Terugblik Besluit in de Raad van 25 september 2019

Op woensdag 25 september vond Besluit in de Raad plaats in het gemeentehuis van Baarn. Iedere maand kunt u in het Gemeentenieuws en op de gemeentelijke website www.baarn.nl een (verkort) verslag lezen van wat de raad tijdens het Besluit in de Raad heeft behandeld en besloten.

Afscheid en installatie
De raad nam aan het begin van de vergadering afscheid van raadslid Amy Hogenbirk-de Jong.
Zij verlaat de raad wegens verhuizing naar een andere gemeente. Haar opvolger Peter Schilder werd vervolgens geïnstalleerd.

Ongewijzigd aangenomen
De raad nam de raadsvoorstellen over de volgende onderwerpen ongewijzigd aan:

 • Toelating en installatie raadslid de heer P.S.P. Schilder; 
 • Digitale reclamemast gemeentegrond op Sportcomplex Ter Eem;        
 • Actieprogramma Levendig Centrum;   
 • Bestemmingsplan Eemnesserweg 55;   
 • Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Baarn 2019;    
 • Jaarstukken 2018 van de Stichting Eem-Vallei Educatief;
 • Kwaliteit van Baarnse beleidsnota’s en P&C-documenten, een onderzoek van de rekenkamercommissie Baarn;
 • Evaluatie Raad op Pad. 

Gewijzigd aangenomen
De raad nam de volgende voorstellen gewijzigd aan:

 • Visie Wonen 2019: Bij de behandeling van dit voorstel is een amendement van D66, VVD, CDA en CU-SGP, aangenomen getiteld: 'Toevoegen nadruk op middeldure koopwoningen aan de Visie Wonen 2019'.

Dit leidde tot het volgende gewijzigde besluit:

1.         Het vaststellen van de Visie Wonen 2019 met daarbij de volgende vijf ambities en daaraan gekoppelde opgaven:

            a. Inzet voor een evenwichtige bevolkingsopbouw.

            b. Inzet voor toegankelijk en comfortabel wonen.

            c. Inzet voor verduurzaming van woningen.

            d. Inzet voor sociale huur en tussen huur en koop.

            e. Inzet voor alternatieve woonvormen.

2.         Het instemmen met het in de Visie Wonen 2019 opgenomen uitvoeringsprogramma bestaande uit de volgende drie onderdelen:

            a. Activiteitenoverzicht

            b. Afwegingskader woningbouw

            c. Bouwstenen voor de prestatieafspraken met corporaties

            met inachtneming van de onderstaande aanpassingen op de Visie Wonen 2019:

- Paragraaf 3.4, kopje ‘Wat gaan we daarvoor doen’ toevoegen: we zullen ons, naast sociale   huur en sociale koop, ook richten op middel-dure koop om zo jonge gezinnen meer ruimte te   geven in Baarn.

- Paragraaf 4.2, bij het afwegingskader voegen we een bakje ‘middel-dure koop’ toe met een maximale prijs van €300.000, later bepalen hoeveel o.b.v. de behoefte.          

 • Definitieve verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning eerste fase Heuveloordstraat 11a en 11b    

Bij de behandeling van dit voorstel is het amendement van GroenLinks, BOP en Voor Baarn, aanpassing bouwvlak n.a.v. zienswijze, aangenomen. Dit leidde tot het volgende gewijzigde besluit:

1a.        De ‘Reactienota zienswijzen, ontwerpbesluit (fase 1) Heuveloordstraat 11a en 11b’ gewijzigd vaststellen;

1b.       Het bouwvlak van de twee woningen in de noordoostelijke hoek van het plangebied op te schuiven met 1 meter in westelijke richting (voorzijde) en 0,6 meter in zuidelijke richting (zijgevel);

1c.        Het matenplan van 6 november 2018, de ruimtelijke onderbouwing van november 2018 en de reactienota zienswijzen hierop aan te passen;

2.         Een definitieve verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning eerste fase, activiteit handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening, ten behoeve van de    herontwikkeling van het bedrijfsperceel Heuveloordstraat 11a en 11b met 8 woningen af te geven;

3.         Geen exploitatieplan vaststellen omdat het verhaal van kosten anderszins is verzekerd.

Motie niet-geagendeerd onderwerp
De motie van VVD, D66, CDA en CU-SGP over Cultuurhuis Arcade, is aangenomen.

De motie vraagt van het college:

Voor 1 december a.s. een raadsvoorstel te maken waarin de volgende punten zó zijn uitgewerkt dat de raad in de cyclus van januari 2020 een definitief besluit kan nemen:

 • Huren voor onze gemeente is geen optie, het gebouw moet in eigendom van de gemeente zijn.
 • Het moet volledig transparant zijn wat de totale investeringskosten voor de gemeente zijn bij aankoop en wat de jaarlijkse subsidiebijdrage van de gemeente wordt aan de betrokken organisaties De Speeldoos, Bibliotheek en Volksuniversiteit.
 • De inkomsten van de Speeldoos dienen minimaal op het huidige niveau te blijven. Wij zien graag dat de exploitatie van de horeca ‘in eigen hand’ blijft van de   Speeldoos/bibliotheek/Volksuniversiteit, en als kostendrager kan dienen. (De exploitatie van de huidige Speeldoos is mede afhankelijk van de omzet van de   theaterbar. De exploitatie van de Speeldoos kan dus niet zonder eigen theaterbar. Ook verhuren zij de ruimtes onder, dit moet ook in dit plan mogelijk zijn).
 • Het moet duidelijk zijn of verkoop van de grond aan de Rembrandtlaan aan Jeegee niet tot aanbestedingsproblemen leidt.
 • Het woningbouwplan aan de Rembrandtlaan dient verder uitgewerkt te worden (het is nu te massaal en op de plaatjes te zien zonder eigen tuinen).
 • Alle huidige gebruikers van de Speeldoos (zoals Volksuniversiteit, Karakter etc.) dienen een plek te hebben in het nieuwe gebouw.
 • Het moet volstrekt duidelijk zijn dat Jeegee over de benodigde eigendommen beschikt, of middels een getekende koopoptie gaat beschikken, en dus zowel de panden van Arcade, ING als Eemland Wonen bezit.
 • Er moet een draagvlakmeting zijn uitgevoerd bij huidige gebruikers van Arcade, ING en Eemland Wonen.
 • Zit de inrichting in de kosten voor JeeGee (zo nee, wat is een schatting van de kosten, afgezet tegen de begrote kosten voor ‘de Rembrandtlaan).
 • Het parkeren dient opgelost te zijn en bij voorkeur niet versnipperd zoals het huidige voorstel. Betaald parkeren en uitbreiding van de blauwe zone zijn uitgesloten.
 • Kan de hoogte van het Cultuurhuis en de aansluitende Arcadegebouwen omlaag (het is in het huidige ontwerp wel heel kolossaal), bij voorkeur tot de hoogte van het pand   waar nu Zeeman in gevestigd is.
 • Zijn er mogelijkheden voor overheids-, of andere (externe) subsidies voor culturele voorzieningen als deze?
 • In de gesprekken ook De Speeldoos, de Coöperatie van Centrumondernemers, de Bibliotheek, de Volksuniversiteit en omwonenden betrekken.

Op de website van de gemeente Baarn kunt u het videoverslag van de vergadering bekijken via  baarn.raadsinformatie.nl. Voor vragen over het raadswerk kunt u contact opnemen met de griffier via n.both@baarn.nl.