Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij persoonsgegevens van u nodig. De gemeente is verantwoordelijk voor een zorgvuldig, juist en veilig gebruik van uw gegevens. Om die reden heeft het college van burgemeester en wethouders een privacybeleid(externe link) vastgesteld.

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken als daar een wettelijke basis voor is. Deze basis kan zijn: uitvoeren van een overeenkomst, uitvoeren van een wettelijke verplichting, uitvoeren van een publieke taak, bij een vitaal belang, een gerechtvaardigd belang of met uw toestemming.

Welke persoonsgegevens hebben wij nodig en waarom?

Wij vragen alleen die persoonsgegevens die wij echt nodig hebben. Het doel van het gebruik en de soort gegevens kunnen per product of dienst verschillen. Het doel kan zijn het afhandelen van aanvragen, heffen en innen van belastingen, verstrekken van uitkeringen of subsidies, betalen van huur voor een stukje grond.

Wij verzamelen en gebruiken verschillende soorten gegevens. Dit kunnen naam en adresgegevens zijn, maar soms ook gevoelige gegevens zoals een burgerservicenummer (BSN) of gezondheidsgegevens.

Overzicht van alle producten en diensten met persoonsgegevens

Wilt u weten voor welke diensten/producten wij welke persoonsgegevens verzamelen en waarom? Raadpleeg dan het register van verwerkingen. Hierin staan alle producten en diensten beschreven waarbij wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Het register is een dynamisch document en kan worden geüpdatet. Wanneer bijvoorbeeld een werkproces verandert of wanneer er een nieuw werkproces wordt gestart, wordt dit aangepast in het register.

In het register wordt gebruik gemaakt van de volgende afkortingen:

 • NAW = naam, adres, woonplaats
 • BSN = burgerservicenummer
 • WOZ = Waardering Onroerende Zaken
 • BRP = Basisregistratie Persoonsgegevens

Zorgvuldig gebruik en beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en beveiligen deze goed. Dit doen wij door alleen die mensen toegang tot uw persoonsgegevens te geven die dat nodig hebben om hun werk uit te kunnen voeren. Iedere medewerk(st)er heeft een geheimhoudingsplicht.

Wij delen gegevens alleen met andere partijen als dat voor de dienstverlening of op grond van een wettelijke verplichting nodig is. Aan die partijen stellen we dezelfde eisen als die voor ons gelden.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht is.

Uw rechten

Gaat het om uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht:

 • Op informatie over het gebruik;
 • Op inzage in uw gegevens;
 • Op verbetering en verwijdering van uw gegevens als deze niet kloppen;
 • Op tijdelijk stopzetting van het gebruik van uw gegevens;
 • Van verzet tegen het gebruik van uw gegevens;
 • Om een gegeven toestemming in te trekken;
 • Bezwaar te maken tegen besluiten op verzoeken om inzage, verbetering, verwijdering, beperking en bezwaar
 • Een klacht in te dienen
 • Recht op overdracht van gegevens (dataportabiliteit)
 • Recht op een menselijke blik bij besluiten

Meer informatie over uw rechten vindt u hier.

Datalek

Ondanks alle zorgvuldigheid en beveiliging kan het soms mis gaan. Onbevoegden hebben toegang tot uw gegevens of uw gegevens zijn verloren gegaan. In beide gevallen is sprake van een datalek. Als het lek grote risico’s voor u heeft melden wij het bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het lek ernstige nadelige gevolgen voor u heeft dan informeren wij u ook.

Ontdekt u zelf een datalek van de gemeente? Neem dan contact op met de Functionaris gegevensbescherming via gemeente@baarn.nl of via het telefoonnummer 035 548 16 11.

Functionaris gegevensbescherming

Wij hebben een interne toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens. Dit is de Functionaris gegevensbescherming. Heeft u vragen of opmerkingen over (de informatie) over privacy? Neem dan contact op met de Functionaris gegevensbescherming via het e-mailadres gemeente@baarn.nl of het telefoonnummer 035 548 16 11.

Register van verwerkingen

Register van verwerkingen 1 t/m 15

Naam procesDoel procesWettelijke basisToelichtingVan wie zijn de gegevensWelke gegevensOntvangers buiten de gemeenteHerkomst gegevensBewaartermijn
AanbestedingsprocedureInkopen van producten/diensten/werkenWettelijke
verplichting
Aanbestedingswet 2012
Aanbestedingsbesluit 2012
Inkoopbeleid Baarn
Wettelijke
vertegenwoordigers
bedrijven
NAW, geboortedatum,
geboorteplaats, email,
telefoonnummer, functie
NeeWettelijke vertegenwoordigers
bedrijven
10 jaar na aangaan contract
Aangifte overlijdenHet behandelen van een melding van overlijdenWettelijke
verplichting
Burgerlijk Wetboek Boek 1,
Personen- en familierecht,
Wet BRP, Besluit bugerlijke
stand 1994
OverledenenNAW, burgerlijke staatNeeNabestaanden,
begrafenisondernemer
18 maanden
Aanlijn- en muilkorfgebodBesluiten tot het opleggen van een aanlijn- en
muilkorfgebod als er sprake is van gevaarlijke honden
Algemeen belangAPVHondenbezitters
(overtreders), verzoekers
om een aan- en
muilkorfgebod
NAWPolitieVan verzoeker handhaving (via
melding openbare ruimte) of politie, BRP
10 jaar na oplegging, 1 jaar na
weigering
Aansprakelijkheid van derdenAansprakelijk stellen van derden die schade hebben
veroorzaakt aan gemeentelijke eigendommen
Gerechtvaardig
belang
Burgerlijk Wetboek Boek 6,
Verbintenissenrecht
Degene die de schade heeft
veroorzaakt
NAWVerzekeraarPolitie5 jaar
AansprakelijkstellingAfhandelen aansprakelijkstellingen, vergoeden schadeGerechtvaardig
belang
Burgerlijk Wetboek Boek 6,
Verbintenissenrecht
Degene die de gemeente
aansprakelijk stellen
(burgers en
personeelsleden)
NAW gegevens, telefoonnummer,
bankrekeningnummer, globale
omschrijving gebeurtenis
VerzekeraarDegene die de gemeente
aansprakelijk stellen (burgers
en personeelsleden)
7 jaar
Aanvraag eHerkenningAanvragen en gebruiken E-herkenningUitvoering
overeenkomst
 Burgemeester,
medewerk(st)ers Baarn die
contactpersoon zijn
NAW, ID bewijs (zonder BSN)Notaris (checkt identiteit),
Leverancier
Aanvragers zelf10 jaar na beëindiging aangaan
overeenkomst
niet doorgegaan: 5 jaar
Aanvragen KidskaartenRegistreren en afhandelen aanvragen kidskaartenAlgemeen belangVerordening Declaratiefonds,
Nadere regels Declaratiefonds
Aanvragers KidskaartNAW, geboortedatum,
gezinssituatie, financiële gegevens
(inkomen en vermogen)
NeeAanvragers zelfToegekend: 10 jaar na vervallen,
afgewezen: 5 jaar
Aanvragen Nee-Ja stickerRegistreren en afhandelen verzoeken Nee-Ja stickerToestemming Aanvragers Nee-Ja stickerNAWNeeAanvragers zelf5 jaar
Afgeven nieuwe stempasHet behandelen van een aanvraag voor een
vervangende stempas
Wettelijke
verplichting
KieswetAanvragers vervangende
stempas
NAW, geboortedatumNeeAanvragers vervangende
stempas (in persoon)
3 maanden
AfsprakenregisterMaken van afspraken voor burgerzakenGerechtvaardigd
belang,
toestemming
Betere dienstverleningInwoners Baarn die een
afspraak maken
Naam, telefoonnummerNeeDegene die de afspraak maaktNa afhandeling afspraak
verwijderd
Akte Burgerlijke StandRegistreren authentieke rechtsfeiten aan de hand
waarvan documenten worden opgemaakt
(geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte)
Wettelijke
verplichting
Burgerlijk Wetboek Boek 1,
Personen- en familierecht,
Wet BRP, Besluit bugerlijke
stand 1994
VerzoekersVoor-, achternaam,
geboortedatum, geboorteplaats,
burgerlijke staat, het feit wat zich
heeft voorgedaan, wanneer en
waar, oudergegevens
Afnemers BRPVerzoekers, BRPGeboorte 100 jaar, Huwelijk 75
jaar, Overlijden 50 jaar
Algemeen contactformulierVragen stellen aan de gemeenteGerechtvaardigd
belang
Betere dienstverleningVragenstellersNaam, telefoonnummer,
e-mailadres vragensteller en
onderwerp
NeeVragenstellers zelf1 jaar
Anterieure overeenkomstenAfsluiten anterieure overeenkomsten met derden bij
wijziging bestemmingsplan of uitgebreide
omgevingsvergunning
Wettelijke
verplichting
Wet ruimtelijke ordeningAanvragers
omgevingsvergunning/indie
ners bouwplan
NAW, geboortedatum,
bedrijfsnaam, handtekening
NeeAanvragers10 jaar
Niet doorgegaan: 5 jaar
APV (Algemene plaatselijke verordening):
vergunningen, meldingen en ontheffingen
Behandelen van aanvragen voor vergunningen,
meldingen en ontheffingen op basis van de APV
Algemeen belangGemeentewet, Algemene
plaatselijke verordening,
Wabo
AanvragersNAW, BSN, telefoonnummer,
identiteitsbewijs, KvK gegevens,
statuten
Politie, Brandweer, GHOR
(Geneeskundige hulp ongeval
en rampen), Constructeur
(alleen constructeur/technische
info)
Aanvragers zelfVerleend: 1 jaar na vervaldatum
besluit
Niet verleend: 5 jaar
ArchiefwebArchiveren van de websiteWettelijke
verplichting
Archiefwet 1995,
Archiefregeling
Personen met
nieuwswaarde
Namen, e-mailadres,
telefoonnummer, foto’s
OpenbaarPersonen zelfVolgens selectielijst gemeenten
bewaren

Register van verwerkingen 16 t/m 30

Naam procesDoel procesWettelijke basisToelichting wettelijke basisVan wie zijn de gegevensWelke gegevensOntvangers buiten de gemeenteHerkomst gegevensBewaartermijn
Automatische incassoHet verwerken van een machtiging of intrekking van een
automatische incasso
Toestemming Belastingbetaler die
machtiging heeft ingevuld
NAW, rekeningnummer,
handtekening, incassant ID
(nummer dat de bank aan ons
heeft gegeven)
NeeDegene die toestemming geeft
voor automatische incasso
7 jaar
Basisregistratie persoonsgegevens (BRP)Distributiekanaal en magazijn van diverse basisgegevens
voor verschillende verwerkingen
Wettelijke
verplichting
Wet basisregistratie
persoonsgegevens
(oud) InwonersPersoonsgegevens conform artikel
2.7 BRP
Verzoekers om
persoonsgegevens, hieronder
kunnen worden verstaan:
overheidsorganen, wettelijk
benoemde derden en
betrokkene zelf
Inwoner zelfEeuwigdurend, de actieve
bijhouding stopt bij verhuizing
naar andere gemeente.
Beëindiging lidmaatschap raadHet behandelen van de opzegging van een
raads(commissie)lid
Wettelijke
verplichting
GemeentewetRaadsledenNAW, opzegging
raadslidmaatschap
NeeRaadsledenBewaren
Begraven/cremeren op kosten gemeenteRegistreren en afhandelen verzoeken om te
begraven/cremeren op kosten van de gemeente
Wettelijke
verplichting
Wet op de LijkbezorgingBegrafenisondernemer,
overledene
Naam overledene, kosten
begrafenis/crematie
NeeBegrafenisondernemer5 jaar
BelastingdebiteurenInnen gemeentelijke belastingenWettelijke
verplichting
Gemeentewet,
Invorderingsleidraad
Belastingsplichtigen
gemeente Baarn
NAW, BSN , WOZ-waardeNeeTeam Informatie: belastingen7 jaar
Berichtenverkeer applicatiesDoorgeven van mutaties aan andere applicatiesWettelijke
verplichting
BasisregistratiesInwoners Baarn, eigenaren
en gebruikers WOZobjecten
NAW, BSN, geboortedatumNeeVerschillende applicaties3 tot 6 maanden
Beroep belastingenHet behandelen van beroep tegen een gemeentelijke
belastingaanslag of een gemeentelijke heffingsnota en
WOZ
Wettelijke
verplichting
Wet waardering onroerende
zaken, Gemeentewet,
invorderingswet 1990
Indieners beroep,
gemachtigden
NAW, BSN, WOZ, telefoonnummer,
e-mailadres
Taxateurs, gerechtelijke
instanties
Indieners beroep,
gemachtigden
Gegrond: 12 jaar, Ongegrond: 5
jaar
BestemmingsplanAfhandelen van inspraakreacties en zienswijzen tegen
bestemmingsplannen, uitnodigen mensen voor
informatiebijeenkomsten/raadsvergaderingen
Wettelijke
verplichting
Wet ruimtelijke ordening,
Besluit ruimtelijke ordening
InwonersNAW, e-mailadresNeeInwoners, BRPVastgesteld: bewaard, Niet
vastgesteld: 5 jaar
Bestuursrechtelijke handhavingHandhaving van de wettelijke voorschriften op grond
waarvan de vergunning, ontheffing of machtiging is
verleend dan wel de melding moet worden gedaan
Wettelijke
verplichting
Algemene wet bestuursrechtEigenaar, bewoner
pand/perceel, verzoeker
handhaving
NAW, BSNNeeKadaster, BRP, vergunning,
Verzoeker handhaving
10 jaar na opheffing overtreding
Bewijs van in leven zijnHet behandelen van een aanvraag voor een Attestatie de
vita (Bewijs van in leven zijn)
Wettelijke
verplichting
Wet basisregistratie personenAanvragerNAWNeeAanvrager (in persoon)1 jaar
BezoekersprotocolHet registreren van bezoekers aan het gemeentehuisGerechtvaardigd
belang
 Bezoekers gemeentehuisNaam, telefoonnummer,
contactpersoon gemeente
NeeBezoekersDagelijks
Bezwaar belastingenHet behandelen van een bezwaar tegen een
gemeentelijke belastingaanslag of een gemeentelijke
heffingsnota of een WOZ
Wettelijke
verplichting
WOZ: Wet waardering
onroerende zaken
Gemeentelijke belastingen :
Gemeentewet,
invorderingswet 1990,
Uitvoeringsregeling
invorderingswet 1990
Indieners bezwaar,
gemachtigde
NAW, BSN, WOZ, aanslag,
telefoonnummer, e-mailadres
NeeIndieners bezwaar,
gemachtigde
Gegrond/Ongegrond: 7 jaar,
Niet geldig: 1 jaar
Bezwaar indienenHet behandelen van een bezwaar(schrift) en toepassen
mediation
Wettelijke
verplichting
Algemene wet bestuursrechtIndieners bezwaar,
gemachtigde,
derdenbelanghebbenden
NAW, geslacht, telefoonnummer,
e-mailadres
Leden bezwaarcommissie,
derdenbelanghebbenden,
medisch adviseur (met
medeweten van
bezwaarmaker), gerechtelijke
instanties
Indieners bezwaar,
gemachtigde, (medisch)
adviseur
Gegrond/Ongegrond: 5 jaar,
Niet geldig: 1 jaar
Bezwaar of (hoger) beroep vanuit
gemeente
Bezwaar maken of (hoger) beroep instellen door de
gemeente
Algemeen belangAlgemene wet bestuursrechtMedewerk(st)ers Baarn,
contactpersonen
organisaties waar
bezwaar/beroep wordt
gemaakt.
NaamOrganisaties waar
bezwaar/beroep wordt
gemaakt.
Indiener bezwaar/beroep5 jaar
Bibob onderzoekBeoordelen integriteit van verzoekers om vergunning
van de Drank- en horecawet
Wettelijke
verplichting
Wet Bibob, Besluit BibobAanvrager Drank- en
horecavergunning
NAW, BSN, boekhoudkundige
gegevens, belastinggegevens,
justitiële gegevens
Regionale Informatie en
Expertise Centra (RIEC), landelijk
bureau Bibob
Aanvrager Drank- en
horecavergunning
5 jaar

Register van verwerkingen 31 t/m 45

Naam procesDoel procesWettelijke basisToelichting wettelijke basisVan wie zijn de gegevensWelke gegevensOntvangers buiten de gemeenteHerkomst gegevensBewaartermijn
BRP uittrekselHet behandelen van een aanvraag voor een uittreksel
BRP
Wettelijke
verplichting
Wet Basisregistratie personen,
Besluit bugerlijke stand 1994
AanvragersNAW, geboorteplaats,
geboortedatum, nationaliteit,
burgerlijke staat, kindgegevens
NeeBRP20 jaar
BulkbriefBrieven versturen aan meerdere personen tegelijkGerechtvaardigd
belang
Actief informeren,
transparantie
Inwoners BaarnNAW, onderwerpNeeBRP of inwoner zelf1 jaar
BurgernetSamenwerking tussen gemeente, politie en inwoners
voor de veiligheid, beheer landelijk systeem burgernet
Algemeen belang,
toestemming
172 GemeentewetAanmelders BurgernetNAW, geboortedatum, emailadres,
telefoonnummer
PolitieAanmelder zelfNa intrekken toestemming
verwijderd
Cameraregistratie raadzaalOpnemen en uitzenden van openbare
raadsvergaderingen
Wettelijke
verplichting
GemeentewetRaadsleden, collegeleden,
publiek
Beeldregistratie en eventueel
persoonsgegevens die gedeeld
worden tijdens de vergadering.
OpenbaarOpnamesEeuwigdurend
Cameratoezicht GemeentewerfBeveiliging van de gemeentewerf (gemeentelijk
eigendom)
Gerechtvaardig
belang
Bescherming eigendommenBezoekers gemeentewerfBeeldregistratie Opnames1 week
CollegawijzerInterne informatie over collega’sGerechtvaardigd
belang,
toestemming
 Medewerk(st)ers BaarnVoornaam, achternaam, geslacht,
geboortedatum, kamernummer,
telefoonnummers, emailadres,
datum indiensttreding, functie,
foto, organisatieonderdeel,
werkeenheid
NeeMedewerkers zelfDirect na uitdiensttreding
Collegevoorstellen en -vergaderingenHet uitvoeren van de bestuurlijke besluitvorming door
het college van B&W en gemeenteraad
Wettelijke
verplichting
Gemeentewet, Wet
dualisering gemeentebestuur
Medewerk(st)ers Baarn,
collegeleden, persoon op
wie het besluit betrekking
heeft
Naam medewerk(st)ers Baarn,
collegeleden, NAW persoon op wie
het besluit betrekking heeft
Gegevens worden niet
verstrekt, alleen naam
medewerk(st)ers Baarn,
collegeleden is openbaar
Personen zelfBewaard
ContactpersonenlijstjesCommunicatie door medewerk(st)ers gemeente Baarn
met contactpersonen
Toestemming,
gerechtvaardigd
belang
 ContactpersonenNAW, emailadres,
telefoonnummer
NeePersonen zelfNa beeindiging contact
verwijderd
ContractbeheerRegistreren, wijzigen, evalueren, managen en
beëindigen van contracten
Uitvoeren
overeenkomst
Artikel 6 lid 1 sub b AVGContactpersoon
contractpartij
NAW, telefoonnummer,
emailadres
NeePersonen zelf10 jaar na beeindiging
overeenkomst
Cooördinatieteam AmersfoortOverleg met coördinatieteam in Amersfoort over inkoop
en contractbeheer
zorgaanbieders
Wettelijke plichtJeugdwetMelder/aanvragerNAW, BSN, geboortedatum,
telefoonnummer, email en het
product dat al dan niet wordt
ingekocht.
Cooördinatieteam AmersfoortMedewerkers Lokaal Team15 jaar
CrediteurenadministratieBetalen van crediteuren: leveranciers,
particulieren/bedrijven (schade, proceskosten),
commissieleden, steunfractieleden, stembureauleden
Wettelijke
verplichting,
uitvoeren
overeenkomst
GemeentewetCrediteurenNaam bedrijf, contactpersoon,
NAW, bankrekeningnummer, voor
commissieleden, steunfractieleden
en stembureauleden ook BSN voor
belastingformulieren
NeeCrediteuren7 jaar
Cultuur- of vrijwilligersprijs aanmeldingHet benoemen en huldigen van een vrijwilliger van het
jaar en winnaar van de cultuurprijs
Algemeen belangReglement Cultuurprijs,
Reglement Vrijwillgersprijs
Aanvragers en ontvangers
prijs
Naam, adres, telefoonnummer,
emailadres, film
Genomineerden en winnaar
openbaar
Aanvragers zelf5 jaar
DebiteurenadministratieInnen huren, leges, huwelijken, grafrechten, vastleggen
(contante) betaling
Wettelijke
verplichting,
uitvoering
overeenkomst
GemeentewetDebiteurenNAW, bedragSoms begrafenisondernemerDebiteuren7 jaar
DeclaratiefondsHet behandlen van een aanvraag declaratiefondsAlgemeen belangVerordening DeclaratiefondsAanvragerNAW, BSN, geboortedatum,
telefoonnummer, wel/geen
kinderen, naam en geboortedatum
kinderen, inkomensgegevens,
bewijsstukken declaraties,
bewijsstukken sport, cultuur bij
kinderen
Uitvoeringsorganisatie BBSAanvrager, BRP,
Uitvoeringsorganisatie BBS
Na toekenning: 10 jaar na
beëindiging voorziening, na
afwijzing: 5 jaar
Doorstroommonitor Eemland (DSM)Online registratiesysteem om leerlingen te monitoren in
de naadloze overstap van Voortgezet Onderwijs naar het
Middelbaar Beroepsonderwijs om voortijdig schooluitval
te voorkomen
Wettelijke
verplichting
OnderwijswetgevingLeerlingen woonachtig in
Baarn
NAWScholenSchooldecanen en
leerplichtambtenaar
Jaarlijks geupdated

Register van verwerkingen 46 t/m 60

Naam procesDoel procesWettelijke basisToelichting wettelijke basisVan wie zijn de gegevensWelke gegevensOntvangers buiten de gemeenteHerkomst gegevensBewaartermijn
DossieruitleningIntern uitlenen van dossiersWettelijke
verplichting
Archiefwet 1995,
Archiefregeling
Medewerk(st)ers BaarnNaamNeeMedewerk(st)ers Baarn1 jaar
Drank- en horecavergunning en -
ontheffing
Afhandeling aanvragen drank- en horecavergunningWettelijke
verplichting
Drank- en horecawetAanvragerNAW, BSN, geboortedatum, Kvk
uittreksel, statuten, justitiële
gegevens, Bibob gegevens, naam
leidinggevenden
PolitieAanvragerVerleend: 1 jaar , Niet verleend:
5 jaar
Drank- en horecawet toezichtHandhaving drank- en horecavergunningWettelijke
verplichting
Drank- en horecawetOvertreder, verzoeker
handhaving
NAWNeeOvertreder, verzoeker
handhaving
5 jaar nadat overtreding is
opgeheven
DT-MT vergaderingHet uitvoeren van de besluitvorming door de directie of
het managementteam
Wettelijke
verplichting
Wet dualisering
gemeentebestuur
Medewerk(st)ers Baarn, MTleden,
persoon op wie het
besluit betrekking heeft
Naam medewerk(st)er, naam MTlid,
NAW en zaakgegevens van
diegene op wie het besluit
betrekking heeft
NeePersonen zelf20 jaar
Eenmalige trouwlocatieHet behandelen van het verzoek om een bepaalde
locatie eenmalig als trouwlocatie te gebruiken
Wettelijke
verplichting
GemeentewetAanvragerNAW, trouwdatumNeePersonen zelfToegekend: 1 jaar, afgewezen: 5
jaar
EvenementenvergunningHet behandelen van een aanvraag voor een
evenementenvergunning
Algemeen belangAlgemene plaatselijke
verordening
AanvragersNAW, BSN, telefoonnummer,
identiteitsbewijs, KvK gegevens,
statuten
Politie, Brandweer, GHOR
(Geneeskundige hulp ongeval
en rampen), Constructeur
(alleen constructeur/technische
info)
Aanvragers zelfVerleend: 1 jaar na vervaldatum
besluit,
niet verleend: 5 jaar
Extra verlof leerplichtHet behandelen van een verzoek om extra verlof van de
leerplicht
Wettelijke
verplichting
Leerplichtwet 1969Leerlingen woonachtig in
Baarn
NAW, BSN, motivatie/noodzaak
vrijstelling
School waar leerling op zitVerzoekersToegekend: 1 jaar, afgewezen: 5
jaar
GALM, Sociaal vitaalAanschrijven ouderen om deel te nemen aan het
programma GALM of Sociaal Vitaal
Algemeen belang Inwoners van Baarnvan 60-
80 jaar
NAW, geboortedatum, geslachtMailforsBRPLijst niet bewaard
Gedecoreerden uitnodigen op KoningsdagEen keer in de 5 jaar mensen die koninklijk zijn
onderscheiden uitnodigen op Koningsdag
Algemeen belangLandelijke regelingInwoners van Baarn die
Koninklijk zijn
onderscheiden
NAWNeeMinisterie van Binnenlandse
Zaken, BRP
Lijst wordt niet bewaard
Gedenksteen of gedenkplaat vergunningHet behandelen van een verzoek om een gedenksteen of
gedenkplaat te mogen plaatsen
Wettelijke
verplichting
Wet op de LijkbezorgingVerzoekersNAWNeeVerzoekers, steenhouwerijVerleend: 1 jaar na vervallen,
niet verleend: 5 jaar
Gedwongen opname psychiatrisch
ziekenhuis
Administratieve afhandeling van een onvrijwillige
opname in het kader van de Wet BOPZ
Wettelijke
verplichting
Wet bijzondere opnemingen
in psychiatrische ziekenhuizen
Degene die de onvrijwillige
opname ondergaat
NAW, BSN, gezondheidsgegevens,
strafrechtelijke gegevens
NeePsychiater5 jaar
Gehandicaptenparkeerkaart aanvragenHet behandelen van een aanvraag voor een
gehandicaptenparkeerkaart
Wettelijke
verplichting
Besluit administratieve
bepalingen inzake het
wegverkeer (BABW)
Regeling
gehandicaptenparkeerkaart
Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
AanvragersNAW, BSN, gezondheidsgegevens,
geboortedatum, telefoonnummer,
pasfoto, wel/geen oude kaart en
gegevens oude kaart
Medisch adviseur (met
medeweten aanvrager)
AanvragersVerleend: 1 jaar na vervallen,
niet verleend: 5 jaar
Gehandicaptenparkeerplaats aanvragenHet behandelen van een aanvraag voor een
gehandicaptenparkeerkaart
Wettelijke
verplichting
Besluit administratieve
bepalingen inzake wegverkeer
Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990
Regeling
gehandicaptenparkeerkaart
AanvragersNAW, BSN, kopie
gehandicaptenparkeerkaart,
kenteken
NeeAanvragers, ZorgloketVerleend: 1 jaar na beëindiging
aanwijzing in registratie
gehandicaptenparkeerplaatsen',
niet verleend: 5 jaar
Gehandicaptenparkeerplaats beëindigenUitvoeren intrekking vergunning voor een
gehandicaptenparkeerplaats
Wettelijke
verplichting
Besluit administratieve
bepalingen inzake wegverkeer
Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990
Regeling
gehandicaptenparkeerkaart
AanvragersNAW, BSN, kopie
gehandicaptenparkeerkaart,
kenteken
NeeAanvragersIngetrokken 1 jaar,
Niet ingetrokken: 5 jaar
Gehandicaptenparkeerplaats kenteken
wijzigen
Het behandelen van een wijziging van een vergunning
voor een gehandicaptenparkeerplaats
Wettelijke
verplichting
Besluit administratieve
bepalingen inzake wegverkeer
Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990
Regeling
gehandicaptenparkeerkaart
AanvragersNAW, BSN, kopie
gehandicaptenparkeerkaart,
kenteken
NeeAanvragersVerleend: 1 jaar na beëindiging
in registratie 'vergunningen en
ontheffingen',
niet verleend: 5 jaar

Register van verwerkingen 61 t/m 75

Naam procesDoel procesWettelijke basisToelichting wettelijke basisVan wie zijn de gegevensWelke gegevensOntvangers buiten de gemeenteHerkomst gegevensBewaartermijn
Gelegenheidsadressenbestanden voor
participatie
Uitnodigen inwoners of mailen inwoners voor
participatie
Algemeen belangGemeentewetInwoners BaarnAdresNeeStroomlijn, Geo en BRPVerwijderd zodra het niet meer
nodig is
Gemeentelijke casusoverleg
Radicalisering Midden Nederland
In kaart brengen en analyseren van signalen die kunnen
duiden op radicalisering, uitreizen, terugkeer en op
behoefte aan hulp van achterblijvers en inzetten van
acties om radicalisering en uitreizen te voorkomen en
het bieden van hulp aan achterblijvers
Algemeen belang172 lid 1 en 3 GemeentewetInwoners van Baarn (vanaf
18 jaar) die mogelijk
radicaliseren, uitreizen of
terugkeren
NAW, BSN, geboortedatum, ras,
godsdienst en levensovertuiging,
politieke gezindheid, lidmaatschap
vakvereniging, strafrechtelijke
gegevens
Partners radicaliseringsoverlegPartners radicaliseringsoverleg3 jaar
Gemeentelijke erespeldHet behandelen van een voordracht voor een
gemeentelijke erespeld
Wettelijke
verplichting
Verordening gemeentelijke
Erespeld gemeente Baarn
2007, Protocol erespeld
Aanvragers en ontvangers
erespeld
Aanvrager: NAW,
telefoonnummer, emailadres,
Ontvanger: NAW, geboortedatum,
BSN, uittreksel bevolkingsregister,
toets justitie en politie
Namen ontvangers openbaarAanvragers, BRP, politie, justitieAfgewezen: 1 jaar
Toegekend: Bewaren
Gemeentelijke incidentenregistratie (GIR)Registreren van gevallen van agressie en geweld tegen
personen met een publieke taak
Wettelijke
verplichting
Arbowetgeving: zorgplicht
werkgever
Personen die zich schuldig
maken aan agressie en
geweld tegen personen met
een publieke taak
NAW, BSN, telefoonnummerNeeAanmelder5 jaar
Geografisch Informatie Systeem viewerVastleggen, combineren, analyseren en presenteren van
gegevens met een ruimtelijke component om zo
informatie te verkrijgen
Algemeen belang Inwoners Baarn, eigenaren
onroerende zaken
NAW, geboortedatum, BSN, WOZ
gegevens
NeeVerschillende applicatiesZo lang de gegevens actueel zijn
of zo lang de applicatie gebruikt
wordt
Gevonden of verloren voorwerpenHet bewaren en aan de eigenaar teruggeven van
gevonden en verloren voorwerpen
Wettelijke
verplichting
Boek 5 BWPersonen van wie iets
gevonden is en personen
die iets afgeven
NAW, emailadresNeePersonen die iets gevonden hebben5 jaar
GraafvergunningHet beoordelen van een aanvraag voor een vergunning
voor het aanleggen, beheren en onderhouden van een
kabel of leiding
Algemeen belangBelemmeringenwet
Privaatrecht,
Telecommunicatiewet,
Algemene Verordening
Ondergrondse Infrastructuren
(AVOI)
AanvragersNAWNeeAanvragersVerleend: 1 jaar na vervallen,
niet verleend: 5 jaar
Graf- en begraafrechtenHet registreren en beheren van in gebruik zijnde graven,
de daarvoor verschuldigde grafrechten en de
rechthebbenden
Algemeen belangVerordening
begraafplaatsrechten,
Beheersverordening Nieuwe
Algemene Begraafplaats Baarn
2013
Rechthebbenden grafNAWNeeRechthebbenden graf7 jaar
GroenadoptieRegistreren en aanvragen toestemming voor zelfbeheer
openbare ruimte (beheer door derden)
Algemeen belangToestemming geven beheer
openbare ruimte door derden.
Uitvoering collegebesluit
'groenadoptie'.
AanvragersNAW, telefoonnummer,
emailadres
Aannemer groenonderhoud
(locatie)
BRP, aanvragerDuur van de overeenkomst
Handhaving buitengewoon
opsporingsambtenaar (BOA)
Handhaven van veiligheid en het tegengaan van
criminaliteit door BOA's in Domein 1 (Openbare Ruimte)
en 2 (Milieu, welzijn en infrastructuur) (zie ook
www.privacyvragenbrs.nl)
Wettelijke
verplichting
Gemeentewet, StrafvorderingMensen die overtredingen
begaan
NAW, BSN, voertuiggegevens,
verzekeringsgegevens,
verblijfplaats, strafrechtelijke
gegevens
Politie, Centraal Justitieel
Incassobureau (CJIB)
Overtreders, BRP, PolitieBekeuringen 5 jaar, overig 10 jaar
Heffen van belastingenHet opleggen en heffen van belastingenWettelijke
verplichting
GemeentewetInwoner Baarn die
belastingplichtig is
(eigenaar, huurder)
NAW, BSN, geboortedatum,
geslachtsnaam partner
NeeBRP7 jaar
Herbegraven opgraven stoffelijk
overschot
Het beoordelen van een aanvraag voor op- en
herbegraving van een stoffelijk overschot
Wettelijke
verplichting
Wet op de LijkbezorgingAanvragersNAW, naam overledene, locatie
graf, nieuwe locatie
NeeAanvragersVerleend: 1 jaar, niet verleend:
5 jaar
Hergebruik overheidsinformatie (Who)Registreren en afhandelen verzoeken hergebruik
overheidsinformatie
Wettelijke
verplichting
Wet hergebruik
overheidsinformatie
VerzoekersNAW, telefoonnummer, emailadresNeeVerzoekers1 jaar
Hond aan- of afmeldenAan- of aanmelden hond voor de heffing en inning en
wijzigingen honden belasting
Algemeen belangVerordening hondenbelastingHondenbezitters die hond
aanmelden
Hondenbezitter: NAW, Vorige
eigenaar hond, indien woonachtig
in Baarn: NAW
NeeHondenbezitters die hond
aanmelden
7 jaar
HuisuitzettingHet behandelen van de melding van een ontruiming van
een woning bij (huur)schuld en aanschrijving bewoners
dat het verboden is huisraad op straat te zetten.
Wettelijke
verplichting
Gemeentewet, APV, AwbInwoners van Baarn die uit
hun huis worden gezet
NAW bewoner, of en hoeveel
kinderen aanwezig zijn
Inboedel opgeslagen bij
Gemeentewerf
Deurwaarder5 jaar

Register van verwerkingen 76 t/m 90

Naam procesDoel procesWettelijke basisToelichting wettelijke basisVan wie zijn de gegevensWelke gegevensOntvangers buiten de gemeenteHerkomst gegevensBewaartermijn
Huisvesting statushoudersHuisvesten van statushoudersWettelijke
verplichting
Huisvestingswet 2014StatushoudersNaam, geboortedatum, geslacht
(kinderen), gezinssamenstelling, Vnummer,
nationaliteit, burgerlijke
staat, gezinshereniging, (medische)
beperkingen en bijzonderheden
Vluchtelingenwerk, Eemland
Wonen en Uitvoeringsorganiatie
BBS
Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers (COA)
5 jaar
HuisvestingsvergunningHet behandelen van een aanvraag voor een
huisvestingsvergunning
Wettelijke
verplichting
Huisvestingswet 2014,
Huisvestingsverordening
AanvragersNAW, BSN, geboortedatum,
nationaliteit, inkomensgegevens,
gezinssamenstelling,
bewijsstukken economische of
maatschappelijke binding Baarn
NeeAanvragers/BRPVerleend: 1 jaar na vervallen,
niet verleend: 5 jaar
Huurovereenkomsten, opstalrechten en
erfpacht aanpassen en verlengen
Afhandelen (verzoeken tot) verlengen/aanpassen
overeenkomsten van verhuur, opstal of erfpacht
Uitvoeren
overeenkomst
Boek 7 BWContractpartijen
(natuurlijke en
rechtspersonen)
NAW, telefoonnummer,
emailadres
NeeContractpartijen (natuurlijke en
rechtspersonen)
Toegewezen: 10 jaar na
beëindiging overeenkomst,
afgewezen: 5 jaar
ICT dienstenUitvoeren van taken om de continuiteit en kwalitatief
adequate dienstverlening en de hiervoor benodigde
middelen op ICT gebied te garanderen
Uitvoeren
overeenkomst,
gerechtvaardigd
belang
 Inwoners Baarn,
medewerk(st)ers Baarn,
samenwerkings- en
ketenpartners Baarn
NAW, BSN, telefoonnummers,
emailadres, geboortedatum,
toegangs- of
identieficatiegegevens,
gezondeheidsgegevens, financiele
gegevens, overige bijzonder
persoonsgegevens, geslacht, ID
bewijs
Regionale ICT-Dienst Utrecht
(RID)
Personen zelf, BRPVolgens selectielijst gemeenten
Informatieverzoek derdenRegistreren en afhandelen algemene
informatieverzoeken
Gerechtvaardig
belang,
toestemming
 VerzoekersNAW, onderwerpNeeVerzoekers1 jaar
Ingebrekestelling niet tijdig beslissenHet behandelen van een ingebrekestelling bij niet tijdig
beslissen
Wettelijke
verplichting
Wet dwangsom en beroep bij
niet tijdig beslissen
VerzoekersNAW, telefoonnummer,
emailadres, evt. rekeningnummer
NeeVerzoekersToegewezen: 7 jaar, afgewezen:
5 jaar
Inkomende post gemeenteraadKennisnemen, opslaan en eventueel behandelen
inkomende post voor de raad
Wettelijke
verplichting
GemeentewetEen ieder die post stuurt
aan de raad
NAW, emailadres,
telefoonnummer, eventueel
persoonlijke omstandigheden
NeeEen ieder die post stuurt aan de
raad
5 jaar
Inkomende post raadscommissieKennisnemen, opslaan en eventueel behandelen
inkomende post aan raadscommissies
Wettelijke
verplichting
GemeentewetEen ieder die post stuurt
aaneen raadscommissie
NAW, emailadres,
telefoonnummer, eventueel
persoonlijke omstandigheden
NeeEen ieder die post stuurt aan de
raad
5 jaar
IntekenlijstRegistreren aanmeldingen voor activiteiten/cursussenToestemming Medewer(st)ers BaarnNAW, evt dieetwensenNeeMedewer(st)ers Baarn1 jaar
Intern raadplegen en verstrekken
gegevens Basisregistratie
Persoonsgegevens (BRP)
Raadplegen en opvragen gegevens zodat juiste
persoonsgegevens bij een aanvraag/proces/product
worden gevonden, kwaliteitscontrole gegevens
Wettelijke
verplichting
Wet basisregistratie
persoonsgegevens
Personen buiten gemeente
Baarn
NAW, geboortedatum, BSN,
relaties
NeeGBA-VNiet bewaard
Intern combineren, raadplegen en
verstrekken gegevens
Beantwoorden niet-standaard vragen, kwaliteitscontrole
gegevens
Wettelijke
verplichting
Wet waardering onroerende
zaken (WOZ)
Eigenaren, gebruikers en
medebelanghebbenden van
WOZ-objecten
NAW, BSN, geboortedatum, WOZ
gegevens
NeeBRP, WOZ-applicatie3 jaar
Inzage- of correctieverzoek AvgRegistreren en afhandelen inzage- en
correctieverzoeken en overige rechten van personen van
wie persoonsgegeven worden gebruikt
Wettelijke
verplichting
Algemene verordening
gegevensbescherming,
Uitvoeringswet AVG
VerzoekersNAW, BSN, telefoonnummer,
emailadres
NeeVerzoekers, BRP5 jaar
Inzage- of correctieverzoek BRPRegistreren en afhandelen inzage- en
correctieverzoeken van personen van wie
persoonsgegeven worden gebruikt in de Basisregistratie
Persoonsgegevens
Wettelijke
verplichting
Algemene verordening
gegevensbescherming, Wet
BRP
VerzoekersNAW, BSN, telefoonummer,
emailadres, IDbewijs, foto
NeeVerzoekers, BRPVerwerkt: 10 jaar, geweigerd: 5
jaar
JeugdhulpHulp en/of begeleiding bieden aan jeugdigen uit Baarn
die doorverwezen worden door maatschappelijke
partners/zorginstanties
Wettelijke
verplichting
JeugdwetJeugdigen (0-23) Baarn en
hun ouders
NAW, BSN, geboortedatum,
telefoonnummer, email,
verslaglegging situatie,
begeleidingsplan van al betrokken
zorginstantie, soms medische
diagnoses, soms schets financiële
situatie, maar geen
detailgegevens, soms
strafrechtelijke gegevens, soms
hulp bij aanvraag Kredietbank
(gegevens alleen gerelateerd aan
hulpvraag)
Zorgadministratie
Uitvoeringsorganisatie BBS,
zorgaanbieders, Centraal
Administratiekantoor (CAK)
(voor bepalen eigen bijdrage
van betrokkene)
Sociale Verzekeringsbank (SVB)
(in geval van Persoonsgebonden
Budget)
Personen zelf, maatschappelijke
partners, zorginstanties,
Leerplichtambtenaar (alleen
met toestemming)
15 jaar
Jongeren in openbare ruimte (JOR)Terugbrengen van de hinder, overlast en criminaliteit
veroorzaakt door groepen jongeren die zich onder
andere ophouden in de gemeente Baarn. Door een
individuele aanpak van hun problematiek hen weer
perspectief te bieden op volwaardige participatie in de
samenleving.
Algemeen belang172 lid 1 en 3 GemeentewetJongeren in Baarn die
overlast en criminlaiteit
veroorzaken
NAW, BSN, geboortedatum,
strafrechtelijke gegevens,
schoolverzuim
Partners Privacyreglement
groepsaanpak Baarn
Partners Privacyreglement
groepsaanpak Baarn
3 jaar

Register van verwerkingen 91 t/m 105

Naam procesDoel procesWettelijke basisToelichting wettelijke basisVan wie zijn de gegevensWelke gegevensOntvangers buiten de gemeenteHerkomst gegevensBewaartermijn
Jubilarissen: 50, 60, 65, 70, 75 en nog
langjariger huwelijken
100, 100+ jarige
Felicitaties van burgemeester/college via brief of
persoonlijk bezoek
Gerechtvaardigd
belang
 Gehuwden en 100-jarigen
en ouder uit Baarn
Naam, adres, geboortedatum en
trouwdatum
Commissaris van de Koning,
Koning (bij 60, 65, 70 en 75 jr hw
en 100, 105+)
BRPLijst wordt niet bewaard
Kadastrale mutatiesInzicht krijgen in kadastrale registratie voor de
waardering van onroerende zaken of planologie en
beantwoorden van persvragen
Wettelijke
verplichting
KadasterwetEigenaren onroerende
zaken Baarn
NAW, BSN, geboortedatumNeeKadasterBewaard
Klacht algemeenRegistreren en afhandelen algemene klachtenGerechtvaardigd
belang,
Toestemming
 Mensen die een klacht
indienen
NAW, onderwerpNeeMensen die een klacht indienen5 jaar
Klacht over medewerkerHet behandelen van een klacht over gedrag van
medewerk(st)er of bestuurder(s) van Baarn
Wettelijke
verplichting
Algemene wet bestuursrecht,
Klachtenregeling Baarn
Mensen die een klacht
indienen
NAW, telefoonnummer,
emailadres, soms
gezondheidsgegevens, soms
dossieronderzoek, naam
medewerk(st)ers Baarn
NeeMensen die een klacht indienen5 jaar
Koninklijke onderscheidingHet behandelen van een voordracht voor een koninklijke
onderscheiding om mensen te belonen voor het
verrichten van bijzondere activiteiten voor de
maatschappij
Wettelijke
verplichting
Reglement Orde van de
Nederlandse Leeuwen en de
Orde van Oranje-Nassau
Aanvragers en personen die
onderscheiden worden
(decorandus)
Aanvrager: NAW, geslacht,
telefoonnummer, emailadres,
relatie t.o.v. kandidaat,
Decorandus: NAW, evt. (adellijke)
titels, geslacht, geboortedatum,
geboorteplaats, nationaliteit,
wel/geen partner, wel/geen
werkgever, justitiële gegevens en
politiegegevens, A-nummer
Politie/Justitie: naam,
geboorteplaats,
geboortedatum, Commissaris
van de Koningin (CdvK), Het
Kapittel, Minister: hele dossier
Aanvrager, BRP, politie en
justitie
Afgewezen: 1 jaar, Toegekend:
bewaren
Kwijtschelding gemeentelijke belastingenHet behandelen van een aanvraag voor de
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
Wettelijke
verplichting
Invorderingswet 1990 en
Uitvoeringsregeling
Invoeringswet 1990
AanvragersNAW, BSN, geboortedatum,
geslacht, telefoonnummer,
emailadres, aanslagbiljetnummer,
huwelijkse staat, BSN partner,
geboortedatum partner, namen en
geboortedata kinderen,
kinderbijslag, studerend kind,
inwonende kinderen,
inkomensgegevens, financiële
gegevens (huur, zorgpremie,
bezittingen, schulden, auto)
Stichting InlichtingenbureauAanvragersToegekend: 7 jaar, afgewezen: 1
jaar
Laadpaal aanvraagRegistreren en afhandelen van aanvragen voor de
plaatsing van een laadpaal
Algemeen belangWegenverkeerswet 1994,
Besluit administratieve
bepalingen inzake het
wegverkeer (BABW)
AanvragersNAW, emailadres,
telefoonnummer
NeeAanvragersToegekend: 7 jaar,
Buiten behandeling gesteld: 5
jaar
afgewezen: 1 jaar
LeerlingenvervoerHet behandelen van een aanvraag bijdrage
leerlingenvervoer
Algemeen belangOnderwijswetgeving,
Verordening leerlingenvervoer
AanvragersNAW, BSN, geboortedatum,
telefoonnummer, schoolverklaring,
inkomensgegevens ouders
Vervoerder: NAW,
geboortedatum,
telefoonnummer,
schooladresgegevens
AanvragersToegekend: 10 jaar na vervallen,
afgewezen: 5 jaar
Leerplichtwet toezichtHet uitvoeren van de Leerplichtwet: afhandelen melding
leerplichtverzuim
Wettelijke
verplichting
LeerplichtwetLeerlingen die in Baarn
wonen
NAW, BSN (in systeem, niet in
documenten), geboortedatum,
schoolloopbaangegevens,
verzuimgegevens, A-nummer,
gegevens van ouders,
gezinssamenstelling
School, Na opmaak procesverbaal:
Openbaar Ministerie,
Raad voor de
Kinderbescherming, bureau
Halt, Verwijsindex
Ouders, school2 jaar
Lokaal ondermijningsoverlegIntegrale aanpak van ondermijnende criminaliteitAlgemeen belang172 lid 1 en 3 GemeentewetInwoners van Baarn (18+)
die zich bezig houden met
ondermijnende criminaliteit
NAW, BSN, geboortedatum,
strafrechtelijke gegevens, KvK
inschrijving, gemeentebelastingen
Partners convenant
ondermijningsoverleg
Partners convenant
ondermijningsoverleg
2 jaar
ManagementvoorstelRegistreren, opstellen, accorderen, toetsen, agenderen
en afhandelen managementvoorstellen
Gerechtvaardigd
belang
 Medewerk(st)ers Baarn, MTleden,
persoon op wie het
voorstel betrekking heeft
Naam medewerk(st)er, naam MTlid,
Naam en zaakgegevens van
diegene op wie het besluit
betrekking heeft
NeeMedewerk(st)ers Baarn, MTleden,
persoon op wie het
voorstel betrekking heeft
20 jaar
MantelzorgcomplimentWaardering van mantelzorgers in de vorm van een
geldbedrag
Wettelijke
verplichting
Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015
ZorgvragerNAW, geboortedatum,
telefoonnummer, emailadres
NeeZorgvragerVerstrekt: 10 jaar, geweigerd: 5
jaar
Melding nevenfuncties raadBekendmaken nevenfuncties raadsledenWettelijke
verplichting
GemeentewetRaadsledenNAW, telefoonnummer,
nevenfuncties, functie, politieke
partij, foto, emailadres
OpenbaarRaadsleden10 jaar na beëindiging
dienstverband
Melding of klacht woonomgevingRegistreren, oplossen en handhaven meldingen in de
openbare ruimte
Registreren, oplossen en handhaven meldingen in de
openbare ruimte
Gemeentewet, APVInwoners BaarnMelder: NAW, emailadres,
telefoonnummer, Overtreder:
NAW, kenteken
Eemfors, Reingingsbedrijf
Midden Nederland,
Woningcorporatie, Waterschap
(als de melding voor een van
deze organisaties is, worden
gegevens doorgezet)
Inwoners Baarn5 jaar

Register van verwerkingen 106 t/m 120

Naam procesDoel procesWettelijke basisToelichting wettelijke basisVan wie zijn de gegevensWelke gegevensOntvangers buiten de gemeenteHerkomst gegevensBewaartermijn
Melding voorpost J-GGZRegistreren en afhandelen van meldingen voorpost JGGZWettelijke
verplichting
JeugdwetJongeren van Baarn die in
aanmerking komen voor JGGZ
 NeeJongeren van Baarn die in
aanmerking komen voor J-GGZ
15 jaar
Meldpunt Bijzondere Zorg en Overlast
(MBZO)
Melden en helpen van mensen die overlast veroorzaken
en/of een gevaar voor zichzelf of anderen zijn en die om
verschillende redenen geen zorg (meer) ontvangen.
Algemeen belang172 lid 1 en 3 GemeentewetSociaal kwetsbaren,
overlastgevers en
slachtoffers
NAW-gegevens, BSN,
geboortedatum, strafrechtelijke
gegevens, zorggegevens
Partners MBZOPartners MBZO3 maanden
MonumentaanwijzingHet behandelen van aanvragen tot aanwijzen gebouwen
als monument (inclusief intrekking en wijziging)
Wettelijke
verplichting
Monumentenwet 1988,
Erfgoedwet
Eigenaren van gebouwenNAWNeeEigenaren van gebouwenToegekend: bewaren,
afgewezen: 5 jaar
MonumentensubsidieHet behandelen van een aanvraag voor een
gemeentelijke monumentensubsidie
Algemeen belangAlgemene wet bestuursrecht,
Algemene
subsidieverordening Baarn,
Beleidsregel subsidie
gemeentelijke monumenten
Eigenaren gemeentelijk
monument
NAW, BSN, offerte
werkzaamheden, advies
Monumentenwacht
NeeEigenaren gemeentelijk
monument
Toegekend: 7 jaar, geweigerd: 5
jaar
Mutaties Waardering onroerende zaken
(WOZ)
Doorgeven van mutaties aan andere applicatiesWettelijke
verplichting
Wet waardering onroerende
zaken (WOZ)
Eigenaren, gebruikers WOZobjectenNAW, BSN, geboortedatumNeeWOZ applicatieBasisregistratie: permanent
bewaard, Brondocumenten: 12
jaar
NaturalisatieverzoekHet behandelen van naturalisatieverzoekenWettelijke
verplichting
Rijkswet op het
Nederlanderschap
Verzoekers om naturalisatieNAW, ID-bewijs, verblijfsgegevens,
nationaliteit
INDVerzoekers om naturalisatie,
IND
7 jaar
Nieuwe bewoners uitnodigenNieuwe bewoners uitnodigen voor
welkomstavond/kennismaking nieuwe bewoners
Gerechtvaardigd
belang
CollegebesluitNieuwe inwoners BaarnNAW gezinsleden, datum
inschrijving, geboortedatum
NeeBRPNiet bewaard
Nodeloze meldingRegistreren en aanschrijven organisatie waar nodeloze
melding heeft plaatsgevonden
Algemeen belangAlgemene wet bestuursrechtContactpersonen van
organisaties met een
brandmelder waar een
nodeloze melding heeft
plaatsgevonden
Naam contactpersoonNeeBrandweer10 jaar na opheffing overtreding
OmgevingsvergunningHet behandelen van een aanvraag voor een
omgevingsvergunning en het heffen van leges
Wettelijke
verplichting
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Besluit omgevingsrecht
Regeling omgevingsrecht
Aanvragers of gemachtigdeNAW, BSN, telefoonnummer,
emailadres, contactpersoon
organisatie, KvKnummer
NeeAanvragers of gemachtigdeVerleend: bewaren, niet
verleend: 5 jaar
Onafhankelijke commissie ontslagHet behandelen van het ontslag van een lid van een
onafhankelijke commissie
Wettelijke verplichtingGemeentewetCommissieledenNAW, functie, datum ontslagNeeCommissieledenBewaren
Ontbijten met burgemeesterHet behandelen van aanvragen om te ontbijten met de
burgemeester
Toestemming AanvragersNAW, telefoonnummer,
emailadres
NeeAanvragers1 jaar
Ontheffingen verkeersregelsHet behandelen van verzoeken om ontheffingen bij
verkeersverboden
Algemeen belangWegenverkeerswet 1994,
Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 (RVV
1990)
AanvragersNAW, evt. emailadres, kenteken
auto
NeeAanvragersVerleend: 1 jaar na vervallen,
niet verleend: 5 jaar
OptieverzoekOpteren voor het NederlanderschapWettelijke
verplichting
Rijkswet op het
Nederlanderschap
Verzoekers om optieNAW, ID bewijs, verblijfsgegevens,
nationaliteit
INDVerzoekers7 jaar 
Oud voortijdig schoolverlatersIn beeld krijgen jongeren zonder startkwalificatieAlgemeen belangOnderwijswetgevingJongeren zonder
startkwalificatie
NAW, BSNJongerenwerkerDienst Uitvoering Onderwijs,
Regionaal Meld- en
Coordinatiefunctie
 
Oud-gemeenteambtenaren uitnodigenUitnodigen oud gemeenteambtenaren voor jaarlijkse
bijeenkomst
Toestemming Oud-gemeenteambtenarenNAWNeeIntern advies: P&OLijst wordt niet bewaard

Register van verwerkingen 121 t/m 135

Naam procesDoel procesWettelijke basisToelichting wettelijke basisVan wie zijn de gegevensWelke gegevensOntvangers buiten de gemeenteHerkomst gegevensBewaartermijn
Overhangend groenAanschrijven veroorzaker overlastAlgemeen belangAPVMensen die overtredingen
begaan
NAW, foto'sNeeBRP5 jaar
ParkeerontheffingHet behandelen van een aanvraag voor een ontheffing
bij parkeerverboden
Algemeen belangWegenverkeerswet 1994, APVAanvragers ontheffingen
(natuurlijke personen en
bedrijven)
NAW, evt. emailadres, kenteken
auto
NeeAanvragersVerleend: 1 jaar na vervallen,
niet verleend: 5 jaar
Parkeervergunning en parkeerkaartHet behandelen van een aanvraag voor een
parkeervergunning
Algemeen belangWegenverkeerswet 1994
Reglement verkeersregels en
verkeerstekens (RVV 1990)
AanvragersNAW, BSNNeeAanvragersVerleend: 1 jaar na vervaldatum
besluit, niet verleend: 5 jaar
Persoonsgerichte aanpak (PGA)
beschermen van de openbare orde en
van de veiligheid
Het beschermen van de openbare orde en van de
veiligheid in de gemeente Baarn door het vaststellen en
uitvoeren van persoonsgerichte aanpakken voor
inwoners die door hun gedrag herhaaldelijk de
openbare orde verstoren en/of herhaaldelijk de
veiligheid van zichzelf of van anderen bedreigen.
Algemeen belang172 lid 1 en 3 Gemeentewet,
Participatiewet, Wmo 2015,
Jeugdwet
Inwoners van Baarn die
door hun gedrag
herhaaldelijk de openbare
orde verstoren en/of
herhaaldelijk de veiligheid
van zichzelf of van anderen
bedreigen.
NAW-gegevens, BSN,
geboortedatum
Politie, Openbaar Ministerie,
Raad voor de
Kinderbescherming,
Reclassering Nederland, Samen
Veilig, allen regio Midden-
Nederland, volledige lijst
partners Privacyreglement PGA,
per casus worden alleen de
noodzakelijk geachte partijen
betrokken
Partners convenant PGA2 jaar na beeindiging PGA
PersvragenPersberichten verzenden, informatie aan en contact met
pers
Algemeen belangWet openbaarheid van
bestuur
Contactpersonen persNaam, emailadresSoms aan andere
overheidsorganisaties of
gemeenschappelijke regelingen
Contactpersonen pers1 jaar
PlanschadeverzoekHet behandelen van een aanvraag voor een
planschadevergoeding
Wettelijke
verplichting
Wet ruimtelijke ordening,
Besluit ruimtelijke ordening
Verzoekers planschade,
adviseurs
NAW, telefoonnummer,
emailadres, schadebedrag,
schriftelijke bewijzen
PlanschadeadviesbureausVerzoekers planschade,
adviseurs
Toegekend: 7 jaar, afgewezen: 1
jaar
Principeverzoek
bestemmingsplanwijziging
Vooroverleg over aanvraag
omgevingsverguning/bouwplan
Wettelijke
verplichting
Wet ruimtelijke ordeningAanvragers
omgevingsvergunning,
indieners bouwplan
NAWNeeAanvragers zelfIngewilligd: 10 jaar
Afgewezen: 20 jaar
RaadsinformatiesysteemBeschikbaar stellen raadsstukkenWettelijke
verplichting
Wet openbaarheid van
bestuur
Collegeleden,
medewerk(st)ers Baarn,
inwoners Baarn
NAW, onderwerpOpenbaar, tenzij
geheim/vertrouwelijk
Collegeleden, medewerk(st)ers
Baarn, inwoners Baarn
Niet vernietigd
ReisdocumentenHet behandelen van een aanvraag voor een nieuw
reisdocument (incl. aangifte vermissing)
Wettelijke
verplichting
Paspoortwet
Paspoortuitvoeringsregeling
Nederland 2001
AanvragersNAW, BSN, geboortedatum,
geboorteplaats, lengte, geslacht,
nationaliteit, foto, biometrie:
vingerdruk, handtekening,
geslachtsnaam echtgenoot,
verblijfsstatus, documentnummer,
autoriteit en datum afgifte,
inhouding, vermissing
Binnenlandse ZakenAanvragers zelf16 jaar
RijbewijzenHet behandelen van een aanvraag voor een rijbewijsWettelijke
verplichting
Wegenverkeerswet 1994AanvragersNAW; BSN; geboortedatum,
geboorteplaats, handtekening;
pasfoto, soort rijbewijs,
gezondheidsgegevens
Rijksdienst Wegverkeer,
Centraal Bureau Rijbewijzen
Aanvragers zelfVerstrekt: 11 jaar, geleverd voor
5 jaar: 6 jaar, geweigerd: 1 jaar
Rioolaansluiting aanvragenHet behandelen van een aanvraag voor een
rioolaansluitingsvergunning
Wettelijke
verplichting
Wet MilieubeheerInwoners Baarn,
bouwbedrijven
NAW, emailadres,
telefoonnummer, factuur voor
leges
NeeInwoners Baarn, bouwbedrijvenVerleend: 1 jaar na vervallen,
niet verleend: 5 jaar
Schademelding schoolAfhandelen schademelding schoolWettelijke
verplichting
OnderwijswetgevingContactpersoon schoolNaam contactpersoonNeeContactpersoon schoolToegekend: 7 jaar, afgewezen: 1
jaar
Schuldhulpverlening aanvraagHet behandelen van een aanvraag schuldhulpverleningWettelijke
verplichting
Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening
Aanvragers
schuldhulpverlening
NAW, BSN, financiële gegevens
(inkomen, schulden)
SchuldhulpverleningsinstantiesAanvragers
schuldhulpverlening,
schuldhulpverleningsinstanties
Toegekend: 5 jaar na
beëindiging schuldregeling
Niet toegekend: 5 jaar
Sportkennismakingsactiviteiten High FiveJeugdigen t/m groep 8 registreren voor sportactiviteiten
en attenderen op sportactiviteiten in de vakantie
ToestemmingSportbeleidInwoners (ouders en
jeugdigen) t/m groep 8
NAW, emailadres, school, groep,
leeftijd
NeePersonen zelfNa intrekking toestemming
StageverzoekHet behandelen van een aanvraag voor een stageplaatsUitvoering
overeenkomst
CAR-UWOStagiairesNAW, telefoonnummer, email,
geboortedatum, curriculum vitea,
motivatie
NeeStagiairesToegekend: 7 jaar, afgewezen: 1
jaar

Register van verwerkingen 136 t/m 150

Naam procesDoel procesWettelijke basisToelichting wettelijke basisVan wie zijn de gegevensWelke gegevensOntvangers buiten de gemeenteHerkomst gegevensBewaartermijn
Standplaatsvergunning weekmarktAfhandeling aanvraag standplaats, controle
leidinggevenden
Algemeen belangAlgemene plaatselijke
verordening
Aanvrager
marktplaatsvergunning
NAW, KvK gegevens,
identiteitsbewijs
Marktmeester (RMN)AanvragerVerleend: 1 jaar na einde,
geweigerd: 5 jaar
Starterslening VROMBehandelen aanvraag startersleningAlgemeen belangVerordening startersleningEigenaren koopwoning die
een lening aanvragen
NAW, geboortedatum, hoogte
koop-/aanneemsom
NeeEigenaren koopwoning die een
lening aanvragen
40 jaar bij toewijzing, 5 jaar bij
afwijzing
SubsidiesAanvragen en vaststellen subsidiesAlgemeen belangAlgemene wet bestuursrecht,
Algemene
subsidieverordening Baarn
Subsidie-aanvragersNAWNeeSubsidie-aanvragersToegekend: 7 jaar, geweigerd: 5
jaar
Telefoongids CrisisbeheersingBereikbaarheid ten tijde van een calamiteit, ramp of
crisis
Toestemming Burgemeester, wethouders
en ambtenaren met een
specifieke functie in de
crisisbeheersing en
beheerders opvanglocaties
Naam en telefoonnummers werk,
mobiel en thuis
Regionaal Operationeel Team
via mail aan contactfunctionaris
Veiligheidsregio Utrecht
Mensen zelf2 jaar
Ter kennisgevingRegistreren en afhandelen overige ingekomen stukkenGerechtvaardigd
belang
 Mensen die een brief/mail
sturen
NAW, onderwerpNeeMensen die een brief/mail
sturen
1 jaar, met fin. consequenties 7
jaar
TerugbelverzoekRegistreren en afhandelen terugbelverzoekenToestemming Mensen die terug gebeld
willen worden
NAW, telefoonnummer,
emailadres onderwerp
NeeMensen die terug gebeld willen
worden
1 jaar
Tijdelijk huisverbodUithuisplaatsing bij huiselijk geweldWettelijke
verplichting
Wet tijdelijk huisverbodPleger huiselijk geweldNAW, BSN, geboortedatum,
gezinssamenstelling,
gezondheidsgegevens,
strafrechtelijke gegevens,
psychiatrisch rapport, rapport
politie en HOvJ, rapport Veilig
Thuis
Politie, psychiater, HOvJ, Veilig
Thuis
Politie, psychiater, HOvJ, Veilig
Thuis
5 jaar
Top X: een persoonsgericht aanpak van
personen met de meest lastige complexe
casussen
Inzetten verschillende interventiemogelijkheden,
strafrechtelijk, zorg, bestuursrechtelijk, in de meestal
lastige complexe casuïstiek. Er zijn criteria om in
aanmerking te komen voor TopX.
Algemeen belang172 lid 1 en 3 GemeentewetInwoners van Baarn die
verantwoordelijk zijn voor
ernstige criminaliteit en
overlast
NAW, BSN, geboortedatum,
strafrechtelijke gegevens,
gezondheid, financiële gegevens
Partners Convenant
Veiligheidshuis Regio Utrecht
Partners Convenant
Veiligheidshuis Regio Utrecht
5 jaar
Urgentieverklaring woonruimteHet behandelen van een aanvraag van een
urgentieverklaring voor een woning
Wettelijke
verplichting
Huisvestingswet 2014,
Huisvestingsverordening
Aanvrager
urgentieverklaring
NAW, BSN, geboortedatum,
woonsituatie, reden urgentie,
gezondheidsgegevens
AdviseursAanvrager urgentieverklaring,
adviseurs
Verleend: 10 jaar, niet verleend:
5 jaar
Vastgoed beheer/onderhoud meldingHet uitvoeren van het beheer en onderhoud van een
gemeentelijk pand
Wettelijke
verplichting
WoningwetBewoners en gebruikers
gemeentelijke panden
NAW, telefoonnummerNeeBewoners en gebruikers
gemeentelijke panden
5 jaar, Monumentaal pand
bewaren
Veiligheidsinformatiesysteem (VIS)Het VIS heeft tot doel de medewerkers in het
veiligheidsdomein zo actueel en adequaat mogelijk te
informeren over de veiligheidssituatie in Baarn.
Algemeen belang172 lid 1 en 3 GemeentewetWoningen waarbij is
ingebroken
Huisnummer bij de categorieën:
- diefstal in/uit woning,
gekwalificeerd en niet
gekwalificeerd;
- diefstal in/uit box/garage/schuur,
gekwalificeerd en niet
gekwalificeerd;
NeePolitie2 jaar en 2 maanden
Vergunning LeegstandwetHet behandelen van een aanvraag voor een vergunning
voor de verhuur van een leegstaande woning of gebouw
Wettelijke
verplichting
LeegstandwetAanvragers, potentiële
huurders
Eigenaar: NAW, Toekomstige
huurder: naam, Informatie over
woning
NeeAanvragerVerleend: 5 jaar na vervallen
Niet verleend: 5 jaar
Verhuur of verkoop gemeentegrondAfhandelen verzoeken tot verhuur/verkoop
gronden/panden van de gemeente en opstellen
overeenkomst
ToestemmingBoek 7 BWVerzoekersNAW, telefoonnummer,
emailadres
NeeVerzoekersToegewezen huur: 10 jaar,
Toegekende koop: Bewaren
afgewezen: 5 jaar
Verkeersbrigadier/verkeersregelaar
aanstellen
Aanstellen van verkeersregelaars/verkeersbrigadiers
zodat ze verzekerd zijn
Wettelijke
verplichting
Regeling verkeersregelaars
2009
Besluit administratieve
bepalingen inzake het
wegverkeer (BABW)
VrijwilligersNaam adres woonplaats,
geboortedatum geboorteplaats
Welzin, Stichting
Verkeersregelaars
WelzinAangesteld, 1 jaar na vervallen
Niet aangesteld, 5 jaar
Verkiezingen OROrganiseren van verkiezingen voor de ORWettelijke
verplichting
Wet op de
Ondernemingsraden
Potentiele kandidaten voor
de OR
NAW, lidmaatschap vakbondNeeKandidaten voor de OR5 jaar

Register van verwerkingen 151 t/m 166

Naam procesDoel procesWettelijke basisToelichting wettelijke basisVan wie zijn de gegevensWelke gegevensOntvangers buiten de gemeenteHerkomst gegevensBewaartermijn
Verklaring van geen bedenkingen bij
verboden wedstrijden op de weg
Afgeven van verklaring van geen bedenkingen bij
wedstrijden op de weg die verboden zijn en die
plaatsvinden op het grondgebied van meerdere
gemeenten binnen de provincie Utrecht
Algemeen belangArt. 10 Wegenverkeerswet
1994
Aanvragers ontheffingNAWProvincie UtrechtAanvragersVerleend: 1 jaar na vervaldatum
besluit,
niet verleend: 5 jaar
VerzekeringenAfsluiten en beheren van verzekeringspolissenGerechtvaardigd
belang
 Verzekerde bestuurdersNAW, geboortedatum, inkomenVerzekeringsmaatschappijBestuurders zelf en P&O7 jaar na vervallen
Verzoeken over (antispeculatie) bedingen
in contracten
Afhandelen verzoeken over bedingenUitvoeren
overeenkomst
Boek 6 BWContractpartijen
(natuurlijke en
rechtspersonen)
NAW, telefoonnummer,
emailadres, koop en
verkoopgegevens, taxatie,
waardevermeerdering,
rekeningnummer verzoeker in
verband met vergoeding
taxatierapport bij
antispeculatiebedingen
NeeContractpartijen (natuurlijke en
rechtspersonen)
Bewaard
VeteranendagVeteranen uit Baarn uitnodigen voor de jaarlijkse lokale
Veteranendag
Wettelijke
verplichting
VeteranenwetVeteranen woonachtig in
Baarn
NAWNeeStichting Baarnse VeteranenLijst niet bewaard
Vragen raadsledenHet behandelen van een vraag van een raadslidWettelijke
verplichting
GemeentewetRaadsledenNAW, emailadres,
telefoonnummer
NeeRaadsleden1 jaar
Vrijstelling inschrijvingsplichtHet behandelen van een aanvraag voor een vrijstelling
van de leerplicht en de registratie van een vrijstelling
Wettelijke
verplichting
LeerplichtwetLeerlingen woonachtig in
Baarn
NAW, BSN (in systeem, niet in
documenten), geboortedatum,
geslacht, motivatie/noodzaak
vrijstelling verklaring arts,
verklaring andere school
Onafhankelijk aangewezen
jeugdarts, Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO, (niet wat,
maar dat en duur))
Leerlingen woonachtig in Baarn,
BRP, arts
Verleend: 19 jaar, niet verleend:
5 jaar
VrijwilligersfondsAanvragen vergoeding uit het vrijwilligersfonds van de
gemeente Baarn, voor werving, waardering of
deskundigheidsbevordering van vrijwilligers
Algemeen belangRegeling VrijwilligersfondsVrijwilligersorganisatieContactpersoon en functie
aanvragende organisatie
NeeVrijwilligersorganisatie1 1/2 jaar
WaaksSamenwerking tussen gemeente, politie en
hondenbezitters voor de veiligheid, attentie op alertheid
omgeving
Algemeen belang,
toestemming
172 GemeentewetAanmeldersNAW, emailadres,
telefoonnummer
NeeAanmeldersNa intrekken toestemming
verwijderd
Waardering onroerende zakenRegistratie van de waardering onroerende zaken (WOZ ),
afbakening objecten en registratie belanghebbenden
(eigenaren en gebruikers). De basis voor taxatie en
belastingheffing
Wettelijke
verplichting
Wet waardering onroerende
zaken (WOZ)
Eigenaren, gebruikers WOZobjectenNAW, BSN, geboortedatum, WOZgegevensNeeBRP, HandelsregisterBasisregistratie: permanent
bewaard, Brondocumenten: 12
jaar
Website gemeente BaarnPubliceren van informatieWettelijke
verplichting
Wet openbaarheid van
bestuur
Raadsleden, collegeledenRaadsleden: NAW, adres,
telefoonnummers, emailadres,
nevenfuncties, politieke partij,
foto, Collegeleden: Voornaam,
achternaam, nevenfuncties,
politieke partij, foto
OpenbaarPersonen zelfNa beeindiging functie
verwijderd
Werk en inkomenUitvoering geven aan de Participatiewet op het gebied
van werk, inkomen en schuldenproblematiek.
Wettelijke
verplichting
ParticipatiewetUitkeringsgerechtigden, nietuitkeringsgerechtigden
die
recht hebben op bijzondere
bijstand regelingen en
overige minima-regelingen
(Ex-partners)
uitkeringsgerechtigden: NAW, BSN,
medebewoners, financiele
gegevens, gezondheidsgegevens.
Niet-uitkeringsrechtigden: : NAW,
BSN, medebewoners, financiele
gegevens
Uitvoeringsorganisatie BBSPersonen zelf, BRPVolgens selectielijst gemeenten
Wmo-voorziening behandelen en
beheren
Beoordelen welke voorziening (huishoudelijke hulp,
hulpmiddelen, begeleiding) iemand nodig heeft als deze
een melding heeft gedaan
Wettelijke
verplichting
Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015
Melder/aanvragerNAW, BSN, geboortedatum,
telefoonnummer, contactpersoon,
huisarts, gezondheidsgegevens
Hulpmiddelen leveranciers,
zorgaanbieders,
Uitvoeringsorganisatie BBS,
Sociale Verzekeringsbank, CAK
Melder/aanvragerToegekend: 15 jaar, afgewezen:
5 jaar
WOB-verzoekHet behandelen van een verzoek om informatie op basis
van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
Wettelijke
verplichting
Wet openbaarheid van
bestuur
VerzoekerNAW, telefoonnummer,
emailadres
Bij doorzendplicht aan
organisatie waar de informatie
is
Verzoeker1 jaar
WoningtoewijzingHet behandelen van verzoek tot inschrijving als
woningzoekende
Wettelijke
verplichting
Huisvestingswet 2014WoningzoekendenNAW, BSN, gezinssamenstelling,
inkomen
Bij toewijzing aan verhuurderWoningzoekendenToegekend: 7 jaar, afgewezen: 1 jaar
Zorgadministratie WMO en JeugdwetUitvoeren van de zorgadminstratie WMO en JeugdwetWettelijke
verplichting
Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015, Jeugdwet
Zorgbehoevenden Baarn
waar een voorziening voor
is/wordt verstrekt
NAW, BSN, Indicatiebesluit,
bankgegevens, verstrekte
voorziening
Uitvoeringsorganisatie BBS,
Centraal Administratiekantoor
(CAK), Sociale Verzekeringsbank,
Zorgaanbieders
Personen zelf, Lokaal team15 jaar
Zorgmelding Veilig Thuis/SAVEMelden als er zorgen zijn over de veiligheid van een
leerplichtige/jeugdige
Wettelijke
verplichting
JeugdwetJeugdigen (0-23) Baarn
waarvan veiligheid een zorg
is
Melder: naam, functie, relatie met
jeugdige, Gemelde persoon en
betrokken volwassene: NAW, BSN,
geboortedatum, geslacht,
nationaliteit, telefoonnummer,
emailadres, burgerlijke staat,
gezinssamenstelling (zie
meldformulier Veilig Thuis,
www.samen-veilig.nl)
NeeLeerplichtambetnaar, Lokaal
team
15 jaar