Steunpakket lokale cultuursector

De coronacrisis heeft in Baarn een zware impact op de kunst- en cultuursector. Op korte termijn is het nodig om de sector vitaal te houden en de financiële schade zoveel mogelijk te beperken. Voor de lange termijn willen we ervoor zorgen dat de cultuursector sterk uit deze crisis komt en klaar is voor de veranderopgaven in de toekomst.

Met een breed steunpakket wil de gemeente zorgen voor herstel van de cultuursector. Het steunpakket draagt eraan bij dat organisaties behouden kunnen blijven, activiteiten weer kunnen opstarten en toekomstbestendiger worden. De insteek van de gemeente is niet alleen te willen inzetten op compensatie van geleden verlies, maar ook op innovatie om een herstart mogelijk te maken en toekomstperspectief te bieden. Het steunpakket van gemeente Baarn bestaat uit drie bouwstenen:

Behoud van de culturele infrastructuur

Wij willen de lokale culturele organisaties, zonder winstoogmerk, en het culturele verenigingsleven behouden en zorgen dat zij vitaal uit deze coronacrisis komen.

Om dit mogelijk te maken behouden we subsidies die reeds toegekend zijn voor activiteiten en openen we een tijdelijke subsidieregeling ‘behoud maatschappelijke organisaties’. Deze regeling heeft reeds opengestaan t.b.v. geleden coronaschade in het jaar 2020 (reactietermijn van 8 maart 2021 tot en met 15 april 2021). Later dit jaar zullen wij de regeling opnieuw openzetten t.b.v. geleden coronaschade in het jaar 2021.

Herstart van de culturele activiteiten

Wij willen nieuwe initiatieven stimuleren die eraan bijdragen dat de culturele agenda weer gevuld wordt. We hebben hierbij speciale aandacht voor cultuurmakers die nieuw werk kunnen genereren. We creëren hiermee ook de mogelijkheid om nieuwe leden en vrijwilligers te werven en publiek te binden voor verenigingen en organisaties. Ook willen we coördinatie op de culturele agenda stimuleren, zodat de spreiding van activiteiten over het gehele jaar gerealiseerd wordt.

De gemeente heeft in overleg met de cultuursector een aantal initiatieven geselecteerd die voor subsidie in aanmerking komen. Deze initiatieven ontvangen van de gemeente een bericht om een subsidieaanvraag in te dienen bij het Herstelfonds cultuur. Klik hier.

Vernieuwing van de cultuursector

De coronacrisis kan beschouwd worden als een vliegwiel van verandering. Er is gepionierd met nieuwe vormen van samenwerking en (digitaal) aanbod. Dat dit voordelen met zich meebrengt, zoals livestreaming, hebben we mogen ervaren. De gemeente wil deze pioniersgeest blijven stimuleren, zodat de cultuursector bouwt aan een gezonde toekomst met hybride cultureel aanbod.

De gemeente stimuleert vernieuwende ideeën door middel van het Herstelfonds cultuur. In overleg met de cultuursector zijn er diverse initiatieven ontstaan, deze kunnen een subsidieaanvraag indienen bij de gemeente via het Herstelfonds cultuur. Zij ontvangen hierover een bericht van de gemeente. Klik hier.

Aanvragen

Op basis van de wettelijke grondslag Algemene Subsidieverordening Baarn 2020, worden de cultuursubsidies voor de bouwstenen ‘herstart’ en ‘vernieuwing’ verstrekt. De aanvragen worden beoordeeld a.h.v. de doelstellingen vanuit het Herstelplan Cultuur Baarn, waar het Herstelfonds Cultuur Baarn onderdeel van is. Het betreffen incidentele en eenmalige subsidies die verstrekt worden aan maatschappelijk-culturele organisaties, zonder winstoogmerk. Ook organisaties waarmee de gemeente Baarn momenteel geen subsidierelatie heeft, komen in aanmerking.

De subsidieaanvragen voor het Herstelfonds Cultuur Baarn kunnen ingediend worden vanaf maandag 7 juni 2021, 12.00 uur, tot vrijdag 18 juni 2021. Dit doet u door het indienen een projectplan met begroting via de volgende link.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Veronique Leenders, beleidsadviseur Cultuur, via v.leenders@baarn.nl of 06 – 422 307 39.