigingskader. In oktober 2021 wordt het uitnodigingskader voorgelegd
aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Wanneer de raad ermee instemt, wordt het plan ingediend als de Baarnse bijdrage aan de Regionale Energiestrategie 2.0, die begin 2023 wordt vastgesteld, eerst regionaal en daarna landelijk.

Achtergrond

Baarn zet in op een duurzame en leefbare omgeving, nu en later. In 2017 hebben 110 organisaties het Baarns Klimaat Akkoord ondertekend, waarin is vastgelegd dat Baarn in 2030 zo veel mogelijk klimaatneutraal wil zijn. Dit betekent onder meer dat alle gebruikte energie lokaal en duurzaam wordt opgewekt. Op dit moment gebeurt dat nog mondjesmaat. Zelfs als inwoners fors energie gaan besparen en op alle daken zonnepanelen komen, is het doel nog lang niet gehaald. Om die reden wil de gemeente samen met inwoners en andere betrokkenen onderzoeken waar ruimte is voor zonnevelden en windmolens. Waar en onder welke voorwaarden zou dat kunnen binnen onze gemeente? En waar juist niet? Dat is de zoektocht.

Bekijk ook de video getiteldOp zoek naar ruimte voor duurzame energievoor meer achtergrond én met de uitnodiging om aan te melden voor de meedenksessie op 15 juni.