Opvragen persoonsgegevens

 • Wat is het

  De gemeente houdt persoonsgegevens bij over alle inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat trouwen of wanneer uw paspoort verloopt. Als dit nodig is, kan de gemeente uw gegevens ook delen met andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, justitie of de politie. Of met organisaties zoals pensioenfondsen en woningcorporaties.

  Welke gegevens er van u en uw minderjarige kinderen in de BRP staan, vindt u door in te loggen op MijnOverheid.

 • Hoe het werkt

  Vraagt u informatie uit de bevolkingsadministratie over u zelf, dan wordt altijd volstaan met de afgifte van een uittreksel uit de bevolkingsadministratie: een afschrift GBA.
  Soms wordt informatie uit de bevolkingsadministratie ook gevraagd voor het organiseren van een reünie, omdat de adressen van de uit te nodigen mensen vaak niet meer actueel of helemaal niet aanwezig zijn.

 • Wat moet ik doen

  Instanties
  Als een instantie een autorisatie heeft gekregen van de minister van Binnenlandse Zaken, zal de informatieverstrekking grotendeels geautomatiseerd en binnen vaste kaders plaatsvinden. Zonder aparte autorisatie is informatieverstrekking op basis van de wet mogelijk als het gaat om instanties met een publiekrechtelijke taak. Zij hebben recht op informatie ten behoeve van de uitvoering van die taak.

  Bedrijven
  Bedrijven kunnen slechts bij de gemeente verzoeken om informatie over personen uit de bevolkingsadministratie. De informatie wordt verstrekt als het verzoek past binnen het privacybeleid van de gemeente. De verstrekking behelst in principe niet meer dan een aantal standaardgegevens, zoals: naam, geboortedatum, adres, woonplaats en eventuele overlijdensdatum. Gegevens van personen die om geheimhouding van hun persoonsgegevens hebben gevraagd bij de gemeente, worden niet verstrekt.

  Overige informatievragers
  Voor overige personen die gegevens uit de bevolkingsadministratie willen ontvangen van iemand anders geldt hetzelfde als voor bedrijven. Ook hierbij hangt het van het gemeentelijk privacybeleid af, of en in hoeverre er gegevens kunnen worden verstrekt. Ook voor deze groep informatievragers is het slechts mogelijk een zeer beperkte set gegevens te verkrijgen.

  Telefonisch worden geen persoonsgegevens verstrekt. U moet een schriftelijk of e-mail verzoek indienen. U dient uw verzoek met redenen te omkleden. Als uw verzoek wordt afgewezen, kunt u bezwaar maken volgens de Algemene wet bestuursrecht. Uw bezwaarschrift richt u binnen zes weken aan Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Wanneer uw verzoek gehonoreerd wordt, bent u gemeentelijke leges verschuldigd.

 • Kosten

  Bij een schriftelijk verzoek met redenen omkleed wordt een bedrag aan gemeentelijke leges in rekening gebracht. Verder is het afhankelijk of het gaat om een inlichting over één persoon of voor een inlichting over meer personen uit hetzelfde gezin.

  De kosten kunt u vinden in de Tarievenlijst Burgerzaken.

 • Contact

  Team Burgerzaken
  Telefoon: 035 54 81 611