De voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen van maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart 2022 zijn begonnen. Op deze pagina informeren wij u over de acties die u moet ondernemen om deel te kunnen nemen aan de verkiezing. 

Kandidaatstelling

Aan de kandidaatstelling moeten alle politieke groeperingen voldoen. Voor het maken van kandidatenlijsten kunnen partijen, naar alle waarschijnlijkheid, eind december 2021, gebruik maken van ondersteunende software verkiezingen (OSV). Er zal te zijner tijd een bericht worden gestuurd om de (nieuwe) partijen erop te attenderen dat de documenten beschikbaar zijn. Vanaf 10 januari 2022 zijn de formulieren voor de kandidaatstelling bij de afdeling Burgerzaken verkrijgbaar, indien OSV niet ter beschikking wordt gesteld. 

De kandidatenlijsten dienen op de dag van de kandidaatstelling, maandag 31 januari 2022 ingeleverd te worden tussen 09.00 en 17.00 uur in het gemeentehuis aan de Stationsweg 18, 3743EN in Baarn. Als deze te laat wordt ingeleverd, dan kan de betreffende politieke groepering niet meedoen aan de verkiezing!

We bieden u de mogelijkheid om de door u ingevulde kandidatenlijsten en de bijlagen te laten beoordelen op volledigheid en juistheid door het team Burgerzaken (de zogenoemde voorcontrole).  De voorinlevering vindt plaatst op maandag 24 januari 2022 tussen 10.00 uur en 15.00 uur. In dat geval hebben de politieke groeperingen de zekerheid dat op de dag van de kandidaatstelling alles in orde bevonden wordt en geen herstelprocedure nodig is. Hiervoor gaat nog een afspraakmoment plaatsvinden.

De wijze van vermelding van de kandidaten en aantallen

De voorgeschreven wijze waarop u de kandidaten op de lijst vermeld is:

naam, voorletters en/of voornaam, geslacht, woonplaats; dus geen titels. Op de lijst mogen in Baarn maximaal dertig kandidaten worden geplaatst.

Instemmingverklaringen

Alle politieke groeperingen moeten bij de kandidatenlijst van ieder daarop voorkomende kandidaat, een schriftelijke verklaring overleggen waaruit blijkt dat hij/zij instemt met de kandidaatstelling op deze lijst. Van elke kandidaat, die géén zitting heeft in de huidige gemeenteraad, moet ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden overgelegd.

Ondersteuningsverklaringen

Politieke groeperingen, die niet in de huidige gemeenteraad vertegenwoordigd zijn, moeten in Baarn bij de kandidatenlijst tenminste twintig schriftelijke verklaringen van kiezers overleggen waaruit blijkt dat zij de kandidatenlijst ondersteunen. Deze verklaringen kunnen kiezers uit Baarn afleggen in persoon. Dit kan in de periode van 3 tot en met 31 januari 2022 bij het team Burgerzaken, bij voorkeur op afspraak. Degene die een ondersteuningsverklaring wil afleggen:

  • Moet kiesgerechtigd zijn en ingeschreven staan in de gemeente Baarn;
  • Neemt een geldig legitimatiebewijs mee;
  • Neemt de ondersteuningsverklaring mee en ondertekent deze in het bijzijn van de ambtenaar;
  • Mag niet meer dan 1 verklaring van ondersteuning tekenen;
  • Neemt het (gewaarmerkte) formulier mee en levert het in bij de politieke partij of groepering;
  • De afgelegde verklaring kan niet worden ingetrokken.

Waarborgsom

De verplichting tot betalen van een waarborgsom van € 225,- is alleen van toepassing voor de politieke partijen die niet vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad vóór het indienen van een kandidatenlijst. Het bedrag van de waarborgsom moet uiterlijk op 17 januari 2022 op rekeningnummer NL28BNGH0285000594 t.n.v. gemeente Baarn zijn bijgeschreven, onder vermelding van: kandidaatstelling verkiezing gemeenteraad 2022. Vermeld hierbij ook door wie de betaling is verricht en voor welke politieke groepering de betaling geldt. Het bewijs van de betaling moet worden overgelegd bij de inlevering van de kandidatenlijst.
De waarborgsom wordt terugbetaald als de partij 75% van de kiesdeler behaalt of geen geldige lijst inlevert.

Nummering

De nummering van de lijsten wordt op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur bepaald tijdens een openbare zitting van het centraal stembureau. Let op! Eerder werd 16.00 uur gecommuniceerd. Vanwege de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19 is dit gewijzigd naar 10.00 uur. De toewijzing van de lijstnummers verloopt, voor de politieke groeperingen die in de huidige gemeenteraad zijn vertegenwoordigd, op basis van het behaalde aantal stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezing van 2018. Bij gelijke uitslag wordt er geloot. Vervolgens worden de ‘nieuwe’ groeperingen genummerd. Bij meerdere nieuwe groeperingen wordt er geloot.

Stemmen/uitslag

Maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart 2022 vindt de stemming plaats tussen 07.30 uur en 21.00 uur. De definitieve uitslag van de verkiezing wordt op maandag 21 maart om 10.00 uur vastgesteld in een openbare zitting van het hoofd- en centraal stembureau. Let op! Eerder is hiervoor een andere datum gecommuniceerd. Deze is gewijzigd vanwege de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19. 

Benoeming

Maandag 21 maart 2022 worden de benoemingsbesluiten en alle daarbij behorende papieren uitgereikt aan de gekozen kandidaten. Dit gebeurt na de openbare zitting. Maandagmiddag 21 maart 2022 worden alle gekozen raadsleden verzocht om in persoon bij de medewerkers bureau verkiezingen van burgerzaken te melden, om de ingevulde benoemingstukken te overleggen.

Toelating, aftreding 'oude' en zitting nieuwe raad

De toelating (onderzoek geloofsbrieven) dient uiterlijk dinsdag 29 maart 2022 plaats te vinden. Dit gebeurt nog door de oude raad. De definitieve datum laatste bijeenkomst gemeenteraad, oude zitting, is vastgesteld op dinsdag 29 maart 2022. Wettelijk is vastgesteld dat – behoudens onvoorziene omstandigheden – de nieuwbenoemde leden op woensdag 30 maart 2022 worden beëdigd en geïnstalleerd.

Vragen

Heeft u nog vragen over uw deelname aan de gemeenteraadsverkiezing? Neem dan contact op met de gemeente via het mailadres verkiezingen@baarn.nl