Terugblik Besluit in de Raad van 15 juli 2020

Op woensdag 15 juli 2020 vond de vergadering van Besluit in de Raad in Groot Kievitsdal plaats. Iedere maand kunt u in het Gemeentenieuws en op de gemeentelijke website www.baarn.nl een verslag lezen van wat er tijdens het Besluit in de Raad is behandeld en besloten.

Vragenhalfuur

De fractie van D66 stelde mondelinge vragen over de wegblokkades in de Hoofdstraat.

Raadsvoorstel Voorontwerp bestemmingsplan Soestdijk

De gemeenteraad van Baarn heeft op woensdag 15 juli 2020 ingestemd met het in procedure brengen van het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk, als uitgangspunt voor het ontwerpbestemmingsplan. Bij dit raadsvoorstel zijn twee amendementen aangenomen. Het amendement van PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie-SGP over het inzetten van een externe adviseur voor de raad en het amendement van PvdA, VVD, CDA, GroenLinks en ChristenUnie-SGP over ondersteunende detailhandel.

Dit leidde tot het volgende gewijzigde besluit:
1.         Instemmen met het in procedure brengen van het voorontwerpbestemmingsplan, als uitgangspunt voor het ontwerpbestemmingsplan, met inachtneming van de volgende wijzigingen:
                       a. In het gemengd gebied in totaal maximaal 750m2 opnemen voor ondersteunende detailhandel. Bij het ontwerpbestemmingsplan duidelijk te maken op welke wijze deze ondersteunende detailhandel vorm gaat krijgen;
2.         Geen exploitatieplan vast te stellen;
3.         Het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.
4.         De raad in dit dossier te laten bijstaan door een extern adviseur die op onderwerpen zal toetsen of de gemaakte afspraken en ambities (advies Necker van Naam en voorontwerpbestemmingsplan) voldoende geborgd en controleerbaar zijn in het ontwerpbestemmingsplan en de geldende afspraken, bijvoorbeeld:
                       a.         De vraag of alle opbrengsten uit het Alexanderkwartier ten goede komen aan de renovatie van het Ensemble;
                       b.         De renovatie van het Paleis van voldoende kwaliteit is;
                       c.         De natuurcompensatie zowel op kwaliteit als op samenhang voldoet aan het principe van plussen en minnen, en deze in een redelijke termijn gerealiseerd zullen worden;
                       d.         Er geen ongewenste ontwikkelingen kunnen optreden, indien het landgoed in zijn geheel of in delen wordt vervreemd;
5.         Hiervoor in een klein raadscomitĂ©, samen met de griffier, een opdracht uit te werken en het budget te bepalen;
6.         De kosten te dekken uit de algemene reserve en deze op te nemen in de jaarrekening van 2020.        

Aangenomen moties

De volgende 5 moties werden aangenomen:

Evenementen in de voortuin - Motie PvdA, VVD, D66, CDA, GroenLinks en ChristenUnie-SGP

De raad verzoekt het college:

 • Duidelijke afspraken te maken met de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) over het gebruik van de voortuin als evenemententerrein en deze afspraken eenduidig op te nemen in het ontwerpbestemmingsplan.

Onderzoek naar alternatieve mobiliteitsmogelijkheden - Motie GroenLinks, VVD, PvdA, ChristenUnie-SGP

De raad verzoekt het college:

 • De MBEG vragen een onderzoek uit te voeren, in afstemming met de gemeente Baarn, gemeente Soest en Provincie, om te bepalen op welke manier het gebruik van alternatieve vervoersmodaliteiten voor bezoekers van het landgoed bevorderd en gepromoot kan worden, waarbij:
  o In ieder geval onderzocht wordt hoe de verbinding met de omliggende NS-locaties verbeterd kan worden;
  o Op welke manier het vervoer per OV en/of fiets versterkt kan worden, eventueel met preferred suppliers;
  o Hierbij relevante ontwikkelingen bij andere projecten mee te nemen.
 • De MBEG vragen een blauwdruk op te stellen voor het afwikkelen van alle verkeersstromen bij evenementen, waarbij:
  o Zoveel als mogelijk het gebruik openbaar vervoer en fiets gestimuleerd wordt;
  o Duidelijk gemaakt wordt hoe overlast in de omliggende woonwijken en uitvalswegen in de gemeente Baarn en Soest wordt voorkomen;
  o Bij het gebruik van overloopparkeerterreinen niet te kiezen voor die plekken waar een natuurbestemming geldt;
  o Er naast de P+R-parkeerplaatsen in Baarn, ook naar P+R-parkeerplaatsen in omliggende gemeenten wordt gezocht;
  o Er een voorstel komt waarbij een alternatief gezocht wordt voor parkeren in een ecologisch waardevol gebied en hiermee het overloopparkeerterrein (sv-opt) overbodig wordt;
 • De definitieve onderzoeken te presenteren tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan.

Betrekken klankbordgroepen bij vervolgtraject - Motie GroenLinks, D66 en PvdA

De raad verzoekt het college:

 • het eindadvies van de gezamenlijke klankbordgroepen over de toekomst van Landgoed Paleis Soestdijk mee te wegen bij de uitwerking van de plannen in een ontwerpbestemmingsplan;
 • de klankbordgroepen te verzoeken om ons te zijner tijd ook te adviseren over het ontwerpbestemmingsplan en de raad te informeren over de reactie van de klankbordgroepen op dit verzoek;
 • in overleg te gaan met MBEG over het betrekken van de klankbordgroepen als adviserend orgaan vanuit inwoners bij de verdere planontwikkeling;
 • indien de leden van de klankbordgroepen daartoe bereid zijn, relevante documenten tijdig met hen te delen zodat zij de raad kunnen voorzien van een gedegen advies.

Provinciale wegen rondom Soestdijk - Motie VVD, D66, VoorBaarn, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie-SGP  

De raad verzoekt het college:

 • In gesprek te gaan met Provincie Utrecht over het anders inrichten van de provinciale wegen rondom Paleis Soestdijk.
 • Daarbij in overweging te geven niet alleen de Amsterdamsestraatweg maar ook de Biltseweg en Hilversumse Straatweg anders in te richten zodat het voor fietsers en voetgangers en automobilisten veilig wordt en blijft om de weg van en naar de bossen over te steken.

Lokale ondernemers en Paleis Soestdijk - Motie VVD, D66, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie-SGP      

De raad verzoekt het college:

 • Met de MBEG in gesprek te gaan, met als doel te komen tot een intentieovereenkomst, waarin staat dat bij een aanbesteding t.a.v. zowel de renovatie van het paleis als de exploitatie van de onderneming, in ieder geval een Soesterse- of Baarnse onderneming wordt benaderd, aangezien zowel Soest als Baarn uitstekende ondernemers heeft die voor de diverse activiteiten op en rond het paleis hun diensten en producten kunnen aanbieden.

Raadsvoorstel ongewijzigd aangenomen

De raad nam het volgende raadsvoorstel aan:   

 • Aanwijzing griffier: Cindy Heusingveld is met ingang van 26 november 2020 aangewezen in de functie van griffier voor gemiddeld 34 uur per week.                     

Moties over niet-geagendeerde onderwerpen

De motie PvdA, VVD, D66, CDA, GroenLinks, BOP en ChristenUnie-SGP over niet parkeren op het weiland langs de Praamgracht, werd aangenomen.

De raad verzoekt het college:
• Bij toekomstige evenementen geen ontheffing te verlenen om het weiland langs de Praamgracht te gebruiken als (overloop)parkeerterrein;

De motie van D66 over het verwijderen van de wegblokkades in de Hoofdstraat werd ingetrokken met de toezegging van de Wethouder dat er nu tijdelijke maatregelen worden genomen om de zichtbaarheid te vergoten en dat alle bewoners worden betrokken bij het uitwerken van een structurele oplossing. 

Vergadering terugkijken of vragen?

U kunt het videoverslag van de vergadering bekijken via baarn.raadsinformatie.nl. Voor vragen over het raadswerk kunt u contact opnemen met de griffier via n.both@baarn.nl.