Er is in Baarn vraag naar extra woningen. Daarom wil de gemeente nieuwe woningen bouwen. Ook is er vraag naar uitbreiding van bedrijventerrein Noordschil. De gemeente Baarn onderzoekt samen met W&F Investments de mogelijkheden voor woningbouw en uitbreiding van het bedrijventerrein op de locatie de “Baarnsche Zoom”: het gebied tussen de Drakenburgerweg, snelweg A1, bedrijventerrein Noordschil en de Beltvijver. Op de kaart hieronder is locatie oranje gekleurd.

Uit onderzoek is gebleken dat er in de Baarnsche Zoom ongeveer 500 woningen kunnen worden gebouwd. Het bedrijventerrein Noordschil kan met ongeveer 2,5 hectare worden uitgebreid.

De gemeente en W&F Investments gaan de woningen niet zelf bouwen. De grond zal onder voorwaarden worden verkocht aan een marktpartij die een plan gaat maken en de woningen gaat bouwen.

Wat speelt er nu?

In april 2022 is gestart met de aanbesteding voor de verkoop van de gronden. De gronden worden verkocht aan een marktpartij die een plan maakt. In deze fase konden marktpartijen hun interesse in de aankoop en ontwikkeling kenbaar maken. De vijf partijen die de meest relevante ervaring hebben met het bouwen van een woonwijk en een bedrijventerrein worden uitgenodigd om hun visie op het gebied en de ontwikkeling te geven. Deze partijen zijn nu bekend en hebben inmiddels bericht ontvangen.

Hoe gaat het verder?

Na de zomer worden de gunningscriteria bekend en gaan de marktpartijen aan de slag met hun visie. De gemeente en W&F Investments kiezen samen welke partij verder mag met het maken van het plan. Nadat dit plan is vastgesteld, gaat de marktpartij de woningen bouwen. Naar verwachting kan de bouw in 2025 starten.

Meer informatie en contact

We houden u via deze pagina op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de Baarnsche Zoom. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via het mailadres baarnschezoom@baarn.nl of via het telefoonnummer 035 548 16 11.

Verslag ophaalsessie 1 oktober 2018

2 oktober 2018
Kenmerk 3194/N2018-07/MW
Projectnummer 3194

1. Inleiding

Op maandag 1 oktober 2018 vond een ‘ophaalsessie’ plaats waarbij omwonenden van het gebied Baarnsche Zoom (voorheen woningbouwlocatie Noordschil) en andere geïnteresseerden uit Baarn, in staat werden gesteld input te geven voor de op te stellen ruimtelijke scenario’s voor de mogelijk toekomstige woonwijk. Na een plenaire presentatie over de uitgangspunten die al vastliggen en een aantal voorbeelden van geluidmaatregelen langs snelwegen, konden aanwezigen aan vier verschillende thematafels plaatsnemen. De thematafels waren:

 • Verkeer en (nieuwe) mobiliteit;
 • Duurzaamheid en gezondheid;
 • Woonprogramma en stedenbouw;
 • Openbare ruimte, groen en water.

Gedurende het plenaire deel was er nog een aantal vragen over de stand van zaken, de hoeveelheid (sociale) woningen, de uitkomsten van de luchtkwaliteitsmetingen en over hoe het proces verder gaat en wanneer er besluitvorming plaats vindt. De wethouder heeft aangegeven dat de projectgroep met de input van deze ophaalsessie verschillende scenario’s gaat opstellen waarmee inzichtelijk wordt welke woningaantallen mogelijk zijn en welke mogelijkheden er zijn voor de verkeersstructuur, de geluidmaatregelen langs de A1, de afstand tot en de positie van de Drakenburgerweg, de hoeveelheid groen en water, et cetera. Begin 2019 wordt dit gepresenteerd aan de raad als terugkoppeling van de opdracht die de raad op 21 februari 2018 aan de projectgroep heeft meegegeven. De wethouder heeft op de ophaalsessie de toezegging gedaan om met de scenario’s eerst terug te komen bij de omwonenden zodat zij eerst kunnen zien wat er met de input van de ophaalsessie is gebeurd en tot welke scenario’s dit heeft geleid.

2. Input tafel verkeer en (nieuwe) mobiliteit

 • Zo min mogelijk overlast van verkeer in toekomst.
 • Drakenburgerweg liefst achter bedrijventerrein Noordschil.
 • Drakenburgerweg verleggen over het gehele traject naar/langs A1.
 • Bestaande wegen uit zuidelijke wijken doortrekken gebied in om wijk bij Baarn te betrekken.
 • Wegen doortrekken voor fiets.
 • Fietstunnel naar Eempolder.
 • Ecoduct naar Eempolder.
 • Gebogen geluidscherm over A1 zodat geluid en fijnstof beste wordt tegen gehouden.
 • Auto’s onder de grond parkeren.
 • Autoluwe wijk werkt niet. Mensen willen auto dichtbij woning kunnen parkeren.
 • Veel groen maken, veel bomen voor luchtkwaliteit.
 • Handhaven snelheid op Drakenburgerweg.
 • Bewoners Drakenburgerweg willen woningen liever niet te dichtbij hun huis.
 • Onderhoud Drakenburgerweg. Veel vrachtverkeer…woningen scheuren.
 • Goede geluidoplossing maken…hoe buigt geluid af.
 • Voldoende laadpalen voor elektrische auto’s.
 • Brede parkeerplaatsen (auto’s zijn steeds breder).
 • Wegen doortrekken voor fietsers, en het voor auto’s moeilijk maken richting centrum.
 • Bundelen A1 en Drakenburgerweg.
 • Wal lijkt iedereen het mooiste met woningen die uitzicht hebben over Eempolder.
 • Speelplaatsjes voor kinderen en mogelijkheid tot veilig spelen op straat.

3. Input tafel duurzaamheid en gezondheid

 • Resultaten meetpunt fijnstof. Waarom achter heg en gebouw gemeten en niet midden in weiland?
 • Fijnstof: waar gaat het heen, blijft het, etc.?
 • Ecobrug vanuit bos naar wijk.
 • Vanuit huidige wijk: uitzicht op groene strook, let op haakse straten (koplampen in woning).
 • Uitzicht vanuit huidige wijk: nu scherm (lelijk), sloot behouden, waarde woning?
 • Bomen en groen gebruiken om geluid/luchtkwaliteit te verbeteren (dempen, absorberen, weerkaatsen).
 • Nu: minder geluidsreductie dan verwacht na aanpassing A1. Bouw Baarnsche Zoom vol, reduceert geluid voor wijk erachter.
 • Door wijkontwikkeling meer geluid ten zuiden van de Baarnsche Zoom. Graag inzicht bij scenario’s. Nu geen last maar straks?
 • Scherm met zonnepanelen.
 • Drie hoge torens tegenover huidige hoogbouw langs Drakenburgerweg.
 • Scenario’s: 5-6 hoge woontorens (Amersfoort), groene ruimte (efficiënt grondgebruik), wat doet dat met uitzicht? Boven geluid.
 • Rondweg om de wijk met 2x eenrichting.
 • Waar komen de bedrijven?

4. Input tafel woonprogramma en stedenbouw

 • Smalste gedeelte van de Baarnsche Zoom groen houden bij de Drakenburgerweg.
 • Aandacht voor variatie in woningen, zeker voor oudere senioren! Zodat andere huizen (in Baarn) vrijkomen.
 • Vrij bouwen, kavels zelf afbouwen.
 • Tunnel onder A1.
 • Het fietspad tussen de Hermesweg en Drakenburgerweg is niet geschikt als autostraat.
 • Afstand tot de bestaande woningen voldoende ruimt houden.
 • ‘Breder maken’ van Baarn.
 • Drakenburgerweg ‘afwaarderen’. Groen strook ter plaatse van Drakenburgerweg.
 • Andere woonvormen. Kleiner wonen met buitenruimte.
 • ‘Hofjes wonen’, verschillende woningen met gemeenschappelijke tuin.
 • Tunneltje onder de A1 (fietsers).
 • Wordt ongezond wonen. Risicovol gebied.
 • Hoogbouw tegenover flats.
 • Ontsluiting nieuwbouw Montini terrein via Drakenburgerweg.
 • Drakenburgerweg rondweg versus bestemmingsverkeer. Aard van de weg nu in 1x duidelijk maken.
 • Appartementen voor senioren (met goede buitenruimte), zorgen voor doorstroming op de woningmarkt.
 • Aandacht voor waterberging. Is dit een overstromingsgebied?
 • Drakenburgerweg is racebaan.
 • Centrumpunt (voorzieningen, activiteiten en zorg voor senioren) in de wijk.
 • Aansluiten, ‘verbinden’ met bestaande wijk.
 • Geluidswalwoningen.
 • Gebied ontwikkelen als eigen buurtje met een vereniging van eigenaren die zelf onderhoud en beheer doet.
 • Woningen in een wal langs de A1.
 • Seniorenwoningen in clusters met gemeenschappelijke ruimte. Levensloopbestendig.
 • Knip in de weg: huidige Drakenburgerweg of 30 km zone.

5. Input tafel openbare ruimte, groen en water

 • Bedrijventerrein ‘uitsmeren’ langs snelweg (als geluidswal) en op vrijgekomen grond woningen bouwen.
 • Toegang naar bedrijventerrein en Drakenburgerweg opheffen (vanaf Escherrotonde). Bij Nijhof rotonde + rondweg langs A1 maken.
 • Geen woningbouw, maak er een ‘water-natuurpark’ van.
 • Geen stenen geluidscherm. Zo groen mogelijk aanzicht vanuit woonwijk.
 • Nieuwe wijk: meer water maken.
 • Klinkers Drakenburgerweg geven meer geluid! Verleggen naar A1.
 • Gestapeld bouwen: meer groen, meer woningen.
 • Geluid is niet belangrijkste issue voor bestaande woningen.
 • Hoosbui: tuin onder water.
 • Rotonde Wakkerendijk, weg achterlangs Noordschil.
 • Riool aanpakken onder Drakenburgerweg.
 • Ontsluiting via Noordschil. Rotonde?
 • Doorgaande functie Drakenburgerweg blijft nodig.
 • Leidingen laten liggen (mening).
 • Woningen in geluidscherm: dan zoveel mogelijk groen direct langs Drakenburgerweg.
 • Fietstunnel, goed idee.