Pauze Project Speeldoos-bibliotheek

Afgelopen woensdag, 3 juli, heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd om de uitvoering van het project Speeldoos-Bibliotheek- Volksuniversiteit tot 25 september dit jaar te pauzeren.

De gemeenteraad wil deze tijd gebruiken om duidelijk te krijgen of het Arcadegebouw in de Laanstraat een mogelijke alternatieve locatie is, passend binnen de eerder door de raad gestelde kaders. Hoewel er nog veel onduidelijk is over de uitvoerbaarheid van dit voornemen, staan de betrokken organisaties open voor een haalbaar alternatief in het centrum. Aan de andere kant is al gestart met de uitvoering van het project Speeldoos-Bibliotheek-Volksuniversiteit aan de Rembrandtlaan. Het aannemen van de motie heeft wel consequenties voor het verloop van dit project.

Bestuurders van Speeldoos, Bibliotheek en Volksuniversiteit: “Wij zijn erg blij met de huidige plannen om op de Rembrandtlaan te gaan verbouwen. Maar staan ook open voor een nieuwe locatie voor onze activiteiten in het Centrum van Baarn. We zullen medewerking verlenen om de haalbaarheid van dit plan te onderzoeken, waarbij het voor ons van belang is dat de plannen leiden tot een sluitende meerjarenbegroting, waarbij inkomsten en uitgaven in balans zijn en onze voorzieningen ook op de langere termijn voor Baarn behouden blijven.”

Voortgang project

Eerder dit jaar (op 27 maart) gaf de gemeenteraad de opdracht om de samenwerking van De Speeldoos, bibliotheek en Volksuniversiteit te realiseren op de locatie van Theater De Speeldoos aan de Rembrandtlaan.  Dit besluit is genomen op basis van het voorliggende ontwerp, beheer- en exploitatieplan en de samenwerkingsovereenkomst. Sindsdien is er met veel inzet verder gewerkt aan de uitvoering van dit raadsbesluit. De aannemer en installateur zijn inmiddels geselecteerd. De definitieve contracten zijn nog niet getekend. Maar het feit dat de selectie heeft plaatsgevonden, leidt tot gevolgen wanneer de opdracht wordt gestopt. De omvang van de gevolgen is afhankelijk van de manier waarop de opdracht wordt gestopt, of eventueel wordt gewijzigd.

Tijdsplanning en gemaakte kosten

De huidige tijdsplanning is er op gericht dat in het theaterseizoen 2020-2021 de vernieuwbouw plaatsvindt. Wanneer in september blijkt dat het Arcadegebouw als alternatieve locatie niet haalbaar is, leidt dat tot een vertraging van een heel theaterseizoen. Dit heeft te maken met de theaterprogrammering, waarbij voorstellingen een jaar van te voren worden vastgelegd. De bouw kan dan niet eerder starten dan theaterseizoen 2021-2022.  Daarnaast is er tot op heden circa € 275.000 aan voorbereidingskosten gemaakt voor het project Speeldoos-Bibliotheek-Volksuniversiteit. Dit is exclusief de inzet van de uren van medewerkers van De Speeldoos, Bibliotheek, Volksuniversiteit en ambtelijke uren. Deze uitgaven zijn voor niets geweest als het huidige project stopt.