Onder de noemer ‘waarderend vernieuwen' presenteert het college van B&W de begroting van de gemeente Baarn voor 2023. Deze begroting bevat veel nieuwe ambities en voorstellen. Het college gaat het komende jaar enthousiast en in overleg met inwoners werken aan het beste voor Baarn. Tegelijk beperkt het college de stijging van de lokale woonlasten in een tijd van forse lastenverzwaringen. De begroting voor 2023 is de eerste van het nieuwe college van B&W in deze bestuursperiode. De gemeenteraad bespreekt de voorgestelde begroting in oktober.

Het coalitieakkoord ‘Samen Baarn’ is in de begroting van 2023 verwerkt. Daarnaast is dit najaar ook een participatietraject gestart met een online enquête, inloopbijeenkomsten en huisbezoeken. Daarbij haalt het college opmerkingen, suggesties en ideeën uit de Baarnse samenleving op en gaat ermee aan de slag.

Speerpunten in de begroting

  • Belangrijk speerpunt van het college is om zoveel mogelijk samen met inwoners, ondernemers, instellingen en de gemeenteraad op te trekken. Zo gaan inwoners van Baarn betrokken worden bij de nieuwe inrichting van de Brink en gaat de gemeente experimenteren met Buurtbudgetten. Daarmee kunnen inwoners zelf initiatieven voor hun buurt uitvoeren. Om meer inbreng van jongeren uit Baarn te krijgen, gaat de gemeente ook hen actief opzoeken.
  • Het college wil voorkomen dat mensen in armoede terecht komen. Er gaat daarom meer gecommuniceerd worden over het voorkomen van armoede en over de regelingen die er zijn voor mensen met een laag inkomen.
  • Verder is duurzaamheid een speerpunt van het college. De overgang naar groene energie (de zogeheten energietransitie) is een erg belangrijke opgave. Ook de aanpak van energiearmoede is hier een onderdeel van.
  • Het college wil het ondernemersklimaat in Baarn op peil houden en waar mogelijk verbeteren. Daarvoor worden kennis- en netwerkbijeenkomsten voor ondernemers georganiseerd. Ook werkt de gemeente verder aan een Levendig Centrum. Evenementen in Baarn worden ondersteund en gefaciliteerd.
  • Betaalbare woonruimte is een speerpunt. Het college wil dat er meer woningen beschikbaar komen voor die mensen die daar niet gemakkelijk aan kunnen komen. Ook gaat de gemeente opnieuw op zoek naar plekken in Baarn die geschikt kunnen zijn voor woningbouw.
  • Verder is er ook veel aandacht voor de leefomgeving. Bomen en groen zijn namelijk onmisbaar voor het groene karakter van Baarn. In 2023 wordt er gewerkt aan een nieuw Bomenbeheerplan. En er komt meer aandacht aan de vergroening van tuinen van inwoners en het terugdringen van chemische bestrijdingsmiddelen. Verder gaat de gemeente het skatepark vernieuwen.
  • Ondermijnende criminaliteit is een serieus probleem voor de veiligheid. Het tegengaan daarvan vraagt extra personele inzet. Ook het tegengaan van drugsgebruik onder jongeren vraagt maatregelen en acties.
  • Op het gebied van zorg en welzijn werkt de gemeente aan een goede toegang daartoe. Verder wordt er gewerkt aan een herziening van het algemene subsidiebeleid. (Jonge) mantelzorgers worden optimaal ondersteund.
  • Sport en cultuur houdt het college op het hoge Baarnse peil. Een cultuurcoach gaat samenwerking bevorderen. En er wordt gezocht naar ruimte voor kunstenaars en culturele initiatieven in (tijdelijk) leegstaande panden.

Ontwikkeling woonlasten

Ondanks de stevige ambities voor het komende jaar is het college erin geslaagd om in de begroting de stijging van de lokale woonlasten beperkt te houden. De onroerendezaakbelasting (OZB) en de rioolheffing zullen naar verwachting niet meer dan 2,6 procent stijgen. En ondanks de stijgende kosten bij de afvalinzameling en -verwerking kan de stijging van het tarief reinigingsrechten beperkt blijven tot circa 5 procent. Het college is blij dat in deze tijd van forse lastenverzwaring voor inwoners en ondernemers de ontwikkeling van de lokale lasten ruim onder de huidige inflatie zal kunnen blijven.

Samen aan de slag

Het nieuwe college start in een tijd dat er landelijk grote vraagstukken spelen. Zoals de crises op de gebieden van wonen, energie, klimaat, stikstof, vluchtelingen, maar bijvoorbeeld ook de personeelstekorten in vele sectoren. Juist vanwege deze uitdagingen vindt het college het belangrijk om nu ambitieus te zijn en de creativiteit en kennis in de Baarnse samenleving optimaal te benutten. Het college en medewerkers van de gemeente gaan enthousiast aan de slag om samen met inwoners, ondernemers en organisaties te werken aan het beste voor Baarn.

In de vergadercyclus van oktober bespreekt de gemeenteraad de voorgestelde begroting. Daarna stelt de raad de definitieve begroting vast.