Paleis Soestdijk

Paleis Soestdijk

Het landgoed Paleis Soestdijk herstellen en veranderen in een platform voor innovatie, onder de naam Made by Holland. Dat is het plan van de Meyer Bergman Erfgoed Groep die sinds 20 december 2017 eigenaar is het landgoed.


Voorontwerp bestemmingsplan ter inzage 

Op 2 september 2020 heeft gemeente Baarn bekend gemaakt dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Landgoed Paleis Soestdijk’ van vrijdag 4 september 2020 tot en met donderdag 15 oktober 2020 voor een ieder ter inzage ligt. Lees hier de volledige bekendmaking >
 


Gemeenteraad Baarn stemt in met het in procedure brengen van het voorontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk, als uitgangspunt voor het ontwerpbestemmingsplan

De gemeenteraad van Baarn heeft op woensdag 15 juli 2020 ingestemd met het voorontwerp-bestemmingsplan Paleis Soestdijk. De fracties in de gemeenteraad van Baarn staan in ruime meerderheid positief tegenover de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep met Landgoed Paleis Soestdijk. Het bestemmingsplan, waaraan nu verder gewerkt wordt, maakt deze plannen mogelijk.

Het besluit is het resultaat van een intensief traject van overleg met alle betrokken partijen. ‘Ik ben heel blij met deze uitkomst’, zegt verantwoordelijk wethouder Erwin Jansma. ‘Het voorontwerp-bestemmingsplan legt de basis voor een toekomstbestendig Paleis Soestdijk. Dit raadsbesluit draagt eraan bij dat de nieuwe toekomst voor het Paleis een stapje dichterbij is gekomen.’

Lees hier het volledige bericht over het besluit van de gemeenteraad >


Alle plannen op een rijtje

Wilt u het volledige overzicht van de raadsstukken, het voorontwerp-bestemmingsplan en alle onderzoeken? Die vindt u hier: https://baarn.raadsinformatie.nl/.

In de gemeentepagina van de Baarnsche Courant van 24 juni is een extra informatiepagina over het voorontwerp-bestemmingsplan van Landgoed Paleis Soestdijk verschenen. Ter verduidelijking is er ook een overzicht gemaakt van de meeste gestelde vragen en antwoorden over het voorontwerp-bestemmingsplan.


Eindadvies klankbordgroepen

De gemeente vindt het noodzakelijk dat inwoners en organisaties betrokken zijn bij de totstandkoming van het voorontwerp bestemmingsplan. Daarom zijn bij de start van dit project inwoners uit Baarn én Soest en maatschappelijke organisaties uitgenodigd om deel te nemen aan Klankbordgroepen. Inmiddels is ook het eindadvies van de klankbordgroepen verschenen.

Hoe verder?

Het voorontwerp-bestemmingsplan wordt na de zomervakantie ter inzage gelegd. Iedereen mag dan zijn of haar reactie op of mening over het voorontwerp geven. Gedurende 6 weken, van vrijdag 4 september tot en met donderdag 15 oktober 2020, kunt u uw reactie naar de gemeente sturen. Dat kan schriftelijk en mondeling.

De reacties gaan naar het college van burgemeester en wethouders. Het college adviseert de gemeenteraad over hoe in het plan om te gaan met de reacties. Na het besluit van de gemeenteraad verandert het voorontwerp-bestemmingsplan in een ontwerp bestemmingsplan. Ook dat ligt weer 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan een zienswijze indienen, waarop de gemeente antwoordt. Daarna besluit de gemeenteraad over het (al dan niet gewijzigd) vaststellen van het bestemmingsplan.


Wat ging er aan het voorontwerp-bestemmingsplan vooraf?

Het herstel van het landgoed Paleis Soestdijk en het realiseren van het concept Made by Holland is een omvangrijk en langdurig traject. Daarbij zijn veel partijen betrokken. Naast de nieuwe eigenaar en de gemeente Baarn zijn dat ook buurgemeente Soest en de provincie Utrecht. De volgende stappen zijn de afgelopen periode gezet.


2020

April: De gemeente Baarn, de provincie Utrecht, het Rijksvastgoedbedrijf en de eigenaar van het paleis MeyerBergman Erfgoed Groep maakten bekend in goed overleg een aantal afspraken te hebben gemaakt over de oplossing voor het tekort in het bedrag dat nodig is om de restauratie- en herstelplannen voor Paleis Soestdijk te financieren

2019

November: Presentaties van onderzoeken aan de gemeenteraad die nodig waren voor het voorontwerp bestemmingsplan. Tijdens een goed bezochte openbare bijeenkomst in de Pauluskerk werd gesproken over onder andere mobiliteit en natuur.

Juli: Start van het participatieproces rondom de ontwikkeling van landgoed Paleis Soestdijk. Ruim vijftig omwonenden en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kwamen samen in Kasteel Groeneveld. Zij maakten kennis met elkaar en stemden in met de onderwerpen en de spelregels van de participatie.  

April: De Baarnse gemeenteraad zou het Ruimtelijk Kader voor de ontwikkeling van het paleis en het landgoed behandelen. Het ruimtelijk kader is de nadere uitwerking van het concept Made by Holland. De gemeenteraad besloot toen het Ruimtelijk Kader niet te behandelen, en nam in plaats daarvan twee moties aan.