LAATSTE UPDATE: 27 januari 2022

De gemeente Baarn is 15 november gestart met het vervangen van het riool en de bestrating van de Zandvoortweg. Het project loopt van de Goeman Borgesiuslaan tot de Professor Krabbelaan. Dit gedeelte ligt in het verlengde van het deel van de Zandvoortweg dat al eerder is vernieuwd. Door een onvoorziene tegenslag loopt het project helaas vertraging op. Meer informatie vindt u in de bewonersbrief die u kunt downloaden onderaan de pagina.

Laatste stand van zaken

De afgelopen is weken onderzocht hoe de rioolbuizen in de straat veilig en verantwoord verwijderd kunnen worden. Aanleiding hiervoor was een kleine hoeveelheid asbest welke bleek te zitten in het voegenkit van de rioolbuizen. De resultaten geven duidelijkheid over de werkwijze die we gaan volgen.

Aangepaste werkwijze

Uit metingen is gebleken dat er geen asbestvezels zijn verspreid. Voor de veilige en verantwoorde verwijdering van de buizen volgen we de veiligheidsrichtlijnen en -protocollen voor asbestverwijdering van de Rijksoverheid. Dit betekent het volgende: tijdens het demonteren en verwijderen van rioolbuizen en huisaansluitingen wordt het werkgebied afgezet. Personeel dat de werkzaamheden binnen dit afgezette gebied uitvoert draagt beschermingsmiddelen. De verwijderde rioolbuizen worden apart verpakt en afgevoerd. Na het verwijderen van de buizen wordt het werkgebied weer opengesteld en kunnen de overige werkzaamheden beginnen.

De bewonersbrief met meer informatie kunt u onderaan deze pagina downloaden en bekijken / printen.

Waarom is de vervanging van riool en bestrating nodig?

  • De riolering in de Zandvoortweg is erg slecht. Daarom is het riool aan vervanging toe.
  • Ook worden alle rioolaansluitingen tot aan de grens van uw tuin (erfgrens) vervangen.
  • De huidige bestrating is versleten en er zitten diverse kuilen in.

Hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd?

  • De huidige bestrating wordt verwijderd.
  • Het huidige riool wordt verwijderd op een veilige manier conform veiligheidsrichtlijnen en -protocollen voor asbestverwijdering van de Rijksoverheid . 
  • Een nieuw riool wordt geplaatst.
  • Er wordt een infiltratieriool aangebracht om regenwater te laten inbrengen in de ondergrond.
  • Een nieuwe bestrating wordt aangebracht in dezelfde stijl als het eerder opgeknapte gedeelte van de Zandvoortweg.

Hoe ziet de planning eruit?

Door de opgelopen vertraging en om praktische redenen is er besloten om de werkzaamheden op te splitsen in 2 fases. Tijdens werkzaamheden in een fase is dat deel van de weg volledig afgesloten voor verkeer. Uw woning blijft echter altijd te voet bereikbaar via loopschotten die wij neerleggen. Tijdens de uitvoering schuift het werkvak met de werkzaamheden mee.

Wij starten de werkzaamheden in fase 1 op maandag 7 februari om 7.00 uur. Hieronder vindt u de planning per fase. Het is mogelijk dat er bijvoorbeeld door ongunstig weer of andere factoren een wijziging in de planning ontstaat.

• Fase 1: Vanaf kruising Plataanlaan tot aan huisnummers 135/144, uitvoering ca. 5 weken.
• Fase 2: vanaf huisnummers 135/144 tot en met kruising Acacialaan, uitvoering ca. 5 weken.

Wie gaat het werk uitvoeren?

Van Asch Infrastructuur.

Bewonersbrief van Asch infrastructuur over start werkzaamheden Zandvoortweg november 2021

Geachte heer, mevrouw,

Op 15 november starten wij, Van Asch Infrastructuur, in opdracht van de gemeente Baarn met de reconstructie van een gedeelte van de Zandvoortweg in Baarn. Met deze brief geven wij u aanvullende informatie over de uitvoering, planning en routing van onze werkzaamheden.

Project informatie

In dit project wordt het gedeelte van de Zandvoortweg vanaf de kruising Goeman Borgesiuslaan/Plataanlaan tot en met de kruising Acacialaan gereconstrueerd. Tijdens de werkzaamheden worden de bestrating, riolering, en het groen vernieuwd. Ook wordt het huidige, gemengde rioolstelsel vervangen voor een gescheiden stelsel. Één stelsel welke dient voor de afvoer van het vuile water en één stelsel voor de afvoer van het hemelwater welke in de bodem wordt teruggebracht door infiltratie. Bij iedere woning word voor beide stelsels een aansluiting gerealiseerd. De afkoppelcoach van de gemeente Baarn heeft al met diverse bewoners overlegd over de mogelijkheid van afkoppelen.

Overhangend groen

Het is opgevallen dat er op sommige plekken beplanting te ver uitgroeit over de openbare weg. Het overhangend groen kan hinder veroorzaken voor voorbijgangers. Dit speelt zeker op het moment dat alleen het trottoir gebruikt kan worden om bij een huis te komen. Maar ook met het uitvoeren van de werkzaamheden wordt hier hinder van ondervonden. We kunnen immers de stratenmaker niet vragen om onder de struiken door te kruipen om het werk af te maken. We beseffen dat dit vast niet de bedoeling is. Kunt u er daarom voor zorgen dat de beplanting weer teruggesnoeid is tot binnen de erfgrens voordat de werkzaamheden bij u in de straat starten. We beseffen ook dat bovenstaande niet voor iedere woning van toepassing is.

Uitvoering werkzaamheden

Het project wordt opgesplitst in 3 fases. In de week voorafgaand aan de start van elke fase ontvangen de direct betrokkenen van ons een brief met specifieke informatie. Elke fase wordt volledig afgesloten voor verkeer. Uw perceel blijft altijd te voet bereikbaar door loopschotten die wij neerleggen.

Tijdens de uitvoering schuift het werkvak met de werkzaamheden mee. Om de afvalinzameling te waarborgen zullen we per fase op een plattegrond de locaties aanduiden waar uw containers aangeboden kunnen worden. Deze locaties geven wij ook door aan inzameldienst RMN.

Wij vragen u om er bij het parkeren van uw voertuigen rekening mee te houden dat er genoeg ruimte overblijft om met machines het werkvak in en uit te kunnen rijden. Zo voorkomen we onnodige vertraging van de werkzaamheden en schade aan uw en onze eigendommen. De afronding van dit project staat in 2022 gepland. Om overlast tijdens de kerstdagen te voorkomen zorgen wij er voor dat gedurende deze dagen de rijwegen tijdelijk vrij toegankelijk zijn.

Planning Wij starten met onze werkzaamheden op maandag 15 november. In onderstaande afbeelding is onze fasering weergegeven. Als gevolg van weersgesteldheid of andere externe factoren kan het zijn dat er wijzigingen in de planning kunnen ontstaan.

• Fase 1: kruising Kastanjelaan tot en met nummer 145 uitvoering ca. 5 weken
• Fase 2: nummer 145 tot en met kruising Acacialaan, uitvoering ca. 4 weken
• Fase 3: kruising Plataanlaan tot aan de kruising Kastanjelaan, ca. 4 weken (2022)

Figuur 1 – Overzicht van de fasering van de reconstructie van de Zandvoortweg
Figuur 1 – Fasering reconstructie Zandvoortweg

Contact en communicatie

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben over dit project dan kunt u tijdens werkdagen contact met ons opnemen.

NaamFunctieTelefoonnummerE-mail
Adriaan van BovenUitvoerder Van Asch06–53192097adriaanvanboven@vanasch.nl
Arnoud JordanProjectleider gemeente Baarn035-5481611zandvoortweg@baarn.nl
Jo van AsseltToezichthouder gem.Baarn035-5481611zandvoortweg@baarn.nl

Op de website van de gemeente Baarn vindt u ook meer informatie: www.baarn.nl/zandvoortweg.

Wij vertrouwen erop u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Wij stellen alles in het werk om dit project goed te laten verlopen en de overlast tot een minimum te beperken.

Met vriendelijke groet,

Projectteam Reconstructie Zandvoort weg te Baarn, Van Asch infrastructuur en de Gemeente Baarn

Bewonersbrief veilig verwijderen buizen asbesthoudende voegenkit december 2021

Geachte bewoner van de Zandvoortweg e.o.,

Begin november is Van Asch voortvarend begonnen met de werkzaamheden aan de Zandvoortweg. Daarbij zijn we helaas op een onvoorziene tegenslag gestuit waardoor de werkzaamheden vertraging oplopen. Hierover willen wij u in deze brief informeren.

Onderzoek voegenkit rioolbuizen

Tijdens de werkzaamheden heeft Van Asch verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijke aanwezigheid van asbest in de voegenkit van de rioolbuizen. Deze kit werd in Nederland tussen 1945 en 1994 bij de aanleg van riolen soms gebruikt om de voegen tussen de buizen waterdicht af te werken. Omdat de voegenkit binnenin de rioolverbindingen zit en er geen asbestvezels vrijkomen in de lucht, is er geen risico voor de volksgezondheid. Voor het uitvoeren van werkzaamheden is het echter welk belangrijk te weten of deze kit gebruikt is, omdat de buizen dan op veilige en verantwoorde wijze zullen moeten worden verwijderd. Uit het gedane onderzoek blijkt helaas dat er inderdaad een kleine hoeveelheid asbest zit in de voegenkit van de aanwezige rioolbuizen.

Nader onderzoek en verwijdering

Zoals gezegd: omdat er voegenkit binnenin de rioolverbinding zit en er geen asbestvezels vrijkomen in de lucht, is er nu geen risico voor de volksgezondheid. De buizen moeten wel op een veilige en verantwoorde wijze worden verwijderd. Daarbij worden uiteraard de richtlijnen en -protocollen voor de veilige verwijdering van asbest gevolgd.

Om vast te stellen hoe we de buizen veilig en verantwoord kunnen verwijderen, wordt eerst nog een nader onderzoek gedaan. Dit onderzoek zal plaatsvinden in de week van 20 tot en met 24 december aanstaande (week 51). Ook hierbij worden uiteraard de veiligheidsrichtlijnen gevolgd.

Na het nader onderzoek zullen op drie plekken rioolbuizen verwijderd worden. Deze buizen worden verwijderd door medewerkers die adembescherming en beschermende kleding dragen. Ook wordt er een ontsmettingscontainer geplaatst voor de medewerkers. Voor het tijdelijk opslaan en afvoeren van de verwijderde buizen, worden er verschillende containers geplaatst.

Gebruik toiletvoorzieningen

Het riool zal na de verwijdering van de buizen voorzien worden van een tijdelijke reparatie. Hierdoor kunt u normaal gebruik blijven maken van uw toilet en de afvoer van uw water via het riool.

Voortgang van het project

Door de onvoorziene tegenvaller en de extra tijd die het veilig en verantwoord verwijderen van de buizen vergt, loopt het project helaas vertraging op. Dit hadden wij uiteraard ook graag anders gezien.

Helaas is het niet mogelijk om de weg vóór kerst te voorzien van een klinkerverharding. De aannemer gaat er wel voor zorgen dat u bij uw woning kunt komen en dat ook de weg weer te gebruiken is voor het verkeer. Daarvoor zullen rijplaten, betonplaten of een puinbaan aangebracht worden. We begrijpen dat het niet ideaal is, maar het is de enige mogelijkheid.

Wat de gevolgen zijn voor de planning van het project op de lange termijn, moet het nadere onderzoek nog uitwijzen. In januari kunnen wij u informeren over een nieuwe planning.

Tot slot

Wij vinden het heel vervelend dat u als bewoner helaas langer overlast ervaart dan eerder gepland door deze onvoorziene tegenslag. Ook wij hadden dat uiteraard graag anders gezien. Verder hopen wij dat de tijdelijke oplossing voor bereikbaarheid van uw straat tijdens de feestdagen - ook al is deze niet perfect - toch een kleine verlichting voor u is.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Baarn

Bewonersbrief Zandvoortweg nieuwe planning na vertraging door onderzoek januari 2022

Geachte heer, mevrouw,

U ontving 9 december jl. een brief van de gemeente Baarn over de ontwikkelingen rond de werkzaamheden aan de Zandvoortweg. De verschillende benodigde onderzoeken die in de brief zijn genoemd, zijn inmiddels uitgevoerd en de resultaten zijn bekend. In deze brief leest u meer over de aangepaste planning en de uitvoering van de werkzaamheden.

Onderzoek

Zoals de brief van 9 december jl. vermeldde, is er de afgelopen weken onderzocht hoe de rioolbuizen in de straat veilig en verantwoord verwijderd kunnen worden. Aanleiding hiervoor was een kleine hoeveelheid asbest welke bleek te zitten in het voegenkit van de rioolbuizen. De resultaten geven duidelijkheid over de werkwijze die we gaan volgen.

Aangepaste werkwijze

Uit metingen is gebleken dat er geen asbestvezels zijn verspreid. Voor de veilige en verantwoorde verwijdering van de buizen volgen we de veiligheidsrichtlijnen en -protocollen voor asbestverwijdering van de Rijksoverheid. Dit betekent het volgende: tijdens het demonteren en verwijderen van rioolbuizen en huisaansluitingen wordt het werkgebied afgezet. Personeel dat de werkzaamheden binnen dit afgezette gebied uitvoert draagt beschermingsmiddelen. De verwijderde rioolbuizen worden apart verpakt en afgevoerd. Na het verwijderen van de buizen wordt het werkgebied weer opengesteld en kunnen de overige werkzaamheden beginnen.

Uitvoering werkzaamheden

Door de opgelopen vertraging en om praktische redenen is er besloten om de werkzaamheden op te splitsen in 2 fases. Op onderstaande afbeelding is te zien welk deel van de weg in welke fase wordt aangepakt. Tijdens werkzaamheden in een fase is dat deel van de weg volledig afgesloten voor verkeer. Uw woning blijft echter altijd te voet bereikbaar via loopschotten die wij neerleggen. Tijdens de uitvoering schuift het werkvak met de werkzaamheden mee.

Figuur 1. Een weergave van de nieuwe fasering van de reconstructie Zandvoortweg in 2022
Figuur 1. Nieuwe fasering 2022 reconstructie Zandvoortweg

Wat betreft de inzameling van huisafval vindt u hieronder in figuur 2 per fase de locaties waar de afvalcontainers aangeboden kunnen worden. Deze locaties geven wij ook door aan inzameldienst RMN. Mocht u assistentie nodig hebben bij het plaatsen van uw afvalcontainer, dan kunt u dit aangeven bij uitvoerder Adriaan van Boven van de firma Van Asch (zie telefoonnummer hieronder). Wij verzoeken u om bij het parkeren van uw voertuig er rekening mee te houden dat er genoeg ruimte blijft om met machines het werkvak in en uit te rijden. Zo voorkomen we vertraging van de werkzaamheden en onverhoopte schade aan eigendommen.

Aangepaste planning

Wij starten de werkzaamheden in fase 1 op maandag 7 februari om 7.00 uur. Hieronder vindt u de planning per fase. Het is mogelijk dat er bijvoorbeeld door ongunstig weer of andere factoren een wijziging in de planning ontstaat.

• Fase 1: Vanaf kruising Plataanlaan tot aan huisnummers 135/144, uitvoering ca. 5 weken

• Fase 2: Vanaf huisnummers 135/144 tot en met kruising Acacialaan, uitvoering ca. 5 weken

Figuur 2. Weergave van Fase 1 van de reconstructie van de Zandvoortweg
Figuur 2. Fase 1 reconstructie Zandvoortweg

Contact en communicatie

Mocht u vragen hebben over dit project, dan kunt u (tijdens werkdagen) contact opnemen met het projectteam Zandvoortweg:

NaamFunctieTelefoonnummerE-mail
Adriaan van BovenUitvoerder Van Asch06–53192097adriaanvanboven@vanasch.nl
Arnoud JordanProjectleider gemeente Baarn035-5481611zandvoortweg@baarn.nl
Jo van AsseltToezichthouder gem.Baarn035-5481611zandvoortweg@baarn.nl

Op de website van de gemeente Baarn vindt u ook meer informatie: www.baarn.nl/zandvoortweg.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en stellen alles in het werk om het project goed en veilig te laten verlopen en eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Met vriendelijke groet,

Projectteam Reconstructie Zandvoort weg te Baarn Van Asch infrastructuur en de Gemeente Baarn

Gestelde vragen en antwoorden project Zandvoortweg

Vraag of opmerking

In de loods zijn goederen opgeslagen, als het riool vervangen wordt, op welke manier blijft de loods bereikbaar om goederen aan en af te voeren.Tevens staan er op dit erf caravans en auto's gestald, hoe wordt de toegang hiervoor geregeld.

Antwoord

Tijdens de werkzaamheden zijn gedurende een periode van 6 weken uw huizen of opslagplaatsen niet bereikbaar met de auto. Wel is uw huis bereikbaar met fiets of wandelwagen. Wij hebben deze 6 weken nodig om het riool en de verharding te vervangen van tuin tot tuin.

Vraag of opmerking

Vrachtverkeer veroorzaakt gevaarlijke verkeerssituaties bij achterwaarts inparkeren bij COOP. Ze hinderen overige verkeersdeelnemers, veroorzaken gevaarlijke situaties voor fietsers & voetgangers, doordat zij bij die manoeuvres over trottoirs heen rijden. Bovendien veroorzaken zij daarbij schades aan trottoirs en aan erfafscheidingen.

Antwoord

Dit wordt nu zeker meegenomen in het nieuwe ontwerp. Wij hebben wel een idee om dit op te gaan lossen. Graag wil ik de indiener verzoeken om een mailtje te sturen naar de projectleider. In januari zal er dan met u en de Coop overlegd worden.

Vraag of opmerking

Voorts is de tekening gedateerd. Het ingetekende laad/losvak is niet meer al zodanig actief. Dit laad/losvak is trouwens nooit een succes geweest, aangezien de inrichting niet optimaal was.

Antwoord

Er wordt altijd gewerkt met bestaande tekeningen als onderlegger. Na de werkzaamheden zal er een revisie komen van de onderlegger. Laad/los inrichting is bij ons bekend.

Vraag of opmerking

Bovendien het wegvak eenrichtingsverkeer te maken van de kruising Plataanlaan naar de Prof. Krabbelaan. Dat dwingt het vrachtverkeer de juiste aanrij-route te volgen.

Antwoord

Dit is vanuit verkeerstechnisch oogpunt geen optie. De Zandvoortweg is een wijkontsluitingsweg. Hierdoor is het instellen van een eenrichtingsweg niet mogelijk.

Vraag of opmerking

De auto's in onze straat rijden vaak ontzettend hard en de stoepen zijn zo verslechterd en op sommige plekken erg smal, dat ouderen uit het verzorgingshuis (met rollator) en mensen met kinderen of kinderwagens vaak gedeeltes via de straat lopen wat door het snelle autoverkeer weer gevaarlijk wordt. Alleen kiest iedereen toch de kortste route naar de supermarkt de Coop.

Antwoord

Bij de nieuwe inrichting van de weg wordt er op de kruisingsvlakken een plateau aangelegd. Er worden geen extra tussenliggende drempels aangebracht. De trottoirs worden aangelegd conform de laatste richtlijnen en rekening houdend met de beschikbare ruimte. Uiteraard komen dan de tegels weer strak en netjes te liggen.

Vraag of opmerking

We zijn heel blij dat de riolering wordt vervangen en gescheiden van regenwater. Ook zijn we heel blij met nieuwe bestrating!

Antwoord

Dit horen wij uiteraard graag. Ik hoop dat u wel zult begrijpen dat het, voor dat we klaar zijn, af en toe behelpen zal zijn.