Klacht indienen

 • Wat is het

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt een klacht indienen over:

  • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders;
  • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie;
  • het niet reageren op uw vragen.

  Ga voor meer informatie over het melden naar Melding woon- en leefomgeving.

 • Hoe het werkt

  Voor het indienen van klachten is er een klachtenregeling. Dit houdt in dat de gemeente eerst probeert om in onderling overleg met u tot een oplossing te komen. Als er echter sprake is van een blijvend meningsverschil, kunt u een formele klacht indienen. Over deze klacht neemt het college van burgemeester en wethouders dan een beslissing.

  Waarover kunt u niet klagen?

  In de volgende gevallen neemt de gemeente uw klacht niet in behandeling:

  • De zaak waarover u klaagt is ouder dan 1 jaar.
  • Uw klacht voldoet niet aan de indieningvereisten.
  • Uw klacht is al door de gemeente behandeld.
  • Uw belang bij de klacht of het gewicht van de gedraging is onvoldoende zwaar.
  • U kunt nog bezwaar of beroep aantekenen of er is van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
  • Een administratieve rechter heeft al een uitspraak gedaan over de zaak waarover u wilt klagen.
  • De zaak waarover u wilt klagen, is in behandeling bij een rechterlijke instantie.
 • Wat moet ik doen

  U kunt uw klacht digitaal indienen met uw DigiD (voor particulieren) of eHerkenning (voor bedrijven). Dit kan via onderstaande buttons.U moet in ieder geval de volgende gegevens vermelden:

  • uw naam en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;
  • over welk bestuursorgaan, welke wethouder, burgemeester of ambtenaar u wilt klagen;
  • een omschrijving van wat er is gebeurd, wanneer dat is gebeurd en waarom u hierover klaagt.

  Online een klacht indienen met DigiD
  Online een klacht indienen met eHerkenning

 • Hoe lang het duurt

  De voorbereiding en afhandeling van klachten is afhankelijk van degene(n) waarop de klacht betrekking heeft. Juridische Zaken ondersteunt de behandeling van alle klachten. Dit team houdt ook in de gaten of uw klacht tijdig wordt behandeld en onderhoudt het contact met u.

  Na de ontvangst van uw klacht krijgt u een ontvangstbevestiging. In deze bevestiging staat wie uw klacht behandelt en hoe de verdere behandeling verloopt. De ambtenaar (of bestuurder) waarop de klacht betrekking heeft/krijgt een kopie van uw brief en de ontvangstbevestiging.

  Als uw klacht niet in behandeling wordt genomen, brengt de gemeente u daarvan zo snel mogelijk (binnen 4 weken) op de hoogte. Neemt de gemeente uw klacht in behandeling, dan ontvangen u en degene op wie de klacht betrekking heeft, een uitnodiging voor een gesprek. Tijdens dit gesprek stelt de aangewezen klachtbehandelaar u en de betrokken ambtenaar of bestuurder in de gelegenheid de zaak toe te lichten en op elkaars standpunt te reageren. Van dit gesprek krijgt u een verslag.

  Op basis van het gesprek brengt de klachtbehandelaar een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Het college van burgemeester en wethouders neemt uiterlijk binnen 10 weken na ontvangst van de klacht een beslissing. In een brief deelt het college van burgemeester en wethouders u mee wat zij hebben beslist, waarom zij deze beslissing genomen hebben en welke gevolgen deze beslissing heeft.

 • Contact

  Team Juridische Zaken
  Telefoon: 035 54 81 824

 • Aanvullende informatie

  Klachten over het inkoopbeleid van de gemeente Baarn vallen buiten het kader van de klachtenregeling. Zie Inkoop en aanbesteding voor meer informatie.