Het ‘ontwerp afwegingskader zonne-energie bij monumenten en panden in beschermde gezichten’ ligt  vanaf vrijdag 26 mei tot en met donderdag 6 juli 2023 het ‘ontwerp afwegingskader zonne-energie bij monumenten en panden in beschermde gezichten’ voor iedereen ter inzage ligt. Op 30 mei organiseert de gemeente een bijeenkomst in de Paaskerk over de verduurzaming van monumenten.

Steeds meer woningeigenaren nemen energiebesparingsmaatregelen, zoals isolatie en zonnepanelen, om hun energierekening te verlagen. Voor gebouwen die zijn gelegen in een van de beschermde dorpsgezichten en voor monumenten geldt er meestal een vergunningplicht voor het plaatsen van zonnepanelen.

Met het door MooiSticht (de commissie voor ruimtelijke kwaliteit) ontwikkelde afwegingskader is er nu een heldere toetsing mogelijk. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de wensen van huiseigenaren om ook op die daken zonnepanelen toe te staan. Zo weet deze sneller of zonnepanelen zijn toegestaan. 

Wilt u het afwegingskader inzien?

Het ontwerpafwegingskader is digitaal raadpleegbaar(externe link). Een papieren versie van het plan is in te zien in het gemeentehuis op werkdagen van 08.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00u tot 16.00 uur (op vrijdagen tot 12.00 uur). Heeft u vragen? Dan kunt u een afspraak maken bij de balie van het gemeentehuis, telefoon 035 – 548 16 11.

Bijeenkomst

Op 30 mei 2023 organiseert de gemeente een bijeenkomst in de Paaskerk aan de Oude Utrechtseweg 4a over de verduurzaming van monumenten, over de aanwijzing van nieuwe monumenten en over subsidiemogelijkheden voor monumenten. Tevens zal MooiSticht het afwegingskader toelichten. Iedereen is welkom. De kerk is open vanaf 19.15 uur en het programma begint om 19.30 uur. U kunt zich vóór 29 mei aanmelden voor de bijeenkomst via e-mail erfgoed@baarn.nl.

Wilt u een zienswijze indienen?

Gedurende de termijn van terinzagelegging van vrijdag 26 mei tot en met donderdag 6 juli 2023 kan een ieder schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen op het ontwerpafwegingskader. Schriftelijk kan dit ter attentie van het college van Burgemeester en Wethouders van Baarn, postbus 1003, 3740 BA Baarn. Mondeling door contact op te nemen met mevrouw M. Jansen,  e-mail m.jansen@baarn.nl.

De verdere procedure

Nadat de termijn voor zienswijzen is verstreken wordt bekeken of door de ingediende zienswijzen het afwegingskader aangepast dient te worden. De raad stelt het afwegingskader vervolgens vast met inachtneming van de zienswijzen.