In een jaar dat wederom in het teken stond van corona, is de gemeente Baarn uitgekomen op een plus van € 2,4 miljoen. Dit is terug te zien in de jaarrekening die de gemeente Baarn vandaag heeft gepubliceerd. Met deze jaarrekening legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Naast Covid-19 is er ook hard gewerkt aan de speerpunten uit het collegeprogramma ‘Duurzaam en Ondernemend Vooruit!”

Wethouder Hugo Prakke (financiën): “De jaarrekening van de gemeente Baarn sluit af met een positief resultaat. En daar zijn we als college blij mee. Dit is onder andere te danken aan het extra geld dat wij in het laatste kwartaal van 2021 mochten ontvangen voor COVID-19. Dit geld is nog niet volledig uitgegeven.” Vanwege corona hebben veel werkzaamheden helaas vertraging opgelopen en is er minder uitgegeven dan begroot. Maar deze werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2022.

Trots op goede samenwerking

Ondanks de coronacrisis heeft de gemeente Baarn toch veel plannen kunnen uitvoeren. “En dat hebben we met elkaar gedaan. Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties hebben we hard gewerkt om deze plannen te realiseren. Zo kun je zien dat in crisistijden we elkaar goed weten te vinden en dat de samenwerking nog beter is geworden. Hier ben ik trots op,” aldus wethouder Prakke.

Duurzaam Baarn

In 2021 is een belangrijke mijlpaal bereikt in de energietransitie. In samenwerking met een groep inwoners, het zogenaamde burgerberaad, is het Uitnodigingskader zonne- en windenergie opgesteld. Daarnaast is een start gemaakt met onderzoeken en haalbaarheidsstudies Staatsliedenwijk en bedrijventerrein Noordschil voor de uitvoering van de in 2020 vastgestelde Transitievisie warmte.
In 2021 is het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) opgeleverd waarin het meerjarig onderhoud van wegen, riolering en het vergroenen in Baarn is beschreven. In Baarn hebben we, net als in de rest van Nederland, steeds vaker last van hitte, droogte en wateroverlast. Met dit plan zetten we in op de risico’s van het veranderende klimaat. De eerste projecten, Molenstraat e.o. en de Eemweg zijn inmiddels afgerond.

Wonen in Baarn

In 2021 is hard gewerkt aan de realisatie van doorstroming (experiment De Loef) en beschermd wonen (het Baarnhuis). Ook is het ruimtelijk kader voor de Baarnsche Zoom, met daarin een belangrijk aandeel betaalbare koopwoningen, vastgesteld. Voor Landgoed Paleis Soestdijk is het ontwerpbestemmingsplan goedgekeurd door de raad. Er is een Woondeal regio Amersfoort afgesloten. Deze omvat afspraken met ministerie, provincie en corporaties om tot 2030 versneld 23.000 woningen te bouwen. Samen met inwoners hebben we de Staat van Baarn opgesteld. Het startpunt voor de Omgevingsvisie die we de komende tijd met elkaar gaan ontwikkelen.

Ondernemen en recreëren in Baarn

Ondernemen en recreëren was in dit tweede coronajaar nog steeds heel anders dan normaal. Vooral de recreatiesector en de horeca hebben het zwaar gehad. De gemeente heeft steeds actief het contact gezocht met deze ondernemers, ook in het kader van de diverse coronasteunpakketten. In 2021 hebben we ook een onderzoek uitgevoerd naar de ruimtebehoefte van ondernemers in Baarn. Deze is uitgewerkt in de Toekomstvisie Werklocaties Baarn. Tijdens de diverse lockdowns was de recreatiedruk op de natuurgebieden groot. En voor de (ver)nieuwbouw van theater De Speeldoos zijn middelen beschikbaar voor de realisatie van gezamenlijke huisvesting voor de bibliotheek en het theater aan de Rembrandtlaan.

Vitaal Baarn

In 2021 is de toegang tot ondersteuning ondergebracht bij een nieuwe loket bij Stichting Welzijn Baarn met als nieuwe naam PIT Baarn. Om maatschappelijke doelen waaronder het onderwijs de komende jaren te kunnen blijven huisvesten, zijn het plan Maatschappelijk Vastgoed en de actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) opgesteld. Ook kan het plan om het ijsbaanterrein multifunctioneel te gaan gebruiken verder uitgewerkt worden door (rijks)middelen voor het Lokaal Sportakkoord. Daarmee zorgen we voor meer bewegen in de buitenlucht door samenwerking van verschillende sportclubs.