De Omgevingswet regelt per 1 januari 2024 alles voor de ruimte waarin we wonen en werken. Deze wet vervangt 26 bestaande wetten en gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed. U regelt alles via één loket: het nieuwe digitale Omgevingsloket.

De gemeente helpt u zo goed mogelijk op weg met onderstaande informatie. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 035-5481611.

Omgevingsloket: alle regels en aanvragen in één loket

Wat is er veranderd per 1 januari 2024?

De belangrijkste veranderingen zijn:

 • Alle regels via één loket: In het nieuwe Omgevingsloket staan vanaf 1 januari alle regels van het rijk, de provincie en de gemeente bij elkaar. In het Omgevingsloket kunt u online zien of u een vergunning nodig heeft. U kunt er ook een vergunning aanvragen, een melding doen of aanvullende informatie doorgeven.
 • De Omgevingswet maakt bij het bouwen van een bouwwerk onderscheid tussen een technisch en ruimtelijk deel. Dat levert 2 activiteiten op: de technische bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit bouwwerken. Meer informatie hierover vindt u op de website van IPLO.
 • Omgevingsplan: De bestemmingsplannen zijn op 1 januari 2024 opgenomen in één omgevingsplan. In het omgevingsplan staat wat er op welke plek mag. Er staan ook andere regels in, bijvoorbeeld voor geluid, bodem of duurzaamheid.
 • Beslistermijn: Voor veel vergunningen geldt vanaf 1 januari een beslistermijn van maximaal 8 weken. Wanneer uw vergunningaanvraag complex is, kan een uitgebreide procedure nodig zijn. In dat geval is de beslistermijn langer.
 • Participatie: Met de komst van de Omgevingswet wordt van de initiatiefnemer verwacht dat hij of zij met omwonenden en anderen die iets van het initiatief gaan merken in gesprek gaat. De wet noemt dit participatie. Lees meer onder het kopje Participatie op deze pagina. 
 • Meer controle tijdens de bouw:  Naast de Omgevingswet is per 1 januari ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Dat kan voor initiatiefnemers die gaan bouwen of verbouwen betekenen dat zij een onafhankelijke kwaliteitsborger moeten inschakelen om de bouwkwaliteit te toetsen. Tot 1 januari was dat een taak van de gemeente. Lees meer onder het kopje Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

Als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als:

 • u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een boom te kappen of, een sloot te dempen
 • u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand.

U bent dan initiatiefnemer. U moet moet dan uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het Omgevingsloket.

Als u te maken krijgt met een verandering in uw leefomgeving

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten, of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. De gemeente vraagt initiatiefnemers om omwonenden bij hun plan te betrekken, vóór dat zij een vergunning aanvragen. 

Overgang naar de Omgevingswet: de gemeente helpt

Er is rond de invoering van de Omgevingswet sprake van een overgangssituatie voor initiatiefnemers met (ver) bouwplannen:

 • Bestemmingsplannen waarvan het ontwerp uiterlijk op 31 december 2023 ter inzage lag, worden daarna nog onder de 'oude' wetgeving afgehandeld.
 • Vergunningen die zijn aangevraagd voor 1 januari 2024 vallen niet onder de Omgevingswet, maar onder de ‘oude’ wetgeving.
 • De gemeente helpt initiatiefnemers met (ver)bouwplannen in de overgangsfase. We adviseren wat voor hun plan het beste is. Lees: gemeente helpt initiatiefnemers met verbouwplannen

Participatie

Heeft u een plan of een initiatief? Dan heeft u niet alleen met de gemeente of andere overheden te maken. Het is ook belangrijk dat u praat met de buren en andere mensen die iets van uw plan gaan merken. We noemen dat participatie.

Het is de bedoeling dat u uw buren en anderen vertelt over uw plan en vraagt of zij hier zorgen, wensen of ideeën over hebben. En dat u vervolgens kijkt of en hoe u hier rekening mee kunt houden in uw plan. Bij uw vergunningaanvraag kunt u hiervan een kort verslag aanleveren.

Door de ideeën en belangen van andere mensen en organisaties mee te nemen in uw plan, wordt het een beter plan. Het draagt bijvoorbeeld meer bij aan het woon- en werkplezier in de buurt of de wijk of levert minder hinder op voor omwonenden. Bovendien kan de overheid met een duidelijk beeld van alle belangen goede besluiten nemen.

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Vanaf 1 januari 2024 is naast de Omgevingswet ook de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Het doel van de Wkb is een verbetering van de bouwkwaliteit. Ook is er meer controle tijdens de bouw.

 • Als initiatiefnemer moet u vóór u gaat (ver)bouwen nagaan of uw bouwwerk onder de Wkb valt. Dat kan in het Omgevingsloket.
 • Als uw bouwwerk onder de Wkb valt, moet u een kwaliteitsborger (een onafhankelijke controleur) inschakelen. Uw aannemer of architect kan u hierbij helpen.

De kwaliteitsborger kijkt mee van het plan tot de oplevering en controleert alle technische regels en kwaliteitseisen, precies op het moment dat het nodig is. Dit scheelt tijd, voorkomt fouten en geeft u als opdrachtgever meer bescherming. Dat betekent bescherming tegen fouten of het pas later constateren dat een onderdeel niet aan de vereisten voldoet.

Contact

Met vragen kunt u contact opnemen met de gemeente. Bel 035-5481611 of e-mail vergunningverlening@baarn.nl.