In een bestemmingsplan staat wat er wel en niet mag op het gebied van bouwen en gebruiken van grond (ook wel percelen genoemd).

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat wat er wel en niet mag op het gebied van bouwen en gebruiken van grond (ook wel percelen genoemd). Bijvoorbeeld waar er woningen of bedrijven mogen komen en welke afmetingen de gebouwen mogen hebben. Bouwplannen of wijzigingen van gebruik worden getoetst aan de regels behorend bij het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan inzien

Wilt u een bestemmingsplan inzien? U kunt de plannen bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Vul daar uw postcode en huisnummer in.

Procedure bij bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uit oefenen.

Voorontwerpbestemmingsplan

Het maken van een bestemmingsplan begint met het bepalen van het plangebied. Ook wordt er onderzoek gedaan zodat alles wat belangrijk is in kaart wordt gebracht. Het resultaat is een voorontwerpbestemmingsplan. Soms kan echter besloten worden om de voorontwerpfase over te slaan en wordt meteen een ontwerpbestemmingsplan gemaakt.

Een voorontwerpbestemmingsplan publiceert de gemeente via www.officielebekendmakingen.nl(externe link) en het ligt dan ter inzage zodat u een inspraakreactie (schriftelijk commentaar) kunt geven.

Ontwerpbestemmingsplan

Voor elk bestemmingsplan wordt een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. De gemeente publiceert dit via de website www.officielebekendmakingen.nl(externe link).

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) en in de hal van het gemeentehuis. Tijdens de inzagetermijn van 6 weken kunt u een reactie (ook wel een ‘zienswijze’ genoemd) geven aan de gemeenteraad. In de zienswijze moet u duidelijk aangeven over welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan het gaat.

Vaststelling

De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Een vastgesteld bestemmingsplan ligt 6 weken ter inzage. Bent u het niet eens met het besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u tijdens de inzagetermijn in beroep gaan bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State(externe link).

Het besluit van de gemeenteraad blijft geldig totdat de Raad van State over het beroep heeft beslist. Dit betekent dat het bestemmingsplan na de beroepstermijn of het behandelen van het beroep in werking treedt.

Als u een beroep hebt ingesteld kunt u ook een ‘verzoek om een voorlopige voorziening(externe link)’ indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hiermee kunt u voorkomen dat het bestemmingsplan in werking treedt. Een voorwaarde hierbij is dat er dan wel sprake moet zijn van een spoedeisend belang (het gaat hierom zaken die niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden, zoals het kappen van een boom).

Wordt uw verzoek toegekend? Dan treedt het bestemmingsplan pas in werking als de Raad van State een beslissing heeft genomen over het beroep.

Onherroepelijk bestemmingsplan

Als er geen beroep meer open staat tegen het bestemmingsplan, is het plan onherroepelijk.

Bestemmingsplan: afwijking of herziening

Afwijking

Hebt u bouwplannen die niet passen binnen het bestemmingsplan? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Meer informatie leest u in het product omgevingsvergunning.

Herziening

In plaats van af te wijken van het bestemmingsplan met een omgevingsvergunning, kan ook een herziening van het bestemmingsplan worden aangevraagd. Hierbij wordt eerst het bestemmingsplan herzien en vervolgens wordt de reguliere omgevingsvergunning aangevraagd.

Een herziening van een bestemmingplan aanvragen doet u via www.omgevingsloket.nl(externe link). Voor de aanvraag betaalt u legeskosten(externe link)