Paleis Soestdijk

Paleis Soestdijk

Het landgoed Paleis Soestdijk herstellen en veranderen in een platform voor innovatie, onder de naam Made by Holland. Dat is het plan van de Meyer Bergman Erfgoed Groep die sinds 20 december 2017 eigenaar is het landgoed.

Herontwikkeling Paleis Soestdijk, stand van zaken 29 juni 2020

In het proces van de herontwikkeling van Landgoed Paleis Soestdijk is het nu tijd voor de volgende stap: de behandeling van het voorontwerp-bestemmingsplan in de gemeenteraad van Baarn. Een voorontwerp-bestemmingsplan is een eerste versie van het bestemmingsplan. 

Agenda

Op 30 juni wordt er een uitgebreide toelichting gegeven op het voorontwerp-bestemmingsplan in de gemeenteraad van Baarn. Op 1 en 2 juli komen insprekers aan het woord, en de raad debatteert erover op 8 juli. De gemeenteraad heeft op 15 juli het laatste woord over het voorontwerp-bestemmingsplan. Pas als de gemeenteraad instemt met het voorontwerp-bestemmingsplan kunnen de plannen voor Landgoed Paleis Soestdijk verder worden uitgewerkt. De raadsvergaderingen vinden plaats in Groot Kievitsdal en starten om 20.00 uur. Als gevolg van de coronamaatregelen kunt u daarbij helaas niet persoonlijk aanwezig zijn. De vergaderingen zijn wel live te volgen via de gemeentelijke website www.baarn.nl/gemeenteraad en op televisie en internet via de lokale omroep RTV Baarn.

Alle plannen op een rijtje

Wilt u het volledige overzicht van de raadsstukken, het voorontwerp-bestemmingsplan en alle onderzoeken? Die vindt u hier: https://baarn.raadsinformatie.nl/.

In de gemeentepagina van de Baarnsche Courant van 24 juni is een extra informatiepagina over het voorontwerp-bestemmingsplan van Landgoed Paleis Soestdijk verschenen. Ter verduidelijking is er ook een overzicht gemaakt van de meeste gestelde vragen en antwoorden over het voorontwerp-bestemmingsplan.

Eindadvies klankbordgroepen

De gemeente vindt het noodzakelijk dat inwoners en organisaties betrokken zijn bij de totstandkoming van het voorontwerp bestemmingsplan. Daarom zijn bij de start van dit project inwoners uit Baarn én Soest en maatschappelijke organisaties uitgenodigd om deel te nemen aan Klankbordgroepen. Inmiddels is ook het eindadvies van de klankbordgroepen verschenen.

Hoe verder?

Afhankelijk van het besluit van de gemeenteraad wordt het voorontwerp-bestemmingsplan na de zomervakantie ter inzage gelegd. Iedereen mag dan zijn of haar reactie op of mening over het voorontwerp geven. Gedurende 6 weken, van vrijdag 4 september tot en met donderdag 15 oktober 2020, kunt u uw reactie naar de gemeente sturen. Dat kan schriftelijk en mondeling.

De reacties gaan naar het college van burgemeester en wethouders. Het college adviseert de gemeenteraad over hoe in het plan om te gaan met de reacties. Na het besluit van de gemeenteraad verandert het voorontwerp-bestemmingsplan in een ontwerp bestemmingsplan. Ook dat ligt weer 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan een zienswijze indienen, waarop de gemeente antwoordt. Daarna besluit de gemeenteraad over het (al dan niet gewijzigd) vaststellen van het bestemmingsplan.

Wat ging er aan het voorontwerp-bestemmingsplan vooraf?

Het herstel van het landgoed Paleis Soestdijk en het realiseren van het concept Made by Holland is een omvangrijk en langdurig traject. Daarbij zijn veel partijen betrokken. Naast de nieuwe eigenaar en de gemeente Baarn zijn dat ook buurgemeente Soest en de provincie Utrecht. De volgende stappen zijn de afgelopen periode gezet.

2020

April: De gemeente Baarn, de provincie Utrecht, het Rijksvastgoedbedrijf en de eigenaar van het paleis MeyerBergman Erfgoed Groep maakten bekend in goed overleg een aantal afspraken te hebben gemaakt over de oplossing voor het tekort in het bedrag dat nodig is om de restauratie- en herstelplannen voor Paleis Soestdijk te financieren

2019

November: Presentaties van onderzoeken aan de gemeenteraad die nodig waren voor het voorontwerp bestemmingsplan. Tijdens een goed bezochte openbare bijeenkomst in de Pauluskerk werd gesproken over onder andere mobiliteit en natuur.

Juli: Start van het participatieproces rondom de ontwikkeling van landgoed Paleis Soestdijk. Ruim vijftig omwonenden en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties kwamen samen in Kasteel Groeneveld. Zij maakten kennis met elkaar en stemden in met de onderwerpen en de spelregels van de participatie.  

April: De Baarnse gemeenteraad zou het Ruimtelijk Kader voor de ontwikkeling van het paleis en het landgoed behandelen. Het ruimtelijk kader is de nadere uitwerking van het concept Made by Holland. De gemeenteraad besloot toen het Ruimtelijk Kader niet te behandelen, en nam in plaats daarvan twee moties aan.