Kap risicobomen 2020

Noodzakelijke kap van 138 risicobomen

Gemeenten zijn verplicht regelmatig de gemeentelijke bomen op veiligheid te controleren. Door bijvoorbeeld ouderdom, ziekte, rotting of afsterven kunnen bomen namelijk onveilig worden. Onveilige bomen kunnen omvallen of grote takken laten vallen. De veiligheidscontrole is er op gericht deze risico’s te beperken. Begin dit jaar is de boomveiligheidscontrole in het oostelijk deel van Baarn afgerond. Uit deze controle blijkt dat 138 dode, conditioneel slechte en risicobomen gekapt moeten worden. Deze bomen staan hoofdzakelijk globaal ten oosten van de Eemweg, Faas Eliaslaan en Torenlaan. Voor 86 bomen heeft de gemeente eerder een kapvergunning aangevraagd. De overige 52 bomen mogen zonder kapvergunning gerooid worden. Inmiddels is er een besluit genomen over de kapvergunning waarop bezwaar mogelijk is. Het besluit en de manier waarop u bezwaar kunt maken, vindt hieronder op deze pagina. Een overzicht van alle bomen met vermelding van de straten, kaarten en beoordelingen per boom, vindt u ook hieronder.

Het aantal van 138 risicobomen lijkt relatief hoog, maar er is een verklaring voor. Op het totaal van ruim 10.000 gemeentelijke bomen in Baarn is het niet uitzonderlijk dat er elk jaar een klein percentage van circa 100 tot 150 bomen (1 tot 1,5 procent) afsterft of verwijderd moeten worden. Bomen gaan dood, omdat ze aan het einde van de levensduur zijn gekomen. Soms worden bomen aangetast door zwammen, waardoor de stabiliteit (breukvastheid) van de stam verslechtert. De kans op stambreuk is dan een onaanvaardbaar risico voor de omgeving.

Naast dat er een inhaalslag is gemaakt, viel op dat de droogte van vorig jaar en de hitte van dit jaar een merkbaar effect hebben gehad op de levensduur van een aantal bomen. Door de standplaats en de beperkte mogelijkheid van de boom om vocht te vinden of vast te houden zijn helaas veel bomen verzwakt geraakt. Met name noordelijke soorten, zoals dennen, sparren en berken zijn gevoelig voor langdurige droogte. De gemeente Baarn heeft relatief veel oudere bomen die niet altijd over een ideale groeiplaats beschikken. Bomen in smalle voetpaden, bomen zonder een volwaardige groeiplaats en oude bomen die gevoelig worden voor zwamaantastingen gaan eerder dood of vormen sneller een risico.

Na het vergunnen van de kap zullen de bomen gelijk worden gerooid. De te vellen bomen worden in het veld met een stip gemarkeerd. Na kap wordt waar nodig de stobbe verwijderd en de verharding hersteld.

Herplant nieuwe jonge bomen

Voor het kappen geldt  in de regel een herplantplicht. Voor de aanvraag van de 86 bomen geldt een herplantplicht bij 36 bomen. Deze bomen worden sowieso herplant, maar de gemeente is van plan veel meer bomen dan dit aantal terug te planten.  Het herplanten draagt door verjonging bij aan continuïteit van het bomenbestand.  Bij het herplanten maken we direct gebruik van de kans de duurzaamheid te vergroten, door meer diversiteit van boomsoorten toe te passen en te kiezen voor soorten die beter bestand zijn tegen hitte en droogte. Helaas kan niet altijd op dezelfde plek worden herplant. In die gevallen wordt een alternatieve locatie gezocht of wordt er een bijdrage gestort in het Baarnse Bomenfonds voor herplant van bomen elders in de gemeente.

Procedure omgevingsvergunning & bezwaar maken

Over de kap van de 86 vergunningsplichtige risicobomen is een besluit is genomen. Het is nu mogelijk een bezwaar in te dienen. Het besluit is bekendgemaakt in het elektronisch Gemeenteblad, geplaatst in de Baarnsche Courant en de Baarn Huis-aan-huis met een overzicht van alle risicobomen en de straten waar deze staan (eerder is ook de aanvraag op deze wijze onder de aandacht gebracht). Het besluit vindt u ook hieronder.

Besluit omgevingsvergunning kap 86 vergunningsplichtige gemeentelijke risicobomen

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verleend:

Stationsweg 18 te Baarn (3743 EN): het kappen van 86 gemeentelijke risicobomen op diverse locaties (21-09-2020).

Dit besluit ligt ter inzage. Voor meer informatie kunt u tevens terecht op www.baarn.nl/bomenkap2020

Bezwaarclausule

De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. 

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken ingediend worden. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager. U kunt digitaal bezwaar maken via de website (https://www.baarn.nl) onder Bestuur en organisatie/Bezwaar en beroep. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). U kunt ook een brief sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1003, 3740 BA Baarn. In spoedeisende zaken kunt u, zodra het bezwaarschrift is ingediend, de Voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt uw verzoekschrift voor de voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Houdt u er rekening mee dat hieraan kosten verbonden zijn (informatie bij de griffier van de Rechtbank). U kunt dit verzoekschrift ook digitaal bij genoemde rechtbank indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Baarn 21 september 2020

Overzicht vergunningsplichtige en vergunningsvrije risicobomen

Onderaan de pagina vindt u een overzicht van de 86 vergunningsplichtige bomen waarvoor een kapvergunning is aangevraagd en waarover een besluit is genomen en de 52 vergunningsvrije bomen waarvoor een kapvergunning niet nodig is. Vóór elke boom staat een nummer (linknr.) waarmee u de boom ook kunt vinden op de kaarten. Hiervoor is Adobe Acrobat Reader benodigd.

Verder vindt u er een overzicht van de beoordelingen van de risicobomen uit de veiligheidscontrole. Ook hiervoor is Adobe Acrobat Reader benodigd. 

Ook kunt u er de detailkaarten downloaden en bekijken met de exacte locaties van de te kappen risicobomen. Ook hiervoor is Adobe Acrobat Reader benodigd. 

Op de overzichtskaart hieronder ziet u welke kaart u moet downloaden voor een bepaald gebied.

Let op: het downloaden en openen van de kaarten kan enige tijd duren vanwege het detailniveau van de kaarten!

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen naar het algemene nummer van de gemeente 035-5481611. Eventueel kunt u na afspraak op het gemeentehuis de kaarten bekijken.