Voorontwerp bestemmingsplan Soestdijk ter inzage

Burgemeester en wethouders van Baarn maken overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor Landgoed Paleis Soestdijk.

De procedure start met de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Paleis Soestdijk’.

Inhoud Voorontwerpbestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Paleis Soestdijk’ is opgesteld om de renovatie van Paleis Soestdijk, het herstel van het Landgoed en de realisatie van het plan Made by Holland mogelijk te maken. Tot het plangebied behoren het landgoed ten oosten van de Amsterdamsestraatweg waar het paleis en het bijbehorende park en paleisbos zich bevindt (Amsterdamsestraatweg 1 tot en met 9), de gronden en gebouwen aan de overzijde van deze straat (behorend tot het Herenhuisgebied, Amsterdamsestraatweg 2 tot en met 18) en het voormalige marechausseeterrein ten noorden van het paleis (Amsterdamsestraatweg 11 tot en met 29).

Ter inzage

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Paleis Soestdijk’ van vrijdag 4 september 2020 tot en met donderdag 15 oktober 2020 voor een ieder ter inzage ligt.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Paleis Soestdijk’ is digitaal in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (idn) is NL.IMRO.0308.BP0088-VO01.

Een papieren versie van het bestemmingsplan is op werkdagen van 8.00 uur tot 12.00 uur in te zien in de centrale hal van het gemeentehuis.

Toelichting van bestemmingsplan op video

Voor een toelichting op het bestemmingsplan kunt u terecht op de website van de gemeenteraad van Baarn. Klik hier voor een link naar de documenten en de video van de vergadering van 30 juni 2020 >    De toelichting in de video start na 5:45 minuten en duurt ruim 35 minuten.

Inspraakreactie

Gedurende de termijn van terinzagelegging van vrijdag 4 september 2020 tot en met donderdag 15 oktober 2020, kan een ieder een inspraakreactie indienen op het voorontwerpbestemmingsplan. Dit kan alleen schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders van Baarn, postbus 1003, 3740 BA Baarn., o.v.v. inspraakreactie Soestdijk.

De verdere procedure

Nadat de termijn voor inspraakreacties is verstreken wordt een ‘nota van inspraak’ opgesteld, waarin wordt ingegaan op de ingediende reacties. Ook wordt bekeken of en hoe de plannen voor Soestdijk en het bestemmingsplan aangepast dient te worden. De gemeenteraad neemt een besluit over de beantwoording van de inspraakreacties (nota van inspraak) en over het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan wordt wederom gedurende zes weken ter inzage gelegd – voor zienswijzen. Na de termijn voor zienswijzen wordt bekeken of naar aanleiding van ingediende zienswijzen het plan aangepast dient te worden. De gemeenteraad neemt een besluit over de beantwoording van de zienswijzen en over het vaststellen van het bestemmingsplan. Nadat het vastgestelde bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen voor beroep treedt het bestemmingsplan in werking. Als er geen beroep wordt ingesteld is daarmee de procedure afgerond.