Nieuwe prestatieafspraken Eemland Wonen, Huurdersraad Eemland en gemeente Baarn

Baarn gaat in 2020 de starterslening inzetten om het jongeren en jonge gezinnen makkelijker te maken om een woning te kopen. Ook wordt het project “verhuiscoach” voor twee jaar verlengd. Daarnaast gaat de woonruimteverdeling in Baarn nog dit jaar (op 10 december) over naar WoningNet Eemvallei. Dat houdt in dat woningzoekenden makkelijker en voordeliger kunnen inschrijven op woningen in maar liefst acht regiogemeenten. Hiermee is een belangrijke doelstelling uit de prestatieafspraken van 2019 gerealiseerd.

De inhoud van de nieuwe prestatieafspraken sluit aan op de ambities die de gemeente Baarn in de Visie Wonen heeft vastgelegd. De focus ligt de komende jaren op de veranderende woonbehoefte van een grote groep woningzoekenden. Er is een gevarieerde opbouw van de betaalbare huur-en koopvoorraad nodig om verschillende inkomensgroepen kansen te bieden om in Baarn te (blijven) wonen. Eemland Wonen levert daar een bijdrage aan door bij nieuwbouwcomplexen van meer dan tien woningen een gedifferentieerd woningaanbod te creëren. Bij de ontwikkeling van nieuwbouwplannen worden verschillende scenario’s opgesteld met combinaties van sociale huur, geliberaliseerde huur (tot € 950,- ) en sociale koopwoningen (tot € 200.000,-).

Starterslening voor een aantal projecten

Daarnaast wil de gemeente het kopen van een woning voor jongeren en jonge gezinnen makkelijker maken en per project wordt bekeken of de starterslening kan worden ingezet. In 2020 wordt deze starterslening ingezet bij de nieuwbouw op de locatie Montini. De starterslening is bedoeld voor mensen die voor het eerst een woning willen kopen, maar die niet genoeg hypotheek krijgen. De gemeente heeft daar een aantal voorwaarden aan gesteld, onder andere een leeftijdsgrens en duur ingezetenschap van Baarn.

Verduurzaming woningen

Het streven is in 2030 zoveel mogelijk woningen duurzamer te maken, zodat deze minimaal in aanmerking komen voor het C-label. Dit volgens de portefeuillestrategie van Eemland Wonen en binnen de financiële mogelijkheden.

Project “verhuiscoach” verlengd

Het project “verhuiscoach” wordt verlengd voor een periode van twee jaar. Deze coach – ondergebracht bij Stichting Welzijn Baarn - helpt ouderen door te stromen naar een geschiktere woning. Dit project was de afgelopen twee jaar succesvol. Hiernaast vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheden om ouderen financieel tegemoet te komen als de huur van het nieuwe huis hoger is.