Paleis Soestdijk

Paleis Soestdijk

Het landgoed Paleis Soestdijk herstellen en veranderen in een platform voor innovatie, onder de naam Made by Holland. Dat is het plan van de Meyer Bergman Erfgoed Groep die sinds 20 december 2017 eigenaar is het landgoed.

Planning

De gemeente Baarn stelt nu een voorontwerp bestemmingsplan op voor landgoed Paleis Soestdijk. Daarin staan de uitkomsten van diverse onderzoeken naar onder andere mobiliteit en verkeer en natuur en cultuurhistorie. Het college en de gemeenteraad laten ook het advies van de klankbordgroepen, die meedenken over de invulling van het plan, meewegen bij de besluiten. We verwachten dat de gemeenteraad het voorontwerp bestemmingsplan in februari 2020 behandelt. Daarna start de formele bestemmingsplanprocedure met het ter inzage leggen van het voorontwerp bestemmingsplan in maart/april, gedurende zes weken.

Participatietraject

De gemeente vindt het noodzakelijk dat inwoners en organisaties betrokken zijn bij de totstandkoming van het voorontwerp bestemmingsplan. Daarom zijn inwoners uit Baarn én Soest en maatschappelijke organisaties uitgenodigd zich aan te melden voor het participatietraject voor de ontwikkeling van landgoed Paleis Soestdijk. Dit gebeurt in de vorm van klankbordgroepen. Onafhankelijk adviesbureau Awareness begeleidt het participatietraject in opdracht van de gemeente Baarn.

Samenwerking

Het herstel van het landgoed Paleis Soestdijk en het realiseren van het concept Made by Holland is een omvangrijk project. Daarbij zijn veel partijen betrokken. Naast de nieuwe eigenaar en de gemeente Baarn zijn dat ook buurgemeente Soest en de provincie Utrecht.

Politiek proces

Op 17 april 2019 zou de Baarnse gemeenteraad het Ruimtelijk Kader voor de ontwikkeling van het paleis en het landgoed behandelen. Het ruimtelijk kader is de nadere uitwerking van het concept Made by Holland. De gemeenteraad besloot toen het Ruimtelijk Kader niet te behandelen, en nam in plaats daarvan twee moties aan. De gemeente wacht nu de uitkomsten van nader onderzoek af, en neemt dit mee bij het opstellen van het voorontwerp bestemmingsplan. Als het bestemmingsplan onherroepelijk is, komt er een gebiedsvisie.

Participatieproces

Start participatieproces landgoed Paleis Soestdijk

Woensdagavond 17 juli ging het participatieproces rondom de ontwikkeling van landgoed Paleis Soestdijk van start. Ruim vijftig omwonenden en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kwamen samen in Kasteel Groeneveld. Zij maakten kennis met elkaar en stemden in met de onderwerpen en de spelregels van de participatie.  

Wethouder Erwin Jansma benadrukte het belang van het participatieproces: “Veel mensen koesteren warme herinneringen aan Paleis Soestdijk en ervaren het landgoed als een eigendom van de samenleving dat goed in stand gehouden en beheerd moet worden.” Wegens de grote belangstelling zijn drie Klankbordgroepen gevormd: twee met omwonenden en een met maatschappelijke organisaties.

Het resultaat van het participatieproces is een advies over het bestemmingsplan voor landgoed Paleis Soestdijk. Het college van B&W legt het advies van de Klankbordgroepen, samen met de uitkomsten van de onderzoeken, voor aan de gemeenteraad van Baarn. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over het definitieve bestemmingsplan.

Informatieavond 20 november 2019

Presentaties van onderzoeken aan de gemeenteraad

Op 20 november 2019 zijn de onderzoeken die nodig zijn voor het voorontwerp bestemmingsplan aan de gemeenteraad toegelicht. Er waren ook de raadsleden uit Soest aanwezig en ook leden van provinciale staten. Tijdens een goed bezochte openbare bijeenkomst in de Pauluskerk hebben de opstellers van de onderzoeken een toelichting gegeven over:

  • Mobiliteit – wat betekenen de plannen voor de Amsterdamsestraatweg en voor Soest,
  • Natuur  – welke beschermde plant- en diersoorten zijn er en wat betekent dat voor de plannen die er zijn – en
  • Bouwenveloppen – over de historie van het landgoed en welke randvoorwaarden die historie oplevert voor de ontwikkelingen op het landgoed.

De presentaties kunt u onderaan deze pagina downloaden.

#Downloads