Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij persoonsgegevens van u nodig. We gaan zorgvuldig, vertrouwelijk en volgens de wettelijke regels met deze informatie om. We verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening.

Welke persoonsgegevens?

Wij verzamelen en gebruiken verschillende soorten gegevens voor onze dienstverlening. Bij uw persoonsgegevens kunt u denken aan uw naam, adresgegevens, burgerservicenummer (BSN) of andere privacygevoelige informatie die we nodig hebben voor de gemeentelijke dienstverlening. 

Wij verwerken alleen die persoonsgegevens die wij echt nodig hebben. Het doel van het gebruik en de soort gegevens kunnen per product of dienst verschillen. Het doel kan zijn het afhandelen van aanvragen, heffen en innen van belastingen of het verstrekken van uitkeringen of subsidies.

In het register van verwerkingen staan alle producten en diensten beschreven waarbij de gemeente persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. U kunt een exemplaar van het register van verwerkingen aanvragen via e-mail gemeente@baarn.nl.

Wilt u inzage in de persoonsgegevens die wij van u bewaren, gebruik dan het aanvraagformulier Inzage persoonsgegevens.

Uw rechten

Gaat het om uw persoonsgegevens, dan heeft u verschillende rechten. Zo kunt u bijvoorbeeld inzage krijgen in uw gegevens bij de gemeente. En u heeft recht op verbetering en verwijdering van gegevens als deze niet kloppen. Of u kunt het gebruik van gegevens tijdelijk laten stopzetten.

Lees meer over uw rechten

Beleid

Beleid in het kort

Belangrijke punten in het privacybeleid van de gemeente zijn:

  • Wij mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken als daar een wettelijke basis voor is. Deze basis kan bijvoorbeeld zijn: uitvoeren van een overeenkomst, uitvoeren van een wettelijke verplichting of uitvoeren van een publieke taak.
  • Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en beveiligen deze goed. Dit doen wij door alleen die mensen toegang tot uw persoonsgegevens te geven die dat nodig hebben om hun werk uit te kunnen voeren. Iedere medewerk(st)er heeft een geheimhoudingsplicht.
  • Wij delen gegevens alleen met andere partijen als dat voor de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is. Aan die partijen stellen we dezelfde eisen als die voor ons gelden.
  • Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht is.

Volledige tekst

In het privacybeleid van gemeente Baarn leest u meer over:

  • wettelijk kader
  • verantwoordelijkheden binnen de gemeentelijke organisatie
  • maatregelen die we nemen voor de bescherming van persoonsgegevens.

Datalek

Ondanks alle zorgvuldigheid en beveiliging kan het soms mis gaan. Onbevoegden hebben toegang tot uw gegevens of uw gegevens zijn verloren gegaan. In beide gevallen is sprake van een datalek. Als het lek grote risico’s voor u heeft melden wij het bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het lek ernstige nadelige gevolgen voor u heeft dan informeren wij u ook.

Ontdekt u zelf een datalek van de gemeente? Neem dan contact op met de Functionaris gegevensbescherming via gemeente@baarn.nl of via het telefoonnummer 035 548 16 11.

Functionaris gegevensbescherming

De gemeente heeft een interne toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens. Dit is de Functionaris gegevensbescherming.

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen of opmerkingen over (de informatie) over privacy? Neem dan contact op met de Functionaris gegevensbescherming via het e-mailadres gemeente@baarn.nl of telefoonnummer 035 548 16 11.

Gebruik de online formulieren op de website voor een aantal veelvoorkomende (aan) vragen rondom inzage of beheer van uw persoonsgegevens

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?