Onderstaand vindt u de openbare besluitenlijsten van de collegevergaderingen. Wilt u oudere besluitenlijsten inzien? Neem dan contact met ons op of kijk in het archief(externe link) van onze website. 

Openbare besluitenlijst 16 mei 2023

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

761636 - Ontwerpbestemmingsplan Drakenburgerweg 23-25a (Het Baarnhuis)

Samenvatting inwoner

Er wordt een nieuwbouwplan voorbereid voor de voormalige locatie van het gasontvangstation en de twee woningen bij de voormalige gemeentewerf. Dit project heet 'Het Baarnhuis' en omvat een woonvoorziening waar jongeren met een verstandelijke beperking uit Baarn en omgeving onder begeleiding zelfstandig kunnen wonen. Voor het project is een ontwerpbestemmingsplan voorbereid. Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan. Na instemming kan het plan ter visie worden gelegd.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

770553 - Uitvoering motie theater-bibliotheek

Samenvatting inwoner

Het college wil de motie 'theater-bibliotheek' uitvoeren die de gemeenteraad eerder heeft aangenomen. Voor de uitvoering van de motie vraagt het college aan de gemeenteraad om het benodigde geld beschikbaar te stellen. Het gaat om € 40.000 voor het opstellen van een Kunst- en Cultuurvisie, € 50.000 voor het aanpassen van het Plan Maatschappelijk Vastgoed en € 190.000 voor onderzoek naar de investeringen die nodig zijn voor een gezonde exploitatie van het theater.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

716990 - Jaarstukken 2022 en Concept begroting 2024 GGD regio Utrecht

Samenvatting inwoner

GGD regio Utrecht (GGDrU) is een samenwerkingsverband van verschillende gemeenten op het gebied van volksgezondheid. Omdat de GGDrU een gemeenschappelijke regeling is, worden de jaarstukken 2022 en de ontwerp begroting 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college adviseert de raad om een zienswijze in te dienen, onder meer over de stijging van de gemeentelijke bijdrage die van deelnemende gemeenten wordt gevraagd.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

755245 - Ontwerp Programmabegroting 2024 RUD Utrecht

Samenvatting inwoner

De RUD Utrecht is een gemeenschappelijke regeling die voor de deelnemende gemeenten onder andere de wettelijke milieutaken uitvoert. Omdat de RUD Utrecht een gemeenschappelijke regeling is, heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken op de Programmabegroting 2024. Het college adviseert de raad een zienswijze in te dienen waarin zorgen worden geuit over de hogere bijdrage die van de gemeente wordt gevraagd.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

710719 - Jaarrekeningen RWA en Amfors 2022 en meerjaren begroting RWA 2024 - 2027

Samenvatting inwoner

Het Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) is een gemeenschappelijke regeling die voor deelnemende gemeenten invulling geeft aan de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Amfors Holding BV is het bedrijf dat de Wsw vervolgens uitvoert. De gemeenteraad kan een zienswijze indienen op de financiële stukken. Het college adviseert de raad om een zienswijze in te dienen op de Meerjarenbegroting, wat betreft de uitwerking van een onderbouwd plan voor de inrichting van het Vitaliteitslab.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

760548 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA laadpalenbeleid Baarn van 17 april 2023

Samenvatting inwoner

De raadsfractie van het CDA heeft vragen gesteld over het laadpalenbeleid van de gemeente Baarn. Het college beantwoordt de vragen door middel van een brief aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

767378 - Jaarstukken 2022 en Begroting 2024 RID Utrecht

Samenvatting inwoner

De Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) is een gemeenschappelijke regeling. Daarom kan de gemeenteraad een zienswijze geven op de jaarrekening 2022 en de begroting 2024. Het college stelt de raad voor om een zienswijze in te dienen met onder meer het verzoek om het resultaat van 2022 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

738536 – Jaarstukken 2022/Ontwerpbegroting 2024 incl. geactualiseerde begroting 2023 VRU

Samenvatting inwoner

De financiële stukken van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), een gemeenschappelijke regeling, worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Aan de raad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de stukken.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

750120 – Allonge anterieure overeenkomst Hoogwolde

Samenvatting inwoner

In november 2022 heeft het college besloten een anterieure overeenkomst aan te gaan voor het bouwplan aan de Gerrit van der Veenlaan 4, de omvorming van kantoorpanden naar 90 woningen. In de anterieure overeenkomst zit een aantal onvolkomenheden. Deze worden door middel van een aanvulling (allonge) verduidelijkt of opgelost.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

737381 – Verzoek koop of huur gemeentegrond bij Heemskerklaan

Samenvatting inwoner

Een bewoner van de Heemskerklaan vraagt de gemeente om aankoop of huur van gemeentegrond bij de woning. Het gaat om een gedeelte van het openbare voetpad en gemeentelijk groen bij de woning. De bewoner wil de gemeentegrond gebruiken voor het uitbreiden van de tuin. Er zijn bezwaren tegen de verkoop of verhuur van de gevraagde gemeentegrond. De gemeente stemt niet in met het verzoek.

Openbare besluitenlijst 9 mei 2023

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

724811 - Ontwerp regionaal crisisplan Veiligheidsregio Utrecht 2024-2027

Samenvatting inwoner

Een keer in de vier jaar stelt de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) een regionaal crisisplan vast. Daarin staan verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden rond rampenbestrijding en crisisbeheersing. Eerder is er al inbreng opgehaald bij gemeenten voor het ontwerp crisisplan. Het college dient geen zienswijze in op het ontwerp.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

742167 - Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Partij van de Arbeid over Wmo vergoeding huishoudelijke hulp

Samenvatting inwoner

Het college beantwoordt schriftelijke vragen van de raadsfractie van Partij van de Arbeid over de Wmo-vergoeding huishoudelijke hulp.  

Openbare besluitenlijst 2 mei 2023

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

729231 – Beëindiging aanbesteding project De Kroon

Samenvatting inwoner

De gemeente heeft in 2022, door middel van een aanbesteding, aannemers geselecteerd voor de vernieuwbouw van het theater en Bibliotheek aan de Rembrandtlaan onder de noemer 'De Kroon'. In februari 2023 heeft het college de gemeenteraad voorgesteld hiervoor extra geld beschikbaar te stellen. Een meerderheid van de raad heeft tegen dit voorstel gestemd. Hiermee is de opdracht niet langer nodig en wordt de aanbesteding beëindigd.

Openbare besluitenlijst 25 april 2023

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

733388 - Aanvullende subsidie Oranjevereniging Baarn & Oranje voor Koningsdag 2023

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn kent Oranjevereniging Baarn & Oranje een aanvullende subsidie van 15.000 euro toe voor de organisatie van feestelijke activiteiten voor Koningsdag 2023 in Baarn. Door gestegen kosten is de jaarlijkse structurele subsidie niet toereikend.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

713060 - Afwegingskader 'Tegemoetkoming maatschappelijke organisaties'

Samenvatting inwoner

In 2022 zijn de energiekosten fors gestegen waardoor maatschappelijke organisaties minder te besteden hebben. De gemeente wil niet dat organisaties in financiële nood zonder meer failliet gaan als gevolg van deze kostenstijging. Daarom is er een afwegingskader opgesteld voor maatschappelijke organisaties die aangeven niet uit de kosten te komen, (mede) door gestegen energieprijzen. Het kader beschrijft onder welke voorwaarden een eenmalige tegemoetkoming kan worden gegeven. Doel van de regeling is het behoud van diversiteit aan maatschappelijke organisaties en verenigingen, die van relevante betekenis en meerwaarde zijn voor inwoners van Baarn. 

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

741374 - Beantwoording schriftelijke vragen CDA fractie inzake bord speeltuin

Samenvatting inwoner

De fractie van het CDA heeft vragen gesteld over een geplaatst bord bij de speeltuin aan de Diepenbrocklaan. Het college beantwoordt de vragen door middel van een brief aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

742331 - Ensia verantwoording inzake WOZ 2022

Samenvatting inwoner

Iedere Nederlandse gemeente is verplicht om jaarlijks onderzoek te doen naar de inrichting, werking en beveiliging van de WOZ-omgeving (Wet Onroerende Zaakbelasting). De Baarnse WOZ-omgeving scoort ruim voldoende op basis van de huidige maatstaven. Toch zijn er wel verbeteringen mogelijk, zodat de zelfevaluatie volgend jaar een nog beter resultaat zal opleveren.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

507899 – Subsidieregeling regentonnen en compostvaten

Samenvatting inwoner

Sinds 2018 heeft gemeente Baarn een subsidie voor groene daken en afkoppelen van hemelwater. Daarnaast zoeken inwoners naar andere manieren om meer water vast te houden en de tuin zo gezond en klimaatbestendig mogelijk te maken. Dit kan onder andere door het opvangen wat regenwater in een regenton en het composteren van GFT. Voor duurzaam waterbeheer, klimaatadaptatie en biodiversiteit voegt de gemeente een subsidie voor regentonnen en compostvaten toe.

Openbare besluitenlijst 18 april 2023

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

734115 - Zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten van de gemeente Baarn 2022

Samenvatting inwoner

Iedere gemeente moet jaarlijks onderzoek doen naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de Basisregistratie Personen (BRP) en de beveiligingsmaatregelen rond de uitgifte van paspoorten en identiteitskaarten. De gemeente heeft deze onderzoeken uitgevoerd. De resultaten van beide zijn 'zeer goed'. Het college stelt de rapportages van de onderzoeken vast.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

728144 - Beleidsregel kleine bouwwerken in het voorerfgebied gemeente Baarn

Samenvatting inwoner

Onder bepaalde voorwaarden wordt het voor mensen die geen achtertuin hebben mogelijk om kleine bouwwerken te realiseren in de voortuin, zoals een ombouw voor kliko's of een stalling voor fietsen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

734147 - Uitvoering Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2022-2041

Samenvatting inwoner

In 2022 is een aantal projecten van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2022-2041 uitgevoerd. De fasering van de projecten is opgenomen in een routekaart. In de eerste fase zijn de basisscholen St. Aloysius en Koningin Wilhelminaschool (KWS) aan de beurt. Voor uitbreiding van de basisschool St. Aloysius en de vernieuwing van de basisschool KWS zijn meerdere scenario’s verkend. Het college stelt de raad voor om te kiezen voor verdere uitwerking van het scenario waarbij de uitbreiding van basisschool St. Aloysius wordt gerealiseerd via transformatie van het voorste deel van het huidige Poorthuis. En waarbij de vernieuwing van de huisvesting van de basisschool KWS wordt gerealiseerd door vernieuwbouw van het huidige schoolgebouw. Voor de verdere uitwerking wordt de raad gevraagd om voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen. Ook wordt krediet gevraagd voor de uitbreiding van de capaciteit in het voortgezet onderwijs in Baarn.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

504998 – Subsidie Kringloopcentrum Baarn

Samenvatting inwoner

Aan het Kringloopcentrum Baarn wordt voor de jaren 2023 en 2024 een subsidie toegekend. De subsidie is bedoeld om herbruikbare spullen te blijven inzamelen en verkopen. Daarnaast zorgt het Kringloopcentrum voor een goede verwerking van goederen die niet verkocht worden en biedt werkgelegenheid aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De subsidie komt in de plaats van een vergoeding die het Kringloopcentrum eerder kreeg voor onder meer de inzameling van grof huishoudelijk afval. Deze inzameling wordt sinds 2022 uitgevoerd door RMN.

Openbare besluitenlijst 11 april 2023

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

718736 - Beleidsplan/Bestuursagenda Veiligheidsregio Utrecht 2024-2027

Samenvatting inwoner

De taken van de veiligheidregio staan in een beleidsplan of bestuursagenda. De huidige bestuursagenda van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) loopt tot en met 2023. Eerder hebben de gemeenteraden in de veiligheidsregio hun wensen kenbaar kunnen voor een nieuwe bestuuragenda 2024-2027. Deze zijn verwerkt in een concept en/of voorzien van een antwoord. Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen op de concept bestuursagenda van de VRU.  

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

682964 - Ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen Van Galenlaan 3b

Samenvatting inwoner

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van 5 levensloopbestendige vrijstaande woningen op het perceel Van Galenlaan 3b. Momenteel heeft het perceel een agrarische bestemming (kwekerij). Omdat de aanvraag strijdend is met de geldende bestemming is een omgevingsvergunning nodig om af te wijken van het bestemmingsplan. Dat kan als het plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening en de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft. Het college besluit medewerking te verlenen aan het plan en de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage te leggen als de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

705075 - Tijdelijke ontheffing energielabel-C plicht kantoor Stichting Amerpoort

Samenvatting inwoner

Stichting Amerpoort heeft ontheffing aangevraagd voor de verplichting tot een Energielabel-C voor het kantoor/verzamelgebouw Nieuwenoordlaan 12, omdat de benodigde bestemmingsplanprocedure voor de herhuisvesting meer tijd gevraagd heeft. De gemeente verleent een tijdelijke ontheffing voor 2 jaar, tot januari 2025.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

718275 - Principeverzoek Zandvoortweg 132

Samenvatting inwoner

De eigenaar van het perceel Zandvoortweg 132 heeft een principeverzoek ingediend voor het realiseren van vijf woningen op het perceel. Het principeverzoek is beoordeeld door de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit. De commissie geeft aan dat het plan past binnen de redelijke eisen van welstand. De initiatiefnemer heeft omwonenden tijdens een informatiebijeenkomst geïnformeerd over de voorgenomen ontwikkeling. Omdat de bouw van deze woningen strijdt met de bestaande horecabestemming, wordt de gemeenteraad gevraagd om in principe medewerking te verlenen aan het plan.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

716791 - Kredietaanvraag openbare verlichting

Samenvatting inwoner

Om de openbare verlichting in de gemeente Baarn op korte termijn goed te laten functioneren, moeten er op korte termijn kapotte lampen worden vervangen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van energiezuinige Led-verlichting. Verder zijn extra reservematerialen nodig zoals masten en lampen. De gemeenteraad wordt gevraagd om geld beschikbaar te stellen. Ondertussen wordt een beleidsplan Openbare Verlichting opgesteld.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

698804 - Plan procesbeheersing 2023 (interne controle)

Samenvatting inwoner

Vanaf 2023 zijn gemeenten verplicht verantwoording af te leggen over rechtmatigheid van de jaarrekening. Hiervoor is een procesbeheersingsplan opgesteld. Het plan geeft inzicht in de kwaliteit van de belangrijkste bedrijfsprocessen en draagt bij aan de financiële beheersing. Met de werkzaamheden uit het plan voldoet de gemeente aan de wettelijke verantwoordingsplicht.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

710035 - Aanpassing Inkooptarieven Zorg in natura pleegzorg 2023

Samenvatting inwoner

Eerder hebben gemeenten in de Regio Amersfoort besloten over de regionale inkoop van ondersteuning en hulp. Sinds het laatste besluit is er een landelijke tariefswijziging (indexatie) gekomen op pleegzorgproducten, die nog niet was meegenomen. Deze tariefwijziging wordt nu met terugwerkende kracht (tot 1 januari 2023) vastgesteld.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

593567 - Vaststelling subsidie VVE en peuteropvang 2021 Kind en Co

Samenvatting inwoner

Kind & Co Ludens heeft in 2021 subsidie ontvangen voor de uitvoering van de peuteropvang en voorschoolse educatie. Hiervoor is verantwoording afgelegd met een inhoudelijk en financieel jaarverslag. De subsidie voor Kind & Co Ludens over 2021 wordt definitief vastgesteld op 106.068 euro.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

717523 - Verzoek overname erfpacht De Geerenweg 14

Samenvatting inwoner

De Baarnse Tennisvereniging De Geeren wil het Racketcentrum De Geeren aankopen van de huidige eigenaar. Het centrum staat op gemeentegrond en de gemeente heeft hiervoor een erfpachtovereenkomst gesloten. De tennisvereniging vraagt de gemeente om in te stemmen met de overname van de erfpachtovereenkomst, met wijziging van een aantal voorwaarden. Het gaat dan onder meer over verlenging van de erfpachttermijn en het toegestane gebruik. De gemeente stemt onder voorwaarden in met het verzoek.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

725072 - Participatieverordening gemeente Baarn

Samenvatting inwoner

Vanaf 2025 moet elke gemeente in Nederland een participatieverordening hebben. In dit juridisch document staat hoe de gemeente omgaat met inwoner- en overheidsparticipatie. In dit document staat ook het recht op inspraak, burgerinitiatief en het uitdaagrecht opgenomen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de participatieverordening van de gemeente Baarn vast te stellen.

Openbare besluitenlijst 4 april 2023

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

698474 - Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht

Samenvatting inwoner

De gemeenschappelijke regeling voor de Veiligheidsregio Utrecht (GR-VRU) wordt gewijzigd naar aanleiding van nieuwe wetgeving. De voorgestelde wijzigingen zijn eerder voorgelegd aan de raden van de deelnemende gemeenten. Naar aanleiding daarvan is de wens overgenomen om zienswijzen te kunnen blijven indienen op de kadernota van de VRU. Het college vraagt de raad om toestemming voor het goedkeuren van de wijziging van de regeling.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

710552 - Raadsinformatiebrief Regionale oriëntatie

Samenvatting inwoner

Gemeente Baarn werkt samen met gemeenten in de regio. Om hierin doelbewuste keuzes maken is de gemeente een onderzoek gestart. De eerste verkennende fase hiervan is afgerond. De raad wordt hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

675176 - Dienstverleningsovereenkomst RMN 2023

Samenvatting inwoner

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) verzorgt in de gemeente Baarn het inzamelen van huishoudelijk afval en het reinigen van de openbare buitenruimte. In een dienstverleningsovereenkomst (DVO) zijn de werkafspraken beschreven. De DVO voor het jaar 2023 wordt door het college van gemeente Baarn vastgesteld.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

709100 - Begrotingswijzigingen 2023.1 en 2023.2 RMN

Samenvatting inwoner

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) is een samenwerking van 6 gemeenten op het gebied van afvalinzameling en beheer van de openbare ruimte. RMN heeft twee begrotingswijzigingen aan de gemeenteraad aangeboden voor zienswijzen. Het college stelt de raad voor om geen zienswijzen op de wijzigingen in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

701777 - Vervangingsbesluit archiefbescheiden BBS

Samenvatting inwoner

Uitvoeringsorganisatie BBS stapt over naar een nieuw zaaksysteem voor digitale archivering. Daarmee komt een einde aan het huidige werkwijze van archivering van zowel papieren als digitale stukken.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

709133 - Ontwerpbegroting 2024 RMN

Samenvatting inwoner

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) is een samenwerking van 6 gemeenten op het gebied van afvalinzameling en beheer openbare ruimte. RMN heeft de ontwerpbegroting 2024 aan de gemeenteraad aangeboden voor zienswijzen. Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

709364 - Ontwerpbegroting 2024 AVU

Samenvatting inwoner

Afvalverwijdering Utrecht (AVU) is een samenwerking van Utrechtse gemeenten op het gebied van afvalverwerking. De AVU heeft de ontwerpbegroting 2023 aan de gemeenteraad aangeboden voor zienswijzen. Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

674847 - Collegeverklaring Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) 2022

Samenvatting inwoner

De gemeente werkt voortdurend aan de verbetering van haar informatiebeveiliging. Jaarlijks voeren gemeenten audits uit met betrekking tot informatiebeveiligingsnormen voor DigiD en Suwinet. Daarover legt het college verantwoording af richting ministerie van Binnenlandse Zaken en gemeenteraad.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

715419 - Financiële verordeningen ex artikel 212, 213, 213a Gemeentewet

Samenvatting inwoner

De kaders van het financiële beleid van de gemeente Baarn zijn vastgelegd in verordeningen. Omdat de Gemeentewet is veranderd, worden de financiële verordeningen aangepast.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

695339 - Privacy Convenant regio Amersfoort

Samenvatting inwoner

Voor goede en nauwe samenwerking tussen scholen, samenwerkingsverbanden, gemeenten en de jeugdgezondheidszorg in de regio Amersfoort is het nodig dat er duidelijkheid is over de regels voor het delen en verwerken van gegevens. In het Privacy Convenant van de regio Amersfoort leggen de samenwerkende partners in de regio dit vast.

Openbare besluitenlijst 28 maart 2023

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

709298 - Beantwoording schriftelijke vragen CDA Ocrietlocatie te Eemnes

Samenvatting inwoner

De raadsfractie van het CDA heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de ontwikkeling van de Ocrietlocatie in Eemnes. De vragen worden beantwoord in een brief.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

700125 - Verlengen contract leerlingenvervoer 2023-2024

Samenvatting inwoner

Het leerlingenvervoer is regionaal aanbesteed. Hiervoor heeft de gemeente Baarn samen met de regio Amersfoort de opdracht gegund aan een aantal vervoerders voor een langere periode. Het college besluit om de contracten met een schooljaar te verlengen tot 2024.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

542028 - Samenwerkingsovereenkomst baggeren watergangen

Samenvatting inwoner

Een deel van de watergangen in de gemeente Baarn is eraan toe om gebaggerd worden. Waterschap en gemeente hebben daar beide een taak in. Daarom werken gemeente en waterschap hierbij samen. Op die manier kan er efficiënter gewerkt worden. Daartoe wordt een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

701280 - Wijziging inkoopstrategie Doelgroepenvervoer (provinciale aanbesteding)

Samenvatting inwoner

Besloten wordt om het leerlingenvervoer voor de regiogemeenten Eemland geen onderdeel meer te laten zijn van de provinciale aanbesteding Doelgroepenvervoer en aanvullend OV-vangnet-vervoer. Op die manier kan toch de inkoop van de Regiotaxi uitgevoerd worden samen met de andere 22 Utrechtse gemeenten. De gemeenteraad wordt geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. 

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

709234 - Opvang 22 extra AMV asielzoekers COA

Samenvatting inwoner

Het COA heeft de gemeente gevraagd of het huidige aantal van 68 opvangplekken voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV'ers) in de voormalige Marechausseekazerne uitgebreid kan worden tot 90 opvangplekken. Ook is gevraagd of de duur van deze opvang met 1 jaar verlengd kan worden. Het verzoek komt voort uit de situatie op de centrale ontvangstlocatie in Ter Apel. Het COA geeft de garantie dat er ook voor deze extra groep jongeren voldoende begeleiding wordt gegeven. Aanwonenden zijn door de gemeente geïnformeerd over het verzoek van het COA. Het college stemt in met het verzoek en informeert de gemeenteraad per raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

696362 - Samenwerkingsovereenkomst grondwatermodel

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn gaat samen met gemeente Soest, gemeente Amersfoort en waterschap Vallei en Veluwe een grondwatermodel opstellen voor het bebouwde gebied. Met dit model willen we meer grip krijgen op het grondwater, nu en in de toekomst. Voor het opstellen van het model tekent de gemeente een samenwerkingsovereenkomst met genoemde partijen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

691742 - Ensia rapportages Basisregistraties BAG, BGT en BRO 2022

Samenvatting inwoner

Iedere Nederlandse gemeente moet jaarlijks de inrichting, werking en beveiliging van basisregistraties verantwoorden aan de gemeenteraad en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het gaat om de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Grootschalige Ondergrond. De gemeenteraad wordt met een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

701048 - Ledenraadpleging principeakkoord Cao 2023

Samenvatting inwoner

Op 21 februari 2023 is een principeakkoord bereikt door de VNG en vakbonden over de Cao Gemeenten. De VNG raadpleegt de leden (gemeenten) over het principeakkoord en vraagt hen voor of tegen te stemmen. Het college hierover een besluit genomen.

Openbare besluitenlijst 21 maart 2023

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

693434 - Beleidsnota Aanpak mensenhandel

Samenvatting inwoner

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanpak van mensenhandel en het regelen van hulp en opvang voor slachtoffers. Daarvoor stelt elke gemeente beleid vast. In de Beleidsnota Aanpak Mensenhandel staan de doelen en acties voor het voorkomen en bestrijden van mensenhandel, voor zorg aan slachtoffers en voor samenwerking met onder meer politie en regiogemeenten.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

690158 - Overeenkomst grondeigenaren Klompenpad

Samenvatting inwoner

De gemeente tekent overeenkomsten met drie grondeigenaren in de Eempolder over het openstellen van hun terrein voor het 'Netelenburchpad'. Dit klompenpad door de Baarnse Eempolder staat onder coördinatie van Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) in samenwerking met diverse particuliere grondeigenaren, vrijwilligers, de gemeente en andere partijen uit de streek.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

684878 - Ontwerpbestemmingsplan Zandvoortweg 140

Samenvatting inwoner

Oktober 2021 heeft de gemeenteraad een positief principebesluit genomen over de ontwikkeling van twee woningen op Zandvoortweg 140. Als volgende stap wordt een ontwerpbestemmingsplan voor deze ontwikkeling ter inzage gelegd. Iedereen kan een zienswijze indienen op dit ontwerpbestemmingsplan.

Openbare besluitenlijst 14 maart 2023

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

674720 - Oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

Samenvatting inwoner

Veiligheidsregio's hebben problemen bij het inkopen van een ongevallenverzekering voor personeel. Door stijgende premies, minder aanbieders en strengere voorwaarden komt de verzekerbaarheid van ongevallen onder druk te staan. De veiligheidsregio's willen daarom een Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's oprichten. Via het waarborgfonds kunnen veiligheidsregio’s overwegen om deze risico’s wél te dekken en medewerkers uit te keren. Voor de gemeenten is hiervoor geen extra bijdrage nodig. De Veiligheidsregio Utrecht vraagt deelnemende gemeenten of zij wensen of bedenkingen hebben.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

675409 - Bestemmingsplan Drakenburgerweg 73

Samenvatting inwoner

Eerder heeft de gemeenteraad in principe medewerking verleend aan het realiseren van een vrijstaande woning op een deel van het perceel aan de Drakenburgerweg 73. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Er zijn enkele kleine wijzigingen van het ontwerp. Deze geven geen aanleiding tot wijzigen van het ontwerp. Wel zijn er los daarvan enkele kleine ambtelijke wijzigingen. Het college legt het bestemmingsplan Drakenburgerweg 73 voor aan de gemeenteraad voor de definitieve vaststelling.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

692337 - Ontwerp afwegingskader zonne-energie op monumenten en in beschermd dorpsgezicht

Samenvatting inwoner

Voor het plaatsen van zonnepanelen op gebouwen in beschermd dorpsgezicht of op monumenten is meestal een vergunning nodig. MooiSticht (de welstands- en monumentencommissie van de gemeente) heeft een afwegingskader gemaakt dat duidelijk maakt wanneer men een positief advies geeft voor zonnepanelen op dergelijke gebouwen. Het college vraagt de gemeenteraad om dit afwegingskader ter inzage te leggen voor reacties van inwoners en belanghebbenden. Na de afweging van de binnengekomen reacties zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen over de vaststelling van het kader.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

691974 - Begrotingswijziging 2023 BBS

Samenvatting inwoner

Uitvoeringsorganisatie BBS geeft voor de gemeente Baarn onder meer uitvoering aan de Participatiewet, de zorgadministratie en het werkgeverschap van het Lokaal Team. BBS heeft een eerste begrotingswijziging voor 2023 ingebracht. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling heeft de gemeenteraad de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken. Het college adviseert de raad om een zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

686165 - Budgetoverheveling 2022-2023

Samenvatting inwoner

Het komt voor dat aan het einde van een jaar een lopende activiteit of project van de gemeente nog niet afgerond is. Dan is het gewenst om het restant van het budget daarvoor 'mee te nemen' naar het volgende jaar. Dit noemt men een budgetoverheveling. Het is dus bedoeld voor het voltooien van activiteiten en projecten. Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om een aantal van deze budgetten van het jaar 2022 mee te nemen naar 2023.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

692270 - Resultaten participatietraject college-agenda

Samenvatting inwoner

Om kennis, ervaring en creativiteit van inwoners beter te benutten is er in het najaar van 2022 een participatietraject geweest. De opgehaalde ideeën en inbreng van inwoners zijn een inspiratie voor de college-agenda. De resultaten van het traject en wat ermee gedaan wordt, deelt het college met alle inwoners. De gemeenteraad wordt hierover per raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

692312 - Controleprotocol 2022 sociaal domein nieuwe taken

Samenvatting inwoner

De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en jeugdwet wordt ingekocht vanuit de regio Amersfoort. Aan het eind van het jaar wordt verantwoording afgelegd aan de regiogemeenten, waaronder Baarn. In een controleprotocol wordt vastgelegd aan welke spelregels de controle van de accountant moet voldoen. Dit protocol is nu formeel vastgelegd.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

680555 – Antwoordbrief op bezwaar wijziging voorrangsregime Eemweg

Samenvatting inwoner

In december 2022 zijn alle omwonenden van de Eemweg en aangrenzende straten geïnformeerd over het voornemen om het verkeersregime op de Eemweg aan te passen. Er gelden nu twee verkeersregimes op dezelfde weg en dat is juridisch niet toegestaan. De gemeente repareert dit door de voorrangssituatie anders te regelen.

Bezorgde bewoners van de Ruysdaelhof hebben een brief gestuurd namens hun Vereniging van Eigenaren over dit voornemen. Het college heeft de brief beantwoord.

De keuze is gemaakt de voorrang te regelen in het belang van de verkeersveiligheid. De Eemweg, inclusief het fietspad, wordt een voorrangsweg binnen de 30-kilometer zone.

Openbare besluitenlijst 7 maart 2023

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

615446 - Instellen Gemeentelijk Stembureau

Samenvatting inwoner

Op 15 maart is de dag van de verkiezingen voor de Provincies en Waterschappen. Op 16 maart gaat gemeente Baarn bij Lokaal-O alle stemmen centraal tellen. Hiervoor wordt dit stembureau benoemd als het bureau dat de verkiezingsuitslag gaat vaststellen. Op 16 maart vanaf 9:00 uur vindt de openbare zitting van het stembureau plaats.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

674552 - Hogere waarden Gerrit van der Veenlaan 4

Samenvatting inwoner

Om de omvorming van bestaande kantoorpanden naar woningen mogelijk te maken aan de Gerrit van der Veenlaan 4 is besloten om hogere waarden op basis van de Wet geluidhinder vast te stellen. Daarmee wordt een goed akoestisch klimaat in de woningen geborgd. 

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

589640 - Groenonderhoud 2023 en verder

Samenvatting inwoner

Vanwege het aflopen van de onderhoudsovereenkomst met de groenaannemer is het groenonderhoud opnieuw aanbesteed. Uit de aanbesteding bleek dat de kosten sterk gestegen zijn. Om het groenonderhoud volgens de afspraken en de groenvisie uit te voeren is daarom extra budget nodig. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het budget in 2023 en de jaren erna te verhogen met € 325.000 euro per jaar.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

640098 - Taalklas Baarn

Samenvatting inwoner

Voor kinderen van nieuwkomers in Nederland is er de Taalklas. Dat is een klas waar kinderen de Nederlandse taal leren als voorbereiding op het basisonderwijs. Omdat de Taalklassen in de regio vol zitten, is er behoefte aan een eigen Taalklas in Baarn. Deze komt in basisschool De Uitkijck. Het opstarten van de Taalklas kost geld. De rijksoverheid financiert deze kosten. Als de financiering vanuit het Rijk toch onvoldoende blijkt te zijn, subsidieert gemeente de overgebleven kosten.

Openbare besluitenlijst 28 februari 2023

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

650955 – Woondeal 2022 t/m 2030 Regio Amersfoort

Samenvatting inwoner

Met de Woondeal hernieuwen het ministerie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening (VRO), de provincie Utrecht, de gemeenten in de regio Amersfoort en vijf regionale woningcorporaties de samenwerking voor de woningbouwopgave tot en met 2030. De Woondeal geeft richting aan rijksdoelen zoals meer betaalbare woningen en woningen realiseren ten behoeve van de woningcorporaties.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

652719 – Regionaal programma wonen en werken regio Amersfoort

Samenvatting inwoner

De gemeenten in de regio Amersfoort hebben aantallen en locaties voor kwalitatieve en betaalbare woningbouw en uitleglocaties voor wonen en werken samengebracht in het rapport Regionaal Programma Wonen en Werken Regio Amersfoort. De raad wordt hierover per raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

652802 – Reactie college op motie flexwoningen

Samenvatting inwoner

In oktober 2022 heeft de gemeenteraad het college in een motie gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om met zogeheten flexwoningen (tijdelijke woningen) een bijdrage te leveren aan een oplossing voor de behoefte aan betaalbare woningen. Het college reageert hierop in een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

645212 – Ontbinden verkeersadviescommissie

Samenvatting inwoner

In 2011 is een verkeersadviescommissie ingesteld om te adviseren over verkeersmaatregelen als inbreng vanuit de samenleving. In de nieuwe Mobiliteitsvisie staat dat de inbreng vanuit de samenleving door participatie van belanghebbenden per project wordt georganiseerd. Vanwege deze bredere participatie heeft het college besloten de verkeersadviescommissie te ontbinden. De leden worden hartelijk bedankt voor de inzet de afgelopen jaren.

Openbare besluitenlijst 21 februari 2023

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

663263 – Nota van uitgangspunten herontwikkeling ziekenhuislocatie Molenweg Baarn

Samenvatting inwoner

Najaar 2022 heeft de ontwerpnota van randvoorwaarden en uitgangspunten voor herontwikkeling van de ziekenhuislocatie aan de Molenweg ter visie gelegen. Er zijn 26 zienswijzen ingediend. De nota van randvoorwaarden en uitgangspunten is op onderdelen aangepast. De aangepaste definitieve ontwerpnota van randvoorwaarden wordt aan de raad voorgelegd om vast te stellen. Na de vaststelling van deze uitgangspunten kan een volgende stap worden gezet naar de uiteindelijke herontwikkeling.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

653990 – Veiligheidsbeeld Bureau Regionale Veiligheidsstrategie 2022

Samenvatting inwoner

Het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) rapporteert tweemaal per jaar over het Veiligheidsbeeld van gemeenten in Midden-Nederland. De totale gemelde misdaden lag in 2022 iets hoger dan in 2021. In de regio was de stijging 3% en in Baarn was dit 1%. Er waren minder woninginbraken in Baarn en ook minder autokraken en meldingen van overlast door jongeren. In een raadsinformatiebrief wordt de raad ingelicht over het Veiligheidsbeeld.

Openbare besluitenlijst 14 februari 2023

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

632408 - Omgevingsvergunning Plataanlaan 57-69

Samenvatting inwoner

De aanvraag tot het verbouwen van de Plataanlaan 57-69 naar 23 zelfstandige appartementen voor mensen met een zorgvraag past niet in het bestemmingsplan. Om medewerking te kunnen verlenen tot afwijken van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeven. Op de ontwerp-omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen ingediend. De vergunning wordt definitief verleend.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

644785 - Bestemmingsplan Drakenburgergracht Zorg 2022

Samenvatting inwoner

In 2021 heeft het voorontwerp bestemmingsplan Drakenburgergracht Zorg 2022 ter inzage gelegen. Het college vraagt de raad om het bestemmingsplan Drakenburgergracht Zorg 2022 vast te stellen met de wijzigingen die voortkomen uit de nota van de ingediende zienswijzen.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

645155 - Bestemmingsplan Kloosterlaan 31-33-35

Samenvatting inwoner

Het ontwerpbestemmingsplan voor Kloosterlaan 31, 33 en 35 te Lage Vuursche heeft ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingebracht. Het ontwerpbestemmingsplan kan ongewijzigd worden vastgesteld. 

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

643700 - Raadsinformatiebrief Antidiscriminatiebeleid

Samenvatting inwoner

Het college informeert de gemeenteraad over de plannen van 2023 wat betreft antidiscriminatiebeleid. Er zijn verschillende activiteiten gepland om kennis en bewustwording rondom discriminatie te vergroten.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

635577 - Kadernota BBSUO 2024

Samenvatting inwoner

De gemeenschappelijke regeling BBS Uitvoeringsorganisatie (BBS) heeft haar kadernota 2024 aangeboden. De gemeenteraad kan een zienswijze over de kadernota kenbaar maken. BBS betrekt deze bij het vaststellen van haar begroting. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

583801 – Kind&Co en BLOS Aanvraag subsidie peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2023

Samenvatting inwoner

Kind&Co en BLOS hebben een subsidie aangevraagd voor activiteiten op het gebied van peuteropvang en Voorschoolse Educatie in 2023. Zij voldoen aan de voorwaarden. Het college stemt in met het verlenen van de subsidies.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

604820 – Verzoek koop of huur gemeentegrond bij Melkpad

Samenvatting inwoner

Bewoners van een woning aan het Melkpad vragen de gemeente om huur of koop van gemeentegrond bij de woning. De bewoners willen de grond gebruiken voor de uitbreiding van de tuin. De grond is nu deels ingericht als openbaar voetpad en gemeentelijk plantsoen. In de grond eronder liggen kabels en leidingen. De gemeente stemt niet in met de verhuur of verkoop van de gevraagde gemeentegrond.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

632837 – Aankoop grond bij Jan Steenlaan

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn koopt grond van Stichting Omthuis (voorheen Stichting Eemland Wonen) voor het symbolische bedrag van 1 euro. Het gaat om parkeerplaatsen bij nieuw gebouwde woningen bij de Jan Steenlaan en een deel van een voetpad bij de Jan Steenlaan en Rembrandtlaan. Gronden ingericht als openbaar gebied zijn in de meeste gevallen eigendom van de gemeente. De inrichting wordt na aankoop niet veranderd.

Openbare besluitenlijst 7 februari 2023

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

595316 - Samenwerkingsovereenkomst 2023 GGD regio Utrecht

Samenvatting inwoner

In een samenwerkingsovereenkomst met GGD regio Utrecht (GGDrU) zijn aanvullende (maatwerk-)werkzaamheden en intensiveringen voor 2023 vastgelegd. De GGD voert die voor de gemeente Baarn uit ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

625513 - Begrotingswijziging 2023-1 GGD regio Utrecht

Samenvatting inwoner

Begrotingswijzigingen van de GGD Regio Utrecht (GGDrU) worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college adviseert de raad om als zienswijze in te dienen dat de raad nauw betrokken wil worden bij aanbesteding en implementatie van het nieuwe digitaal kinddossier jeugdgezondheidszorg en de evaluatie van het Digitaal Dossier Jeugd Gezondheid (GGiD).

Openbare besluitenlijst 31 januari 2023

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

613963 - Planschadeovereenkomst Drakenburgerweg 73

Samenvatting inwoner

De gemeente is wettelijk verplicht om de kosten die met bouwplannen gepaard gaan te verhalen op de initiatiefnemer. Met de planschadeovereenkomst worden de planschaderisico's van het wijzigen van het bestemmingsplan voor de Drakenburgerweg 73 voor de gemeente geminimaliseerd. 

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

617460 - Planschadeovereenkomst Plataanlaan 57-69

Samenvatting inwoner

De gemeente is wettelijk verplicht om de kosten die met bouwplannen gepaard gaan te verhalen op de initiatiefnemer. Met de planschadeovereenkomst worden de planschaderisico's van het wijzigen van het bestemmingsplan voor de Plataanlaan 57-69 voor de gemeente geminimaliseerd. 

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

633201 - Vervanging Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022

Samenvatting inwoner

Het college informeert de gemeenteraad over de gewijzigde beleidsregel voor de Energietoeslag. Huishoudens met een laag inkomen kunnen (een deel van) hun energierekening betalen met de Energietoeslag. 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

623565 - Jeugdhonk 2023

Samenvatting inwoner

Nationaal Bureau Sport Stimulering (NBSS) organiseert activiteiten in het Baarnse Jeugdhonk. Speciaal voor de doelgroep 'meiden' zijn in 2022 met succes activiteiten georganiseerd in het Jeugdhonk. Dit wordt voortgezet in 2023, waarvoor extra geld nodig is. Ook is geld nodig vanwege de stijging van lonen en prijzen.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

633631 - Startnotitie Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort

Samenvatting inwoner

Eind 2021 hebben de gemeenteraden en provinciale staten het Ontwikkelbeeld voor de Regio Amersfoort vastgesteld. Het Ontwikkelbeeld beschrijft de verstedelijkingsstrategie van 2030 tot 2040. De opgaven in het landelijk gebied worden uitgewerkt in een Handelingsperspectief Buitengebied, bedoeld om samen met betrokken belanghebbenden gefundeerde keuzes te maken voor een toekomstbestendige inrichting.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

532626 – Subsidievaststelling 2021 Natuur- en Milieu Centrum De Groene Inval

Samenvatting inwoner

Stichting Natuur- en Milieu Centrum 'De Groene Inval' brengt kennis over, over natuur, milieu en duurzaamheid. Op basis van jaarrekening en jaarverslag wordt de toegekende subsidie over 2021 ongewijzigd vastgesteld op € 94.300.

Openbare besluitenlijst 24 januari 2023

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

615353 - Ontwikkelingen Schoolstraat 53 ('Pasveerlocatie')

Samenvatting inwoner

De gemeente onderzocht samen met de eigenaar van Schoolstraat 53 (‘Pasveer-locatie’) de mogelijkheden voor omvorming van bedrijfslocatie naar woningen. Met de initiatiefnemer is afgesproken om hiertoe nu een intensief, vlot en zorgvuldig proces te doorlopen met als streven binnen zes maanden een ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd per brief.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

625643 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie De heer Jonkers inzake stroomstoringen en vervuild drinkwater

Samenvatting inwoner

De fractie De heer Jonkers heeft vragen gesteld over recente stroomstoringen en vervuild drinkwater. Het college beantwoordt de vragen door middel van een brief aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

615512 - Kaderbrief 2024 GGD regio Utrecht

Samenvatting inwoner

De kaderbrief van de GGD regio Utrecht geeft een beeld van verwachte trends en ontwikkelingen rond publieke gezondheid in 2024 die terugkomen in de begroting 2024. Daarnaast staan er zaken in waarover in 2023 een besluit moet worden genomen over hoe men er in 2024 mee omgaat. Het college adviseert de gemeenteraad om hierover een zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

616702 - Gunning open house huishoudelijke hulp

Samenvatting inwoner

De gemeenten Baarn, Bunschoten en Woudenberg besteden gezamenlijk de hulp bij het huishouden aan met alle aanbieders die de overeenkomst kunnen en willen uitvoeren ('Open house'). MIEP B.V. heeft zich aangemeld en voldoet aan de gestelde eisen. De aanbieder treedt toe per 1 januari 2023. 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

602840 - Begroting Stichting Eemvallei educatief 2023

Samenvatting inwoner

De raad heeft de mogelijkheid te reageren op de begroting 2023 van de Stichting Eem-Vallei Educatief (STEV) en een schriftelijke zienswijze te geven. Op basis van de door STEV ingediende begroting stelt het college de raad voor om geen zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

620166 - Raadsinformatiebrief over Erfpacht Racketcentrum De Geeren

Samenvatting inwoner

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over de ontwikkelingen rondom Racketcentrum De Geeren dat wordt verkocht door de eigenaar. Op de - gemeentelijke grond rust een erfpachtovereenkomst. Gemeente, eigenaar en beoogde koper zijn in gesprek over de voorwaarden van de (verlenging van de) erfpacht.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

601786 – Exploitatie 2021 Bosbad de Vuursche

Samenvatting inwoner

De Stichting Bosbad de Vuursche heeft de jaarcijfers voor het beheer van het zwembad in geleverd. Hiermee heeft de Stichting voldaan aan hun verantwoordelijkheid en verplichtingen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

606009 – Verlengen overeenkomst van opdracht Bosbad De Vuursche

Samenvatting inwoner

De gemeente en de Stichting Bosbad De Vuursche verlengen de exploitatieovereenkomst voor het bosbad met vijf jaar, van 2024 tot en met 2028. De huidige overeenkomst loopt van 2019 tot en met 2023.

Openbare besluitenlijst 17 januari 2023

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

616997 - Beantwoording schriftelijke vragen van de heer Jonkers over het vlagprotocol

Samenvatting inwoner

De heer Jonkers heeft schriftelijke vragen gesteld over een artikel in de Baarnsche Courant van 15 december jl. over ‘Gemeente terug naar ‘nationaal vlaggenprotocol’. De heer Jonkers krijgt antwoord op zijn vragen in bijgaande brief.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

615974 - Verhoging krediet gezamenlijke huisvesting bibliotheek en theater

Samenvatting inwoner

Gemeente Baarn heeft in 2022 het Definitief Ontwerp voor de gezamenlijke huisvesting van de bibliotheek en het theater aan de Rembrandtlaan 35 opgesteld. Onderzoek heeft onlangs uitgewezen dat dit ontwerp volledig en realistisch is en past binnen de kaders van het raadsbesluit. Een extern bouwkostenbureau heeft de kostenraming voor het Definitief Ontwerp geactualiseerd op basis van de actuele marktomstandigheden en de verwachte ontwikkelingen. Hieruit blijkt dat het beschikbare krediet te laag is voor de realisatie van het plan. In dit voorstel wordt extra krediet aangevraagd om uitvoering te kunnen geven aan het raadsbesluit van december 2021.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

616937 - Beantwoording schriftelijke vragen van de heer Jonkers over vlaggen en camera's Eemweg

Samenvatting inwoner

De heer Jonkers heeft vragen gesteld over vlaggen en camera's aan de Eemweg. Het college beantwoordt deze vragen met een brief.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

595978 - Aanbesteden Doelgroepenvervoer Utrecht

Samenvatting inwoner

De gemeenten in de provincie Utrecht gaan samen de regiotaxi inkopen. De regiotaxi is bedoeld voor mensen die niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen. Een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten vormt samen met de inkoopstrategie de basis voor de aanbesteding die in 2023 plaats vindt. De aanbesteding leidt ertoe dat mensen in de provincie ook na 2024 gebruik kunnen maken van de regiotaxi.  

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

609081 - Verlenging overeenkomst Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Samenvatting inwoner

De gemeente heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH). De DVO regelt de samenwerking tussen de gemeente en de Stichting voor de uitvoering van de Samenwerkingsagenda om natuur, landschap en erfgoed in het gebied te behouden en te versterken. De bestaande DVO gold voor een jaar tot eind 2022 en moet nu worden verlengd.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

619011 - Plan van Aanpak Buurtbudgetten

Samenvatting inwoner

Het college stelt de raad voor te gaan werken met buurtbudgetten. Hierdoor wordt het voor inwoners makkelijker gemaakt om eigen ideeën voor hun buurt uit te voeren. De gemeente stelt hiervoor geld beschikbaar in de vorm van cheques die huis-aan-huis bezorgd worden. Hierbij is het de bedoeling dat de inwoners het idee zélf gaan uitvoeren, alleen waar nodig met ondersteuning vanuit de gemeente.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

584163 – Subsidie Bemoeizorg 2023

Samenvatting inwoner

Bemoeizorg is het bieden van (ongevraagde) hulp aan cliënten met (vaak) complexe problematiek die zorg mijden. Het college heeft besloten voor 2023 een subsidie toe te kennen aan Leger des Heils, Kwintes en GGZ Centraal voor het leveren van bemoeizorg in Baarn.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

591554 – Huurovereenkomst onderwijslocatie AMV-ers

Samenvatting inwoner

Voor het geven van onderwijs aan de jonge asielzoekers huurt de gemeente de eerste verdieping van het hoofdgebouw op het voormalige marechausseeterrein bij Paleis Soestdijk. Met dit voorstel gaat de gemeente de huurovereenkomst aan met MeyerBergman Erfgoed, eigenaar van de locatie, die hoort bij Landgoed Paleis Soestdijk.

Openbare besluitenlijst 10 januari 2023

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

588221 - Bijdrage aan Manifest Utrechtse gemeenten

Samenvatting inwoner

In maart vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. De Utrechtse gemeenten willen aan de provincie een aantal voor hen belangrijke zaken meegeven. Deze worden gepresenteerd in een 'Manifest van de Utrechtse gemeenten'. Belangrijke onderwerpen voor Baarn zijn onder andere de kwaliteit en beschikbaarheid van openbaar vervoer, verkeersveiligheid duurzaamheid en natuur en recreatie.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

585222 - Uitvoeringsbesluit 5.12 APV (brom)fiets overlast

Samenvatting inwoner

Het college besluit met dit uitvoeringsbesluit dat de hele gemeente aangewezen als locatie waar fietsen, scooters en dergelijke vervoersmiddelen niet langer dan 28 dagen mogen staan. Het nieuwe besluit vervangt het oude besluit van 2019.

Openbare besluitenlijst 27 december 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

559941 – Vaststelling subsidie Armoederegisseur 2021

Samenvatting inwoner

In 2021 heeft Stichting Welzijn Baarn subsidie ontvangen voor de Armoederegisseur. Het college heeft besloten de subsidie voor 2021 definitief vast te stellen op € 75.920.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

571952 – Subsidie 2023 Pit Baarn

Samenvatting inwoner

Welzijnsinstelling Pit Baarn is een advies- en steunpunt er voor inwoners die (tijdelijk) een steuntje in de rug nodig hebben. Hiervoor ontvangt Pit Baarn een subsidie. Het college heeft besloten voor 2023 de subsidie toe te kennen van € 1.707.733. 

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

575979 – Situatie tandartspraktijk in De Furs

Samenvatting inwoner

Stichting Dorpshuis Lage Vuursche heeft aangegeven tot ontbinding van de stichting over te willen gaan. Daarmee zou de gemeente eigenaar worden van het pand. Eén van de ruimtes van de Furs wordt gehuurd door een tandartspraktijk. Vooruitlopend op de voorgenomen ontbinding heeft de stichting het huurcontract met de praktijk opgezegd, per 31 januari 2023. Het college biedt de praktijk extra tijd om een oplossing te zoeken voor het toekomstig onderkomen.

Openbare besluitenlijst 20 december 2022

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

545460 - Voornemen tot Centrale Stemopneming Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2023

Samenvatting inwoner

Op 1 januari 2023 treedt er een wijziging in van de Kieswet. De impact van deze wijziging op de uitvoerbaarheid van het telproces is groot. Daarom wordt er voorgesteld om een centrale stemopneming te organiseren en kwaliteit te blijven waarborgen. 

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

586307 - Afwijken parkeernorm Westerstraat 11

Samenvatting inwoner

Voor het project aan de Westerstraat 11 wordt afgeweken van de parkeernorm door een reductie van 2 parkeerplaatsen (de feitelijke huidige situatie). Ten opzichte van de huidige situatie wordt geen toename in parkeervraag verwacht, maar wel één extra parkeerplek gerealiseerd.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

567103 - Raadsinformatiebrief RMN en Afvalinzameling

Samenvatting inwoner

In een brief wordt de raad geïnformeerd over een aantal onderwerpen rondom RMN en afval, waaronder het verbeterplan van RMN, de jaarrekening 2021 van RMN en de stand van zaken rond de afvalinzameling.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

567332 - Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2023 gemeente Baarn

Samenvatting inwoner

Inwoners die geconfronteerd worden met bijzondere noodzakelijke kosten, die niet voldaan kunnen worden uit andere regelingen, kunnen een beroep doen op de bijzondere bijstand. Het gaat hierbij over kosten in verband met ziekte, een verhuizing of echtscheiding. Voor de gemeente Baarn voert uitvoeringsorganisatie BBS de bijzondere bijstand uit. Aan deze uitvoer liggen beleidsregels ten grondslag. In verband met een aantal ontwikkelingen (bijvoorbeeld hersteloperatie Toeslagenaffaire), is het wenselijk deze beleidsregels aan te passen aan de actualiteit. Daarbij worden de bestaande regels aangescherpt ter verduidelijking van de uitvoering.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

578420 - Vierde tranche Duurzaamheidslening

Samenvatting inwoner

Woningeigenaren in Baarn kunnen tegen aantrekkelijke voorwaarden een Duurzaamheidslening afsluiten. De lening kan worden gebruikt voor verduurzamingsmaatregelen, zoals zonnepanelen, isolatie en duurzame verwarmingsinstallaties. Vanwege het succes van de regeling is er geen budget meer beschikbaar en wordt het college gevraagd een nieuwe tranche beschikbaar te stellen.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

586935 - Wintertuin kwijtschelding huur en energiekosten

Samenvatting inwoner

De huurders van de Wintertuin hebben gevraagd om een kwijtschelding van een deel van de huur en energiekosten. Dit komt neer op een bedrag van € 40.000. Reden voor het verzoek zijn de financiële tegenvallers door Coronamaatregelen en de fors gestegen energiekosten. De gemeente vindt het belangrijk dat het culturele erfgoed De Wintertuin bewaard blijft voor de toekomst. Het behouden van een goede huurder draagt daaraan bij. Daarom zal een deel van de huur en energiekosten niet in rekening gebracht worden. In het voorjaar van 2023 wordt gezamenlijk gezocht naar oplossingen voor een beter toekomstig gebruik.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

587115 - Verlengen aanvraagperiode subsidie Duurzame Initiatieven

Samenvatting inwoner

De gemeente heeft een subsidie voor Duurzame Initiatieven(externe link). De aanvraagperiode voor de meerjarige initiatieven liep tot 1 december jongstleden, maar er zijn geen aanvragen op tijd binnengekomen. Het college is daarom gevraagd om de aanvraagperiode te verlengen tot en met januari 2023.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

533837 - Handboek Vervanging Bouwdossiers

Samenvatting inwoner

De tekeningen uit het bouwarchief van Archief Eemland worden digitaal beschikbaar gesteld, zoals beschreven in het Handboek Vervanging Bouwdossiers. Hierdoor wordt het bouwarchief beter toegankelijk gemaakt.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

559547 - Mandaatbesluit crisissituaties RID Utrecht

Samenvatting inwoner

In een crisissituatie die het gevolg is van cybercriminaliteit is het belangrijk om snel te kunnen beslissen en handelen. Daarom heeft het algemeen bestuur van de Regionale ICT-dienstverlener Utrecht (RID) besloten om de directeur de bevoegdheid te geven dat te kunnen doen. Het college heeft hier mee ingestemd.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

579674 - Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Baarn 2023

Samenvatting inwoner

In het Financieel besluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Baarn 2023 staan de soorten ondersteuning en de daarbij behorende financiële kosten en tegemoetkomingen beschreven. Dit besluit vormt het kader van waaruit de consulenten Wmo en Jeugdhulp hun besluiten nemen en inwoners informeren. Het Financieel besluit voor de specialistische inkoop is in de regio Amersfoort opgesteld. In het voorliggend Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp Baarn 2023 zijn de nieuwe tarieven en beleidswijzigingen opgenomen. Na vaststelling door het college wordt het Financieel besluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Baarn 2023 gepubliceerd op de overheidswebsite www.overheid.nl. Hiermee treedt het Financieel besluit in werking en is het voor inwoners van Baarn toegankelijk.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

579080 - Kadernota 2024 RID Utrecht

Samenvatting inwoner

Omdat de Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) een gemeenschappelijke regeling is, wordt de kadernota 2024 aan de gemeenteraad aangeboden. De raad kan een zienswijze kenbaar maken. Het college stelt de raad voor om een zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

582018 - Subsidie 2023 Samen Veilig Midden Nederland

Samenvatting inwoner

De gemeenten in de provincie Utrecht subsidiëren Samen Veilig Midden Nederland (SVMN). Deze regelt de taken Veilig Thuis (meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) en SAVE (jeugdbescherming en -reclassering). SVMN krijgt een verhoogde subsidie, omdat de wettelijke kosten zijn gestegen en om ervoor te zorgen dat jeugdzorgmedewerkers meer tijd per hulpvraag krijgt.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

572810 – Tarieven 2023 Sportcentrum de Trits

Samenvatting inwoner

De gemeente stemt in met de door Stichting De Trits voorgestelde tarieven voor het zwembad De Trits per 1 januari 2023 en de verhuurtarieven per 1 september 2023. De tarieven worden gemiddeld met 4 procent verhoogd in verband met kostenstijgingen. De tarieven van Zwembad De Trits liggen lager dan die van zwembaden in buurgemeenten.

Openbare besluitenlijst 13 december 2022

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

547796 - (Mandaat) aanwijzen ambtenaar van de burgerlijke stand

Samenvatting inwoner

Twee medewerkers van de afdeling Burgerzaken worden in verband met hun werkzaamheden aangewezen en beëdigd als ambtenaar van de burgerlijke stand.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

567299 - Kadernota Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2024

Samenvatting inwoner

De kadernota van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2024 geeft de financiële koers van de VRU aan voor 2024. In 2023 wordt het nieuwe beleid voor de periode 2024-2027 vastgesteld. De kadernota is daarom uitsluitend gebaseerd op noodzakelijke financiële ontwikkelingen. De raad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

569941 - Dienstverleningsovereenkomst BBS 2023

Samenvatting inwoner

De gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest werken samen in de Uitvoeringsorganisatie BBS. Deze organisatie voert verschillende taken uit voor de gemeenten op de gebieden van onder meer inkomen, participatie, zorg en inburgering. De samenwerking wordt uitgewerkt in een jaarlijkse dienstverleningsovereenkomst. De dienstverleningsovereenkomst voor 2023 is vastgesteld.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

570476 – Toekomstbestendig beheer en onderhoud

Samenvatting inwoner

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in Baarn staat momenteel onder druk. Het ontbreekt aan capaciteit, inzicht in de omvang en kwaliteit van de objecten van de openbare ruimte en een planmatige aanpak. Daarom heeft het college besloten om na afronding van de lopende projecten voorlopig geen nieuwe projecten meer voor te bereiden en uit te voeren, maar eerst de basis op orde te brengen. De bewoners van de buurten waarin projecten zouden gaan plaatsvinden krijgen hierover duidelijke informatie en er wordt hen in gesprekken een luisterend oor geboden.

Naast het bouwen aan een toekomstbestendige beheerorganisatie wordt ingezet op het schoon, heel en veilig houden van Baarn, met focus op het dagelijkse beheer en onderhoud van de openbare ruimte en meldingen. 

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

573207 - Ontwerp Kadernota 2024 RUD Utrecht

Samenvatting inwoner

In de Kadernota 2024 van de RUD Utrecht worden de ontwikkelingen voor de komende jaren beschreven en de uitgangspunten voor de begroting uiteengezet. Het college stelt de raad voor een zienswijze in te dienen bij het ontwerp voor de Kadernota.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

551888 – Verlenging huurovereenkomst Burgemeester Penstraat 6

Samenvatting inwoner

De Eemloge Nr. 36 is huurder van de bovenverdieping van het gemeentelijk pand Burgemeester Penstraat 6 te Baarn. Deze huurovereenkomst wordt voor een jaar verlengd, tot 1 januari 2024.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

551889 – Verlenging huurovereenkomst Hoofdstraat 1A

Samenvatting inwoner

De Historische Kring Baerne huurt de gemeentelijke ruimten aan de Hoofdstraat 1A te Baarn. Deze huurovereenkomst wordt voor twee jaar verlengd, tot 1 januari 2025.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

532587 – Verlenging huurovereenkomst en opstalrechtovereenkomst Bosbadlaan 3

Samenvatting inwoner

De Baarnse Lawn Tennis Club huurt een terrein van de gemeente Baarn aan de Bosbadlaan 3. Voor het clubgebouw heeft de Baarnse Lawn Tennis Club een opstalrecht. De huurovereenkomst en opstalrechtovereenkomst worden voor een periode van vijftien jaar verlengd, tot 1 januari 2038.

Openbare besluitenlijst 6 december 2022

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

560402 - Raadsinformatiebrief Jaarwisseling 2022-2023

Samenvatting inwoner

Het college informeert de gemeenteraad over de vuurwerkmaatregelen rond de komende jaarwisseling in een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

565716 - Raadsinformatiebrief Uitstel inwerkingtreding Omgevingswet

Samenvatting inwoner

De inwerkingtreding van de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging (WKb) zijn door de Rijksoverheid voorlopig uitgesteld tot 1 juli 2023. Met een brief wordt de raad geïnformeerd over gevolgen hiervan voor de gemeente Baarn. 

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

563240 - Situatie dorpshuis De Furs Lage Vuursche

Samenvatting inwoner

Stichting dorpshuis De Furs in Lage Vuursche heeft de gemeente om toestemming gevraagd tot ontbinding van de rechtspersoon en/of aangifte van faillissement. Het college heeft deze gegeven en informeert de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief over de situatie en de inzet van de gemeente.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

564758 - Raadsinformatiebrief Ondersteuning en stimulering vrijwilligerswerk

Samenvatting inwoner

In een raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de inzet van gemeente en Pit Baarn voor stimulering en ondersteuning van vrijwilligerswerk.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

549316 - Afwijken inkoopbeleid voor diverse applicaties

Samenvatting inwoner

Het gebruik van enkele applicaties wordt voortgezet met de huidige partijen, in afwijking van het huidige inkoopbeleid, totdat een aanbesteding mogelijk is. Deze aanbesteding wordt verwacht in 2023 en zal samen met gemeente Soest worden uitgevoerd.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

550535 - Belastingsamenwerking Baarn Eemnes

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn gaat de belastingtaken van de gemeente Eemnes uitvoeren. Hiervoor is een gemeenschappelijke regeling getroffen. De nadere afspraken hierover hebben beide partijen vastgelegd in overeenkomsten.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

533311 – jaarverslag 2021 Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn

Samenvatting inwoner

In haar jaarverslag over 2021 complimenteert de onafhankelijke Adviescommissie Bezwaarschriften de gemeente Baarn. Een kwart van de bezwaarschriften kon de gemeente in goed overleg met de inwoners oplossen. Een advies van de commissie is dat gemeente inwoners zo vroeg mogelijk meeneemt in de besluitvorming.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

565222 – Algemene ledenvergadering VNG op 2 december 2022

Samenvatting inwoner

Op 2 december a.s. vindt de algemene ledenvergadering van de VNG plaats. De vergaderstukken zijn voorbereid en zijn de basis voor de inbreng in de vergadering.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

544727 – Subsidieaanvraag 2023 Bibliotheek Eemland-Baarn

Samenvatting inwoner

Bibliotheek Eemland heeft een subsidie voor 2023 aangevraagd. De bibliotheek heeft een belangrijke maatschappelijke rol wanneer het gaat om het beheersen van digitale (basis)vaardigheden om mee te kunnen komen in de samenleving. Onlangs is het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) toegevoegd aan de bibliotheek, waar mensen terecht kunnen met vragen over de digitale overheid.

Openbare besluitenlijst 29 november 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

514731 – Beslissing op verzoek vergoeden planschade

Samenvatting inwoner

Het college heeft een beslissing genomen over een planschadeverzoek met betrekking tot een woning aan de Prof. Fokkema Andreaelaan. SAOZ heeft een advies uitgebracht in overeenstemming met artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Het college heeft besloten conform het uitgebrachte advies over de waardedaling van de woning.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

515588 – Beslissing op verzoek tegemoetkoming planschade

Samenvatting inwoner

Het college heeft een beslissing genomen over een planschadeverzoek met betrekking tot een woning aan de Nieuw Baarnstraat. SAOZ heeft een advies uitgebracht in overeenstemming met artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Het college heeft conform het uitgebrachte advies van SAOZ besloten over de waardedaling van de woning.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

557135 – Beantwoording schriftelijke vragen CDA toekomst Eembrugge

Samenvatting inwoner

De raadsfractie van het CDA heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de ontwikkeling van de Ocrietlocatie in Eemnes en de gevolgen daarvan voor de inwoners van Eembrugge. De vragen worden beantwoord in een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

557465 – Subsidieaanvraag De Groene Inval 2023

Samenvatting inwoner

De Stichting Natuur- en Milieucentrum De Groene Inval heeft een subsidie aangevraagd bij de gemeente. De stichting leert Baarnse inwoners en scholieren over natuur en milieu. De gemeente kent een subsidiebedrag toe van 96.500 euro.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

504838 – Afboeken oninbare belasting debiteuren 2015-2021

Samenvatting inwoner

Jaarlijks worden de oninbare belastingdebiteuren afgeboekt als gebleken is dat deze op geen enkele manier meer gevorderd kunnen worden.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

540239 - Ontwerp omgevingsvergunning Plataanlaan 57

Samenvatting inwoner

De gemeente heeft een aanvraag ontvangen voor het verbouwen van de Plataanlaan 57-69 naar 23 zelfstandige appartementen voor mensen met een zorgvraag. De gemeenteraad heeft een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De verleende ontwerp omgevingsvergunning en de verklaring van geen bedenkingen worden nu ter inzage gelegd.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

564593 - Prestatieafspraken 2023 Eemland Wonen en Huurdersraad Eemland

Samenvatting inwoner

Gemeentes zijn verplicht prestatieafspraken te maken met woningcorporaties over de opgaven op het gebied van volkshuisvesting. Ook in Baarn worden er prestatieafspraken gemaakt tussen de gemeente Baarn, Eemland Wonen en de Huurdersraad Eemland. Hiermee voldoen we aan de wettelijke regelgeving.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

568587 - Raadsinformatiebrief geheime stukken De Kroon

Samenvatting inwoner

In de raadsvergadering van 23 november jl. is de suggestie gewekt dat er informatie is gelekt naar de pers. In een brief aan de raad legt het college uit dat er geen informatie is gelekt. Ondanks dat het college de zorgvuldigheid in acht heeft genomen, is het proces rondom de geheime stukken over de Kroon echter niet helemaal goed verlopen.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

557433 - Raadsinformatiebrief gasleveringsovereenkomst Gazprom

Samenvatting inwoner

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken voor wat betreft het regionale inkooptraject voor nieuwe gas- en elektriciteitsleveranties door middel van een raadsinformatiebrief. Bij het regionale inkooptraject zijn geen geschikte aanbiedingen ontvangen. Er mag nu worden onderhandeld met 2 geïnteresseerde partijen. Doel is om per 2023 een nieuwe gas- en elektriciteitsleverancier te hebben. Verwachting is wel dat de tarieven zeer fors zullen stijgen.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

565880 - Instemming Bod 3.0 Provinciale Regietafel Migratie en Integratie Provincie Utrecht

Samenvatting inwoner

Onder verantwoordelijkheid van de Provinciale Regietafel (PRT) geven de Utrechtse gemeenten en de provincie in Bod 3.0 aan wat onze bijdrage is aan de landelijke opgaven van asielopvang en huisvesting statushouders. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd door een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

526251 - Wijziging Gemeenschappelijke regeling AVU 2022

Samenvatting inwoner

De AVU verwerkt huishoudelijke afvalstromen voor alle gemeenten in de provincie Utrecht. De gemeenschappelijke regeling AVU moet worden aangepast omdat de Wet gemeenschappelijke regelingen op 1 juli 2022 is gewijzigd. Ook moeten de uittreding van de gemeente Vijfheerenlanden en de invoering van het arbeidscontract voor ambtenaren en bepalingen uit Wet Open Overheid worden opgenomen. Omdat de aanpassing enkel positieve gevolgen voor de gemeente Baarn heeft, wordt ingestemd met de wijziging. Aan de raad wordt voorgesteld geen zienswijzen in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

532699 - Aansluiten LSI Convenant

Samenvatting inwoner

Het Landelijk Samenwerkingsconvenant Interventieteams (LSI). biedt een samenwerkingsproject aan met politie, OM, Belastingdienst, UWV, ISZW, SVB, AVIM, IND en vergelijkbare ketenpartners om fraude te bestrijden. Voor het project wordt een projectplan opgesteld. Vooruitlopend kan er al bij het convenant worden aangesloten. 

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

533178 - Raadsinformatiebrief aanvullend minimabeleid

Samenvatting inwoner

De gemeente heeft een rol in de ondersteuning bij inkomensproblemen. Vanuit de gemeenteraad is aandacht voor gevraagd voor aanvullend minimabeleid. Dit in verband met ontwikkelingen die een nadelige invloed hebben op het vermogen om rond te komen. In een raadsinformatiebrief geeft het college een visie hierop, op de rol van de gemeente en voorgenomen maatregelen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

542089 - Visie op Burgerparticipatie gemeente Baarn

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn wil graag beter samenwerken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Er is daarvoor een Visie op Burgerparticipatie gemaakt met kaders en richtlijnen.

Openbare besluitenlijst 22 november 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

531527 – Vernieuwing Cultuur- en vrijwilligersprijs

Samenvatting inwoner

De jaarlijkse Cultuurprijs Baarn en Vrijwilligersprijs Baarn zijn ingesteld om aandacht te vragen voor het belang van cultuur en vrijwilligerswerk in de plaatselijke samenleving. De prijzen hebben die functie vervult, maar voldoen niet meer aan de wat er oorspronkelijk mee beoogd werd. Voortaan wordt er aandacht gegeven op een manier die beter aansluit bij de huidige tijd. De waardering voor de vrijwillige inzet van inwoners krijgt komende maanden nieuwe vormen. De vernieuwing van de Cultuurprijs zal meegenomen worden in het herijken van het cultuurbeleid in 2023, in samenwerking met de culturele sector.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

533278 – Bestuurlijke reactie subsidie Alltogether festival 2023

Samenvatting inwoner

Het Alltogether festival ontvangt elk jaar subsidie van gemeente Baarn. Voor 2023 is deze subsidie vastgesteld op 5.744 euro. De organisatie heeft een hogere subsidie verzocht. In een brief aan de organisatie van het festival legt het college uit het verzoek te begrijpen, maar geen mogelijkheden te zien om de subsidie te verhogen. Dit in verband met de precedentwerking. Het college stelt voor om op korte termijn in gesprek te gaan over mogelijke alternatieve oplossingen.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

537164 – Beleggen uitvoering wettelijke taak dierenopvang

Samenvatting inwoner

De gemeente heeft de wettelijke plicht zwerf- en afstandsdieren op te vangen. Deze taak werd uitgevoerd door Dierenopvang Crailo en de dierenambulance werd verzorgd door Dierenopvang Eemland. Vanwege de gunstiger ligging wordt dit belegd bij Dierenopvang Eemland te Soest.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

541724 – Subsidie Escherwandelapp In het voetspoor van Escher

Samenvatting inwoner

De Stichting Escher Baarn vraagt de gemeente om een bijdrage voor de ontwikkelingskosten van een app 'In de voetsporen van M.C. Escher' die de gebruiker een route door Baarn laat lopen aan de hand van het levensverhaal van deze kunstenaar. De gemeente verleent een subsidie van maximaal 20.500 euro.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

549552 – Bestuurlijke reactie op rekenkamerrapport Vervolgonderzoek subsidieverstrekking.

Samenvatting inwoner

De rekenkamercommissie Baarn heeft het college haar rapport 'Vervolgonderzoek subsidieverstrekking. Het kan beter én eenvoudiger' toegestuurd. Het college geeft met bijgesloten brief een bestuurlijke reactie op dit rapport.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

552218 - Eenmalige uitkering aan het gemeentepersoneel 2022

Samenvatting inwoner

Naar aanleiding van de onderhandelingen over een cao voor gemeentepersoneel is er overeenstemming tussen vakbonden en VNG over een gebaar in de vorm van een eenmalige uitkering aan gemeentelijke werknemers in deze moeilijke tijden. Dit wordt via een ledenraadpleging aan de gemeenten voorgelegd.

Openbare besluiten 15 november 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

523277 - Ontwerpbestemmingsplan Drakenburgerweg 73

Samenvatting inwoner

De gemeenteraad heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het realiseren van een vrijstaande woning op een af te splitsen deel van het perceel Drakenburgerweg 73. Als vervolg op dit besluit is een ontwerpbestemmingsplan voorbereid dat ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan zal na de terinzagelegging (eventueel gewijzigd) worden voorgelegd aan de raad.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

550107 - Raadsinformatiebrief onderzoeken DO De Kroon en stand van zaken aanbesteding

Samenvatting inwoner

De onderzoeken naar het Definitief Ontwerp van De Kroon en de selectiefase van de aanbestedingsprocedure zijn uitgevoerd. De raad wordt hierover geïnformeerd. Een deel van de onderzoeken is openbaar, op een deel is geheimhouding opgelegd.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

523778 - Raadsinformatiebrief Overzicht energiebesparende maatregelen in Baarn

Samenvatting inwoner

Met een raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen en maatregelen die in de gemeente Baarn worden genomen om de hoge energiekosten te drukken.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

531530 - Bestuurlijke reactie RKC onderzoek inburgering en integratie

Samenvatting inwoner

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar inburgering en integratie in Baarn. Hierover is een rapport uitgebracht met conclusies en aanbevelingen. In een bestuurlijke reactie op het rapport reageert het college op dit rapport.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

531828 - Afwijkende subsidie afkoppelen Julianalaan 4

Samenvatting inwoner

De gemeente heeft sinds 2018 een subsidieregeling voor afkoppelen van regenwater. Per perceel kan maximaal 5000 euro subsidie worden verstrekt. Het college kan hiervan afwijken als daarmee een knelpunt in de waterhuishouding wordt opgelost. Voor het perceel Julianalaan 4 is besloten van het maximum subsidiebedrag af te wijken om een plek met regelmatige regenwateroverlast aan te pakken. Voor toekomstige aanvragen van dit type krijgt de teammanager Beheer Ruimte en Omgeving het mandaat om te beslissen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

541823 - Controleprotocol 2022

Samenvatting inwoner

De raad wordt gevraagd het controleprotocol voor de Jaarrekening 2022 vast te stellen. Aan de hand van het controleprotocol wordt het boekjaar 2022 gecontroleerd door de accountant. 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

550503 - Vaststellen belastingverordeningen 2023

Samenvatting inwoner

De raad moet de belastingverordeningen voor belastingjaar 2023 vaststellen, zodat de aanslagen gemeentelijke belastingen 2023 kunnen worden opgelegd.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

513872 – Huurprijs Sportcomplex De Trits

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn heeft met de Stichting De Trits, huurder van het gemeentelijk Sportcomplex De Trits aan de Goeman Borgesiuslaan 2 en 2A nieuwe afspraken gemaakt over de huurprijzen. Voor de fitnessruimten en de brasserie in het sportcomplex gaat de stichting een marktconforme huurprijs betalen. De huuraanpassing wordt stapsgewijs ingevoerd over de jaren 2023 en 2024.

Openbare besluitenlijst 8 november 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

485429 - Zoneringsplan Centrum Baarn

Samenvatting inwoner

In opdracht van de gemeenteraad hebben de Coöperatieve Vereniging Centrumondernemers Baarn en de Vereniging van Vastgoedeigenaren Centrum Baarn (VVvCB) verenigd als de 'Gouden Driehoek' een scenario voor het ‘levendig centrum’ uitgewerkt. Het scenario omvat een zoneringsplan voor het centrum en het indikken van het winkelgebied. Van de vier modellen voor zonering heeft het Multifunctioneel (Mixed Use) zoneringsmodel de voorkeur voor een ‘levendig centrum’. Het college stelt de raad voor om het zoneringsplan met voorkeursvariant vast te stellen.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

530702 - Anterieure overeenkomst en parkeernorm Hoogwolde

Samenvatting inwoner

Een initiatiefnemer wil bestaande kantoorpanden aan de Gerrit van der Veenlaan 4 omvormen naar woningen. Voor dit bouwplan moeten de kosten voor de gemeente duidelijk worden gemaakt in een anterieure overeenkomst. Daarnaast bevat de overeenkomst afspraken over het woningbouwprogramma en aansluiting van het project op de nutsvoorzieningen en de openbare ruimte. Verder wordt de parkeernorm 10 procent lager vanwege de unieke locatie nabij het station, het aandeel kleinere appartementen en bijbehorende doelgroep en de mogelijkheden tot vergroening.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

542879 - Communicatienota 2022-2026

Samenvatting inwoner

Om de vier jaar bekijkt de gemeente de communicatie. De maatschappij verandert, de techniek verandert en het communicatievak ontwikkelt zich. Ook sluit het aan bij Baarnse ontwikkelingen vanuit de gemeente. Deze communicatienota geeft aan wat deze ontwikkelingen betekenen voor de communicatie voor Baarn.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

519490 - Vernieuwde ’Convenant Routebureau in de provincie Utrecht’ en dienstverleningsovereenkomst Routebureau Utrecht

Samenvatting inwoner

Het Routebureau, in 2018 opgericht door alle Utrechtse gemeenten, is organisatorisch ondergebracht bij Recreatie Midden-Nederland. Deze wordt eind 2022 opgeheven. Besloten is daarom het Routebureau per 2023 onder te brengen bij de provincie Utrecht. Daartoe moet een vernieuwd ‘Convenant Routebureau in de provincie Utrecht’ ondertekend.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

514202 – Reactie op zienswijze ontwerpvergunning Asfaltproductie De Eem (gem. Eemnes)

Samenvatting inwoner

Enkele inwoners hebben de gemeenteraad laten weten dat zij een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpmilieuvergunning voor Asfaltproductie De Eem. De gemeente Eemnes heeft de vergunning definitief verleend. Indieners van de zienswijzen zijn hierover door de gemeente Eemnes geïnformeerd. De gemeente Baarn zal de situatie rond dit bedrijf blijven bespreken in de contacten met de gemeente Eemnes.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke
Wethouder De Vries

Zaak

522321 – Inkooptarieven zorg in natura 2023

Samenvatting inwoner

Ieder jaar nemen de colleges van de gemeenten in de regio Amersfoort een besluit over de regionale inkooptarieven. Het Regionaal Inkoop- en Subsidiebureau regio Amersfoort realiseert de contracten / subsidies voor 2023 en zal deze namens de regio monitoren.

Openbare besluitenlijst 1 november 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

530868 - Beantwoording schriftelijke vragen CDA stagnatie woningbouw

Samenvatting inwoner

De raadsfractie van het CDA heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de stagnatie van woningbouwprojecten in Baarn. De vragen worden beantwoord in een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

531430 - Intentieovereenkomst Samenwerken onder de Omgevingswet

Samenvatting inwoner

De nieuw in te voeren Omgevingswet vraagt om een goede samenwerking tussen medeoverheden in de regio. Zo kunnen zij vergunningaanvragen van initiatiefnemers samenhangend en tijdig behandelen. Hiervoor zijn regionaal samenwerkingsafspraken gemaakt en vastgelegd in een overeenkomst. Het college stemt in met de gemaakte afspraken.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

517572 - Voortgang energieregio Amersfoort

Samenvatting inwoner

De provincie heeft alle gemeenten in de energieregio’s opgeroepen om een keuze te maken in locaties voor de opwekking van windenergie. Met een raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad over de actuele ontwikkelingen in de energieregio Amersfoort op de hoogte gesteld.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

522288 - Stand van zaken invoeren Wet inburgering 2021

Samenvatting inwoner

Het college van B&W informeert de gemeenteraad over de invoering van de nieuwe Wet Inburgering 2021 en de huisvesting van asielstatushouders in Baarn door middel van een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

524069 - Septembercirculaire 2022

Samenvatting inwoner

De gemeente ontvangt van de Rijksoverheid geld voor allerlei gemeentelijke taken. Driemaal per jaar geeft de Rijksoverheid een bericht aan de gemeente over de hoogte van het bedrag dat de gemeente ontvangt. De begroting van de gemeente wordt hierop aangepast en de raad wordt voorgesteld de wijziging vast te stellen.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

485366 – Subsidie 2023 De Speeldoos

Samenvatting inwoner

Theater de Speeldoos krijgt in 2023 subsidie van de gemeente voor onder meer het beheer en de exploitatie van het theater en voor culturele activiteiten zoals de Theater4Daagse en avond van de Baarnse geschiedenis.

Openbare besluitenlijst 25 oktober 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

514598 - Beantwoording schriftelijke vragen over herziening beleid t.a.v. plaatsen van zonnepanelen op monumenten en in het beschermd dorpsgezicht

Samenvatting inwoner

De raadsfractie van GroenLinks heeft aan het college schriftelijke vragen gesteld over het beleid rond de plaatsing van zonnepanelen op monumenten en in het beschermd dorpsgezicht. Het college beantwoordt de vragen in een brief.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

503756 – Randvoorwaarden en Uitgangspunten Herontwikkeling Meanderlocatie

Samenvatting inwoner

Gemeente Baarn (als eigenaar van de grond) en Meander MC (als eigenaar van de gebouwen) hebben afgelopen jaar onderzocht welke functies wenselijk zouden zijn voor de Meanderlocatie. Daarbij zijn meerdere belanghebbenden, zoals omwonenden, ondernemers, zorgverleners, belangengroepen en marktpartijen, gevraagd naar hun ideeën over de locatie. De gewenste nieuwe functies op deze locatie zijn beschreven in de Ontwerp Nota van randvoorwaarden en uitgangspunten Meanderlocatie. Deze wordt voor inspraak ter visie gelegd waarna er gedurende vier weken door belanghebbenden zienswijzes kunnen worden ingediend.

Openbare besluitenlijst 18 oktober 2022

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

490149 - Raadsinformatiebrief Veiligheidsbeeld en verward gedrag

Samenvatting inwoner

Het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) rapporteert tweemaal per jaar over het Veiligheidsbeeld van gemeenten in Midden-Nederland. In de eerste zes maanden van 2022 is het aantal geregistreerde misdrijven in Baarn met 9% gedaald ten opzichte van 2021. Verder is er een opvallende stijging van het aantal meldingen van verwarde personen. In een raadsinformatiebrief wordt de raad ingelicht over het Veiligheidsbeeld en over de meldingen over verwarde personen.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

504533 - Raadsinformatiebrief Resultaten ondermijning 1e, 2e en 3e kwartaal 2022

Samenvatting inwoner

De aanpak van ondermijning heeft een hoge prioriteit in het Integraal Veiligheidsplan. In een raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de resultaten van de aanpak in de eerste drie kwartalen van van 2022. 

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

513971 - Vaststellingsovereenkomst DAV Baarn BV

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn heeft met DAV Baarn B.V. (DAV) overeenstemming bereikt in het geschil over een schadeclaim. In september heeft de gemeenteraad ingestemd en toestemming verleend om deze vaststellingsovereenkomst tot stand te brengen en deze te laten ondertekenen.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

512095 - Beantwoording schriftelijke vragen Partij van de Arbeid over Europese wet voor eerlijke minimumlonen

Samenvatting inwoner

De fractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld over de nieuwe Europese wet voor eerlijke minimumlonen. De vragen worden beantwoord in een raadsinformatiebrief.

Openbare besluitenlijst 11 oktober 2022

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

486560 - Ontwerp- wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht

Samenvatting inwoner

Vanwege wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Utrecht aangepast. De gemeenteraden kunnen zienswijzen kenbaar maken over de aanpassing.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

503449 - Principebesluit Eemnesserweg 99(a)

Samenvatting inwoner

Op het perceel van Eemnesserweg 99 en 99a bevindt zich een complex van koetshuis en knoperij. Initiatiefnemers wensen het complex te ontwikkelen ten behoeve van drie zelfstandige woningen. Dit initiatief is in strijd met het momenteel geldende bestemmingsplan ‘Wilhelminapark’. Het college stemt in principe in met deze ontwikkeling.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

503675 - Benoeming burgerlid commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn heeft een commissie Ruimtelijke Kwaliteit die gemeenteraad en het college van B&W adviseert over omgevingsvergunningen. De taak wordt ingevuld door MooiSticht. De benoeming van burgerleden in de commissie is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Aan de raad wordt voorgesteld om een nieuw burgerlid in de commissie te benoemen.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

503807 - Principeverzoek Oude Utrechtseweg 4A - Paaskerk

Samenvatting inwoner

De eigenaar van het perceel Oude Utrechtseweg 4A (Paaskerk) heeft een principeverzoek ingediend voor het realiseren van drie woningen op een af te splitsen deel van het perceel. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd hier in principe mee in te stemmen.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

503748 - Aanvullende warmtekaders gemeente Baarn

Samenvatting inwoner

Het is belangrijk dat inwoners duidelijkheid hebben over plannen om woningen en andere gebouwen duurzaam te verwarmen en van het aardgas af te halen. Aan de gemeenteraad wordt daarom gevraagd om aanvullende kaders vast te stellen over hoe deze zogeheten ‘warmtetransitie’ in de gemeente Baarn vorm kan krijgen. Zoals dat deze voor iedereen betaalbaar is, dat iedereen mee kan doen, dat de warmtetransitie gezamenlijk wordt vormgegeven en dat er ook ruimte is voor maatwerk. Als de gemeenteraad het stuk heeft vastgesteld is het voor iedere buurt in onze gemeente duidelijk wanneer de wijk van het aardgas af gaat en welke warmteoplossing inwoners kunnen verwachten. Zo weten inwoners of het in hun buurt logischer is om zelf te investeren in bijvoorbeeld een warmtepomp óf dat ze beter kunnen wachten omdat bij hen in de straat waarschijnlijk een warmtenet aangelegd wordt.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

503939 - Begrotingswijziging 2022-1 GGD regio Utrecht

Samenvatting inwoner

GGD Regio Utrecht (GGDrU) is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten op het gebied van gezondheid. Omdat de GGD Regio Utrecht een gemeenschappelijke regeling is, worden begrotingswijzigingen voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college adviseert de raad om geen zienswijze in te dienen en het Dagelijks Bestuur van de GGDrU hiervan op de hoogte te stellen.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

510176 - Eerste ontwerpbestuursrapportage 2022 RUD Utrecht

Samenvatting inwoner

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de tweede Begrotingswijziging 2022 van de RUD Utrecht, zoals opgenomen in de eerste Ontwerp-bestuursrapportage 2022.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

510209 - Eerste ontwerpbegrotingswijziging 2023 RUD Utrecht

Samenvatting inwoner

De gemeenteraad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op het voorstel tot wijziging van de begroting 2023 van de RUD Utrecht.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

504104 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie De heer Jonkers inzake bomenkap landgoed Paleis Soestdijk

Samenvatting inwoner

De fractie De heer Jonkers heeft vragen gesteld over bomenkap op landgoed Paleis Soestdijk. Het college beantwoordt de vragen door middel van een brief aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

500310 - Rioolrenovatie Van Speijklaan

Samenvatting inwoner

De riolering in de Van Speijklaan moet met spoed gerenoveerd worden. Er is sprake van ernstige verzakkingen en lekkages. Specialisten adviseren een inwendige renovatie. De raad wordt geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

496514 - Tweede Tussenrapportage 2022

Samenvatting inwoner

De gemeenteraad krijgt regelmatig financiële rapportages over de voortgang van de jaarlijkse begroting. Deze tussenrapportage gaat over de eerste 8 maanden van 2022.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

461968 – Beslissing op bezwaar De Groene Inval

Samenvatting inwoner

Stichting natuur- en milieueducatiecentrum De Groene Inval heeft bezwaar gemaakt tegen de vaststelling van de subsidie 2020. De bezwaarschriftencommissie adviseert het college om de bezwaren ontvankelijk en ongegrond te verklaren.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

487571 – Wijzigen zwemlesregeling voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen

Samenvatting inwoner

De gemeente en Stichting De Trits werken samen om gratis zwemlessen aan te bieden voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Deze regeling bestaat al sinds 2017 en wordt goed gebruikt. Door een aanpassing van de regeling kan De Trits de sponsoring van deze zwemlessen voortzetten ondanks dat kosten ervan stijgen. De gemeente verhoogt hiervoor de bijdrage uit het Declaratiefonds. De gemeente vindt de zwemveiligheid van alle Baarnse kinderen namelijk erg belangrijk.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

503843 – Borgstelling voor lening Baarnse Watersport Vereniging "De Eem"

Samenvatting inwoner

De gemeente staat borg voor de helft van een lening van €180.000 van de Baarnse Watersport Vereniging De Eem (BWV De Eem) voor de vervanging van een roeivlot, aanpassing van het parkeerterrein en de installatie van buitenverlichting. De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) staat borg voor de andere helft van de lening. SWS oordeelt positief over de financiële positie van de vereniging.

Openbare besluitenlijst 4 oktober 2022

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

472457 - Mandaat juridische zaken Woo-besluiten

Samenvatting inwoner

Op 1 mei is de Wet Open Overheid (Woo) in werking getreden. Om Woo-verzoeken tijdig en goed te behandelen is het nuttig als de juridische adviseurs van de gemeente mandaat hebben om een Woo-besluit te nemen. Zij hebben daarvoor ook de expertise .

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

487440 - 4e wijziging APV (regulier)

Samenvatting inwoner

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) moet eens in de zoveel tijd aangepast worden. Bij deze wijziging wordt het mogelijk gemaakt om in slijterijen proeverijen te houden, wordt een artikel over parkeren geschrapt omdat dit in strijd is met andere regelgeving, wordt de 3 dagen-regeling voor het parkeren van kampeermiddelen verduidelijkt en worden verder enkele kleine aanpassingen gedaan.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

496284 - 5e wijziging APV (nav de Omgevingswet)

Samenvatting inwoner

Ter voorbereiding op de voorgenomen invoering van de Omgevingswet op 1 januari a.s. wordt de Algemene Plaatselijke Verordening Baarn 2019 aangepast.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

503379 - Week van de Veiligheid

Samenvatting inwoner

Tijdens de Week van de Veiligheid (10 t/m 16 oktober a.s.) wordt aandacht besteed aan het voorkomen van criminaliteit. Thema is dit jaar digitale criminaliteit. Via een persbericht informeert het college over de activiteiten die onze gemeente in deze week onderneemt.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

496286 - Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2023

Samenvatting inwoner

Het college wijst Koningsdag (27 april 2023) en Bevrijdingsdag (5 mei 2023) aan als dagen voor het houden van collectieve festiviteiten in 2023. Op deze dagen mogen bij horecabedrijven in Baarn festiviteiten plaatsvinden zonder dat de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing zijn. 

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

495859 - Economische Uitvoeringsagenda 2022 - 2025

Samenvatting inwoner

De gemeente werkt samen met het Platform Ondernemend Baarn (POB). Binnen het POB zijn alle ondernemersnetwerken in Baarn vertegenwoordigd. In de nieuwe Economische Uitvoeringsagenda staat wat gemeente en POB samen doen om het ondernemersklimaat verder te verbeteren.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

496482 - Raadsinformatiebrief Besluit zendmachtiging

Samenvatting inwoner

Het Commissariaat van de Media heeft onlangs de nieuwe machtigingen bepaald voor de lokale media in onze regio. De gemeente Baarn had de voorkeur om samen met Amersfoort, Leusden, Bunschoten en Soest de zender Eemland 1 in te richten. Dit verzorgingsgebied zal echter beperkt worden tot de drie gemeenten Bunschoten, Soest en Baarn. Naar verwachting start de nieuwe indeling van de lokale zenders begin 2023.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

493577 - Verlenging gemeentelijk water- en rioleringsplan

Samenvatting inwoner

Het huidige Rioleringsplan van de gemeente Baarn loopt in 2022 af. Het college stelt de gemeenteraad voor om het huidige plan met twee jaar te verlengen. Dat biedt een aantal voordelen. Zo kan in het nieuwe Rioleringsplan straks de nieuwe Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie worden opgenomen. Ook kan het nieuwe Rioleringsplan afgestemd worden op de nog op te stellen Omgevingsvisie. Ten slotte kunnen op die manier nog een aantal maatregelen uit het huidige plan worden afgerond.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

494570 - Ondertekening regionaal bod Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

Samenvatting inwoner

Via de Impulsregeling Klimaatadaptatie kunnen gemeenten een bijdrage van het Rijk krijgen voor klimaatadaptatiemaatregelen in de periode 2021-2027. Het aanvragen daarvan wordt regionaal gecoördineerd. Om de subsidie aan te vragen stemt het college in met het maatregelenpakket voor dit jaar en machtigt de wethouder om namens de gemeente in te stemmen met het maatregelenpakket voor 2023. Er komt voor de gemeente Baarn geld beschikbaar om in 2023 projecten in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

497207 - Toepassing hardheidsclausule bij opvang vluchtelingen

Samenvatting inwoner

Particulieren die vluchtelingen uit de Oekraïne opvangen kunnen te maken hebben met hogere gemeentelijke lasten in verband met die opvang. Denk aan een hogere afvalstoffenheffing omdat er meer personen in een huis wonen dan voorheen. Het beleid vanuit het Rijk is dat het opvangen van Oekraïense vluchtelingen geen invloed zou moeten hebben op uitkeringen en gemeentelijke belastingen. Het college geeft hier uitvoering aan met behulp van de hardheidsclausule op grond waarvan de belastingaanslag voor deze groep kan worden verminderd of vernietigd voor wat betreft de extra lasten.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

502620 - Uitbreiding opvang met 18 minderjarige asielzoekers COA Soestdijk

Samenvatting inwoner

Gelet op de huidige situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft het COA aan de gemeente gevraagd om de tijdelijke opvang van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen uit te breiden met 18 extra personen. Hiermee helpt de gemeente de landelijke problematiek rondom de opvang van minderjarige vluchtelingen tegen te gaan.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

509781 - Raadsinformatiebrief Collegeagenda en voortgang participatietraject

Samenvatting inwoner

De gemeenteraad wordt met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de collegeagenda en de voortgang van het participatietraject met inwoners dat in september en oktober loopt. Doel van deze participatie is het ophalen van inspiratie voor het uitvoeren van het coalitieakkoord.

Openbare besluitenlijst 27 september 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

489650 - Voortgang verkeerscirculatieplan centrum Baarn

Samenvatting inwoner

Er wordt opdracht gegeven voor een onderzoek naar het verbeteren van de verkeerscirculatie in het centrum van Baarn, met bijzondere aandacht voor het betrekken van de omgeving. De gemeenteraad wordt in een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de voortgang van het plan van aanpak voor dit onderzoek.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

495194 - Continueren gegevensuitwisseling Belastingdienst

Samenvatting inwoner

Flanderijn Invordering B.V. vordert namens de gemeente Baarn de gemeentelijke belastingen. Hiervoor hebben zij gegevens nodig van de Belastingdienst. Voor de digitale gegevensuitwisseling met de Belastingdienst moet de gemeente een akkoordverklaring ondertekenen.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaaknummer

495986

Onderwerp

Opdracht Stip aan de Horizon

Beslispunten

 1. De inzet van de externe projectleider “Stip aan de Horizon” verlengen.
 2. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.

Samenvatting voor de inwoner

Gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest werken samen in de gemeenschappelijke regeling BBS. In maart is opdracht gegeven voor een advies over een passende inrichting van BBS en versterking van de samenwerking. Deze opdracht wordt nu verlengd tot 1 april 2023. De raad ontvangt hierover een raadsinformatiebrief. 

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

490541 – Beantwoording brief over verkeersinrichting Eemweg

Samenvatting inwoner

Een inwoner heeft zorgen geuit in een brief aan de gemeenteraad over de verkeersinrichting van de Eemweg. Deze brief wordt beantwoord door het college. De gemeente gaat voor het einde van het jaar de inrichting evalueren met een expertteam en zal hierover communiceren.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

490579 – Beantwoording brief parkeer- en verkeersproblemen Ericastraat

Samenvatting inwoner

Een inwoner heeft zorgen geuit over de parkeer- en verkeersproblemen in de Ericastraat en de gehele wijk. De gemeente beantwoordt de brief.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

490581 – Beantwoording brief fietspad Hilversum - Soest

Samenvatting inwoner

De contactcommissie Lage Vuursche vraagt in een brief aandacht voor het alsnog aanleggen van het fietspad Hilversum - Soest en spreekt de wens uit voor een aftakking/aansluiting naar Lage Vuursche. De gemeente beantwoordt deze brief. De wensen worden meegenomen bij de afwegingen in de op te stellen Omgevingsvisie.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

457974 – Huurovereenkomst voor noodopvang in Santvoorde

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn vangt tijdelijk Oekrainse vluchtelingen op in woonzorgcentrum Santvoorde. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de eigenaar van Santvoorde, over de tijdelijke huur van ruimten in het woonzorgcentrum.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

413653 – Plan inzet NPO-gelden KOV-PO-VO-Gemeente Baarn

Samenvatting inwoner

De schoolbesturen en de gemeente hebben van het Rijk geld ontvangen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Dit is bedoeld voor het aanpakken van leer- en ontwikkelingsvertragingen door de coronapandemie. Voor de inzet van het geld is een projectplan gemaakt dat aansluit bij het bestaande onderwijsachterstandenbeleid.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

485791 – Subsidie 2023 Vluchtelingenwerk voor het begeleiden van inburgeraars

Samenvatting inwoner

De gemeente is verantwoordelijk voor de inburgering van asielstatushouders en ontvangt daarvoor middelen van het Rijk. De gemeente kent daarvan € 23.492 basissubsidie toe aan Vluchtelingenwerk voor het begeleiden van inburgeraars. De gemeente Baarn trekt daarbij samen op met de buurgemeenten Bunschoten en Soest.

Openbare besluitenlijst 20 september 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

479948 - Maatwerk toepassen bij de kostendelersnorm

Samenvatting inwoner

De regering is van plan om vanaf 1 januari 2023 de kostendelersnorm niet meer toe te passen voor jongeren onder de 27 jaar. Vooruitlopend op deze wetswijziging willen de samenwerkende BBS-gemeenten de kostendelersnorm voor bijstandsgerechtigden met inwonende jongeren in de leeftijd van 21 tot 27 jongeren niet meer toepassen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

457777 - Verlengen subsidie onderwijsassistent De Uitkijck

Samenvatting inwoner

De directie van Basisschool De Uitkijck heeft subsidie aangevraagd voor verlenging van de inzet van een onderwijsassistent in het schooljaar 2022-2023 ter ondersteuning van leerlingen met taal- en ontwikkelingsachterstand. Het advies is om de aanvraag te honoreren voor meerdere jaren zoals besproken is met de school, tot en met schooljaar 2025- 2026. Met STEV is een structurele inzet van een onderwijsassistent op basis van cofinanciering afgesproken. Daarbij neemt de subsidie van de gemeente af en de bijdrage van STEV toe.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

485363 – Subsidie 2023 RTV Baarn

Samenvatting inwoner

RTV Baarn is de lokale omroep van Baarn, Eembrugge en Lage Vuursche. Voor 2023 wordt een subsidie verleend van 36.678 euro. Omdat RTV Baarn in 2022 fuseert met een aantal lokale omroepen naar streekomroep Eemland 1, worden 2022 en 2023 beschouwd als overgangsjaren.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

484310 - Gebruiksovereenkomst Meander - gemeente Baarn tijdelijke huisvesting ontheemden

Samenvatting inwoner

De gemeente gaat een overeenkomst aan met Meander Medisch Centrum voor de tijdelijke plaatsing van maximaal 6 woonunits en 1 dagverblijf op het parkeerterrein bij Meander Medisch Centrum locatie Baarn. Deze zijn bedoeld voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Openbare besluitenlijst 13 september 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

484770 - Verweerschrift Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

Samenvatting inwoner

In een verweerschrift reageert de gemeente op ingediende beroepsgronden die bij de Raad van State zijn ingediend tegen het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Nadat een onafhankelijk adviseur, die door de Raad van State is ingeschakeld, advies heeft uitgebracht volgt een hoorzitting. Enkele weken later doet de Raad van State uitspraak. In een raadsinformatiebrief informeert het college de raad hierover.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

479758 - Beleidsregel eenmalige energietoeslag september 2022

Samenvatting inwoner

Het college stelt een beleidsregel vast voor de eenmalige Energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen. Deze is ingesteld door de Rijksoverheid en wordt uitgevoerd door gemeenten. Ook de gemeente Baarn voert deze regeling uit om inwoners met een laag inkomen tegemoet te komen bij de stijgende energiekosten. De gemeenteraad wordt per brief over de uitvoering geïnformeerd.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

441043 - Overgang meerderjarigheid AMV's

Samenvatting inwoner

Nationale ombudsman en Kinderombudsman roepen op om alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de overgang naar meerderjarigheid meer en beter te ondersteunen. De gemeente heeft samen met regiogemeenten aandacht voor dit vraagstuk. De raad wordt hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

485558 - Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2023-2025

Samenvatting inwoner

Elk jaar vraagt het college van B&W aan de gemeenteraad om de begroting vast te stellen. Het vaststellen van de begroting 2023 door de gemeenteraad geeft het college toestemming en het benodigde budget om het beleid in de begroting uit te voeren.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

474371 – Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet St. Aloysius

Samenvatting inwoner

De gemeente keert een voorbereidingskrediet uit voor de renovatie van het schoolgebouw van basisschool St. Aloysius aan schoolbestuur Het Sticht. Hiermee kan Het Sticht een uitgewerkt renovatieplan opstellen.

Openbare besluitenlijst 6 september 2022

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

468596 - Ontwerp-regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht

Samenvatting inwoner

Het risicoprofiel van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is van belang voor het maken van een nieuw beleidsplan van de VRU voor de periode 2024-2027. Aan de gemeenteraden wordt gevraagd om het regionaal risicoprofiel te beoordelen en wensen kenbaar te maken over het beleidsplan.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

477154 - Zienswijze fusie woningcorporatie Eemland Wonen en Woningstichting Leusden

Samenvatting inwoner

Woningcorporatie Eemland Wonen en Woningstichting Leusden hebben aangekondigd te willen fuseren. Het college stelt de raad voor om een zienswijze in te dienen op de voorgenomen fusie, waarbij een aantal aanbevelingen worden meegegeven.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

479426 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD inzake flitspalen van 21 juni 2022

Samenvatting inwoner

De fractie van de VVD heeft vragen gesteld over flitspalen in de gemeente Baarn. Het college beantwoordt de vragen door middel van een brief aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

478958 - Didam-arrest grondruil Staatsbosbeheer - MeyerBergman Erfgoed Groep

Samenvatting inwoner

Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk in de gemeenteraad, in februari 2022, zijn door een van de raadsfracties technische vragen gesteld over de grondruil van Staatsbosbeheer en de MeyerBergman Erfgoed Groep. Een van de vragen was, of de grondruil door Staatsbosbeheer formeel bekend gemaakt was. De informatie van het college was toentertijd, dat dat niet het geval was. Onlangs bleek, dat Staatsbosbeheer de grondruil alsnog bekend had gemaakt. Omdat dit nieuwe informatie is, wil het college de gemeenteraad hierover informeren.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

437213 - Afboeken oninbare algemene debiteuren 2021

Samenvatting inwoner

Het college gaat akkoord met het oninbaar verklaren van debiteuren waarbij het niet is gelukt de vordering te innen. Deze vorderingen worden afgeboekt.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

480345 - Beantwoording schriftelijke vragen VVD inzake bruggen Cantonspark van 25 juli 2022

Samenvatting inwoner

De fractie van de VVD heeft vragen gesteld over de bruggen van het Cantonspark.

Het college beantwoordt de vragen door middel van een brief aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

480905 - Beantwoording schriftelijke vragen CU over noodopvang asielzoekers

Samenvatting inwoner

De fractie van de ChristenUnie heeft vragen gesteld over noodopvang asielzoekers. Het college beantwoordt de vragen door middel van een brief aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

439556 – Vaststelling cultuursubsidie 2021 Theater de Speeldoos

Samenvatting inwoner

Theater De Speeldoos ontvangt subsidie voor theater- en andere cultureel-maatschappelijke activiteiten. De subsidie voor 2021 is vastgesteld op 448.083 euro. Omdat het theater in 2021 deels gesloten moest blijven vanwege coronamaatregelen, heeft het theater ook daarvoor financiële compensatie ontvangen.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

439589 – Vaststelling cultuursubsidie 2021 Bibliotheek Baarn

Samenvatting inwoner

De Stichting Bibliotheken Eemland verzorgt het bibliotheekwerk voor de gemeenten in de regio, waaronder Baarn. De subsidie voor 2021 is vastgesteld op 438.546 euro. Bibliotheek Eemland heeft in 2021 geen gebruik hoeven maken van steunmaatregelen in 2021.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

455629 – Subsidie 2023 Kunst Centraal

Samenvatting inwoner

Kunst Centraal verzorgt de cultuureducatie binnen het primair onderwijs van Baarn. Zij ontvangen hiervoor in 2023 subsidie van de gemeente van 20.286 euro voor het Cultuurprogramma en het Kunstmenu om kinderen kennis te laten maken met het diverse culturele aanbod in Baarn.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

455630 – Subsidie 2023 Crescendo

Samenvatting inwoner

Muziekvereniging Crescendo verzorgt individueel muziekonderwijs voor blaas- en slagwerkinstrumenten in Baarn en organiseert diverse activiteiten voor jeugdleden. Voor 2023 wordt een subsidie verleend van 20.326 euro.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

427148 – Ontzorging verduurzaming vastgoed

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn wil zich bij de uitvoering van de verduurzaming van aantal panden bij laten staan door de provincie Utrecht. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

448471 – Structurele subsidie Klompenpad

Samenvatting inwoner

Het Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) krijgt een structurele subsidie voor onderhoud van het Klompenpad Netelenburchpad. 

Openbare besluitenlijst 30 augustus 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

471833 - Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota Cao 2023

Samenvatting inwoner

De Cao gemeenten loopt af per 1 januari 2023. Met de ledenraadpleging vraagt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) naar de meningen van de gemeenten met betrekking tot de inzet van de VNG voor de onderhandelingen over een volgende cao voor gemeenteambtenaren. 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

472762 - Plan van Aanpak Participatietraject Coalitieakkoord 2022-2026

Samenvatting inwoner

Het college vindt het belangrijk om samen met inwoners (nader) invulling te geven aan de doelen uit het coalitieakkoord. Ook wil het college de kennis en kracht van de inwoners, ondernemers en organisaties benutten in het realiseren van de doelen uit het coalitieakkoord.

Het college heeft een plan van aanpak vastgesteld voor een eerste participatietraject in september-oktober.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

420684 – Vaststelling Subsidie 2021 Welzijn Baarn

Samenvatting inwoner

In 2021 heeft Stichting Welzijn Baarn subsidie ontvangen voor het uitvoeren van welzijnsactiviteiten en - diensten. Het college heeft besloten de subsidie voor 2021 vast te stellen op € 1.056.835.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

461138 – Subsidieverstrekking MEE voor Vinger aan de Pols trajecten

Samenvatting inwoner

Het college heeft besloten de subsidie aan MEE voor de voortzetting van “Vinger aan de Pols trajecten” in 2023 toe te kennen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

440051 – Exploitatiesubsidie voor sportaccommodaties 2023

Samenvatting inwoner

De gemeente stimuleert sporten en bewegen van de inwoners omdat het goed is voor de gezondheid en gelegenheid geeft elkaar te ontmoeten. Met een subsidie voor de exploitatie van sportaccommodaties kan de prijs van sporten laag blijven. Dit verlaagt de financiële drempel om te - gaan - sporten. De gemeente verdeelt in 2023 een subsidiebedrag van € 375.000 onder twee sportstichtingen en zeven sportverenigingen. De verdeling is gebaseerd op de integrale kostprijs van de sportvloer en het aantal sporters dat de accommodatie gebruikt.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

440728 – Vaststellen subsidies 2021 Sportpark Ter Eem

Samenvatting inwoner

In 2021 hebben de  Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem (Seste) en de Stichting Kunstgras Accommodatie Baarn (SKAB) subsidie ontvangen voor een duurzame exploitatie van sportpark Ter Eem. Het college heeft besloten de subsidies voor 2021 vast te stellen omdat aan de subsidievoorwaarden is voldaan.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

442923 – Subsidie 2023 voor Stichting De Trits

Samenvatting inwoner

Het college kent aan Stichting De Trits een subsidie van € 634.116 toe voor de exploitatie van het zwembad en de sporthal van Sportcentrum de Trits en de gemeentelijke gymnastieklokalen De Driesprong en De Spoorslag in 2023.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

447512 – Verzoek koop gemeentegrond bij Eemdijk

Samenvatting inwoner

Stedin vraagt de gemeente om medewerking voor de vervanging van een transformatorruimte bij Eemdijk. Stedin wil een nieuwe, grotere, transformatorruimte plaatsen. De huidige plek is daarvoor te klein en Stedin wil ca. 18 m2 gemeentegrond aankopen. De gemeente stemt in met de verkoop van de gevraagde gemeentegrond.

Openbare besluitenlijst 23 augustus 2022

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

467546 - Huisvesting Oekraïense vluchtelingen Meander Medisch Centrum Baarn

Samenvatting inwoner

Het college informeert de raad door middel van een raadsinformatiebrief over de actuele stand van zaken met betrekking tot de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en het voornemen tot tijdelijke plaatsing van 6 woonunits (max. 24 bewoners) en 1 dagverblijf bij Meander Medisch Centrum Baarn.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

468629 - Raadsinformatiebrief gasleveringsovereenkomst Gazprom

Samenvatting inwoner

Het college informeert de gemeenteraad over de noodzaak om de gasleveringsovereenkomst met Gazprom vroegtijdig te beëindigen. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan het "5e sanctiepakket" van de rijksoverheid.

In dit sanctiepakket eist de rijksoverheid van lokale overheden dat zij hun contracten met Russische gasleveranciers vóór 10 oktober 2022 beëindigen.

Openbare besluitenlijst 5 juli 2022

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

418965 – Vaststelling Subsidie 2021 MEE Utrecht, Gooi & Vecht

Samenvatting inwoner

MEE krijgt subsidie voor informatie, advies, deskundigheidsbevordering en onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor 2021 is een subsidie toegekend van €146.250.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

421654 – Vaststelling Subsidie 2021 Welzin

Samenvatting inwoner

Welzin heeft voor 2021 een subsidie ontvangen voor maatschappelijk werk en thuisbegeleiding. Het college heeft besloten deze subsidie definitief vast te stellen op € 248.260.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

427644 – Bezwaar Pit Baarn Subsidiebeschikking 2022

Samenvatting inwoner

Pit Baarn heeft bezwaar ingediend tegen de subsidiebeschikking 2022. Het college heeft daarop besloten voor 2022 een aanvullende subsidie toe te kennen, voor de uitvoering van informatie- en adviestaken.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

416397 – Vaststellen subsidie 2021 Stichting De Trits

Samenvatting inwoner

De subsidie voor 2021 voor Stichting De Trits wordt vastgesteld op € 605.022. Dit is gelijk aan het bedrag dat in 2021 aan voorschot uitgekeerd is.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

419561 – Subsidie Verhoging kwaliteit jeugdsport 2022

Samenvatting inwoner

De gemeente verstrekt in 2022 € 38.979 subsidie om Baarnse sportverenigingen te stimuleren de kwaliteit van het sportaanbod voor de jeugd te verbeteren. Met de subsidie kunnen verenigingen gediplomeerde jeugdtrainers inzetten en opleiden.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

426005 - Start aanbesteding project De Kroon

Samenvatting inwoner

Het college van B&W heeft besloten om de aanbesteding voor de realisatie van project De Kroon te starten. Gelijktijdig zal het college zich beraden op de consequenties van het coalitieakkoord voor het project De Kroon en de uitvoering van de onderzoeken. De onderzoeken starten op de kortst mogelijke termijn.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

426398 - Actualisatie kostendekkingsplan riolering

Samenvatting inwoner

Het huidige Gemeentelijke Water en Rioleringsplan (GWRP) Baarn - Soest loopt eind 2022 af. Het college komt in het najaar met een raadsvoorstel om het huidige GWRP met 2 jaar te verlengen. Om voor de periode van verlenging (2023 en 2024) te beschikken over actuele ramingen van kosten voor het gemeentelijk waterbeheer, heeft het college besloten om, vooruitlopend op de verlenging, in 2022 het kostendekkingsplan riolering te actualiseren. 

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

430350 - Jaarstukken 2021 en Ontwerpbegroting 2023 RMN

Samenvatting inwoner

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) is een samenwerkingsverband van zes gemeenten op het gebied van afvalinzameling en reiniging. Omdat RMN een gemeenschappelijke regeling is, worden de financiële stukken voorgelegd aan de gemeenteraad. Het voorstel is om de raad te adviseren om een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2021 en de begroting RMN 2023.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

426404 - Verduurzamingsstrategie tegen energiearmoede

Samenvatting inwoner

Door stijgende energieprijzen hebben steeds meer inwoners moeite met het betalen van hun energierekening. Dit wordt 'energiearmoede' genoemd. Vanuit het Rijk is er een maatregel opgesteld om energiearmoede tegen te gaan met verduurzamingsmaatregelen. De gemeente Baarn kiest voor een wijkgerichte aanpak met 'Energiefixers'. Dat zijn professionals die kleine energiebesparende maatregelen bij huishoudens installeren en daarnaast adviseren over energiebesparing. De Energiefixers gaan in de winter van 2022 aan de slag.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

430832 - Omgevingsvergunning opvang minderjarige asielzoekers Marechausseeterrein Soestdijk

Samenvatting inwoner

Om de tijdelijke komst van 50 minderjarige vluchtelingen, voor de duur van een jaar, naar het voormalige marechausseeterrein aan de Amsterdamsestraatweg mogelijk maken is een tijdelijke ontheffing van de regels van het bestemmingsplan nodig.

Het college heeft met het COA afspraken vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Ook is het college in gesprek gegaan met bewoners en gebruikers van de locatie en met inwoners van Baarn en Soest. Dit heeft ertoe geleid dat het college nu wordt voorgesteld in te stemmen met de komst van de 50 Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV-ers).

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

423882 - Meicirculaire 2022

Samenvatting inwoner

De gemeente ontvangt van de Rijksoverheid geld voor allerlei gemeentelijke taken. Driemaal per jaar geeft de Rijksoverheid een bericht aan de gemeente over de hoogte van het bedrag dat de gemeente ontvangt. De begroting van de gemeente wordt hierop aangepast en de raad wordt geïnformeerd met een brief.

Openbare besluitenlijst 21 juni 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

389962 - Gemeenschappelijke regeling centrumgemeente belastingsamenwerking Baarn - Eemnes

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn gaat de belastingtaken van de gemeente Eemnes uitvoeren. Hiervoor is een gemeenschappelijke regeling nodig. De gemeenteraad moet hier toestemming voor verlenen en kan een zienswijze indienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

420696 - Terugkoppeling moties 'Uitnodigingskader zonne- en windenergie'

Samenvatting inwoner

In 2021 stelde de gemeenteraad het Uitnodigingskader zonne- en windenergie vast. Doel is om aan te geven waar zonneweides en windmolens al dan niet gerealiseerd kunnen worden in de gemeente en onder welke voorwaarden. Op dit uitnodigingskader zijn twee moties en één amendement ingediend. De beantwoording van de moties en amendement vormden een voorwaarden om het uitnodigingskader open te stellen voor initiatiefnemers. In een raadsinformatiebrief worden deze beantwoord. 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

422141 - 1e tussenrapportage 2022

Samenvatting inwoner

Tussenrapportages maken onderdeel uit van de financiële Planning & Control-cyclus van de gemeente. Ze geven inzicht in het verloop van de begroting in het lopende jaar. Doel is het tijdig informeren van de gemeenteraad en het vergroten van de mogelijkheden om eventueel bij te sturen.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

420710 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA laadpalenbeleid Baarn van 17 mei 2022

Samenvatting inwoner

De fractie van het CDA heeft vragen gesteld over het laadpalenbeleid van de gemeente Baarn. Het college beantwoordt de vragen door middel van een brief aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

423044 - Stichting Eemvallei Educatief (STEV) vaststelling jaarrekening 2021

Samenvatting inwoner

De Stichting Eem-Vallei Educatief (STEV) heeft het Bestuursverslag en de Jaarrekening 2021 opgesteld. In dit voorstel worden de belangrijkste beleidsmatige- en financiële ontwikkelingen benoemd. De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

384003 – Herbenoeming leden Adviescommissie bezwaarschriften gemeente Baarn

Samenvatting inwoner

Elke periode van 4 jaar worden de leden van de Adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Baarn benoemd. De bestaande leden zijn herbenoemd voor een nieuwe periode van 4 jaar.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaak

400650 – Verlenging overeenkomsten regionale samenwerking Sociaal Domein

Samenvatting inwoner

De gemeente Amersfoort voert namens de regiogemeenten werkzaamheden uit in het Sociaal domein. De huidige samenwerking wordt voor een jaar voorgezet .

Openbare besluitenlijst 14 juni 2022

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

416621 - Uitvoeringsprogramma 2022 en Jaarverslag 2021 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Samenvatting inwoner

Het Jaarverslag 2021 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving gaat over wat er is gedaan om de kwaliteit van de leefomgeving te handhaven en verbeteren. Denk aan het optreden tegen parkeeroverlast en illegale bouw, het afhandelen van klachten en het controleren op brandveiligheid. In het Uitvoeringsprogramma staat wat de gemeente dit jaar op dat gebied doet.

ortefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

417475 - Opvang asielzoekers COA

Samenvatting inwoner

Afgelopen tijd heeft het college samen met het COA de mogelijkheid onderzocht voor de tijdelijke opvang van 50 alleengaande minderjarige vluchtelingen in de voormalige marechausseekazerne bij Paleis Soestdijk. Het college en het COA hebben daarover overeenstemming bereikt. Binnenkort worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor direct omwonenden en belangstellenden. Daarna neemt college een besluit over de omgevingsvergunning.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

406263 - Ontwerp bestemmingsplan 'Parapluplan wonen en parkeren, Baarn 2022'

Samenvatting inwoner

Met het 'Parapluplan wonen en parkeren, Baarn 2022’ worden onvolkomenheden in bestemmingsplannen hersteld. Dit gebeurt naar aanleiding van uitspraken van de Raad van State (m.b.t. andere gemeenten) waaruit bleek dat de bestemmingsomschrijving voor 'wonen' ruimte kan laten voor niet bedoelde woonvormen. Verder lost het parapluplan een omissie op met betrekking tot parkeren. Op die manier moet er bij ontwikkelingen worden voldaan aan de (actuele) nota parkeernormen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

416786 - Gewijzigde jaarstukken 2021

Samenvatting inwoner

De jaarrekening is op aanwijzing van de accountant gewijzigd. Op basis van hiervan zijn de stukken aangepast. Dit voorstel beoogt instemming te verkrijgen van het college van burgemeester en wethouders van de gewijzigde jaarstukken 2021. Na instemming door het college kunnen de jaarstukken 2021 doorgezet worden naar de raad ter vaststelling.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

406360 - Raadsinformatiebrief gevolgen aangenomen motie 'aanhouden realisatie fietspad Soest-Hilversum'

Samenvatting inwoner

Op 11 mei 2022 heeft de gemeenteraad de motie 'Aanhouden realisatie fietspad Soest-Hilversum' aangenomen waarmee de uitvoering van werkzaamheden voor het fietspad Koningsweg-Hoge Vuurscheweg is stilgelegd. In een raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de gevolgen van de aangenomen motie en het stilleggen van de werkzaamheden.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

411770 – Reactie op antwoordbrief Provincie Utrecht inspraak netwerkperspectief

Samenvatting inwoner

De gemeenten Baarn en Soest vragen Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht om in de trajectaanpak die voortvloeit uit het netwerkperspectief voor provinciale wegen, alsnog inspraak voor raden, inwoners en belangenorganisaties te organiseren, onder meer over de maximumsnelheden die daarin worden vastgesteld.

Openbare besluitenlijst 7 juni 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

382441 - Aanbesteding duurzame energie Regio Utrecht 2023 -2026

Samenvatting inwoner

Gemeenten in de provincie Utrecht kunnen deelnemen aan een nieuwe aanbesteding voor de inkoop van duurzame energie vanaf 2023. De aanbesteding wordt uitgevoerd door een projectgroep met vertegenwoordigers uit deelnemende gemeenten en adviseur Source4Energy. Het college heeft besloten deel te nemen en informeert de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief hierover. Ook informeert het college de raad over de huidige overeenkomst met Gazprom in relatie tot de sancties tegen Rusland.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

397128 - Intern Controleplan 2022 gemeente Baarn

Samenvatting inwoner

De gemeente stelt ieder jaar een intern controleplan op. Dit geeft inzicht in de kwaliteit van de belangrijkste processen binnen de organisatie en in de financiële beheersing. Het college heeft ingestemd met de aanpak van een controleplan voor 2022.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

404949 - Jaarverantwoording Kinderopvang Baarn 2021

Samenvatting inwoner

De Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 geeft een overzicht van het toezicht op de kinderopvang door de gemeente. Conclusie is dat onze gemeente de uitvoering van haar taken op het gebied van Toezicht en Handhaving Kinderopvang op orde had, ondanks de coronacrisis. En dat de voorzieningen goede kwaliteit bieden en alle voldoen aan de inspectienormen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

396049 – Verlenging convenant afsluiting Minervaweg

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn heeft met de firma Nijhof afspraken vastgelegd in een convenant over de Minervaweg op het bedrijventerrein De Noordschil. De gemeente geeft Nijhof daarin toestemming om deze doodlopende weg 's nachts en op zon- en feestdagen af te sluiten met een hek om overlast te voorkomen. De gemeente stelt Nijhof voor om deze afspraken voor twee jaar te verlengen, tot 1 juni 2024.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

396066 – Verlenging overeenkomsten gemeentelijk pand Kerkstraat 28

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn verhuurt en geeft ruimten in gebruik in het Poorthuis (Kerkstraat 28) aan FrontaalKunst, de Aloysiusschool en Lokaal O. Mosaic World regelt voor de gemeente het beheer van het pand. De overeenkomsten met huurders, gebruiker en beheerder van het pand worden voor een jaar verlengd, tot 1 juli 2023.

Openbare besluitenlijst 31 mei 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

406358

Onderwerp

Vaststellen aanbestedingsstrategie De Kroon

Beslispunten

 1. De aanbestedingsstrategie voor de realisatie van project De Kroon vast te stellen.
 2. Opdracht te geven aan de gemeentelijke organisatie om de aanbestedingsprocedure te starten. 

Samenvatting voor de inwoner

Eind 2021 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor een nieuw gebouw voor Theater de Speeldoos en Bibliotheek Eemland aan de Rembrandtlaan (genaamd 'De Kroon'). Om volgens planning begin 2023 te kunnen starten met de realisatie, moeten er aannemers gekozen worden met een Europese aanbestedingsprocedure.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

399098

Onderwerp

Aanbestedingsstrategie groenonderhoud

Beslispunten

 1. Akkoord gaan met het uitvoeren van de aanbesteding volgens bijgevoegde aanbestedingsstrategie;
 2. Op grond van de Gemeentewet artikel 55 lid 1 geheimhouding op te leggen op bijlage 1 (aanbestedingsstrategie).
 3. De geheimhouding geldt totdat het contract is aangegaan.

Samenvatting voor de inwoner

Het onderhoudscontract voor het gemeentelijk groen loopt aan het einde van dit jaar af. Er is dus een nieuw contract nodig vanaf 2023 om het groenonderhoud uit voeren volgens het door de raad vastgestelde 'Beeldkwaliteitsplan openbare ruimte'. De aanbesteding voor dit nieuwe onderhoudscontract wordt uitgevoerd volgens het gemeentelijke inkoopbeleid.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

393490

Onderwerp

Verlenging contracten hulp bij huishouden, addendum en rijksmiddelen.

Beslispunten

 1. Het Openhouse contract hulp bij huishouden voor twee jaar te verlengen tot en met 31 december 2024.
 2. De betreffende aanbieders een ondertekende brief te sturen met het de bevestiging van de verlenging van dit contract.
 3. Het addendum te ondertekenen met daarin de opgenomen regeling van de rijksmiddelen.

Samenvatting voor de inwoner

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt de gemeente voor huishoudelijke hulp voor inwoners. Hiervoor maakt de gemeente afspraken met aanbieders van huishoudelijke hulp. Het college verlengt de huidige contracten met twee jaar om de huishoudelijke ondersteuning voort te kunnen zetten.

Openbare besluitenlijst 24 mei 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

393514

Onderwerp

Aanwijzingsbesluit Gemeentearchivaris Baarn

Beslispunten

 1. Mevrouw C. Menting aan te wijzen als gemeentearchivaris.
 2. Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 maart 2022.

Samenvatting voor de inwoner

Elke gemeente heeft een medewerker die is aangewezen als gemeentearchivaris. Mevrouw C. Menting wordt aangewezen als nieuwe gemeentearchivaris van Baarn.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

400257

Onderwerp

RIB Evaluatie Log4j

Beslispunten

 1. De raad door middel van een raadsinformatiebrief informeren over de evaluatie van Log4J.

Samenvatting voor de inwoner

Een kwetsbaarheid in softwaresystemen (Apache Log4j) die internationaal een risico vormde op hacken is de afgelopen tijd voortvarend aangepakt. Er zijn geen applicaties meer met een kritieke kwetsbaarheid. Het beheer wordt weer overgedragen aan de organisatie en het proces geëvalueerd. Over de evaluatie wordt de raad geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

400464

Onderwerp

Gedeeltelijk opheffen geheimhouding bijlagen bij raadsvoorstel 375910

Beslispunten

De raad voorstellen om:

 1. Op grond van artikel 25 lid 4 Gemeentewet gedeeltelijk de op 11 mei 2022 bekrachtigde geheimhouding op de bijlagen bij raadsvoorstel 357910 op te heffen.

Samenvatting voor de inwoner

De raad heeft op 11 mei 2022 geheime bijlagen bij de beantwoording van vragen van de PvdA over de fietsverbinding tussen Soest en Hilversum bekrachtigd. Enkele raadsleden hebben gevraagd om heroverweging van het besluit tot geheimhouding. Wat het college betreft kan de geheimhouding gedeeltelijk worden opgeheven.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

396129

Onderwerp

Beantwoording brief verkeersveiligheid Bestevaerweg

Beslispunten

 1. De ingekomen brief van een inwoner over de maximum snelheid op de Bestevaerweg in de gemeente Baarn te beantwoorden door middel van bijgaande brief.

Samenvatting voor de inwoner

Een inwoner heeft zijn zorgen geuit over de verkeersveiligheid op de Bestevaerweg en pleit voor het invoeren van een 30 km/uur zone vanaf de komgrenzen van de gemeente Baarn.

Openbare besluitenlijst 17 mei 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

395978 – Jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 BBS

Samenvatting inwoner

De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest (BBS) is een samenwerkingsverband tussen Baarn, Bunschoten en Soest op het gebied van Werk en Inkomen, voor klanten die vallen onder de Participatiewet. BBS verzorgt taken rond Werk, Inkomen en Zorgadministratie voor de Wmo en Jeugdwet.

Omdat de BBS een gemeenschappelijke regeling is, wordt de jaarrekening en de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 voorgelegd aan de gemeenteraad.

In dit voorstel worden belangrijke beleidsmatige en financiële ontwikkelingen benoemd. Het advies is om geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2021, de begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 BBS

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

386394 – Verzoek koop gemeentegrond bij Ferdinand Huycklaan

Samenvatting inwoner

Bewoners vragen de gemeente of ze de gehuurde gemeentegrond kunnen aankopen die ze nu gebruiken als tuin. De gemeente heeft geen bezwaren tegen verkoop van de grond. Het voornemen wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad. Daarna neemt de gemeente een besluit.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

393723 – Ontwerpbegroting AVU 2023

Samenvatting inwoner

Afvalverwijdering Utrecht is een samenwerkingsverband van de Utrechtse gemeenten op het gebied van afvalverwerking. De AVU heeft de ontwerpbegroting 2023 aan de gemeenteraad aangeboden. Het college stelt de raad voor om een zienswijze in te dienen over systeemknelpunten in de afvalwerking.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

396593 - Voortgang voorbereidingen opvang vluchtelingen COA

Samenvatting inwoner

De gemeenteraad, en daarmee ook de inwoners van Baarn, worden geïnformeerd over de voortgang van de opvang van minderjarige asielzoekers door het COA op het marechaussee-terrein.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

384681 - Ontwerpbestemmingsplan Kloosterlaan 31-33-35

Samenvatting inwoner

Er is een bestemmingsplan gemaakt om de tuinen van drie woningen aan de Kloosterlaan te Lage Vuursche planologisch in overeenstemming met het bestaande gebruik te brengen. Eerder heeft de gemeenteraad besloten om hieraan in principe medewerking te verlenen. Nu wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

392300 - Voorstel start omgevingsdialoog Amalialaan 39

Samenvatting inwoner

Voor de Amalialaan 39 wordt door een initiatiefnemer een woningbouwplan voorbereid. Er wordt nu een dialoog aangegaan met belanghebbenden en omwonenden. Daarna wordt het plan voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad om een eerste standpunt te bepalen.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

393724 - Benoeming leden commissie Ruimtelijke Kwaliteit Baarn

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn kent een commissie Ruimtelijke Kwaliteit die wordt ingevuld door MooiSticht. Deze commissie adviseert gemeenteraad en college van B&W bij hun taken en bevoegdheden met het oog op 'het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit'. De commissie hanteert daarbij de nota Ruimtelijke Kwaliteit. Leden van de commissie worden door de gemeente benoemd en kunnen na 4 jaar herbenoemd worden. Met dit besluit zijn de leden weer voor een periode van 4 jaar benoemd.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

383031 - Perspectiefnota 2023

Samenvatting inwoner

De Perspectiefnota 2023 geeft vooruitblik op de gemeentelijke begroting voor 2023, die komend najaar wordt vastgesteld. Hiermee kan de raad in een vroeg stadium al invulling geven aan zijn financieel kaderstellende rol.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

383035 - Jaarrekening gemeente Baarn 2021

Samenvatting inwoner

In de Jaarrekening 2021 van de gemeente Baarn legt het college verantwoording af aan de raad over het door hen gevoerde bestuur in het afgelopen jaar. Er is een positief financieel resultaat. Aan de raad wordt voorgesteld dit resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

389670 - Ontwikkeltrajecten RUD Utrecht

Samenvatting inwoner

De RUD Utrecht voert de milieutaken uit voor 11 Utrechtse gemeenten (waaronder Baarn) en de provincie Utrecht. Om de dienstverlening aan de opdrachtgevers verder te verbeteren is de RUD continu in ontwikkeling. Met een informatiebrief wordt de raad over het ontwikkeltraject geïnformeerd.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

393521 - Pilot wijkuitvoeringsplan aardgasvrij verwarmen - Eemdal-Noord

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn wil klimaatneutraal worden en het gebruik van aardgas verminderen. Het is daarom belangrijk om gebouwen in Baarn op een aardgasvrije manier te verwarmen. Dat gaat per wijk aan de hand van een wijkuitvoeringsplan en met participatie van bewoners. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met het plan om Eemdal-Noord als eerste wijk aardgasvrij te maken, om in te stemmen met de uitgangspunten voor de te kiezen aardgasvrije warmteoplossing en het participatietraject.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

393851 - Raadsinformatiebrief Asfaltcentrale Eembrugge

Samenvatting inwoner

De gemeenteraad heeft aan het college gevraagd geïnformeerd te worden over de uitkomsten van metingen bij de asfaltcentrale Eembrugge (in de buurgemeente Eemnes). Uit de metingen blijkt dat voldaan wordt aan de normen. Met deze raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad van Baarn daarover geïnformeerd.

Openbare besluitenlijst 23 mei 2023

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

736495 – Jaarrekening 2022 en meerjarenraming BBS uitvoeringsorganisatie

Samenvatting inwoner

De gemeenschappelijke Regeling BBSUO voert voor deelnemende gemeenten de taken rondom de Participatiewet uit en verzorgt de zorgadministratie. De uitvoeringsorganisatie hiervan is BBS. Omdat het een gemeenschappelijke regeling is, kan de gemeenteraad een zienswijze indienen op jaarrekening, begroting en meerjarenraming. Het college adviseert de gemeenteraad om een zienswijze in te dienen, onder meer wat betreft ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen en samenwerking tussen BBS en Amfors.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

778468 - Beantwoording schriftelijke vragen CDA en Voor Baarn over de afgelasting avondvierdaagse

Samenvatting inwoner

De raadsfracties van het CDA en Voor Baarn hebben vragen gesteld over de afgelasting avondvierdaagse in Baarn. Het college beantwoordt de vragen met een brief aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

742199 - Toekomstbestendige Wintertuin

Samenvatting inwoner

In de raadsvergadering van 25 januari 2023 zijn er door de gemeenteraad twee moties aangenomen. Eén motie "Visie op toekomstbestendige Wintertuin" en de tweede motie "Gepaste Zorgvuldigheid". Op basis hiervan zijn er drie onafhankelijke rapport gemaakt.

Het eerste rapport gaat over toekomstbestendige Wintertuin. Het tweede rapport betreft het juridische advies over ondersteuning van het college van de Wintertuin. Het derde rapport betreft financiële rapportage.

Het college informeert de raad hiermee over de uitvoering van de moties en over het verdere vervolg van het proces.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

757412 - Samenwerkingsovereenkomst Provincie Utrecht Doorfietsroute Hilversum - Amersfoort

Samenvatting inwoner

Provincie Utrecht en de gemeenten Baarn, Hilversum, Soest en Amersfoort willen het gebruik van fietsen stimuleren om de bereikbaarheid van woon- en werklocaties te verbeteren, de gezondheid te bevorderen en een bijdrage aan een beter milieu te leveren. Hiervoor willen ze een snelfietsroute aanleggen, die het gebruik van de fiets voor woon- werkverkeer stimuleert.

Hiervoor is een Samenwerkingsovereenkomst opgesteld die door alle betrokken partijen, Provincie Utrecht en de betrokken gemeenten op 24 mei 2023 wordt ondertekend.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

768872 - Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversservicepunt (WSP)

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn ondertekent een samenwerkingsovereenkomst met het WergeversServicePunt (WSP). Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten uit regio Amersfoort en het UWV. Voor dit samenwerkingsverband is tot nu toe nooit een overeenkomst opgesteld waarin de onderlinge afspraken tussen de partijen zijn vastgelegd. De wethouder wordt gemandateerd om tot ondertekening te komen van de overeenkomst.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

775761 - Geheimhouding contract Openbare Verlichting met CityTec

Samenvatting inwoner

Voor het besluit in de raad, over het raadsvoorstel kredietaanvraag openbare verlichting, is door een raadslid het voormalige contract met CityTec voor de openbare verlichting opgevraagd. Het contract geeft inzage in de afspraken met en de werkwijze van CityTec omtrent het beheer en onderhoud van de openbare verlichting in Baarn en zijn concurrentiegevoelige bedrijfsgegevens. Het contract wordt onder geheimhouding aan de raad verstrekt.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

776024 - Jaarverslag 2022 RMN

Samenvatting inwoner

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) is een samenwerkingsverband van zes gemeenten op het gebied van afvalinzameling en reiniging. Omdat RMN een gemeenschappelijke regeling is, worden de jaarstukken voorgelegd aan de gemeenteraad. Het voorstel is om de raad te adviseren om een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2022.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

752462 - Raadsinformatiebrief verbetering subsidieproces

Samenvatting inwoner

Het college informeert de gemeenteraad hoe het proces van subsidietoekenning verbeterd wordt.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

777905 - Informatiebeleidsplan Baarn 2023-2026

Samenvatting inwoner

Het college heeft het informatiebeleidsplan 2023-2026 vastgesteld. Dit geeft richting en sturing aan de gewenste en vereiste ontwikkeling van onze dienstverlening en de informatievoorziening. Zo kunnen we de inwoners, organisaties en ondernemers in onze gemeente nu én in de toekomst zo goed mogelijk dienen.

Openbare besluitenlijst 23 mei 2023

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

736495 – Jaarrekening 2022 en meerjarenraming BBS uitvoeringsorganisatie

Samenvatting inwoner

De gemeenschappelijke Regeling BBSUO voert voor deelnemende gemeenten de taken rondom de Participatiewet uit en verzorgt de zorgadministratie. De uitvoeringsorganisatie hiervan is BBS. Omdat het een gemeenschappelijke regeling is, kan de gemeenteraad een zienswijze indienen op jaarrekening, begroting en meerjarenraming. Het college adviseert de gemeenteraad om een zienswijze in te dienen, onder meer wat betreft ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen en samenwerking tussen BBS en Amfors.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

778468 - Beantwoording schriftelijke vragen CDA en Voor Baarn over de afgelasting avondvierdaagse

Samenvatting inwoner

De raadsfracties van het CDA en Voor Baarn hebben vragen gesteld over de afgelasting avondvierdaagse in Baarn. Het college beantwoordt de vragen met een brief aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

742199 - Toekomstbestendige Wintertuin

Samenvatting inwoner

In de raadsvergadering van 25 januari 2023 zijn er door de gemeenteraad twee moties aangenomen. Eén motie "Visie op toekomstbestendige Wintertuin" en de tweede motie "Gepaste Zorgvuldigheid". Op basis hiervan zijn er drie onafhankelijke rapport gemaakt.

Het eerste rapport gaat over toekomstbestendige Wintertuin. Het tweede rapport betreft het juridische advies over ondersteuning van het college van de Wintertuin. Het derde rapport betreft financiële rapportage.

Het college informeert de raad hiermee over de uitvoering van de moties en over het verdere vervolg van het proces.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

757412 - Samenwerkingsovereenkomst Provincie Utrecht Doorfietsroute Hilversum - Amersfoort

Samenvatting inwoner

Provincie Utrecht en de gemeenten Baarn, Hilversum, Soest en Amersfoort willen het gebruik van fietsen stimuleren om de bereikbaarheid van woon- en werklocaties te verbeteren, de gezondheid te bevorderen en een bijdrage aan een beter milieu te leveren. Hiervoor willen ze een snelfietsroute aanleggen, die het gebruik van de fiets voor woon- werkverkeer stimuleert.

Hiervoor is een Samenwerkingsovereenkomst opgesteld die door alle betrokken partijen, Provincie Utrecht en de betrokken gemeenten op 24 mei 2023 wordt ondertekend.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

768872 - Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversservicepunt (WSP)

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn ondertekent een samenwerkingsovereenkomst met het WergeversServicePunt (WSP). Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten uit regio Amersfoort en het UWV. Voor dit samenwerkingsverband is tot nu toe nooit een overeenkomst opgesteld waarin de onderlinge afspraken tussen de partijen zijn vastgelegd. De wethouder wordt gemandateerd om tot ondertekening te komen van de overeenkomst.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

775761 - Geheimhouding contract Openbare Verlichting met CityTec

Samenvatting inwoner

Voor het besluit in de raad, over het raadsvoorstel kredietaanvraag openbare verlichting, is door een raadslid het voormalige contract met CityTec voor de openbare verlichting opgevraagd. Het contract geeft inzage in de afspraken met en de werkwijze van CityTec omtrent het beheer en onderhoud van de openbare verlichting in Baarn en zijn concurrentiegevoelige bedrijfsgegevens. Het contract wordt onder geheimhouding aan de raad verstrekt.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

776024 - Jaarverslag 2022 RMN

Samenvatting inwoner

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) is een samenwerkingsverband van zes gemeenten op het gebied van afvalinzameling en reiniging. Omdat RMN een gemeenschappelijke regeling is, worden de jaarstukken voorgelegd aan de gemeenteraad. Het voorstel is om de raad te adviseren om een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2022.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

752462 - Raadsinformatiebrief verbetering subsidieproces

Samenvatting inwoner

Het college informeert de gemeenteraad hoe het proces van subsidietoekenning verbeterd wordt.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

777905 - Informatiebeleidsplan Baarn 2023-2026

Samenvatting inwoner

Het college heeft het informatiebeleidsplan 2023-2026 vastgesteld. Dit geeft richting en sturing aan de gewenste en vereiste ontwikkeling van onze dienstverlening en de informatievoorziening. Zo kunnen we de inwoners, organisaties en ondernemers in onze gemeente nu én in de toekomst zo goed mogelijk dienen.