In april 2020 is de Groenvisie door de gemeenteraad vastgesteld voor meer groen en biodiversiteit. De komende tien jaar worden projecten uitgevoerd die uitvoering geven aan de groenvisie, waaronder het renoveren van groen in buurten. Dit jaar is gestart met het voorbereiden van de renovatie van groen in de Weidebuurt (de straten Leeuwerikweide, Meerkoetweide, Meeuwenweide, Plevierweide en de Zwanenweide). Deze buurt is uitgekozen, omdat veel plantsoenvakken versleten zijn, de buurt erg ‘versteend’ is en ook de speeltoestellen vervangen worden.

UPDATE 26 SEPTEMBER 2022

Planning uitvoering laatste fase reconstructie start op 3 oktober

Op 3 oktober starten wij met de werkzaamheden in de volgende straten:

 • Leeuwerikweide
 • Plevierweide
 • Zwanenweide

De aannemer start met het verwijderen van het plantsoen en de slechte bomen. Vervolgens worden de nieuwe plantvakken in orde gemaakt. Halverwege in november worden er nieuwe bomen en plantsoen geplant. Tegen het einde van het jaar hopen wij alles klaar te hebben. Als de weersomstandigheden het planten niet mogelijk maakt worden de laatste planten en bomen in het voorjaar geplant.

Plangebied

Bekijk hieronder een kaartje van het plangebied:

Legenda: Bruine kader = plangebied / Groene pijlen = creëren robuuste groene zones / Rode punten = locatie speelplekken (3 of 4 plekken worden aangepakt).

Doelen

 • Versterken groene karakter in de buurt: robuuste groene zones creëren en vergroten biodiversiteit;
 • Speelplekken op orde maken;
 • Vergroten klimaatbestendigheid buitenruimte.

Ontwerp 

Hieronder kunt u de tekeningen van het definitief ontwerp downloaden evenals de bewonersbrieven (Adobe Reader(externe link) benodigd).

Definitief ontwerp speelplek Zwanenweide

Afbeelding van het definitief ontwerp speelplek Zwanenweide

Bewonersbrief Weidebuurt van 10 februari 2022

Beste bewoner,

Afgelopen jaar is het plan opgesteld over het opknappen van de speelplekken en het plantsoen in uw buurt. Eerder ontvingen wij uit uw buurt inbreng voor dit plan, waarvoor wij iedereen nogmaals hartelijk bedanken. Nu gaan wij starten met het uitvoeren van het plan.

In deze brief ontvangt u informatie over de werkzaamheden die in uw buurt gaan plaatsvinden.

Definitief plan staat op de website

Het volledige plan over het plantsoen en de speelplaatsen kunt u downloaden, bekijken en/of printen op de website van de gemeente. U vindt het plan op: www.baarn.nl/weidebuurt.

Start met speelveld aan de Zwanenweide

In de week van 14 februari starten wij met de werkzaamheden bij het speelveld aan de Zwanenweide. De oude speeltoestellen worden vervangen door nieuwe speeltoestellen. Het plan voor de inrichting van het speelveld vindt u ook op de website www.baarn.nl/weidebuurt.

Tijdelijke afsluiting pad richting Praamgracht tot eind maart

Het pad aan de Zwanenweide richting de Praamgracht is tijdens de werkzaamheden bij het speelveld afgesloten. Het pad verderop, tussen Zwanenweide 13 en 15 richting de Praamgracht, blijft open.

Binnenkort bekend: start vervangen plantsoen in de steeg en de straten

Ook het plantsoen in de steeg en de straten worden binnenkort aangepakt. Het versleten plantsoen en de slechte bomen gaan wij vervangen. Daarnaast wordt de verharding verwijderd op de plekken waar het plantsoen uitgebreid wordt. Wij hopen de werkzaamheden in het voorjaar volledig uit te kunnen voeren. Of dit lukt is afhankelijk van de voorraad planten en bomen op de kwekerij en de ideale plantperiode, die eindigt in april. Als een deel van het werk in het voorjaar nog niet klaar is, wordt dat deel vanaf november hervat. De actuele planning van de werkzaamheden vindt u op de website www.baarn.nl/weidebuurt.

Praktische zaken tijdens de werkzaamheden in uw buurt

Afsluiting en geluidshinder

Tijdens de werkzaamheden kunt u mogelijk enige hinder ondervinden door beperkte toegang of omgevingsgeluid. Wij proberen de overlast tot een minimum te beperken. Aanwonenden ontvangen een brief van de aannemer als er tijdelijk toegangspaden afgesloten worden.

Huisvuilinzameling

Huisvuil kunt u aanbieden zoals u gewend bent. Mogelijk dat de aannemer u assisteert op een dag van huisvuilinzameling als de bereikbaarheid beperkt is.

Als u vragen heeft tijdens de werkzaamheden kunt u bellen met de gemeente via telefoonnummer 035-5481611.

Als u nog vragen heeft

Veel informatie vindt u op de website www.baarn.nl/weidebuurt. Regelmatig wordt de informatie op deze website bijgewerkt. Hebt u andere vragen die u niet op de website leest, dan kunt u gerust met de gemeente contact opnemen via telefoonnummer 035- 5481611.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Baarn

Bewonersbrief Weidebuurt van 1 november 2021

Beste bewoner,

Vóór de zomer stuurden wij u een brief dat wij de speelplekken en het plantsoen in uw buurt willen opknappen. In juli haalden wij ideeën en wensen op tijdens de drie bewonersbijeenkomsten in uw buurt. Wij zijn met uw inbreng aan de slag gegaan en hebben een voorlopig plan opgesteld. In deze brief leest u welke inbreng er is gegeven vanuit de buurt, hoe het voorlopig plan eruit ziet en hoe u de details kunt bekijken. Ook leest u in de brief hoe het verder gaat.

Uw inbreng tijdens de bijeenkomsten

Allereerst dank aan alle buurtbewoners die ideeën en wensen hebben doorgegeven. Op die manier weten wij wat u belangrijk vindt. Hieronder vindt u op hoofdlijnen welke punten er tijdens de bijeenkomsten in uw buurt zijn opgehaald.

Genoemde punten tijdens de bijeenkomsten (op hoofdlijnen):

 • Verschillende ideeën en tekeningen voor de speelplekken.
 • Graag geen prikstruiken meer bij speeltoestellen.
 • Zitgelegenheid bij de speelelementen.
 • Voorkom inkijk in achtertuinen door hoge speeltoestellen in de Steeg.
 • Voorkomen dat honden vrij het speelveld bij de Zwanenweide kunnen oplopen.
 • Aandacht voor controle en toezicht bij speelveld bij de Zwanenweide: speelveld ligt dicht bij het water en het spoor, dus meer speelplek afscheiden en graag meer open beplanting vanwege de kans op hangjongeren.
 • De meeste bewoners gaven aan meer groen in de buurt te willen. En ook bomen - maar dan geen hoge bomen zoals populieren en eiken.
 • Bij de ‘haakse’ parkeervakken direct naast plantsoenvakken worden knelpunten genoemd: moeilijk uitdraaien van de auto door smalle straat en het uitstappen naast het plantsoen is nu erg lastig.

Voorlopig plan speelplekken en plantsoen

Een ontwerpbureau (G84) heeft naar aanleiding de inbreng van de buurt een voorlopig plan opgesteld voor het opknappen van het versleten plantsoen en de speelplekken. In de bijlage bij deze brief vindt u een korte toelichting en een paar beelden van het plan.

Het volledige plan met alle details kunt u downloaden, bekijken en/of printen op de website www.baarn.nl/weidebuurt.

U vindt via deze website het voorlopig plan per plek (straten, Steeg en speelveld Zwanenweide) en een toelichting op de speeltoestellen en de beplanting. Als u niet beschikt over internet, neem dan gerust contact op met mw. Latumahina, tel.nr. 035-5481657.

U kunt nog opmerkingen doorgeven op het voorlopig plan tot 15 november a.s.

De komende weken wordt het voorlopig plan verder uitgewerkt naar een definitief ontwerp. Als u nog opmerkingen op het voorlopig plan hebt, kunt u het ons bij voorkeur per e-mail laten weten. Graag horen wij uw reactie dan vóór 15 november 2021 via het e-mailadres: p.brandjes@baarn.nl (voor reacties over spelen) of a.latumahina@baarn.nl (voor reacties over groen).

Hoe het verder gaat

Met de opmerkingen werken wij het voorlopig plan verder uit tot een definitief ontwerp. Als het definitief ontwerp is vastgesteld, zoeken we een geschikte aannemer en stellen een planning op van de uitvoering. Naar verwachting vindt de uitvoering plaats in het voorjaar van 2022. Het definitief ontwerp en de planning van de uitvoering maken wij bekend op de website www.baarn.nl/weidebuurt en via nieuwsberichten in lokale kranten en sociale media. U als buurtbewoner ontvangt vlak voor de start van de uitvoering een brief over de planning en de volgorde van de werkzaamheden.

Tot slot

Hebt u nog vragen? Belt u gerust met Pieter Brandjes (voor vragen over spelen), tel.nr. 06-18 20 57 46 – per e-mail: p.brandjes@baarn.nl; of met Alice Latumahina (voor vragen over groen), tel.nr. 035- 5481657 – per e-mail: a.latumahina@baarn.nl.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Baarn

Bewonersbrief Weidebuurt van 21 juni 2021

Beste bewoners van dit pand,

De speelplekken in uw buurt zijn verouderd en veel plantsoenperken zijn niet meer op orde. De speelplekken en het plantsoen willen wij gaan opknappen. Daarvoor gaan wij als gemeente eerst een plan opstellen. U als omwonende hebt daar vast ideeën en wensen over. Wij nodigen u daarom uit om deze aan ons door te geven tijdens een bijeenkomst die we binnenkort organiseren Graag nodigen wij u uit om uw ideeën en wensen aan ons te vertellen tijdens de bijeenkomst die we 29 juni aanstaande (in de buitenlucht) organiseren in uw buurt. Hieronder leest u daar meer over.

Wat gaat er gebeuren?

De speelplekken en het plantsoen in onderstaande straten gaan we opknappen:

 • Leeuwerikweide
 • Meerkoetweide
 • Meeuwenweide
 • Plevierweide
 • Zwanenweide

We willen eerst gaan kijken wat u belangrijk vindt voor het spelen in de buurt. We kijken ook of we het plantsoen in de buurt kunnen verbeteren zodat het beter is voorbereid op hevige regenbuien. En hoe het plantsoen verkoeling kan brengen bij hitte.

Komt u ook meepraten?

De eerste bijeenkomst is op dinsdag 29 juni aanstaande en begint om 19.00 uur. Wij verzamelen ons op de hoek Leeuwerikweide / de steeg tussen Lepelaarstraat en Zwanenweide. Kinderen worden ook van harte uitgenodigd om mee te praten. Houd tijdens de bijeenkomst wel 1,5 meter afstand.

Wat als ik niet kan?

We organiseren de komende weken nog meer bijeenkomsten waar u ook welkom bent:

 • Maandag 5 juli 19.00 uur aan de Meeuwenweide naast huisnummer11;
 • Dinsdag 6 juli 19.00 uur Zwanenweide naast huisnummer 21.

Hoe gaat het verder na de bijeenkomsten?

Na de bijeenkomsten weten wij wat buurtbewoners belangrijk vinden wat betreft de speelplekken en het plantsoen. Vervolgens stellen wij een voorlopig plan op over uw buurt. Dit plan sturen wij aan u en alle direct omwonenden die ook deze uitnodiging ontvingen. Op dit plan kunt u reageren. In de brief vertellen wij dan ook hoe het verder gaat.

Tot slot

Hebt u nog vragen voorafgaand aan de bijeenkomst? Belt u gerust met Pieter Brandjes 06-18 20 57 46 of stuur een e-mail naar p.brandjes@baarn.nl. Graag zien wij u op de bijeenkomst!

Met vriendelijke groet,

Gemeente Baarn

Bijlage bewonersbrief korte toelichting op het ontwerp

Groenrenovatie Weidebuurt – toelichting / motivatie

De steeg

In het midden van de Weidebuurt / Nieuwe Oosterhei ligt van noord naar zuid een wat bredere zone waar achterpaden van woningen op aansluiten.

Afbeelding: ten midden van de Weidebuurt / Nieuwe Oosterhei ligt een bredere zone waar achterpaden van woningen op aansluiten

De gemeente gaat het gebied groener maken en speelaanleidingen voor het kleine kind aanbrengen. De grote hoeveelheid verharding in de steeg kan worden teruggebracht en worden omgevormd naar een robuuste groene zone. Een zone dat door meer groen positief bijdraagt aan het veranderend klimaat (aangenamer tijdens hitteperiodes en gunstiger tijdens hevige regenbuien). Het beplantingassortiment gaat door variërende soorten bijdragen aan het verhogen van het natuurleven, zoals vogels en nuttige insecten (biodiversiteit).

Afbeeldingen die een onderdeel van de steeg laten zien: groen en speelelementen voor het kleine kind.
Afbeeldingen: Een onderdeel van de steeg, groen en speelelementen voor het kleine kind

Het voorstel is om het groen zoveel als mogelijk tegen de westrand van het gebied te concentreren en aan de oostzijde een brede route als ontsluiting van de achterpaden. Zo ontstaat een optimale vergroening van het gebied. Daarbij is rekening gehouden met het behoud van nog vitale bomen, de bereikbaarheid van aanwezige nutsvoorzieningen (kabels en leidingen) en tuindeuren én voldoende zicht en overzicht vanaf de doorgaande route. De plantsoenvakken zijn zodanig vormgegeven dat zij de loop- en fietsbewegingen begeleiden. De hoge hagen die nu tegen de schuttingen aan de westkant staan, kunnen we laten staan als de bewoner het haagonderhoud blijft verzorgen. Overhangend groen bij schuttingen aan de oostzijde worden verwijderd om zo een veilige doorgang te krijgen en te behouden. De groenvakken worden ingeplant met diverse bloeiende soorten die bijdragen aan een grotere biodiversiteit (plant en dier). Bij opritten liggen de groenvakken los van het privéterrein. Daar waar zonnepanelen zijn aangebracht komt geen nieuw hoog opgaand groen dat ongewenste schaduw voor de zonnepanelen oplevert.

De bestaande speeltoestellen worden hergebruikt. Het betreft enkele veertoestellen en een glijbaantje voor het kleine kind. Ze worden geplaatst op een kunstgras ondergrond volgens de actuele veiligheidseisen. Het kunstgras zorgt voor samenhang in het groene beeld in de steeg en zorgt tevens voor een betere afwatering van regenwater. Bij de toestellen komt een eenvoudige zitgelegenheid voor een ouder.

Speelplek Zwanenweide

In en om de Weidebuurt liggen enkele speelvoorzieningen. Ten noorden van de buurt ligt op een heuvel de natuurspeelplek ‘Lepelaarstraat’. In het midden van de woonbuurt ligt tussen de woonblokken de steeg met enkele groenvakken en losse speelaanleidingen voor het kleine kind. En in de zuidwestpunt van de woonbuurt ligt tegen het spoor de speellocatie Zwanenweide voor kinderen tot 12 jaar. De speeltoestellen op deze locatie zijn aan vervanging toe. De gemeente heeft een drietal bewonersbijeenkomsten georganiseerd en geïnventariseerd wat de wensen en ideeën zijn voor het groen en het spelen in de Weidebuurt. Een paar kinderen hebben tekeningen gemaakt en hun wensen kenbaar gemaakt.

De speellocatie langs de spoorlijn wordt rondom begrensd door hoge opgaande dichte beplantingen. Dwars over de speelplek ligt een half verhard wandelpad dat de wijk verbindt met de Praamgracht. Deze wandelroute wordt veel gebuikt om een ommetje te maken en vaak ook om de hond uitlaten. Dit laatste geeft spanningen met de speelfunctie. Er staan bordjes ‘verboden voor honden’ en er is een hondenpoepbak geplaatst, maar de overlast en irritatie wordt tijdens de bijeenkomsten kenbaar gemaakt.

Om het conflict tussen ‘de hond uitlaten’ en het spelen te verminderen is het wandelpad verlegd richting de woning Zwanenweide nr.21 zodat het pad niet meer dóór maar lángs de speelplek loopt. De speelplek wordt met een hekwerk (tussen speelplek en het grasveld) en langs het wandelpad door een haag afgeschermd zodat honden niet vrij de speellocatie kunnen inlopen.

Afbeelding is een verkleinde weergave van speelplek Zwanenweide
Afbeelding: verkleinde weergave van speelplek Zwanenweide

Op de speelplek worden vier nieuwe toestellen geplaatst voor kinderen tot 12 jaar. Daarbij is gelet op wat kinderen hebben aangegeven tijdens de bijeenkomsten en de tekeningen die ze hebben gemaakt. Er komt een nieuw klim- en klautertoestel, een nestschommel, een verenwip en draaitol. Onder de toestellen komt kunstgras te liggen als valdempende speelondergrond. Om de sociale controle op de speellocatie te verbeteren wordt het hoge en dichte groen op enkele plekken vervangen door lagere planten zodat zicht en controle op de speelplek wordt vergroot. De struikbeplanting aan de spoorzijde gaan wij vragen of deze kort gesnoeid mag worden van de spoorwegbeheerder (eigenaar van het bosje).

Tenslotte ligt in het midden van het grasveld tegen de speelplek aan een kast en twee inspectieputten. Deze voorziening dient bereikbaar te blijven voor onderhoud en inspecties.