Huisvesting theater en bibliotheek

Gezamenlijke huisvesting theater De Speeldoos en bibliotheek Baarn

Cultuur is belangrijk in Baarn. We hebben veel voorzieningen, waaronder theater De Speeldoos en de bibliotheek. Al enkele jaren werkt de gemeente met deze organisaties aan een plan om vanuit één locatie te gaan werken. Hierdoor ontstaat synergie: versterking van elkaars programmering en activiteiten en het bereiken van nieuwe doelgroepen. Daarnaast zijn er financiële voordelen te behalen door gezamenlijk beter gebruik van de ruimte. 

Op diverse plaatsen in Nederland zijn al succesvolle voorbeelden van partnerschappen tussen culturele en overige maatschappelijke instellingen, al dan niet onder één dak. Dit willen wij ook in Baarn bereiken. 

Op deze plek vindt u informatie over het project en de besluitvormingsprocedure van de gemeenteraad. Ambities

De bibliotheek is haar maatschappelijke functie aan het vernieuwen en uitbreiden. De uitleen-functie heeft een nieuwe impuls gekregen en de programmering van activiteiten is verbreed. Er vinden diverse trainingen en educatieve bijeenkomsten plaats voor diverse kwetsbare groepen zoals mensen met een taalachterstand en laaggeletterden. Er is meer aandacht voor het toegankelijk maken van het activiteitenprogramma. Deze activiteiten vragen om een andere fysieke indeling van de locatie, bijvoorbeeld een centrale ontmoetingsplek waar men in rust kan verblijven en de aanwezigheid van workshopruimtes. Binnen deze transformatie van de bibliotheek zien zij ook kansen door het versterken van partnerschappen met andere culturele en maatschappelijk organisaties.

Theater De Speeldoos is een professioneel centrum voor cultuur, waar jong en oud, uit alle lagen van de samenleving in een gastvrije, verrassende en inspirerende omgeving elkaar ontmoeten en geïnspireerd raken. Het theater wil het culturele hart van de Baarnse samenleving zijn en heeft als doelstelling het beheer en de exploitatie van theater. Het biedt naast een gevarieerd professioneel theater- en filmaanbod een podium aan culturele verenigingen en lokale culturele- en sociaal maatschappelijke initiatieven. Hierbij vervult het theater een centrale en verbindende rol in de gemeente en creëert zo een meerwaarde voor de inwoners van Baarn en omgeving.


Sociaal-maatschappelijke functie

Kunst, cultuur en educatie hebben een verbindende werking en bevorderen een gevoel van saamhorigheid. Voor het behoud van sociale cohesie en maatschappelijke betrokkenheid is het dan ook belangrijk dat verschillende culturen, subculturen en leeftijdsgroepen met elkaar in contact en in gesprek blijven. Daarom is het wenselijk dat in Baarn een fysieke plek komt waar je naartoe kunt gaan voor een avond uit of een inspirerende dag. Waar je kunt genieten van kunst, waar je mensen kan ontmoeten die hetzelfde of misschien anders denken dan jij, waar je iets kunt zien, horen of lezen dat je nog niet kende, waar je jezelf kunt ontwikkelen door nieuwe dingen te leren en waar je merkt dat er nog veel te ontdekken valt.

Het theater en de bibliotheek werken op deze plek samen om de bezoekers een totaalervaring te geven. Door deze samenwerking, ook met andere organisaties in het pand, ontstaat een creatieve kruisbestuiving die leidt tot vernieuwing bij de invulling van het gezamenlijke programma. Daarmee krijgt de gemeente een voorziening die verschillende doelgroepen aanspreekt en steeds nieuwe bezoekers zal trekken. Daarnaast zorgt de gezamenlijke locatie voor efficiënt ruimtegebruik, ook voor vaste of tijdelijke verhuur aan overige partijen.

De nieuwe locatie krijgt een belangrijke ontmoetingsfunctie. Het moet dé plek in Baarn worden waar inwoners elkaar ontmoeten en graag verblijven. Een centrum voor theater en film, lezen en literatuur, informatie en educatie, ontmoeting en debat. Het biedt voor alle inwoners een toegankelijke en cultureel verantwoorde programmering en activiteiten. Daarnaast is het een locatie voor lokale en regionale commerciële activiteiten.


Rol van gemeente Baarn

De gemeente streeft naar een versterking van het culturele klimaat. Zowel de bibliotheek als theater De Speeldoos kampen met financiële krapte en zijn gevestigd in gebouwen die aan vernieuwing toe zijn. Dit was de aanleiding om de haalbaarheid van gezamenlijke huisvesting te onderzoeken. 


Inspraak inwoners

De ontwikkelingen rond theater De Speeldoos en de bibliotheek leven in Baarn en worden door veel inwoners op de voet gevolgd. Wij vinden het belangrijk dat u de mogelijkheid heeft om uw mening te geven en om mee te praten over de invulling van de plannen. In 2018 en 2019 hebben wij verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd en een enquête gehouden (Klik hier voor de uitslagen daarvan). Ook in het verdere traject zullen wij u op de hoogte houden en de mogelijkheid geven om te participeren.  


Welke stappen zijn gezet?

2016:
Haalbaarheidsonderzoek samenwerking De Speeldoos en Bibliotheek Baarn.

Juni 2017:
De gemeenteraad besluit op basis van het haalbaarheidsonderzoek dat een gezamenlijke huisvesting van theater De Speeldoos (inclusief de Volksuniversiteit Baarn) en de bibliotheek op de huidige locatie van De Speeldoos, Rembrandtlaan 35, de beste toekomstbestendige oplossing is. 

Januari 2018:
Stichting De Speeldoos, Bibliotheek Eemland en de Volksuniversiteit Baarn hebben een programma van eisen voor het gebouw aan de Rembrandtlaan opgesteld.

September 2018:
Presentatie van het voorontwerp van een gezamenlijk gebouw voor het theater en bibliotheek aan de Rembrandtlaan door architecten Moost + ARC2.

Maart 2019:
Oplevering van het plan voor de organisatiestructuur en beheer- en exploitatieplan voor de organisaties in het nieuwe gebouw. Voor de exploitatie geldt dat de drie organisaties (theater, bibliotheek en volksuniversiteit) met gelijkblijvende subsidie een sluitende begroting hebben. De gemeenteraad besluit geld beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het plan van samenwerking en vernieuwbouw van de locatie Rembrandtlaan 35.

Juli 2019:
De gemeenteraad neemt een motie aan die projectontwikkelaar JeeGee vastgoed de mogelijkheid biedt om een alternatief plan voor nieuwbouw van een cultuurhuis op de locatie van het Arcadegebouw aan de Brink te presenteren. Activiteiten voor het vernieuwbouwproject aan de Rembrandtlaan worden voorlopig stopgezet. 

September 2019:
JeeGee vastgoed en de gemeentelijke organisatie presenteren samen een plan en de berekening voor nieuwbouw van een cultuurhuis op het Arcadeterrein en woningbouw op het vrijgekomen terrein aan de Rembrandtlaan. De gemeenteraad besluit dat zij in januari 2020 willen besluiten op basis van een uitgewerkt raadsvoorstel over dit plan. 

Januari 2020:
De gemeenteraad besluit om het eerder aangenomen raadsvoorstel over de vernieuwbouw aan de Rembrandtlaan in te trekken. Zij vragen een gedetailleerde uitwerking van de kosten, dekking en mogelijke financiering van het Arcadeplan, in vergelijking met het plan voor de Rembrandtlaan en in samenwerking met de Gouden Driehoek en stichting Baarn/Escher.  

Mei 2020:
De gemeenteraad besluit tot uitstel van besluitvorming over de gezamenlijke huisvesting tot december 2020. De overbruggingsperiode wordt gebruikt voor de uitwerking van de financiële onderbouwing voor een derde mogelijke locatie aan de Hoofdstraat en een actualisering van het Programma van Eisen van de Rembrandtlaan. Voor de drie locaties wordt nagegaan of en op welke wijze het PvE daar in past, zodat de realisatie van een goed ontwerp dat beantwoordt aan de ambities mogelijk is.


Stand van zaken november 2020

Het college heeft onderzoek gedaan en op 13 punten de voor- en nadelen van de locaties vergeleken. Enkele voorbeelden van criteria zijn: kracht van de locatie, mogelijkheden voor samenwerking in het gebouw, parkeermogelijkheden en het effect op de gemeentelijke begroting. Daarnaast heeft wethouder Hugo Prakke gesproken met veel betrokken partijen en omwonenden van de drie locaties, om een volledig beeld te krijgen van de wensen en zorgen die leven.

Dit alles heeft geleid tot het raadsvoorstel dat nu voorligt, waarin het college de gemeenteraad adviseert om te kiezen voor locatie Rembrandtlaan voor de gezamenlijke huisvesting van de Speeldoos en bibliotheek.


Wethouder Hugo Prakke:
"Het doel is om voor Baarn een mooie en toekomstbestendige voorziening te realiseren, waarin ruimte is voor kunst en cultuur; theater, educatie, ontmoeting en inspiratie. Juist in deze tijd is dat belangrijk. Wij hebben de drie mogelijke locaties grondig onderzocht en rekening gehouden met de verschillende voor- en nadelen die voor elke locatie gelden. Het is nu aan de gemeenteraad om hierover te besluiten, waarna wij in samenwerking met alle betrokken partijen de plannen verder kunnen ontwikkelen."


Meer informatie

De gemeenteraad heeft met deze stukken alle informatie in handen om een goede vergelijking te maken tussen de drie locaties en daarover te besluiten. Tijdens de raadsvergadering van 2 december is inspraak mogelijk. Op 9 december volgt het debat en op 16 december het besluit in de raad.