Samen op zoek naar ruimte voor duurzame energie

In Baarn zetten we in op een duurzame, leefbare toekomst; Baarn als fijne plek om te wonen, te werken en te recreëren. Nu en later. Een toekomst waar de opwarming van de aarde tot het minimum beperkt blijft. Daarom willen we alle energie die we gebruiken ook lokaal duurzaam opwekken. Die ambitie staat onder meer in het Baarns Klimaat Akkoord. Meer dan honderd partijen hebben dat akkoord in 2017 ondertekend. De gemeente wil samen met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties onderzoeken waar in Baarn ruimte is voor het opwekken van wind- en zonne-energie. Waar in Baarn zou dat kunnen en onder welke voorwaarden?

Online kaart

Waar zien inwoners ruimte voor duurzame opwek van energie met zonneweides en windmolens? In de periode eind mei tot half juni 2021 konden inwoners hun inzichten delen via een online vragenlijst. Een deel van de vragenlijst bestond uit een kaart waar kon worden aangegeven op welke plekken men wel ruimte ziet voor zonnevelden en of windmolens, of juist niet.

Uit de verzamelde inzichten wordt een rode draad getrokken. Hierin wordt ook de inbreng van de bijeenkomsten met inwoners en belangenorganisaties verwerkt. Dit heeft geleid tot een kansenkaart waarop inwoners uit Baarn kunnen reageren. Kijk voor de kansenkaart en om hierop te reageren op de pagina 'Ruimte voor duurzame energie in Baarn'.

Inwonersbijeenkomsten

De gemeente organiseerde op 27 mei en 15 juni een tweetal inwonersbijeenkomsten. Tijdens de eerste bijeenkomst was een drietal scenario’s en het thema participatie het vertrekpunt voor het gesprek over de (on)mogelijkheden voor lokale opwek van duurzame energie met windmolens of zonnevelden in Baarn. De belangrijkste inzichten en mogelijkheden die inwoners hebben aangedragen in de groepsgesprekken zijn in het verslag onderaan deze pagina te vinden.

In de bijeenkomst van 15 juni gingen de deelnemers aan de hand van een kaart van Baarn in dialoog en werden zorgen en kansen voor wind- en zonne-energie besproken. Het verslag hierover vindt u onderaan deze pagina. 

De sessies maken deel uit van een omvangrijke oriëntatie waarbij de gemeente ook gesprekken voert met belangenorganisaties en contact zoekt met jongeren. Uit de inbreng wordt een rode draad getrokken waarop deelnemers kunnen reageren.

Hoe ziet het proces en de planning eruit?

  • Informatiebijeenkomsten en meedenksessies (mei/juni).
  • Online vragenlijst met kaart (eind mei/half juni).
  • Uit de inbreng trekken we een rode draad hierop kunnen deelnemers reageren.
  • De rode draad bepaalt de inhoud van het beleid voor grootschalige opwek van duurzame energie met wind en zon.
  • De gemeenteraad stelt uiteindelijk het beleid vast.

Betere leefwereld

De uitdaging waar we in Baarn voor staan, heeft invloed op onze omgeving. Dit vraagt om zorgvuldige afwegingen, bijvoorbeeld als het gaat om de inpassing in het landschap. Zonne- en windenergie kan ook gezien worden als een mogelijkheid om bij te dragen aan een betere leefwereld voor ons en de generaties na ons. Of als kans voor inwoners van Baarn om zelf deel te nemen aan een duurzaam project. Daarom willen we het samen doen: samen vooruit op weg naar een mooier en beter Baarn. Uw inbreng draagt daaraan bij!

Meer informatie

Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een mailtje naar nuvoorlater@baarn.nl. Op www.baarn.nl/duurzaamheid vindt u informatie over andere onderwerpen die met een duurzame leefomgeving te maken hebben, zoals het isoleren van uw woning en het plaatsen van zonnepanelen.

Achtergrond

Energietransitie

In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland gaat overstappen van de ‘oude’ fossiele brandstoffen (steenkool, olie, gas) naar duurzame en schone vormen van elektriciteit (uit wind en zon) en warmte. Zo willen we de opwarming van de aarde afremmen. Deze overgang noemen we de energietransitie.

Regionale Energie Strategie

Vanuit het Klimaatakkoord heeft iedere regio in Nederland de opgave gekregen om met een strategie te komen om energie lokaal duurzaam op te wekken. Dus het opwekken van energie door fossiele brandstoffen te vervangen door alternatieve, duurzame methoden zoals zonne- en windenergie. Baarn maakt onderdeel uit van de Regionale Energie Strategie Amersfoort. Vanuit deze zogenaamde RES werkt Baarn mee aan deze opgave. Via deze link kunt u de opname bekijken van een informatiebijeenkomst die gaat over de Regionale Energie Strategie van de regio Amersfoort. Deze informatiebijeenkomst geeft meer achtergrond over de regionale plannen voor de transitie naar duurzame energie en wat de rol van het uitnodigingskader hierbij is.