Terugblik Besluit in de Raad van 3 juli 2019

Op woensdag 3 juli vond Besluit in de Raad plaats in het gemeentehuis van Baarn.

Iedere maand kunt u in het Gemeentenieuws en op de gemeentelijke website www.baarn.nl een verslag lezen van wat er tijdens het Besluit in de Raad is behandeld en besloten.

Vragenhalfuur

De fractie van de VVD stelde vragen over de bosschages rondom de herdenkingsmonumenten op het Stationsplein en de fractie van GroenLinks stelde vragen over het groenbeheer.

Raadsvoorstel niet behandeld

De raad heeft besloten om het raadsvoorstel Ruimtelijke modellen Baarnsche Zoom niet te behandelen. Na het zomerreces volgt een technische informatieavond over dit onderwerp.

Raadsvoorstellen ongewijzigd aangenomen

De raadsvoorstellen over de volgende onderwerpen zijn ongewijzigd aangenomen: Jaarstukken 2018 gemeente Baarn; Tussenrapportage 2019; Beleidsnota Toerisme & Recreatie; Vuurwerkluwe zones tijdens de jaarwisseling; Begrotingswijziging 2019 en Begroting 2020 Uitvoeringsorganisatie BBS; Bij de behandeling van dit voorstel werd de motie van de BOP, VVD, GroenLinks en PvdA ‘Periodiek informeren van de raad over ontwikkelingen BBS’ aangenomen. In de motie wordt het college gevraagd: de gemeenteraad van Baarn minimaal elk kwartaal te informeren over de uitkomsten van de frequente monitoring van de voortgang van het cultuurveranderingstraject en de financiële consequenties daarvan en; de raad tijdig te informeren over de verschillende varianten rond de eventuele taakverbreding BBS en de financiële consequenties daarvan; het BBS-bestuur te vragen om in ieder geval de komende twee jaar eenmaal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren voor de drie BBS-gemeenteraden waarin zij worden bijgepraat over de organisatieontwikkelingen (inclusief het cultuurveranderingstraject) binnen de BBS. Verder werden ongewijzigd aangenomen: Meervoudig onderhandse aanbesteding accountant 2020 t/m 2022, met verlengingsoptie 2023 en 2024; Principeverzoek bouw woning op het perceel Cantonlaan 17; Besteding degeneratieopbrengsten 2019-2020; Jaarrekening Regionaal Sociaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving (RWA) 2018; Ontwerp Meerjarenbegroting RWA 2020-2023.

Raadsvoorstellen gewijzigd aangenomen

Perspectiefnota 2020 

Bij de behandeling van dit voorstel werd het amendement van de VVD ‘Niet verstrekken van een extra budget van € 30.000 voor de vervanging van een tweede brug in het Cantonspark’ aangenomen. Dit leidde tot het volgende gewijzigde beslispunt: De Perspectiefnota 2020 vast te stellen m.u.v. het beschikbaar stellen van extra budget van € 30.000 voor de vervanging van een tweede brug. Ook werd de motie van VoorBaarn ‘Mobiel (VVV) kantoor annex toeristisch informatiepunt‘ aangenomen. In de motie wordt het college gevraagd: De mogelijkheden te onderzoeken voor een mobiel VVV kantoor; De mogelijkheden van een mobiel VVV kantoor te bespreken met VVV Vorstelijk Baarn en haar vrijwilligers; De gemeenteraad over de uitkomsten hiervan voor het eind van 2019 te rapporteren; Als doel te stellen voor het nieuwe seizoen 2020 een mobiel VVV kantoor operationeel te hebben; Dekking te zoeken binnen budgetten Toerisme en Vorstelijk Baarn (of zoals in Voorthuizen vanuit sponsoring).

Ontwerp-Beleidsplan Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2020-2023  

Bij de behandeling van dit voorstel werd het amendement van het CDA en GroenLinks ‘Toevoeging aan de reactiebrief gericht aan het Dagelijks Bestuur van de VRU’ aangenomen. Dit leidde tot het volgende gewijzigde besluit: Instemmen met bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks Bestuur van de VRU. Met dien verstande dat aan deze brief wordt toegevoegd de volgende zin, of een zin van gelijke strekking: “Wij roepen op om concrete acties in het ontwerpbeleidsplan op te nemen m.b.t. het werven van vrijwilligers bij de brandweer.”       

Motie over niet-geagendeerd onderwerp aangenomen

De door VoorBaarn ingediende motie ‘Arcade, cultuurhuis Baarn’ is aangenomen. In de mondeling aangepaste motie wordt het college gevraagd: JeeGee vastgoed de mogelijkheid te bieden om medio november haar plannen te presenteren. Deze plannen voorzien moeten zijn van een gedegen financiële onderbouwing, een schetsmatige tekening (verschijningsvorm) en de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek; Tot die tijd geen onomkeerbare besluiten te nemen ten aanzien van de (ver) nieuwbouw van de Speeldoos. Zoals contracten met aannemers, onderaannemers, aanbestedingen effectueren, etc.; Eventuele voorbereidingen voor de (ver) nieuwbouw van de Speeldoos op een laag pitje te continueren, zodat minimale vertraging optreed wanneer plan Arcade niet realiseerbaar blijkt; De gemeenteraad op de hoogte te houden van de voortgang; In dit traject, door zowel JeeGee vastgoed, als ook door het college, betrokken partijen zoals de Speeldoos, de bibliotheek en de volksuniversiteit te betrekken en zover mogelijk ook de plannen voor de Hoofdstraat hierin mee te nemen.

De raad wordt uiterlijk 15 september 2019 geïnformeerd en neemt hierover 25 september 2019 een besluit.

Op de website van de gemeente Baarn kunt u het videoverslag van de vergadering bekijken via  baarn.raadsinformatie.nl. Voor vragen over het raadswerk kunt u contact opnemen met de griffier via n.both@baarn.nl