Participanten bespreken mobiliteitsonderzoek Paleis Soestdijk

De plannen van Made by Holland voor Landgoed Paleis Soestdijk leveren in de toekomst meer verkeer op. Hoe zorg je ervoor dat het verkeer op de Amsterdamsestraatweg (N221) door kan rijden, dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor bezoekers en dat het Paleis ook veilig te bereiken is? Deze vragen stonden centraal in het verkeersonderzoek dat adviesbureau Goudappel Coffeng uitvoert in opdracht van initiatiefnemer MeyerBergman Erfgoed Groep en de gemeente Baarn. Het adviesbureau keek daarbij naar de huidige en toekomstige situatie. Daarvoor gebruikte het bureau het Verkeersmodel van de provincie Utrecht, dat inzicht geeft in verkeersstromen. De eerste uitkomsten van het onderzoek zijn op 4 september besproken met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en met twee groepen omwonenden.

Reacties participanten

De reacties in de klankbordgroepen op de eerste uitkomsten van het mobiliteitsonderzoek waren zeer constructief. De participanten vroegen met name extra aandacht voor de verkeersveiligheid, het sluipverkeer over de Praamgracht en de huidige doorstroom op de Amsterdamsestraatweg. Er werd stilgestaan bij de veilige oversteek van de Parade naar de ingang van het Paleis. In het rapport is een tweetal voorkeursvarianten genoemd met als mogelijkheden een voetgangerstunnel of –brug of een autotunnel. Voors en tegens van beide varianten kwamen uitgebreid aan bod. Een autotunnel kost veel geld en zorgt tijdens de bouw voor overlast van het verkeer. Een onderdoorgang voor voetgangers moet sociaal veilig en buiten openingstijden van het Paleis afsluitbaar zijn. Een loopbrug kan een oplossing zijn, maar heeft ook nadelen voor bezoekers die minder mobiel zijn.

De participanten hadden geen grote bezwaren tegen de beide varianten maar waren niet unaniem in hun voorkeur. Bij de definitieve keuze voor de variant moeten ook de uitkomsten van andere onderzoeken meegenomen worden zoals de parkeerproblematiek bij evenementen en flora en fauna. Deze onderwerpen worden in september en oktober besproken met de participanten. In december volgt het uiteindelijke advies van de klankbordgroepen. Dit advies wordt meegenomen in de verdere gemeentelijke besluitvorming rondom het bestemmingsplan.

Tenslotte kwam naar voren dat de participanten van mening zijn dat overheden en initiatiefnemer zich meer moeten inzetten om de bereikbaarheid van het Paleis met het openbaar vervoer en de fiets te verbeteren. Met een innovatieve aanpak die past bij het programma van het Paleis.

Uitkomsten verkeersonderzoek

Het rapport van Goudappel Coffeng vormt straks onderdeel van  het voorontwerp bestemmingsplan dat begin volgend jaar in de Raad wordt besproken. Uit het concept-rapport blijkt dat het autoverkeer op de Amsterdamsestraatweg in de spits naar verwachting toeneemt. Voor de verkeersafwikkeling heeft dit volgens het onderzoeksrapport geen significant negatief effect. Wel blijkt dat de verkeersafwikkeling op de twee kruispunten naar de Amsterdamsestraatweg in 2030 ook zonder de plannen van Made by Holland matig zal zijn. Optimalisatie van de kruispunten is daarom hoe dan ook wenselijk. Dit vindt in Soest plaats in 2022, en daarna in Baarn.

Als de verkeersstromen van en naar het landgoed toenemen, is de consequentie dat meer parkeerplaatsen nodig zijn. Deze worden verspreid over drie locaties.

Het rapport beoordeelt diverse oplossingsrichtingen die bijdragen aan de doorstroming van het verkeer (auto, openbaar vervoer en fiets), de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van het Paleis. Vooral een voetgangersbrug of -tunnel, plus een rotonde voor al het verkeer van en naar de parkeerplaatsen en het Alexanderkwartier, springen er positief uit. Een gelijkvloerse oversteek van de Amsterdamsestraatweg tussen de Parade en het Paleis scoort zeer matig op doorstroming en verkeersveiligheid. Gecombineerd met een tunnel (in de vorm van een ecoduct) voor het doorgaande verkeer op de Amsterdamsestraatweg zou deze oplossing wel voldoen aan de verkeerskundige criteria, maar dat vraagt een behoorlijke investering. 

Waarom participatiebijeenkomsten?

De gemeenteraad van Baarn wil tot een afgewogen oordeel komen over de plannen van Made by Holland voor Landgoed Paleis Soestdijk. Daarom houdt de gemeente Baarn tot en met eind 2019 participatiebijeenkomsten over de plannen voor de ontwikkeling van het Landgoed. Omwonenden en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties praten mee in drie verschillende klankbordgroepen: twee met omwonenden en een met maatschappelijke organisaties. 

De participatiebijeenkomsten gaan over o.a. mobiliteit, evenementen en geluidseffecten, effecten op flora en fauna en cultuurhistorie. Het resultaat van het participatieproces is een advies aan bestuurders voor het bestemmingsplan voor Landgoed Paleis Soestdijk. De gemeenteraad van Baarn beslist over het bestemmingsplan. Dat doet de raad onder andere op basis van dit advies, in samenhang met de uitkomsten van verschillende onderzoeken. Zo werkt de gemeente aan een breed gedragen plan voor de toekomst van het Paleis.