De gemeenteraad van Baarn heeft op woensdag 15 juli 2020 ingestemd met het voorontwerp-bestemmingsplan Paleis Soestdijk. De fracties in de gemeenteraad van Baarn staan in ruime meerderheid positief tegenover de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep met Landgoed Paleis Soestdijk. Het bestemmingsplan, waaraan nu verder gewerkt wordt, maakt deze plannen mogelijk.

Het besluit is het resultaat van een intensief traject van overleg met alle betrokken partijen. ‘Ik ben heel blij met deze uitkomst’, zegt verantwoordelijk wethouder Erwin Jansma. ‘Het voorontwerp-bestemmingsplan legt de basis voor een toekomstbestendig Paleis Soestdijk. Dit raadsbesluit draagt eraan bij dat de nieuwe toekomst voor het Paleis een stapje dichterbij is gekomen.’

Klankbordgroepen

Wel vraagt de raad op sommige punten een aanpassing of nadere uitwerking. Sommige daarvan zijn in overeenstemming met het eindadvies van de Klankbordgroepen van omwonenden en betrokken maatschappelijke organisaties.
De aanpassingen die de raad wil en de opdrachten die de raad in meerdere moties heeft meegegeven, worden meegenomen bij het opstellen van het ontwerpbestemmingsplan. Dat geldt ook voor de reacties uit de inspraakprocedure, die start op 4 september.

Tijd, inzet en betrokkenheid

De gemeente is de leden van de Klankbordgroepen dankbaar voor hun tijd, inzet en betrokkenheid, wat geleid heeft tot het advies. Wethouder Erwin Jansma: ‘De leden hebben zich enorm ingezet voor het tot stand brengen van dit eindadvies. Ik wil hen heel hartelijk bedanken voor hun enthousiasme, en ook voor hun zorgen en kritische geluiden. Ook wil ik de insprekers bedanken voor hun reacties.’
In het vervolgproces, onderweg naar het definitieve bestemmingsplan, blijven de Klankbordgroepen betrokken. In een motie heeft de raad daar ook specifiek om gevraagd. ‘We zoeken hiervoor nog naar de juiste vorm, maar hun inbreng blijft waardevol, ook bij komende stappen die we nog zetten’, aldus de wethouder.

Verdere uitwerking

De punten die de raad graag verder uitgewerkt wil zien in het voorontwerp-bestemmingsplan, zijn onder andere:

  • Parkeren op het weiland aan de Praamgracht bij evenementen wijst de gemeenteraad af. Er moet gezocht worden naar andere alternatieven.
  • Duidelijke afspraken te maken met de MeyerBergman Erfgoed Groep over het gebruik van de voortuin als evenemententerrein en deze afspraken eenduidig op te nemen in het ontwerpbestemmingsplan.
  • Ondergeschikte detailhandel op het landgoed: duidelijk benoemen dat het gaat om 750 vierkante meter, en niet om 1750 vierkante meter, wat de raad te veel vond. Ook wil de raad duidelijkheid over hoe de ondergeschikte detailhandel er uit gaat zien.
  • Er moet meer aandacht komen voor andere vormen van vervoer dan alleen de auto, zoals de inzet van de fiets en het openbaar vervoer.
  • Er moet een blauwdruk komen voor de verkeersafwikkeling bij evenementen. Waarbij er aandacht moet zijn voor het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer, bijvoorbeeld door (de promotie van) combitickets. Verder zijn genoemd het voorkomen van parkeeroverlast in de omliggende woonstraten en het zoeken van meer P+R locaties, niet alleen in Baarn maar ook in de omliggende gemeenten.

Inspraak

Nu de gemeenteraad het voorontwerp-bestemmingsplan heeft vastgesteld, volgt de inspraak- en overlegronde. Gedurende 6 weken, van vrijdag 4 september tot en met donderdag 15 oktober 2020 kunnen inwoners van Baarn of Soest en andere belangstellenden gebruik maken van hun recht op inspraak en hun mening geven over het voorontwerp.
De inspraakreacties gaan naar het college van burgemeester en wethouders van Baarn. Het college doet een voorstel, waarna de raad een afweging maakt en besluit ze wel of niet mee te nemen in het plan.

Bestemmingsplan

Na het besluit van het college van burgemeester en wethouders verandert het voorontwerp-bestemmingsplan in een ontwerpbestemmingsplan. Ook dat ligt weer 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen dan een zienswijze indienen, waarop de gemeente antwoordt. Daarna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.