RES-regio Amersfoort legt RES 1.0 voor aan gemeenteraad

​Deze week is de Regionale Energie Strategie (RES) van de RES-regio Amersfoort gepubliceerd. Gemeente Baarn is een van de zeven gemeenten in deze RES-regio. In de RES 1.0 beschrijft de regio hoe zij de productie-ambitie van 0,5 TWh aan wind- en zonne-energie in 2030 wil realiseren en hoe de regio overstapt naar duurzame warmtebronnen.

De kansrijke gebieden uit de eerder vastgestelde concept-RES zijn in de RES 1.0 uitgewerkt en verder onderzocht.

In de RES 1.0 zijn de kansrijke gebieden ingedeeld in vier categorieën of ‘treden’, die variëren van gerealiseerde en lopende projecten (trede 1) tot kansrijke gebieden die nog verkend moeten worden (trede 4). Voor gemeente Baarn wordt Zonneveld IJsbaan Baarn genoemd (trede 3 onderzoeksfase).

Waar staat gemeente Baarn?

In de RES 1.0 is aangegeven dat gemeente Baarn aan de slag gaat met het ontwikkelen van beleid voor duurzame elektriciteit opwek met wind en zon. Daarin wordt ook vastgelegd onder welke voorwaarden opwek met wind en zon een plek kan krijgen in Baarn. Basis voor het beleid zijn de inzichten van inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en andere betrokkenen, die de komende tijd worden opgehaald via verschillende bijeenkomsten. De resultaten hiervan worden verwerkt in een beleidsplan dat eind 2021 ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van Baarn. Na vaststelling wordt het Baarnse beleid ingebracht in de RES 2.0, die over twee jaar landelijk wordt vastgesteld.

Verdere besluitvorming

In juni en juli 2021 besluiten de gemeenteraden, het algemeen bestuur van het waterschap en de provinciale staten over de RES 1.0. Op 1 juli 2021 wordt de RES 1.0 aangeleverd aan het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES). Na de vaststelling worden de kansrijke gebieden regionaal en lokaal samen met inwoners en betrokken organisaties uitgewerkt.

Kijk voor meer informatie en voor de RES 1.0 op www.resregioamersfoort.nl.