Zonnekaart Baarn naar gemeenteraad

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om het beleid voor zonne- en windenergie vast te stellen. Het beleid is beschreven in een zogenaamd 'uitnodigingskader', waarin staat waar en onder welke voorwaarden er mogelijkheden zijn voor zonneweides in de gemeente Baarn. De gemeenteraad neemt op 24 november een besluit.

De gemeente Baarn heeft de ambitie om in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal te zijn en wil in 2030 minstens de huidige eigen elektriciteitsvraag duurzaam opwekken op eigen grond. Voor windmolens worden binnen de Baarnse gemeentegrenzen geen mogelijkheden gezien, maar voor zonneweides wel. Het uitnodigingskader biedt een leidraad voor initiatiefnemers die geïnteresseerd zijn in het opzetten van zonneweides en geeft weer welke locaties mogelijk zijn (de 'Zonnekaart') en onder welke voorwaarden.

Wethouder Hugo Prakke: ”Om in 2030 onze eigen energie duurzaam op te wekken, hebben we 77 hectare aan zonneweides nodig. De Zonnekaart bevat mogelijke locaties, maar de bouw van zonneweides vraagt om zorgvuldige afwegingen. Daarom hebben we met inwoners en andere belanghebbenden besproken waar een initiatief voor een zonneweide aan moet voldoen, bijvoorbeeld als het gaat om de inpassing in het landschap of de kwetsbare biodiversiteit. Zo werken we aan een duurzame wereld voor onze en volgende generaties. ”

Participatietraject

De gemeente heeft het uitnodigingskader met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties ontwikkeld. In mei, juni en juli van dit jaar waren er digitale bijeenkomsten en daarnaast zijn deze groepen uitgenodigd om hun mening te geven via internet. Ook is een burgerberaad georganiseerd, waarbij een gelote groep inwoners kon reageren op de concept-Zonnekaart. De reacties zijn meegenomen in het voorstel dat wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Vervolg

Als de gemeenteraad het uitnodigingskader heeft vastgesteld, kunnen initiatiefnemers een voorstel indienen voor een zonneweide. Daarbij komen eerst gebieden op de Zonnekaart aan bod waar geen kwetsbare natuur is. Grondeigenaren van deze locaties bepalen zelf of zij in een zonneweide op hun grond geïnteresseerd zijn. Voordat een zonneweide geplaatst mag worden, moeten initiatiefnemers samen met de grondeigenaren en de omgeving een plan maken en onderzoek doen naar de impact op de natuur. Het streven is dat minstens 50 procent van deze projecten in lokaal eigendom is, zodat de omgeving meeprofiteert van de opbrengsten uit de zonnevelden.

Elektriciteitsnet

Bij de aanleg van zonneweiders moet ook rekening worden gehouden met de beschikbaarheid op het elektriciteitsnet. Op dit moment is er sprake van een congestie (opstopping) op het landelijk en regionale energienetwerk. Baarn en de andere gemeenten in de regio Amersfoort houden vast aan de  ambities voor het opwekken van duurzame energie in 2030. We blijven daarom de plannen verder uitwerken en nieuwe initiatieven ondersteunen, zodat wanneer er ruimte is op het elektriciteitsnet, de projecten zo snel mogelijk gerealiseerd kunnen worden.

Meer informatie

Meer informatie over het uitnodigingskader en duurzaamheid in de gemeente Baarn vindt u op www.baarn.nl/duurzaamheid.