Huisvesting theater en bibliotheek

Theater de Speeldoos en Bibliotheek Eemland, vestiging Baarn willen gaan samenwerken vanuit één locatie. Om dit te realiseren, wordt in samenwerking met de gemeente een plan gemaakt voor vernieuwing en vergroting van de huidige locatie van De Speeldoos aan de Rembrandtlaan. In het multifunctionele gebouw zal ook plaats zijn voor andere organisaties en verenigingen, waaronder de Volksuniversiteit, amateur- en kindertheater en een yogaschool. Het theater en de bibliotheek gaan meer cultureel maatschappelijke activiteiten organiseren, ook in samenwerking met andere organisaties, ondernemers en natuurlijk inwoners.  

Theater de Speeldoos en Bibliotheek Eemland, vestiging Baarn nemen een belangrijke plek in binnen de Baarnse gemeenschap. Van jong tot oud bezoekt het theater en de bibliotheek; ze genieten van een voorstelling, lenen een boek, beoefenen een hobby of volgen een cursus. Ook scholen zijn vaste bezoekers voor kinderactiviteiten en om werk van het kinderatelier tentoon te stellen. Bekende evenementen worden georganiseerd in het theater, zoals de Avond van de Geschiedenis of de Theater4daagse. Maatschappelijke organisaties zoals toneelgroepen, jeugdtheaterschool, Volksuniversiteit en onderwijsinstellingen maken gebruik van verschillende ruimten voor bijeenkomsten, lessen en repetities.

Kortom: het nieuwe gebouw wordt nog meer een plek voor ontmoetingen, optredens, exposities en biedt een broedplaats voor creatief talent. Deze voorzieningen zijn onmisbaar is Baarn. Ze bepalen mede de identiteit en eigenheid van de gemeente en dragen bij aan de leefbaarheid en saamhorigheid.

Wethouder Hugo Prakke: "Het doel is om voor Baarn een mooie en toekomstbestendige voorziening te realiseren, waarin ruimte is voor kunst en cultuur; theater, educatie, ontmoeting en inspiratie. Juist in deze tijd is dat belangrijk. Wij gaan, in samenwerking met alle betrokken partijen en omwonenden, de plannen voor de locatie Rembrandtlaan ontwikkelen, zodat er over enkele jaren een prachtige plek voor kunst, cultuur en educatie is waar we trots op kunnen zijn."

Actuele stand van zaken

Vanuit de gemeente Baarn, theater De Speeldoos en de Bibliotheek Eemland is een projectgroep gevormd. In een programma van eisen is, vanuit een gezamenlijke visie, door de partijen bepaald waar het nieuwe gebouw aan moet voldoen. De eerste stap is de selectie van een architect. Deze gaat een voorlopig ontwerp maken. Daarover beslist de gemeenteraad eind 2021. Als het ontwerp is vastgesteld, start de selectieprocedure voor de aannemer en installateur en begint de bouw. Dit zal ruim anderhalf jaar duren. Als alles volgens plan verloopt, zou de nieuwe locatie met daarin theater, bibliotheek en meer, eind 2023 haar deuren kunnen openen. 

Lees hier het persbericht van 21 april 2021 >

Wat ging vooraf?

Juni 2021:
Op woensdagavond 30 juni 2021 zijn omwonenden geïnformeerd over het proces, de planning, de visie van stedenbouwkundige en architect. Daarnaast konden omwonenden ook hun vragen stellen. De gehele bijeenkomst is terug te kijken

December 2020:
Het college heeft onderzoek gedaan en op 13 punten de voor- en nadelen van de locaties vergeleken. Enkele voorbeelden van criteria zijn: kracht van de locatie, mogelijkheden voor samenwerking in het gebouw, parkeermogelijkheden en het effect op de gemeentelijke begroting. Daarnaast heeft wethouder Hugo Prakke gesproken met veel betrokken partijen en omwonenden van de drie locaties, om een volledig beeld te krijgen van de wensen en zorgen die leven.

Dit alles heeft geleid tot het raadsvoorstel waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd: de keuze voor locatie Rembrandtlaan voor de gezamenlijke huisvesting van de Speeldoos en bibliotheek.

Mei 2020:
De gemeenteraad besluit tot uitstel van besluitvorming over de gezamenlijke huisvesting tot december 2020. De overbruggingsperiode wordt gebruikt voor de uitwerking van de financiële onderbouwing voor een derde mogelijke locatie aan de Hoofdstraat en een actualisering van het Programma van Eisen van de Rembrandtlaan. Voor de drie locaties wordt nagegaan of en op welke wijze het PvE daar in past, zodat de realisatie van een goed ontwerp dat beantwoordt aan de ambities mogelijk is.

Januari 2020:
De gemeenteraad besluit om het eerder aangenomen raadsvoorstel over de vernieuwbouw aan de Rembrandtlaan in te trekken. Zij vragen een gedetailleerde uitwerking van de kosten, dekking en mogelijke financiering van het Arcadeplan, in vergelijking met het plan voor de Rembrandtlaan en in samenwerking met de Gouden Driehoek en stichting Baarn/Escher.  

September 2019:
JeeGee vastgoed en de gemeentelijke organisatie presenteren samen een plan en de berekening voor nieuwbouw van een cultuurhuis op het Arcadeterrein en woningbouw op het vrijgekomen terrein aan de Rembrandtlaan. De gemeenteraad besluit dat zij in januari 2020 willen besluiten op basis van een uitgewerkt raadsvoorstel over dit plan. 

Juli 2019:
De gemeenteraad neemt een motie aan die projectontwikkelaar JeeGee vastgoed de mogelijkheid biedt om een alternatief plan voor nieuwbouw van een cultuurhuis op de locatie van het Arcadegebouw aan de Brink te presenteren. Activiteiten voor het vernieuwbouwproject aan de Rembrandtlaan worden voorlopig stopgezet. 

Maart 2019:
Oplevering van het plan voor de organisatiestructuur en beheer- en exploitatieplan voor de organisaties in het nieuwe gebouw. Voor de exploitatie geldt dat de drie organisaties (theater, bibliotheek en volksuniversiteit) met gelijkblijvende subsidie een sluitende begroting hebben. De gemeenteraad besluit geld beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het plan van samenwerking en vernieuwbouw van de locatie Rembrandtlaan 35.

September 2018:
Presentatie van het voorontwerp van een gezamenlijk gebouw voor het theater en bibliotheek aan de Rembrandtlaan door architecten Moost + ARC2.

Januari 2018:
Stichting De Speeldoos, Bibliotheek Eemland en de Volksuniversiteit Baarn hebben een programma van eisen voor het gebouw aan de Rembrandtlaan opgesteld.

Juni 2017:
De gemeenteraad besluit op basis van het haalbaarheidsonderzoek dat een gezamenlijke huisvesting van theater De Speeldoos (inclusief de Volksuniversiteit Baarn) en de bibliotheek op de huidige locatie van De Speeldoos, Rembrandtlaan 35, de beste toekomstbestendige oplossing is. 

2016:
Haalbaarheidsonderzoek samenwerking De Speeldoos en Bibliotheek Baarn.