Raadsvoorstel huisvesting Speeldoos bibliotheek gepubliceerd - behandeling in de raadscyclus van december 2020

Donderdag 19 november 2020 is het raadsvoorstel over de huisvesting van theater De Speeldoos en de bibliotheek, samen met de bijbehorende stukken, verstuurd naar de raadsleden. De gemeenteraad buigt zich in de vergadercyclus van december over het onderwerp

Vervolg besluitvorming

Op 27 mei 2020 heeft de gemeenteraad besloten om de besluitvorming over de gezamenlijke huisvesting uit te stellen. Daarbij is met een motie aan het college gevraagd om de drie mogelijke locaties: de Rembrandtlaan (huidige locatie van De Speeldoos), het Arcadeterrein aan de Brink en de Hoofdstraat/Penstraat (huidige locatie van de bibliotheek) verder te onderzoeken en naast elkaar te zetten, zodat een goede vergelijking mogelijk is.

Vergelijking van locaties op 13 punten

Het college heeft onderzoek gedaan en op 13 punten de voor- en nadelen van de locaties vergeleken. Enkele voorbeelden van criteria zijn: kracht van de locatie, mogelijkheden voor samenwerking in het gebouw, parkeermogelijkheden en het effect op de gemeentelijke begroting. Daarnaast heeft wethouder Hugo Prakke gesproken met veel betrokken partijen en omwonenden van de drie locaties, om een volledig beeld te krijgen van de wensen en zorgen die leven.

Dit alles heeft geleid tot het raadsvoorstel dat nu voorligt, waarin het college de gemeenteraad adviseert om te kiezen voor locatie Rembrandtlaan voor de gezamenlijke huisvesting van de Speeldoos en bibliotheek.

Wethouder Hugo Prakke:

"Het doel is om voor Baarn een mooie en toekomstbestendige voorziening te realiseren, waarin ruimte is voor kunst en cultuur; theater, educatie, ontmoeting en inspiratie. Juist in deze tijd is dat belangrijk. Wij hebben de drie mogelijke locaties grondig onderzocht en rekening gehouden met de verschillende voor- en nadelen die voor elke locatie gelden. Het is nu aan de gemeenteraad om hierover te besluiten, waarna wij in samenwerking met alle betrokken partijen de plannen verder kunnen ontwikkelen."

Meer informatie

De gemeenteraad heeft met deze stukken alle informatie in handen om een goede vergelijking te maken tussen de drie locaties en daarover te besluiten. Tijdens de raadsvergadering van 2 december is inspraak mogelijk. Op 9 december volgt het debat en op 16 december het besluit in de raad.

Op www.baarn.nl/huisvestingtheaterbibliotheek is meer informatie te vinden.