Snoeiplanning: bomen en (overhangend) groen

De gemeente beheert en snoeit het openbaar groen volgens een vast plan. Hier leest u meest gestelde vragen over de planning.

BOMEN

Wanneer worden de bomen in mijn straat gesnoeid?

Dit hangt af van de planning. Om efficiënt te werken is Baarn opgedeeld in een aantal snoeiwijken. De bomen die snoei nodig hebben worden in elke wijk in een bepaald jaar gesnoeid. Tussentijds worden alleen gebreken aangepakt die een risico voor de omgeving vormen.

Kan de gemeenteboom voor mijn huis gesnoeid worden?

Zie vorige vraag.

Hoe zit het met de populieren langs de Drakenburgerweg/ De Geerenweg?

In 2017 is een tweede deel van de populieren vervangen. Tot 2023 worden alle resterende populieren langs deze wegen verwijderd en vervangen door nieuwe bomen (elzen/iepen).

Hoe zit het met de populieren langs de Bestevaerweg en omgeving Dotterbloemlaan?

Deze populieren blijven voorlopig staan. Alleen populieren die een ernstig risico voor de omgeving vormen of afsterven worden gekapt. Alle populieren worden wel jaarlijks visueel gecontroleerd op snoeitoestand en gebreken en worden waar nodig ook gesnoeid of van dood hout ontdaan. Het besluit met de kaarten is ook te raadplegen op de website.

Hoe zit het met parkeren en de bereikbaarheid van mijn woning tijdens snoeiwerkzaamheden?

In sommige gevallen kan overlast ontstaan. In de regel wordt een weggedeelte slechts tijdelijk afgezet en verplaatst zich dit met de te snoeien bomen. In sommige gevallen wordt een omleidingsroute ingesteld.

Kan de gemeente ook privébomen komen snoeien?

Nee, daar zijn boomverzorgingsbedrijven of hoveniers voor.

Mag de gemeente bomen snoeien in het broedseizoen?

In het algemeen snoeit of kapt de gemeenten niet in het broedseizoen, maar daar waar de veiligheid in het geding is, is dit soms noodzakelijk. Het broedseizoen wordt vaak als periode (van half maart tot half juli) aangeduid, maar feitelijk is het broedseizoen de gehele periode waarin vogels broeden, dus dit kan ook in februari of augustus zijn. Snoei of kap mag ook in het broedseizoen, mits er geen nest of verblijfplaats van een vogel of beschermde soort aanwezig is. Ook het verstoren van nestelende of broedende vogels in of er naast staande bomen is verboden. Daarom vermijdt de gemeente zoveel mogelijk verstorende activiteiten in het broedseizoen.

Zie verder: https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/snoeien-in-het-broedseizoen-mag-dat

GROEN

Wanneer wordt het groen voor mijn huis gesnoeid?

Dit hangt uiteraard af van het soort beplanting u voor uw woning ziet. Hieronder de  globale (beeld)frequentie:

  • Een haag wordt in principe 2 x per jaar gesnoeid, aan het begin van de zomer en begin van de herfst.
  • Gazons worden op beeld onderhouden. In het groeiseizoen volgens handboek kwaliteit openbare ruimte 2018 op kwaliteit gazon B onderhouden. Dat lijkt op het principe van wekelijks maaien in het groeiseizoen, echter de hoogte van het gras (≤ 6 cm) bepaald of er gemaaid moet worden. Het gazon ziet er dan redelijk strak gemaaid uit.  Honden-uitlaatterreinen ook op hetzelfde beeld B gemaaid en deze worden tevens om de week deels afgezogen.
  • Beplantingsvakken worden op beeld B onderhouden. Lengte overgroei (≤ 30 cm)  en onkruid verwijderen op beeld B. Er is in beperkte mate onkruid. Bedekking en resten onkruid (≤ 30 % per 100 m2) en aantal stuks onkruid hoger dan 30 cm (≤ 20stuks per 100 m2)    
  • Bladruimen gebeurt na half november tot ongeveer de feestdagen. Dit wordt alleen gedaan bij straten waar gemeentelijke bomen staan. Blad van uw eigen bomen dient u zelf op te ruimen.

Er wordt tevens altijd een persbericht uitgedaan als de bladruimcampagne start.

Er hangt gemeentelijk groen over het voetpad of weg, waar moet ik dat melden?

Bij voorkeur via een Melding woon- en leefomgeving op deze website. Na melding ontvangt u een ontvangstbevestiging en wordt u als u dat wenst op de hoogte gehouden. In het groenonderhoudsbestek mag de aannemer het overhangend groen volgens het kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 van de CROW op beeld B onderhouden. Dan is de overgroei lengte maximaal ≤ 30 cm overhangend laten uitgroeien en een gemiddelde lengte overgroei hebben van 15 cm per 100 m¹. Hierbij wordt het beeld gemeten in beeldlatten en wekelijks middels een schouwronde willekeurig door 30 meetvakken in de gemeente beoordeeld door de aannemer en maandelijks ook door de toezichthouder van de gemeente gecheckt. De aannemer bepaald binnen de vastgestelde beelden zelf zijn ingrijpmoment. Het groenonderhoud wordt dan ook op ‘beeld’ onderhouden.

Ik heb een klacht of melding over het (onderhoud van) openbaar groen

Zie vorige vraag.

Privégroen hangt over, waar moet ik dat melden ?

Zie vorige vraag.

Er hangen takken voor een lichtmast of verkeersbord, wat moet ik doen?

Zie vorige vraag.