Onderstaand vindt u de openbare besluitenlijsten van de collegevergaderingen. Wilt u oudere besluitenlijsten inzien? Neem dan contact met ons op of kijk in het archief(externe link) van onze website. 

Openbare besluitenlijst 20 september 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

479948 - Maatwerk toepassen bij de kostendelersnorm

Samenvatting inwoner

De regering is van plan om vanaf 1 januari 2023 de kostendelersnorm niet meer toe te passen voor jongeren onder de 27 jaar. Vooruitlopend op deze wetswijziging willen de samenwerkende BBS-gemeenten de kostendelersnorm voor bijstandsgerechtigden met inwonende jongeren in de leeftijd van 21 tot 27 jongeren niet meer toepassen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

457777 - Verlengen subsidie onderwijsassistent De Uitkijck

Samenvatting inwoner

De directie van Basisschool De Uitkijck heeft subsidie aangevraagd voor verlenging van de inzet van een onderwijsassistent in het schooljaar 2022-2023 ter ondersteuning van leerlingen met taal- en ontwikkelingsachterstand. Het advies is om de aanvraag te honoreren voor meerdere jaren zoals besproken is met de school, tot en met schooljaar 2025- 2026. Met STEV is een structurele inzet van een onderwijsassistent op basis van cofinanciering afgesproken. Daarbij neemt de subsidie van de gemeente af en de bijdrage van STEV toe.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

485363 – Subsidie 2023 RTV Baarn

Samenvatting inwoner

RTV Baarn is de lokale omroep van Baarn, Eembrugge en Lage Vuursche. Voor 2023 wordt een subsidie verleend van 36.678 euro. Omdat RTV Baarn in 2022 fuseert met een aantal lokale omroepen naar streekomroep Eemland 1, worden 2022 en 2023 beschouwd als overgangsjaren.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

484310 - Gebruiksovereenkomst Meander - gemeente Baarn tijdelijke huisvesting ontheemden

Samenvatting inwoner

De gemeente gaat een overeenkomst aan met Meander Medisch Centrum voor de tijdelijke plaatsing van maximaal 6 woonunits en 1 dagverblijf op het parkeerterrein bij Meander Medisch Centrum locatie Baarn. Deze zijn bedoeld voor de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Openbare besluitenlijst 13 september 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

484770 - Verweerschrift Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

Samenvatting inwoner

In een verweerschrift reageert de gemeente op ingediende beroepsgronden die bij de Raad van State zijn ingediend tegen het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Nadat een onafhankelijk adviseur, die door de Raad van State is ingeschakeld, advies heeft uitgebracht volgt een hoorzitting. Enkele weken later doet de Raad van State uitspraak. In een raadsinformatiebrief informeert het college de raad hierover.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

479758 - Beleidsregel eenmalige energietoeslag september 2022

Samenvatting inwoner

Het college stelt een beleidsregel vast voor de eenmalige Energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen. Deze is ingesteld door de Rijksoverheid en wordt uitgevoerd door gemeenten. Ook de gemeente Baarn voert deze regeling uit om inwoners met een laag inkomen tegemoet te komen bij de stijgende energiekosten. De gemeenteraad wordt per brief over de uitvoering geïnformeerd.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

441043 - Overgang meerderjarigheid AMV's

Samenvatting inwoner

Nationale ombudsman en Kinderombudsman roepen op om alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de overgang naar meerderjarigheid meer en beter te ondersteunen. De gemeente heeft samen met regiogemeenten aandacht voor dit vraagstuk. De raad wordt hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

485558 - Programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2023-2025

Samenvatting inwoner

Elk jaar vraagt het college van B&W aan de gemeenteraad om de begroting vast te stellen. Het vaststellen van de begroting 2023 door de gemeenteraad geeft het college toestemming en het benodigde budget om het beleid in de begroting uit te voeren.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

474371 – Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet St. Aloysius

Samenvatting inwoner

De gemeente keert een voorbereidingskrediet uit voor de renovatie van het schoolgebouw van basisschool St. Aloysius aan schoolbestuur Het Sticht. Hiermee kan Het Sticht een uitgewerkt renovatieplan opstellen.

Openbare besluitenlijst 6 september 2022

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

468596 - Ontwerp-regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Utrecht

Samenvatting inwoner

Het risicoprofiel van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is van belang voor het maken van een nieuw beleidsplan van de VRU voor de periode 2024-2027. Aan de gemeenteraden wordt gevraagd om het regionaal risicoprofiel te beoordelen en wensen kenbaar te maken over het beleidsplan.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

477154 - Zienswijze fusie woningcorporatie Eemland Wonen en Woningstichting Leusden

Samenvatting inwoner

Woningcorporatie Eemland Wonen en Woningstichting Leusden hebben aangekondigd te willen fuseren. Het college stelt de raad voor om een zienswijze in te dienen op de voorgenomen fusie, waarbij een aantal aanbevelingen worden meegegeven.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

479426 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD inzake flitspalen van 21 juni 2022

Samenvatting inwoner

De fractie van de VVD heeft vragen gesteld over flitspalen in de gemeente Baarn. Het college beantwoordt de vragen door middel van een brief aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

478958 - Didam-arrest grondruil Staatsbosbeheer - MeyerBergman Erfgoed Groep

Samenvatting inwoner

Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk in de gemeenteraad, in februari 2022, zijn door een van de raadsfracties technische vragen gesteld over de grondruil van Staatsbosbeheer en de MeyerBergman Erfgoed Groep. Een van de vragen was, of de grondruil door Staatsbosbeheer formeel bekend gemaakt was. De informatie van het college was toentertijd, dat dat niet het geval was. Onlangs bleek, dat Staatsbosbeheer de grondruil alsnog bekend had gemaakt. Omdat dit nieuwe informatie is, wil het college de gemeenteraad hierover informeren.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

437213 - Afboeken oninbare algemene debiteuren 2021

Samenvatting inwoner

Het college gaat akkoord met het oninbaar verklaren van debiteuren waarbij het niet is gelukt de vordering te innen. Deze vorderingen worden afgeboekt.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

480345 - Beantwoording schriftelijke vragen VVD inzake bruggen Cantonspark van 25 juli 2022

Samenvatting inwoner

De fractie van de VVD heeft vragen gesteld over de bruggen van het Cantonspark.

Het college beantwoordt de vragen door middel van een brief aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

480905 - Beantwoording schriftelijke vragen CU over noodopvang asielzoekers

Samenvatting inwoner

De fractie van de ChristenUnie heeft vragen gesteld over noodopvang asielzoekers. Het college beantwoordt de vragen door middel van een brief aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

439556 – Vaststelling cultuursubsidie 2021 Theater de Speeldoos

Samenvatting inwoner

Theater De Speeldoos ontvangt subsidie voor theater- en andere cultureel-maatschappelijke activiteiten. De subsidie voor 2021 is vastgesteld op 448.083 euro. Omdat het theater in 2021 deels gesloten moest blijven vanwege coronamaatregelen, heeft het theater ook daarvoor financiële compensatie ontvangen.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

439589 – Vaststelling cultuursubsidie 2021 Bibliotheek Baarn

Samenvatting inwoner

De Stichting Bibliotheken Eemland verzorgt het bibliotheekwerk voor de gemeenten in de regio, waaronder Baarn. De subsidie voor 2021 is vastgesteld op 438.546 euro. Bibliotheek Eemland heeft in 2021 geen gebruik hoeven maken van steunmaatregelen in 2021.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

455629 – Subsidie 2023 Kunst Centraal

Samenvatting inwoner

Kunst Centraal verzorgt de cultuureducatie binnen het primair onderwijs van Baarn. Zij ontvangen hiervoor in 2023 subsidie van de gemeente van 20.286 euro voor het Cultuurprogramma en het Kunstmenu om kinderen kennis te laten maken met het diverse culturele aanbod in Baarn.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

455630 – Subsidie 2023 Crescendo

Samenvatting inwoner

Muziekvereniging Crescendo verzorgt individueel muziekonderwijs voor blaas- en slagwerkinstrumenten in Baarn en organiseert diverse activiteiten voor jeugdleden. Voor 2023 wordt een subsidie verleend van 20.326 euro.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

427148 – Ontzorging verduurzaming vastgoed

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn wil zich bij de uitvoering van de verduurzaming van aantal panden bij laten staan door de provincie Utrecht. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

448471 – Structurele subsidie Klompenpad

Samenvatting inwoner

Het Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) krijgt een structurele subsidie voor onderhoud van het Klompenpad Netelenburchpad. 

Openbare besluitenlijst 30 augustus 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

471833 - Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota Cao 2023

Samenvatting inwoner

De Cao gemeenten loopt af per 1 januari 2023. Met de ledenraadpleging vraagt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) naar de meningen van de gemeenten met betrekking tot de inzet van de VNG voor de onderhandelingen over een volgende cao voor gemeenteambtenaren. 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

472762 - Plan van Aanpak Participatietraject Coalitieakkoord 2022-2026

Samenvatting inwoner

Het college vindt het belangrijk om samen met inwoners (nader) invulling te geven aan de doelen uit het coalitieakkoord. Ook wil het college de kennis en kracht van de inwoners, ondernemers en organisaties benutten in het realiseren van de doelen uit het coalitieakkoord.

Het college heeft een plan van aanpak vastgesteld voor een eerste participatietraject in september-oktober.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

420684 – Vaststelling Subsidie 2021 Welzijn Baarn

Samenvatting inwoner

In 2021 heeft Stichting Welzijn Baarn subsidie ontvangen voor het uitvoeren van welzijnsactiviteiten en - diensten. Het college heeft besloten de subsidie voor 2021 vast te stellen op € 1.056.835.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

461138 – Subsidieverstrekking MEE voor Vinger aan de Pols trajecten

Samenvatting inwoner

Het college heeft besloten de subsidie aan MEE voor de voortzetting van “Vinger aan de Pols trajecten” in 2023 toe te kennen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

440051 – Exploitatiesubsidie voor sportaccommodaties 2023

Samenvatting inwoner

De gemeente stimuleert sporten en bewegen van de inwoners omdat het goed is voor de gezondheid en gelegenheid geeft elkaar te ontmoeten. Met een subsidie voor de exploitatie van sportaccommodaties kan de prijs van sporten laag blijven. Dit verlaagt de financiële drempel om te - gaan - sporten. De gemeente verdeelt in 2023 een subsidiebedrag van € 375.000 onder twee sportstichtingen en zeven sportverenigingen. De verdeling is gebaseerd op de integrale kostprijs van de sportvloer en het aantal sporters dat de accommodatie gebruikt.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

440728 – Vaststellen subsidies 2021 Sportpark Ter Eem

Samenvatting inwoner

In 2021 hebben de  Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem (Seste) en de Stichting Kunstgras Accommodatie Baarn (SKAB) subsidie ontvangen voor een duurzame exploitatie van sportpark Ter Eem. Het college heeft besloten de subsidies voor 2021 vast te stellen omdat aan de subsidievoorwaarden is voldaan.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

442923 – Subsidie 2023 voor Stichting De Trits

Samenvatting inwoner

Het college kent aan Stichting De Trits een subsidie van € 634.116 toe voor de exploitatie van het zwembad en de sporthal van Sportcentrum de Trits en de gemeentelijke gymnastieklokalen De Driesprong en De Spoorslag in 2023.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

447512 – Verzoek koop gemeentegrond bij Eemdijk

Samenvatting inwoner

Stedin vraagt de gemeente om medewerking voor de vervanging van een transformatorruimte bij Eemdijk. Stedin wil een nieuwe, grotere, transformatorruimte plaatsen. De huidige plek is daarvoor te klein en Stedin wil ca. 18 m2 gemeentegrond aankopen. De gemeente stemt in met de verkoop van de gevraagde gemeentegrond.

Openbare besluitenlijst 23 augustus 2022

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

467546 - Huisvesting Oekraïense vluchtelingen Meander Medisch Centrum Baarn

Samenvatting inwoner

Het college informeert de raad door middel van een raadsinformatiebrief over de actuele stand van zaken met betrekking tot de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en het voornemen tot tijdelijke plaatsing van 6 woonunits (max. 24 bewoners) en 1 dagverblijf bij Meander Medisch Centrum Baarn.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

468629 - Raadsinformatiebrief gasleveringsovereenkomst Gazprom

Samenvatting inwoner

Het college informeert de gemeenteraad over de noodzaak om de gasleveringsovereenkomst met Gazprom vroegtijdig te beëindigen. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan het "5e sanctiepakket" van de rijksoverheid.

In dit sanctiepakket eist de rijksoverheid van lokale overheden dat zij hun contracten met Russische gasleveranciers vóór 10 oktober 2022 beëindigen.

Openbare besluitenlijst 5 juli 2022

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

418965 – Vaststelling Subsidie 2021 MEE Utrecht, Gooi & Vecht

Samenvatting inwoner

MEE krijgt subsidie voor informatie, advies, deskundigheidsbevordering en onafhankelijke cliëntondersteuning. Voor 2021 is een subsidie toegekend van €146.250.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

421654 – Vaststelling Subsidie 2021 Welzin

Samenvatting inwoner

Welzin heeft voor 2021 een subsidie ontvangen voor maatschappelijk werk en thuisbegeleiding. Het college heeft besloten deze subsidie definitief vast te stellen op € 248.260.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

427644 – Bezwaar Pit Baarn Subsidiebeschikking 2022

Samenvatting inwoner

Pit Baarn heeft bezwaar ingediend tegen de subsidiebeschikking 2022. Het college heeft daarop besloten voor 2022 een aanvullende subsidie toe te kennen, voor de uitvoering van informatie- en adviestaken.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

416397 – Vaststellen subsidie 2021 Stichting De Trits

Samenvatting inwoner

De subsidie voor 2021 voor Stichting De Trits wordt vastgesteld op € 605.022. Dit is gelijk aan het bedrag dat in 2021 aan voorschot uitgekeerd is.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

419561 – Subsidie Verhoging kwaliteit jeugdsport 2022

Samenvatting inwoner

De gemeente verstrekt in 2022 € 38.979 subsidie om Baarnse sportverenigingen te stimuleren de kwaliteit van het sportaanbod voor de jeugd te verbeteren. Met de subsidie kunnen verenigingen gediplomeerde jeugdtrainers inzetten en opleiden.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

426005 - Start aanbesteding project De Kroon

Samenvatting inwoner

Het college van B&W heeft besloten om de aanbesteding voor de realisatie van project De Kroon te starten. Gelijktijdig zal het college zich beraden op de consequenties van het coalitieakkoord voor het project De Kroon en de uitvoering van de onderzoeken. De onderzoeken starten op de kortst mogelijke termijn.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

426398 - Actualisatie kostendekkingsplan riolering

Samenvatting inwoner

Het huidige Gemeentelijke Water en Rioleringsplan (GWRP) Baarn - Soest loopt eind 2022 af. Het college komt in het najaar met een raadsvoorstel om het huidige GWRP met 2 jaar te verlengen. Om voor de periode van verlenging (2023 en 2024) te beschikken over actuele ramingen van kosten voor het gemeentelijk waterbeheer, heeft het college besloten om, vooruitlopend op de verlenging, in 2022 het kostendekkingsplan riolering te actualiseren. 

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

430350 - Jaarstukken 2021 en Ontwerpbegroting 2023 RMN

Samenvatting inwoner

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) is een samenwerkingsverband van zes gemeenten op het gebied van afvalinzameling en reiniging. Omdat RMN een gemeenschappelijke regeling is, worden de financiële stukken voorgelegd aan de gemeenteraad. Het voorstel is om de raad te adviseren om een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2021 en de begroting RMN 2023.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

426404 - Verduurzamingsstrategie tegen energiearmoede

Samenvatting inwoner

Door stijgende energieprijzen hebben steeds meer inwoners moeite met het betalen van hun energierekening. Dit wordt 'energiearmoede' genoemd. Vanuit het Rijk is er een maatregel opgesteld om energiearmoede tegen te gaan met verduurzamingsmaatregelen. De gemeente Baarn kiest voor een wijkgerichte aanpak met 'Energiefixers'. Dat zijn professionals die kleine energiebesparende maatregelen bij huishoudens installeren en daarnaast adviseren over energiebesparing. De Energiefixers gaan in de winter van 2022 aan de slag.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

430832 - Omgevingsvergunning opvang minderjarige asielzoekers Marechausseeterrein Soestdijk

Samenvatting inwoner

Om de tijdelijke komst van 50 minderjarige vluchtelingen, voor de duur van een jaar, naar het voormalige marechausseeterrein aan de Amsterdamsestraatweg mogelijk maken is een tijdelijke ontheffing van de regels van het bestemmingsplan nodig.

Het college heeft met het COA afspraken vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Ook is het college in gesprek gegaan met bewoners en gebruikers van de locatie en met inwoners van Baarn en Soest. Dit heeft ertoe geleid dat het college nu wordt voorgesteld in te stemmen met de komst van de 50 Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV-ers).

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

423882 - Meicirculaire 2022

Samenvatting inwoner

De gemeente ontvangt van de Rijksoverheid geld voor allerlei gemeentelijke taken. Driemaal per jaar geeft de Rijksoverheid een bericht aan de gemeente over de hoogte van het bedrag dat de gemeente ontvangt. De begroting van de gemeente wordt hierop aangepast en de raad wordt geïnformeerd met een brief.

Openbare besluitenlijst 21 juni 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

389962 - Gemeenschappelijke regeling centrumgemeente belastingsamenwerking Baarn - Eemnes

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn gaat de belastingtaken van de gemeente Eemnes uitvoeren. Hiervoor is een gemeenschappelijke regeling nodig. De gemeenteraad moet hier toestemming voor verlenen en kan een zienswijze indienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

420696 - Terugkoppeling moties 'Uitnodigingskader zonne- en windenergie'

Samenvatting inwoner

In 2021 stelde de gemeenteraad het Uitnodigingskader zonne- en windenergie vast. Doel is om aan te geven waar zonneweides en windmolens al dan niet gerealiseerd kunnen worden in de gemeente en onder welke voorwaarden. Op dit uitnodigingskader zijn twee moties en één amendement ingediend. De beantwoording van de moties en amendement vormden een voorwaarden om het uitnodigingskader open te stellen voor initiatiefnemers. In een raadsinformatiebrief worden deze beantwoord. 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

422141 - 1e tussenrapportage 2022

Samenvatting inwoner

Tussenrapportages maken onderdeel uit van de financiële Planning & Control-cyclus van de gemeente. Ze geven inzicht in het verloop van de begroting in het lopende jaar. Doel is het tijdig informeren van de gemeenteraad en het vergroten van de mogelijkheden om eventueel bij te sturen.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

420710 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA laadpalenbeleid Baarn van 17 mei 2022

Samenvatting inwoner

De fractie van het CDA heeft vragen gesteld over het laadpalenbeleid van de gemeente Baarn. Het college beantwoordt de vragen door middel van een brief aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

423044 - Stichting Eemvallei Educatief (STEV) vaststelling jaarrekening 2021

Samenvatting inwoner

De Stichting Eem-Vallei Educatief (STEV) heeft het Bestuursverslag en de Jaarrekening 2021 opgesteld. In dit voorstel worden de belangrijkste beleidsmatige- en financiële ontwikkelingen benoemd. De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

384003 – Herbenoeming leden Adviescommissie bezwaarschriften gemeente Baarn

Samenvatting inwoner

Elke periode van 4 jaar worden de leden van de Adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Baarn benoemd. De bestaande leden zijn herbenoemd voor een nieuwe periode van 4 jaar.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaak

400650 – Verlenging overeenkomsten regionale samenwerking Sociaal Domein

Samenvatting inwoner

De gemeente Amersfoort voert namens de regiogemeenten werkzaamheden uit in het Sociaal domein. De huidige samenwerking wordt voor een jaar voorgezet .

Openbare besluitenlijst 14 juni 2022

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

416621 - Uitvoeringsprogramma 2022 en Jaarverslag 2021 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Samenvatting inwoner

Het Jaarverslag 2021 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving gaat over wat er is gedaan om de kwaliteit van de leefomgeving te handhaven en verbeteren. Denk aan het optreden tegen parkeeroverlast en illegale bouw, het afhandelen van klachten en het controleren op brandveiligheid. In het Uitvoeringsprogramma staat wat de gemeente dit jaar op dat gebied doet.

ortefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

417475 - Opvang asielzoekers COA

Samenvatting inwoner

Afgelopen tijd heeft het college samen met het COA de mogelijkheid onderzocht voor de tijdelijke opvang van 50 alleengaande minderjarige vluchtelingen in de voormalige marechausseekazerne bij Paleis Soestdijk. Het college en het COA hebben daarover overeenstemming bereikt. Binnenkort worden informatiebijeenkomsten georganiseerd voor direct omwonenden en belangstellenden. Daarna neemt college een besluit over de omgevingsvergunning.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

406263 - Ontwerp bestemmingsplan 'Parapluplan wonen en parkeren, Baarn 2022'

Samenvatting inwoner

Met het 'Parapluplan wonen en parkeren, Baarn 2022’ worden onvolkomenheden in bestemmingsplannen hersteld. Dit gebeurt naar aanleiding van uitspraken van de Raad van State (m.b.t. andere gemeenten) waaruit bleek dat de bestemmingsomschrijving voor 'wonen' ruimte kan laten voor niet bedoelde woonvormen. Verder lost het parapluplan een omissie op met betrekking tot parkeren. Op die manier moet er bij ontwikkelingen worden voldaan aan de (actuele) nota parkeernormen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

416786 - Gewijzigde jaarstukken 2021

Samenvatting inwoner

De jaarrekening is op aanwijzing van de accountant gewijzigd. Op basis van hiervan zijn de stukken aangepast. Dit voorstel beoogt instemming te verkrijgen van het college van burgemeester en wethouders van de gewijzigde jaarstukken 2021. Na instemming door het college kunnen de jaarstukken 2021 doorgezet worden naar de raad ter vaststelling.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

406360 - Raadsinformatiebrief gevolgen aangenomen motie 'aanhouden realisatie fietspad Soest-Hilversum'

Samenvatting inwoner

Op 11 mei 2022 heeft de gemeenteraad de motie 'Aanhouden realisatie fietspad Soest-Hilversum' aangenomen waarmee de uitvoering van werkzaamheden voor het fietspad Koningsweg-Hoge Vuurscheweg is stilgelegd. In een raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de gevolgen van de aangenomen motie en het stilleggen van de werkzaamheden.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

411770 – Reactie op antwoordbrief Provincie Utrecht inspraak netwerkperspectief

Samenvatting inwoner

De gemeenten Baarn en Soest vragen Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht om in de trajectaanpak die voortvloeit uit het netwerkperspectief voor provinciale wegen, alsnog inspraak voor raden, inwoners en belangenorganisaties te organiseren, onder meer over de maximumsnelheden die daarin worden vastgesteld.

Openbare besluitenlijst 7 juni 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

382441 - Aanbesteding duurzame energie Regio Utrecht 2023 -2026

Samenvatting inwoner

Gemeenten in de provincie Utrecht kunnen deelnemen aan een nieuwe aanbesteding voor de inkoop van duurzame energie vanaf 2023. De aanbesteding wordt uitgevoerd door een projectgroep met vertegenwoordigers uit deelnemende gemeenten en adviseur Source4Energy. Het college heeft besloten deel te nemen en informeert de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief hierover. Ook informeert het college de raad over de huidige overeenkomst met Gazprom in relatie tot de sancties tegen Rusland.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

397128 - Intern Controleplan 2022 gemeente Baarn

Samenvatting inwoner

De gemeente stelt ieder jaar een intern controleplan op. Dit geeft inzicht in de kwaliteit van de belangrijkste processen binnen de organisatie en in de financiële beheersing. Het college heeft ingestemd met de aanpak van een controleplan voor 2022.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

404949 - Jaarverantwoording Kinderopvang Baarn 2021

Samenvatting inwoner

De Jaarverantwoording Kinderopvang 2021 geeft een overzicht van het toezicht op de kinderopvang door de gemeente. Conclusie is dat onze gemeente de uitvoering van haar taken op het gebied van Toezicht en Handhaving Kinderopvang op orde had, ondanks de coronacrisis. En dat de voorzieningen goede kwaliteit bieden en alle voldoen aan de inspectienormen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

396049 – Verlenging convenant afsluiting Minervaweg

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn heeft met de firma Nijhof afspraken vastgelegd in een convenant over de Minervaweg op het bedrijventerrein De Noordschil. De gemeente geeft Nijhof daarin toestemming om deze doodlopende weg 's nachts en op zon- en feestdagen af te sluiten met een hek om overlast te voorkomen. De gemeente stelt Nijhof voor om deze afspraken voor twee jaar te verlengen, tot 1 juni 2024.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

396066 – Verlenging overeenkomsten gemeentelijk pand Kerkstraat 28

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn verhuurt en geeft ruimten in gebruik in het Poorthuis (Kerkstraat 28) aan FrontaalKunst, de Aloysiusschool en Lokaal O. Mosaic World regelt voor de gemeente het beheer van het pand. De overeenkomsten met huurders, gebruiker en beheerder van het pand worden voor een jaar verlengd, tot 1 juli 2023.

Openbare besluitenlijst 31 mei 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

406358

Onderwerp

Vaststellen aanbestedingsstrategie De Kroon

Beslispunten

 1. De aanbestedingsstrategie voor de realisatie van project De Kroon vast te stellen.
 2. Opdracht te geven aan de gemeentelijke organisatie om de aanbestedingsprocedure te starten. 

Samenvatting voor de inwoner

Eind 2021 heeft de gemeenteraad geld beschikbaar gesteld voor een nieuw gebouw voor Theater de Speeldoos en Bibliotheek Eemland aan de Rembrandtlaan (genaamd 'De Kroon'). Om volgens planning begin 2023 te kunnen starten met de realisatie, moeten er aannemers gekozen worden met een Europese aanbestedingsprocedure.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

399098

Onderwerp

Aanbestedingsstrategie groenonderhoud

Beslispunten

 1. Akkoord gaan met het uitvoeren van de aanbesteding volgens bijgevoegde aanbestedingsstrategie;
 2. Op grond van de Gemeentewet artikel 55 lid 1 geheimhouding op te leggen op bijlage 1 (aanbestedingsstrategie).
 3. De geheimhouding geldt totdat het contract is aangegaan.

Samenvatting voor de inwoner

Het onderhoudscontract voor het gemeentelijk groen loopt aan het einde van dit jaar af. Er is dus een nieuw contract nodig vanaf 2023 om het groenonderhoud uit voeren volgens het door de raad vastgestelde 'Beeldkwaliteitsplan openbare ruimte'. De aanbesteding voor dit nieuwe onderhoudscontract wordt uitgevoerd volgens het gemeentelijke inkoopbeleid.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

393490

Onderwerp

Verlenging contracten hulp bij huishouden, addendum en rijksmiddelen.

Beslispunten

 1. Het Openhouse contract hulp bij huishouden voor twee jaar te verlengen tot en met 31 december 2024.
 2. De betreffende aanbieders een ondertekende brief te sturen met het de bevestiging van de verlenging van dit contract.
 3. Het addendum te ondertekenen met daarin de opgenomen regeling van de rijksmiddelen.

Samenvatting voor de inwoner

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt de gemeente voor huishoudelijke hulp voor inwoners. Hiervoor maakt de gemeente afspraken met aanbieders van huishoudelijke hulp. Het college verlengt de huidige contracten met twee jaar om de huishoudelijke ondersteuning voort te kunnen zetten.

Openbare besluitenlijst 24 mei 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

393514

Onderwerp

Aanwijzingsbesluit Gemeentearchivaris Baarn

Beslispunten

 1. Mevrouw C. Menting aan te wijzen als gemeentearchivaris.
 2. Dit besluit treedt in werking een dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 maart 2022.

Samenvatting voor de inwoner

Elke gemeente heeft een medewerker die is aangewezen als gemeentearchivaris. Mevrouw C. Menting wordt aangewezen als nieuwe gemeentearchivaris van Baarn.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

400257

Onderwerp

RIB Evaluatie Log4j

Beslispunten

 1. De raad door middel van een raadsinformatiebrief informeren over de evaluatie van Log4J.

Samenvatting voor de inwoner

Een kwetsbaarheid in softwaresystemen (Apache Log4j) die internationaal een risico vormde op hacken is de afgelopen tijd voortvarend aangepakt. Er zijn geen applicaties meer met een kritieke kwetsbaarheid. Het beheer wordt weer overgedragen aan de organisatie en het proces geëvalueerd. Over de evaluatie wordt de raad geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

400464

Onderwerp

Gedeeltelijk opheffen geheimhouding bijlagen bij raadsvoorstel 375910

Beslispunten

De raad voorstellen om:

 1. Op grond van artikel 25 lid 4 Gemeentewet gedeeltelijk de op 11 mei 2022 bekrachtigde geheimhouding op de bijlagen bij raadsvoorstel 357910 op te heffen.

Samenvatting voor de inwoner

De raad heeft op 11 mei 2022 geheime bijlagen bij de beantwoording van vragen van de PvdA over de fietsverbinding tussen Soest en Hilversum bekrachtigd. Enkele raadsleden hebben gevraagd om heroverweging van het besluit tot geheimhouding. Wat het college betreft kan de geheimhouding gedeeltelijk worden opgeheven.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

396129

Onderwerp

Beantwoording brief verkeersveiligheid Bestevaerweg

Beslispunten

 1. De ingekomen brief van een inwoner over de maximum snelheid op de Bestevaerweg in de gemeente Baarn te beantwoorden door middel van bijgaande brief.

Samenvatting voor de inwoner

Een inwoner heeft zijn zorgen geuit over de verkeersveiligheid op de Bestevaerweg en pleit voor het invoeren van een 30 km/uur zone vanaf de komgrenzen van de gemeente Baarn.

Openbare besluitenlijst 17 mei 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

395978 – Jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 BBS

Samenvatting inwoner

De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest (BBS) is een samenwerkingsverband tussen Baarn, Bunschoten en Soest op het gebied van Werk en Inkomen, voor klanten die vallen onder de Participatiewet. BBS verzorgt taken rond Werk, Inkomen en Zorgadministratie voor de Wmo en Jeugdwet.

Omdat de BBS een gemeenschappelijke regeling is, wordt de jaarrekening en de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 voorgelegd aan de gemeenteraad.

In dit voorstel worden belangrijke beleidsmatige en financiële ontwikkelingen benoemd. Het advies is om geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2021, de begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 BBS

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

386394 – Verzoek koop gemeentegrond bij Ferdinand Huycklaan

Samenvatting inwoner

Bewoners vragen de gemeente of ze de gehuurde gemeentegrond kunnen aankopen die ze nu gebruiken als tuin. De gemeente heeft geen bezwaren tegen verkoop van de grond. Het voornemen wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad. Daarna neemt de gemeente een besluit.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

393723 – Ontwerpbegroting AVU 2023

Samenvatting inwoner

Afvalverwijdering Utrecht is een samenwerkingsverband van de Utrechtse gemeenten op het gebied van afvalverwerking. De AVU heeft de ontwerpbegroting 2023 aan de gemeenteraad aangeboden. Het college stelt de raad voor om een zienswijze in te dienen over systeemknelpunten in de afvalwerking.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

396593 - Voortgang voorbereidingen opvang vluchtelingen COA

Samenvatting inwoner

De gemeenteraad, en daarmee ook de inwoners van Baarn, worden geïnformeerd over de voortgang van de opvang van minderjarige asielzoekers door het COA op het marechaussee-terrein.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

384681 - Ontwerpbestemmingsplan Kloosterlaan 31-33-35

Samenvatting inwoner

Er is een bestemmingsplan gemaakt om de tuinen van drie woningen aan de Kloosterlaan te Lage Vuursche planologisch in overeenstemming met het bestaande gebruik te brengen. Eerder heeft de gemeenteraad besloten om hieraan in principe medewerking te verlenen. Nu wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

392300 - Voorstel start omgevingsdialoog Amalialaan 39

Samenvatting inwoner

Voor de Amalialaan 39 wordt door een initiatiefnemer een woningbouwplan voorbereid. Er wordt nu een dialoog aangegaan met belanghebbenden en omwonenden. Daarna wordt het plan voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad om een eerste standpunt te bepalen.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

393724 - Benoeming leden commissie Ruimtelijke Kwaliteit Baarn

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn kent een commissie Ruimtelijke Kwaliteit die wordt ingevuld door MooiSticht. Deze commissie adviseert gemeenteraad en college van B&W bij hun taken en bevoegdheden met het oog op 'het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit'. De commissie hanteert daarbij de nota Ruimtelijke Kwaliteit. Leden van de commissie worden door de gemeente benoemd en kunnen na 4 jaar herbenoemd worden. Met dit besluit zijn de leden weer voor een periode van 4 jaar benoemd.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

383031 - Perspectiefnota 2023

Samenvatting inwoner

De Perspectiefnota 2023 geeft vooruitblik op de gemeentelijke begroting voor 2023, die komend najaar wordt vastgesteld. Hiermee kan de raad in een vroeg stadium al invulling geven aan zijn financieel kaderstellende rol.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

383035 - Jaarrekening gemeente Baarn 2021

Samenvatting inwoner

In de Jaarrekening 2021 van de gemeente Baarn legt het college verantwoording af aan de raad over het door hen gevoerde bestuur in het afgelopen jaar. Er is een positief financieel resultaat. Aan de raad wordt voorgesteld dit resultaat toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

389670 - Ontwikkeltrajecten RUD Utrecht

Samenvatting inwoner

De RUD Utrecht voert de milieutaken uit voor 11 Utrechtse gemeenten (waaronder Baarn) en de provincie Utrecht. Om de dienstverlening aan de opdrachtgevers verder te verbeteren is de RUD continu in ontwikkeling. Met een informatiebrief wordt de raad over het ontwikkeltraject geïnformeerd.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

393521 - Pilot wijkuitvoeringsplan aardgasvrij verwarmen - Eemdal-Noord

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn wil klimaatneutraal worden en het gebruik van aardgas verminderen. Het is daarom belangrijk om gebouwen in Baarn op een aardgasvrije manier te verwarmen. Dat gaat per wijk aan de hand van een wijkuitvoeringsplan en met participatie van bewoners. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met het plan om Eemdal-Noord als eerste wijk aardgasvrij te maken, om in te stemmen met de uitgangspunten voor de te kiezen aardgasvrije warmteoplossing en het participatietraject.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

393851 - Raadsinformatiebrief Asfaltcentrale Eembrugge

Samenvatting inwoner

De gemeenteraad heeft aan het college gevraagd geïnformeerd te worden over de uitkomsten van metingen bij de asfaltcentrale Eembrugge (in de buurgemeente Eemnes). Uit de metingen blijkt dat voldaan wordt aan de normen. Met deze raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad van Baarn daarover geïnformeerd.

Openbare besluitenlijst 10 mei 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

388606 – Herziene aanvullende subsidieaanvraag armoederegisseur 2022

Samenvatting inwoner

Het college van Baarn heeft besloten om voor 2022 tot en met 2023 extra subsidie toe te kennen aan Welzijn Baarn voor de extra inzet van armoederegisseurs. Dit om invulling te geven aan de uitvoeringsagenda van het plan schulddienstverlening Baarn 2020-2023.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

375513 – Verlenging huurovereenkomst Tolweg 1

Samenvatting inwoner

De Vogelvereniging Gooi en Eemland huurt het gemeentelijk terrein aan de Tolweg 1. Het clubgebouw van de vereniging staat op dit terrein. De huurovereenkomst met de vereniging wordt verlengd tot 1 april 2027.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

387482 – Reactie op bewonersbrief overlast bezoekers theater De Speeldoos

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn heeft een brief ontvangen van (een) bewoner(s) van de Jan Steenlaan over ervaren overlast van bezoekers van Theater De Speeldoos. Met een antwoordbrief wordt inhoudelijk ingegaan op de brief.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

385964 - Zienswijze voorlopige jaarstukken 2021/Ontwerpbegroting 2023 incl. geactualiseerde begroting 2022 VRU

Samenvatting inwoner

Omdat de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) een gemeenschappelijke regeling is, worden de financiële stukken 2021 t/m 2023 voorgelegd aan de raad. De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

388737 - Jaarrekening 2021 en concept meerjarenbegroting 2023 - 2026 Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA)

Samenvatting inwoner

Het Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) geeft invulling aan de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Amfors Holding BV is het bedrijf dat de Wsw vervolgens uitvoert. Omdat het een gemeenschappelijke regeling is, worden de financiële stukken aan de gemeenteraad voorgelegd. Het college adviseert de gemeenteraad om geen zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

381312 - Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 RID Utrecht

Samenvatting inwoner

Omdat de Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) een gemeenschappelijke regeling is, wordt de Jaarrekening 2021 en de Begroting 2023 aan de gemeenteraad aangeboden. De raad kan een zienswijze kenbaar maken. Het college stelt de raad voor om een zienswijze in te dienen - onder meer om blijvend aandacht te hebben voor informatiebeveiliging.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

383032 - Perspectiefnota 2023 concept 1e behandeling

Samenvatting inwoner

Niet van toepassing betreft 1e lezing college

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

383034 - concept jaarrekening 1e bespreking

Samenvatting inwoner

N.v.t.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

393502 - Raadsinformatiebrief voortgangsrapportage ijkmoment 1 RES

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn wil zoveel mogelijk klimaatneutraal worden. In de energieregio Amersfoort werken we om duurzame elektriciteit grootschalig op te wekken. Per half jaar is er een ijkmoment plaats voor de voortgang. In een raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad over de uitkomsten van het eerste ijkmoment geïnformeerd.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

380196 - Jaarrekening 2021 & Begroting 2023 GGD regio Utrecht

Samenvatting inwoner

Omdat GGD regio Utrecht (GGDrU) een gemeenschappelijke regeling is, worden de jaarstukken en de ontwerp begroting voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college adviseert de raad om een zienswijze in te dienen op de ontwerp begroting voor 2023, in het licht van de voorkeur om verhoging van gemeentelijke bijdragen zo laag mogelijk te houden.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

388439 - Ontwerp Programmabegroting 2023 RUD Utrecht

Samenvatting inwoner

De RUD Utrecht voert o.a. de wettelijke milieutaken uit ten behoeve van een schone, veilige en duurzame leefomgeving uit. Omdat de RUD Utrecht een gemeenschappelijke regeling is heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken. Het college adviseert de raad geen zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

392960 - Jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 RMN

Samenvatting inwoner

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) voert taken uit op het gebied van afvalinzameling en beheer openbare ruimte. Omdat RMN een gemeenschappelijke regeling is, worden de financiële stukken 2021-2023 voorgelegd aan de raad. Het college stelt de raad voor om zienswijzen in te dienen.

Openbare besluitenlijst 3 mei 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

385833 – Ensia verantwoording inzake WOZ 2021

Samenvatting inwoner

Iedere Nederlandse gemeente is verplicht om jaarlijks een zelfevaluatie te doen naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de WOZ omgeving.

Op deze manier controleert het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) of de gemeente haar taak naar behoren uitvoert.

Deze zelfevaluatie is zowel inhoudelijk als procesmatig van aard. Wij hebben zelfevaluatie uitgevoerd.

De WOZ omgeving scoort ruim voldoende op basis van de huidige maatstaven.

Toch zijn er wel verbeteringen mogelijk, zodat de zelfevaluatie volgend jaar een nog beter resultaat zal opleveren.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

378110 - Fietsverbinding Soest - Hilversum

Samenvatting inwoner

De gemeenteraadsfracties van de PvdA en D66 stelden schriftelijke en technische vragen aan het college van burgemeester en wethouders (verder: het college) over de aanleg van een fietspad tussen Soest en Hilversum. Dit fietspad loopt deels over grond van Paleis Soestdijk. Het college beantwoordt de vragen in een brief.

Op 25 maart 2022 diende de Stichting Behoud het Borrebos (verder: de Stichting) bij de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (verder: RUD Utrecht) een handhavingsverzoek in over de aanleg van het fietspad tussen Soest en Hilversum. Op 4 april 2022 stuurde de RUD Utrecht een afschrift van het handhavingsverzoek aan de gemeente Baarn, omdat een aantal vragen van de Stichting ziet op de bevoegdheid van de gemeente Baarn. Het college heeft een besluit genomen op het handhavingsverzoek voor zover het is gericht aan de gemeente.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

381677 - Voortgang Uitvoeringsagenda mobiliteit 2022 en concept Uitvoeringsagenda mobiliteit 2023 en doorfietsroute Amersfoort-Hilversum

Samenvatting inwoner

In een raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het concept Uitvoeringsprogramma Verkeer 2023 en de voortgang van de Uitvoeringsagenda 2022. Ook bevat de brief nadere informatie over de doorfietsroute Amersfoort - Hilversum.

Openbare besluitenlijst 26 april 2022

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell
Wethouder Jansma

Zaak

376577 – Beantwoording schriftelijke vragen PvdA Standplaatsen Lage Vuursche

Samenvatting inwoner

De PvdA-fractie heeft vragen gesteld over standplaatsen voor fietsverhuur bij de Lage Vuursche. Het college beantwoordt deze vragen met een brief.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

381444 – Toelating leden contactcommissie Lage Vuursche

Samenvatting inwoner

Op 16 maart 2022 hebben de verkiezingen voor de Contactcommissie Lage Vuursche plaatsgevonden. Het college heeft besloten de zeven kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald toe te laten tot de Contactcommissie Lage Vuursche.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

375570 – Start aanbesteding verkoop gronden Baarnsche Zoom

Samenvatting inwoner

In februari 2022 zijn gemeente Baarn en W&F Investments samen eigenaar geworden van het hele plangebied van de Baarnsche Zoom. Nu wordt gestart met de aanbesteding voor de verkoop van de gronden. Met de aanbesteding wordt een ontwikkelaar gekozen die een plan gaat maken en dat gaat realiseren binnen de kaders die de gemeenteraad al eerder heeft vastgesteld.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

377405 – Antwoordbrief Bunschoten marktverordening

Samenvatting inwoner

Wethouder Jansma laat in een brief aan de wethouder van Economische Zaken van de gemeente Bunschoten weten rekening te zullen houden met de belangen van marktondernemers bij het vaststellen van een nieuwe marktverordening.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

375489 – Collegeverklaring Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) 2021

Samenvatting inwoner

De gemeente aan de voortdurende verbetering van haar informatiebeveiliging. Jaarlijks voeren gemeenten audits uit met betrekking tot informatiebeveiligingsnormen voor DigiD en Suwinet. Daarover legt het college verantwoording af richting ministerie van Binnenlandse Zaken en gemeenteraad.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

377484 – Beantwoording ingekomen e-mail over bomenkap

Samenvatting inwoner

Een inwoner stuurde in januari een e-mail aan de gemeenteraad over het onderwerp bomenkap, het planten van nieuwe bomen, meer groen, minder stenen en aandacht voor de natuur. Het college geeft op verzoek van de gemeenteraad antwoord op de e-mail. Daarin staat onder meer dat het college nu en de komende jaren uitvoering geeft aan de Groenvisie.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaak

381650 – Subsidie 2022 Pit Baarn

Samenvatting inwoner

Pit Baarn is het informatie-en adviespunt waar inwoners terecht kunnen met vragen over wonen, welzijn, zorg, gezondheid, werk en geldzaken. Pit Baarn ontvangt een subsidie voor het uitvoeren van brede welzijnsactiviteiten in Baarn in 2022. Er worden nog afspraken gemaakt over de informatie- en adviesfunctie van het Wmo-loket.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaak

381806 – Aanpassing financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Baarn 2022

Samenvatting inwoner

In het Financieel besluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Baarn 2022 staan de financiële tegemoetkomingen voor cliënten beschreven. Het college stelt deze tarieven vast.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

384176 - Leefgeldregeling Oekraïense vluchtelingen

Samenvatting inwoner

Vluchtelingen uit Oekraïne hebben van zichzelf veelal onvoldoende middelen voor hun verblijf. Dit kan voor problemen zorgen. Daarom is de gemeente 20 april gestart met het verstrekken van voorschotten op het leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen. De Uitvoeringsorganisatie BBS is gevraagd om hier een duurzaam vervolg aan te geven.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

384086 - Stand van zaken ontwikkeling GGiD, GGD regio Utrecht

Samenvatting inwoner

Het college informeert de raad met een raadsinformatiebrief over de voortgang van de ontwikkeling van het digitale dossier voor de jeugdgezondheidzorg in onze regio.

Openbare besluitenlijst 19 april 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

372864 – Subsidie aanvraag Coöperatieve Vereniging Centrumondernemers Baarn

Samenvatting inwoner

De Coöperatieve Vereniging Centrumondernemers Baarn krijgt 36.000 euro subsidie voor activiteiten die bijdragen aan een levendig centrum in 2022.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

374485 – Huurverhoging gemeentelijke woningen

Samenvatting inwoner

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties stelt elk jaar het beleid vast voor verhoging van de huurprijzen voor woningen. De huurprijzen van de woningen van de gemeente worden met ingang van 1 juli 2022 conform dit beleid verhoogd.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke
Burgemeester Röell

Zaak

377352 - Subsidieaanvraag Koningsdag 2022

Samenvatting inwoner

Oranjevereniging Baarn & Oranje organiseert de Baarnse Koningsdag 2022 in samenwerking met NoName Events/Dutch7. Vanwege het wegvallen van de gebruikelijke voorbereidingstijd zijn de benodigde vergunningen versneld ingediend en afgehandeld. Ook de subsidieverstrekking verloopt dit jaar anders dan normaal omdat de gebruikelijke voorbereidingstijd voor sponsor- en donorwerving ontbreekt. De Oranjevereniging krijgt eenmalig extra subsidie uit de coronasteungelden voor het organiseren van de Koningsdag.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell
Wethouder Van Roshum

Zaak

382534 - Raadsinformatiebrief stand van zaken opvang vluchtelingen Oekraïne

Samenvatting inwoner

Er zijn opvangplekken nodig voor Oekraïners die gevlucht zijn voor de oorlog in hun land. Door particulieren worden momenteel al circa 80 vluchtelingen opgevangen in Baarn. Ook de gemeente gaat tijdelijk Oekraïense vluchtelingen opvangen in gebouwen van onder meer woonzorgcentrum Santvoorde (Silverein) en Meander Medisch Centrum. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de actuele stand van zaken in een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

376119 - Ensia rapportage BAG BGT en BRO

Samenvatting inwoner

Iedere gemeente is verplicht om elk jaar een zelfevaluatie te doen naar de inrichting, werking en beveiliging van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De registraties BAG en BGT scoren ruim voldoende. Voor de BRO geldt dat er voldaan wordt aan de zaken die de gemeente Baarn aanlevert. Het moet de komende jaren nog verder volmaakt worden. De raad wordt geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

377783 - Raadsinformatiebrief Meerjarenbeleidsplan RMN

Samenvatting inwoner

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) heeft een Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 en Verbeterplan 2022-2023 opgesteld met als doel om verbeteringen binnen RMN door te voeren. Het college besluit de plannen ter informatie aan de raad te sturen.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaak

376108 - Koersprogramma SVMN

Samenvatting inwoner

Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) wil actiever aansluiten bij de leefwereld en de behoefte van kinderen en volwassen cliënten, zodat professionals met hen kunnen zorgen voor herstel van een veilige thuissituatie. Om de raad te informeren over de laatste stand van zaken rond het koersprogramma van SVMN dat daartoe moet leiden, genaamd 'Samen doen wat helpt', stuurt het college een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaak

378552 - Aanbesteding Inkoop 2023 regio Amersfoort

Samenvatting inwoner

Eind 2022 lopen de regionale inkoopcontracten voor specialistische jeugdhulp en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) af. Regio Amersfoort is gestart met de nieuwe aanbesteding. In een raadsinformatiebrief informeert het college de raad over het aanbestedingsproces.

Openbare besluitenlijst 12 april 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

373242 - Wijzigingen inkoopbeleid

Samenvatting inwoner

In het inkoop- en aanbestedingsbeleid formuleert de gemeente doelen die zij met inkoop nastreeft en de uitgangspunten die zij daarbij hanteert. Het inkoopbeleid wordt gewijzigd om: de drempelbedragen voor Europese aanbestedingen actueel te maken en het gebruik van het gebruikelijke VNG-model algemene inkoopvoorwaarden en de afwijkingsbevoegdheid te verduidelijken.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

377715 - Raadsinformatiebrief Burgerpeiling

Samenvatting inwoner

De Burgerpeiling is enquête onder inwoners over woon - & leefklimaat, de relatie tussen inwoner en gemeente, de gemeentelijke dienstverlening en welzijn & zorg. In het najaar van 2021 is in Baarn weer een Burgerpeiling uitgevoerd. De uitkomsten helpen de gemeente om de dienstverlening te verbeteren. Iedereen kan ze inzien via de website waarstaatjegemeente.nl. De gemeenteraad krijgt informatie over de uitkomsten via een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

374719 - Vervolg programma Heuvelrugtuinen 2022-2023

Samenvatting inwoner

In 2020 en 2021 heeft stichting Natuur en Milieu Utrecht (NMU) een programma uitgerold in de gemeente Baarn om het concept Heuvelrugtuinen onder de aandacht te brengen en inwoners te stimuleren om een dergelijke tuin aan te leggen - wat diverse voordelen biedt voor mens en natuur. Het initiatief wordt voortgezet in licht gewijzigde vorm. 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

375415 - Dienstverleningsovereenkomst 2022 RUD Utrecht

Samenvatting inwoner

De gemeentelijke taken voor het werkveld milieu worden uitgevoerd door de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht). De gemeente Baarn en de RUD Utrecht hebben in een Dienstverleningsovereenkomst exacte afspraken gemaakt over de uitvoering van taken en de kosten daarvan voor het jaar 2022.

Openbare besluitenlijst 5 april 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

373050

Onderwerp

Beleidsregel Eenmalige energietoeslag 2022

Beslispunten

1. Beleidsregel Eenmalige energietoeslag 2022 vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Het college geeft uitvoering aan het kabinetsbeleid om aan inwoners met een laag inkomen een energietoeslag toe te kennen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

361107

Onderwerp

Verzoek koop gemeentegrond bij de Kwekerij

Beslispunten

1. Niet in te stemmen met het verzoek tot aankoop van gemeentegrond bij de woning de Kwekerij 1.

Samenvatting voor de inwoner

Een bewoner van de Kwekerij vraagt de gemeente om aankoop van gemeentegrond bij de woning. De bewoner wil de grond gebruiken voor de uitbreiding van de tuin. De gemeente stemt niet in met de verkoop van de gevraagde gemeentegrond.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

373761 - Beantwoording schriftelijke vragen CDA toewijzingscriteria Baarnsche Zoom

Samenvatting inwoner

De fractie van het CDA Baarn heeft vragen gesteld aan het college van B&W over de mogelijkheden koopwoningen in de nieuwe woonwijk de Baarnsche Zoom toe te wijzen aan inwoners van Baarn. De vragen worden beantwoord in een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

373734 - Beantwoording schriftelijke vragen PvdA loonkloof mannen en vrouwen

Samenvatting inwoner

De PvdA heeft vragen gesteld met betrekking tot beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen bij de gemeente Baarn. Landelijk gezien is de beloning voor hetzelfde werk voor mannen hoger dan voor vrouwen. Bij de gemeente Baarn is dit niet het geval. In het beloningsbeleid wordt geen onderscheid gemaakt naar geslacht.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaak

370456 - Continuering contract Hulpmiddelen leveranciers

Samenvatting inwoner

Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt de gemeente voor zorghulpmiddelen voor inwoners. Hiervoor maakt de gemeente afspraken met leveranciers. Het college verlengt de huidige regeling met twee jaar om de ondersteuning voort te kunnen zetten.

Openbare besluitenlijst 29 maart 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma
Wethouder Prakke

Zaak

362900 – Subsidieaanvraag voor opstartkosten Vorstelijk Baarn Express

Samenvatting inwoner

Stichting Toerisme Baarn vraagt de gemeente om een subsidie voor het opstarten van een elektrische trammetje dat het centrum van Baarn verbindt met de toeristische parels in het buitengebied, de 'Vorstelijk Baarn Express'. Ook andere partijen hebben bijgedragen. Besloten is als gemeente de kosten te vergoeden voor de tram een Vorstelijk Baarn uitstraling te geven.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell
Wethouder Van Roshum

Zaak

371883 - Raadsinformatiebrief Verdiepend onderzoek Jeugd en Drugs

Samenvatting inwoner

De gemeenteraad heeft naar aanleiding van een rapport over jongeren en drugsgebruik / -dealen een motie ingediend waarin het college wordt verzocht om een verdiepend onderzoek te doen. In een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over wie het onderzoek zal doen en hoe het wordt vormgegeven.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

366647 - Anterieure overeenkomst MeyerBergman Erfgoed Groep Paleis Soestdijk

Samenvatting inwoner

Op 28 januari 2022 is de anterieure overeenkomst ondertekend die hoort bij het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Op advies van raadsadviseur HBR Advocaten heeft de gemeenteraad gevraagd de overeenkomst op een aantal plaatsen aan te passen. MBE en de gemeente hebben voor de raadsvergadering van 23 februari jl. overeenstemming bereikt over de aangepaste overeenkomst. Nu wordt deze overeenkomst ondertekend

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

373052 - Uitkering SUVIS-bijdrage St. Aloysius aan Het Sticht

Samenvatting inwoner

Gemeenten kunnen aanvragen indienen voor de Rijksregeling ‘Specifieke uitkering ventilatie in scholen’ (SUVIS). Deze regeling is bedoeld voor de verbetering van het binnenklimaat en verdere verduurzaming van schoolgebouwen. Voor basisschool St. Aloysius is een bijdrage toegekend. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werkzaamheden ligt bij het schoolbestuur als juridisch eigenaar van het schoolgebouw. Het toegekende voorschot wordt overgedragen aan het schoolbestuur.

Openbare besluitenlijst 22 maart 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

358378 – Exploitatie 2020 Bosbad de Vuursche

Samenvatting inwoner

Het college B&W verleent decharge aan het bestuur van de Stichting Bosbad De Vuursche over het in 2020 gevoerde beleid op basis van het accountantsverslag 2020 van en het advies van de raad van toezicht.


Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

358510 – Verhuur en opstalrecht gemeentegrond bij De Geerenweg

Samenvatting inwoner

De Stichting Baarnse IJsbanen heeft een huur- en opstalrechtovereenkomst voor het gemeentelijk terrein aan De Geerenweg 16. De gemeente en de stichting passen deze overeenkomst op enkele punten aan. Een deel van het gemeentelijk terrein is bestemd voor zonnepanelen. Hierover maakt de Stichting Baarnse IJsbanen afspraken met Energiecooperatie BijZonder Baarn. De gemeente geeft hiervoor een intentieverklaring en garantie aan Energiecooperatie BijZONder Baarn.


Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

366566 – Netwerkperspectief provinciale wegen

Samenvatting inwoner

De gemeente gaat samen met de gemeente Soest een brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht sturen waarin wordt opgeroepen om het Netwerkperspectief provinciale wegen niet zonder inspraak vast te stellen.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

351539 - Aanwijzen boa's gemeente Soest als toezichthouders voor Baarn

Samenvatting inwoner

Er is een samenwerkingsconvenant tussen de gemeenten Soest en Baarn voor Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa's). Dit besluit regelt de benodigde bevoegdheden.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

360864 - Actualisatie bevoegdheden toezichthouders (Boa's) Baarn

Samenvatting inwoner

De bevoegdheden van de gemeentelijk toezichthouders worden geactualiseerd.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

360877 - Actualisatie bevoegdheden toezichthouders (handhaving, bouw- en woningtoezicht) Baarn

Samenvatting inwoner

De bevoegdheden van de gemeentelijk toezichthouders worden geactualiseerd.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

360936 - Aanwijzing toezichthouder

Samenvatting inwoner

Het college wijst een tijdelijk inspecteur bouw- en woningtoezicht aan.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell
Wethouder Van Roshum

Zaak

370789 - Raadsinformatiebrief opvang vluchtelingen Oekraïne

Samenvatting inwoner

[RIB en persbericht zijn donderdag 17/3 reeds verzonden vanwege actualiteit. Om het college ook formeel nog te laten besluiten is er een collegevoorstel. Velden worden z.s.m. ingevuld.]

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

366131 - Raadsinformatiebrief bouwwerken in de voortuin

Samenvatting inwoner

In de besluitraad van 26 januari jongstleden heeft het college toegezegd de raad te informeren over de mogelijkheden om kleinere bouwwerken als kliko-omkastingen of fietsenbergingen in de voortuin toe te staan. Het college geeft de mogelijkheden weer in deze raadsinformatiebrief.

Openbare besluitenlijst 15 maart 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

357289 – Prestatieafspraak extra toewijzingsruimte Woonzorg Nederland

Samenvatting inwoner

Vanwege gewijzigde wetgeving mogen woningcorporaties 15% vrije toewijzingsruimte hanteren voor sociale huur als zij dit opnemen in de prestatieafspraken met de gemeente. Woonzorg Nederland heeft aan de gemeente Baarn gevraagd om als aanvullende prestatieafspraak op te nemen dat zij deze 15% vrije toewijzingsruimte vanaf 1 januari 2022 mogen hanteren in Baarn. Zij vinden het van belang om in het kader van de vitaliteit en de leefbaarheid in de wooncomplexen de woningen te kunnen toewijzen aan een mix van bewoners.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

363591 – Aanleggen kunstgras op voetbalveldje De Geerenweg

Samenvatting inwoner

De gemeente vervangt de grasmat van het bestaande openbare voetbalveldje aan de De Geerenweg (bij het BP-tankstation) door kunstgras. Een kunstgrasmat is beter van kwaliteit dan het huidige natuurgras, kan onder vrijwel alle weersomstandigheden bespeeld worden en voorkomt blessures. Met de opwaardering van het voetbalveldje wordt ook tegemoet gekomen aan de vraag van kinderen en ouders uit de aanliggende buurten Eemdal-Noord en de Schilderswijk, waar geen ruimte is voor een openbaar voetbalveld. De vervanging was eerder uitgesteld in verband met besluitvorming over woningbouw op het aangrenzende perceel aan de Tolweg - waarover inmiddels duidelijkheid is.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

345509 - Mandaatstatuut 2022

Samenvatting inwoner

Medewerkers van de gemeente hebben bevoegdheden (mandaten) om beslissingen te nemen namens gemeente, college of burgemeester. Deze bevoegdheden zijn beschreven in het mandaatstatuut. Dit statuut en de daarbij behorende documenten zijn actueel gemaakt.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell
Wethouder Jansma

Zaak

361247 - Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2022

Samenvatting inwoner

Het college wijst Koningsdag (27 april 2022) aan als dag voor het houden van collectieve festiviteiten. Op deze dag mogen bij horecabedrijven festiviteiten plaatsvinden zonder dat de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing zijn. 

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

362538 - Veiligheidsprogramma en Uitvoeringsplan Ondermijning 2022

Samenvatting inwoner

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks een veiligheidsprogramma vast. In het programma staan concrete acties, waarmee het college de veiligheidsdoelen van het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 wil bereiken. Ook wordt teruggeblikt op het voorgaande jaar. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

360910 - Overzicht projecten Centrum

Samenvatting inwoner

In een raadsinformatiebrief informeert het college de raad over de initiatieven, projecten en voorstellen die de afgelopen periode voor het centrum van Baarn zijn ontwikkeld, gestart en uitgevoerd. Het doel van veel van deze plannen is een toekomstbestendig, levendig centrum.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

363233 - Principeverzoek Drakenburgerweg 73

Samenvatting inwoner

De eigenaar van het perceel Drakenburgerweg 73 heeft een verzoek ingediend om een vrijstaande woning te realiseren op een af te splitsen deel van het perceel. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om hier in principe mee in te stemmen

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

355538 - Budgetoverheveling van 2021 naar 2022

Samenvatting inwoner

Het college stelt de raad voor om budgetten van projecten en incidentele activiteiten die in 2021 nog niet zijn afgerond door te schuiven naar 2022.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

366528 - Raadsinformatiebrief gasleveringsovereenkomst Gazprom

Samenvatting inwoner

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over de mogelijkheid om de gasleveringsovereenkomst met Gazprom vroegtijdig te beëindigen en over de deelname door Gazprom in het nieuwe inkooptraject te voorkomen.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

362535 - Beslissing op bezwaar - vestiging voorkeursrecht Drakenburgerweg

Samenvatting inwoner

Eigenaren hebben bezwaar gemaakt tegen het vestigen van een eerste recht van koop op een perceel aan de Drakenburgerweg. Plan van gemeente en provincie voor deze locatie is het aanleggen van een extra rotonde om de Escher-rotonde verkeersveiliger te maken. Het bezwaarschrift is behandeld door de Adviescommissie bezwaarschriften. De commissie adviseert om het eerste recht van koop in stand te laten vanwege de algemene maatschappelijke belangen. Het college stelt de gemeenteraad voor om dit advies over te nemen.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

366925 - Plan van aanpak verkeerscirculatieplan centrum Baarn

Samenvatting inwoner

Het college heeft het plan van aanpak Verkeerscirculatieplan centrum Baarn opgesteld. Aan de raad wordt gevraagd om het plan van aanpak vast te stellen en krediet beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het onderzoek en het participatietraject. 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaak

361156 - Incidentele subsidie onderwijshuisvesting JeugdzorgPlus Valkenheide

Samenvatting inwoner

JeugdzorgPlus locatie Valkenheide in Maarsbergen is een regionale voorziening voor jeugdzorg met onderwijs. Het onderwijsgebouw is toe aan renovatie. De kosten hiervoor worden verdeeld onder de ministeries van VWS en OOCW en de jeugdregio's Utrecht en Flevoland.

Openbare besluitenlijst 8 maart 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

357691 – Beslissing op bezwaar - Zandheuvelweg 7

Samenvatting inwoner

De beslissing op bezwaar van een geweigerde omgevingsvergunning voor het perceel Zandheuvelweg 7 wordt in stand gelaten. Dit besluit gaat over de weigering om een omgevingsvergunning te verlenen voor het tijdelijke gebruik van grond op het perceel Zandheuvelweg 7 als hondenuitlaatterrein. De Adviescommissie Bezwaarschriften heeft het college wel geadviseerd het bestreden besluit aanvullend te motiveren. Het college neemt dit advies over.


Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

351708 – Verzoek aankoop gemeentegrond bij Bremstraat

Samenvatting inwoner

Een bewoner van de Bremstraat vraagt de gemeente om aankoop van gemeentegrond bij de woning. Het gaat om een gemeentelijk plantsoen en een deel van het voetpad bij de woning. De bewoner wil de gemeentegrond gebruiken voor parkeren en de plaatsing van een laadpaal. Er zijn vanuit groenbeheer, verkeer en ruimtelijk oogpunt echter bezwaren tegen verkoop. De gemeente stemt niet in met de verkoop van de gevraagde gemeentegrond.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell
Wethouder Van Roshum

Zaak

352201 - Interventiespecialist bij BBS

Samenvatting inwoner

Vanaf 1 april 2022 wordt de functie van Interventiespecialist ondergebracht bij de Uitvoeringsorganisatie BBS. Voorheen was deze in vaste dienst aangesteld bij gemeente Amersfoort. De Interventiespecialist voert werkzaamheden uit in het kader van de Persoonsgerichte aanpak en de Top X- aanpak in het Zorg- en Veiligheidshuis voor de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest. Nu zowel de aansturing als het werkgeverschap bij de BBS wordt belegd, is de functie dichterbij georganiseerd.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

357184 - Stembureaus Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Samenvatting inwoner

Voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn 14 stembureaulocaties vastgesteld, waaronder een drive-through en twee bijzondere stembureaus. Ook dit jaar kunnen kiesgerechtigden weer vervroegd stemmen. Dit kan op 14 en 15 maart van 07:30-21:00 uur op het gemeentehuis en NS-Station.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

364298 - Raadsinformatiebrief over oorlogsgeweld Oekraïne

Samenvatting inwoner

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad de verklaring van solidariteit met de slachtoffers van het oorlogsgeweld in Oekraïne volledig te onderschrijven. De voltallige Baarnse gemeenteraad gaf die verklaring uit op 26 februari jl.. Samen met de raad voelt het college de behoefte om actief hulp te bieden waar nodig en om vrede zoveel mogelijk te bevorderen.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

352285 - Verlenging DVO met Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Samenvatting inwoner

In 2020 heeft gemeente een dienstverleningsovereenkomst (DVO) getekend met Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De DVO regelt de samenwerking tussen de gemeente en de Stichting voor de uitvoering van de Samenwerkingsagenda om natuur, landschap en erfgoed te behouden en te versterken. Omdat de bestaande DVO eind 2021 is afgelopen, is een verlenging nodig.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

354614 - Aanpassing Uitvoeringsbesluit Standplaatsen

Samenvatting inwoner

Om te zorgen dat er niet te veel standplaatsen voor verkoop of verhuur op dezelfde plek of van dezelfde categorie komen, heeft het college besloten het uitvoeringsbesluit standplaatsen Baarn aan te passen. Hiervoor is afstemming geweest met de verschillende ondernemersgroepen in Baarn.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

357970 - Beleidsregels giften Participatiewet Baarn 2022

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn heeft het giftenbeleid voor inwoners met een bijstandsuitkering aangepast. Het huidige vrijgestelde bedrag is verhoogd in lijn met de eerder aangenomen motie 'Giftenbeleid voor inwoners met een bijstandsuitkering'. Hierdoor is het vrijgestelde bedrag aan giften voor alleenstaanden verhoogd tot maximaal € 2.000,- per jaar en voor gehuwden of samenwonenden tot maximaal € 2.500,- per jaar, zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitkering. De gemeente hanteerde tot nog toe een grens van € 1.200.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

357882 - Plan van aanpak RES 2.0

Samenvatting inwoner

In juli 2023 moet de Regionale Energiestrategie (RES) 2.0 klaar zijn en overhandigd worden aan het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie. Regio Amersfoort heeft een plan van aanpak gemaakt om de RES 1.0 verder te ontwikkelen tot de RES 2.0, samen met inwoners, ondernemers en organisaties.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

358435 - Herfinanciering lening vanwege vervaldatum 15 maart 2022

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn heeft een langlopende lening met vervaldatum 15 maart 2022. Voor deze lening wordt een herfinanciering van drie jaar aangegaan. De raad wordt hierover geïnformeerd in een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

358464 - Reglement Lokaal Overleg

Samenvatting inwoner

In artikel 12 van de Cao gemeenten is bepaald dat een Lokaal Overleg wordt ingesteld en zijn werkwijze vastgelegd in een reglement. In het Lokaal Overleg voeren werkgever en vakbonden overleg over bepaalde personele regelingen. Door het college is nu het reglement Lokaal Overleg vastgesteld.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

343940 - Gebruiksovereenkomst locatie ondergrondse container Oosterstraat

Samenvatting inwoner

Eerder is samen met omwonenden gekeken naar een geschikte plek voor een ondergrondse container in de Oosterstraat. Die locatie is gevonden, maar is in eigendom van het Gezondheidscentrum Oosterstraat. De gemeente heeft overeenstemming bereikt met de eigenaar over gebruik van de locatie en een gebruiksovereenkomst opgesteld ter ondertekening.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaak

360474 - VNG convenanten hulpmiddelen

Samenvatting inwoner

De VNG voert sinds 1 juni 2020 de Verbeteragenda toegang hulpmiddelen uit, vertaald in een Convenant Verhuizen en een Convenant Maatwerk toegang procedures. Doel van de agenda is het verbeteren van de verstrekking van hulpmiddelen in de zorg. Na ondertekening van de convenanten gaan gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars en leveranciers landelijk op deze manier werken. 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaak

360721 - Bestuurlijke reactie RKC onderzoek subsidiebeleid

Samenvatting inwoner

De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het subsidiebeleid in Baarn. Wat gaat goed, wat kan beter? Hierover is een rapport opgesteld met conclusies en aanbevelingen.

Als eerste reageert het college op de conclusies en aanbevelingen. Met deze reactie biedt de rekenkamercommissie het rapport vervolgens aan aan de gemeenteraad.

Openbare besluitenlijst 1 maart 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

354305 – Allonge samenwerkingsovereenkomst en akte van levering Baarnsche Zoom

Samenvatting inwoner

Binnenkort zal de samenwerkingsovereenkomst en de leveringsakte met W&F Investments ondertekend worden als volgende stap in de ontwikkeling van de Baarnsche Zoom. Daarna kan worden gestart met de aanbesteding voor de verkoop van de gronden aan een ontwikkelaar.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

357679 - Derde Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Baarn 2019

Samenvatting inwoner

Een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) moet eens in de zoveel tijd aangepast worden aan actuele ontwikkelingen. Deze wijziging bevat vooral correcties van verwijzingen, betere leesbaarheid en technische verbeteringen. Verder zijn artikelen genderneutraal gemaakt die verwezen naar een bepaalde sekse. Er is een artikel toegevoegd om vergunningplicht op te kunnen leggen aan specifieke gebieden of branches, met het oog op het tegengaan van een malafide en niet leefbaar ondernemersklimaat. Ook is carbid schieten na deze wijziging van de APV enkel nog mogelijk mits hier een ontheffing voor verleend is. Ten slotte is het zogeheten 'colorverbod' geschrapt (een verbod op het dragen van uitingen van verboden organisaties, zoals motorclubs) naar aanleiding van een recente uitspraak van de Hoge Raad hierover.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

361086 - Schriftelijke vragen PvdA en GL inzet ondersteuning advocaat in bestemmingsplanprocedure door college en MBE Soestdijk.

Samenvatting inwoner

De gemeenteraadsfracties van PvdA en GroenLinks hebben schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld. De vragen gingen over een citaat op de website van RTV Utrecht, waarin mevrouw Meijer-Bergmans van MBE (Paleis Soestdijk) werd geciteerd. Met deze brief geeft het college antwoord op de vragen.

Openbare besluitenlijst 22 februari 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaak

346210 – Gezinsparaplu

Samenvatting inwoner

Een Gezinsparaplu is een lokaal netwerk van pleeg- en steunouders en gezinshuizen, verenigd onder de vleugels van een Gezinsparaplu-houder. Die kan bijvoorbeeld ook ingezet worden om pleeggezinnen en gezinshuizen te werven. Het werkt mee aan het landelijke doel "kinderen zo thuis mogelijk op te laten groeien”. 

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaak

352193 – Subsidie Samen Veilig Midden Nederland 2022 - SAVE en Veilig Thuis

Samenvatting inwoner

De regio Amersfoort vindt het belangrijk dat Veilig Thuis en SAVE hun wettelijke taken kunnen blijven uitvoeren en verstrekt Samen Veilig Midden Nederland, de organisatie die deze taken uitvoert, daarvoor de benodigde subsidie. Het college van B&W van Baarn wordt gevraagd geld beschikbaar te stellen voor de subsidie voor 2022.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

354202 - 2022 Tegemoetkoming kosten i.v.m. Coronatoegangsbewijs (CTB) controle

Samenvatting inwoner

Voor 2022 heeft het de Minister van Justitie en Veiligheid wederom een tegemoetkoming toegezegd in verband met de ondersteuning van de verplichte controle van coronatoegangsbewijzen. De doelgroep die voor vergoeding in aanmerking komt is uitgebreid en beperkt zich niet meer tot horeca en sportaccommodaties. Declaraties zijn mogelijk voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 25 februari 2022 - wanneer het einde van de controle wordt voorzien.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

351987 - Ondersteuning horecasector met werkgelegenheidsproject

Samenvatting inwoner

De horecasector is de afgelopen jaren zwaar getroffen door de coronacrisis. We willen de sector ondersteunen met een project voor horecabedrijven in Baarn en Soest. Acties zijn vooral gericht op het werven van nieuw personeel en het aanbieden van opleidingen aan werknemers. In het project werken de horecasector, het WerkgeversServicepunt en de gemeenten Baarn en Soest samen.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

353857 - Beantwoording schriftelijke vragen van fractie CDA over opkoopbescherming

Samenvatting inwoner

De fractie van het CDA heeft vragen gesteld over het onderwerp 'Opkoopbescherming'. Het college heeft de vragen beantwoord in een brief aan de raad.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

357687 - Voortzetten samenwerkingsovereenkomst RBT

Samenvatting inwoner

Het doel van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Heuvelrug en Vallei is om bezoekers naar de regio te halen. De samenwerking is geregeld in een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en het RBT. De huidige overeenkomst loopt per 1 maart 2022 af en wordt verlengd.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

357974 - Beantwoording schriftelijke vragen ontwikkeling Ericastraat

Samenvatting inwoner

De fracties van Voor Baarn en de PvdA hebben schriftelijke vragen gesteld over de ontwikkeling Ericastraat. Middels een brief beantwoord het college de gestelde vragen.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

330573 - Opzeggen huurcontract parkeerterrein 't Hoge Erf.

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn huurt een deel van het parkeerterrein langs de Hoge Vuurseweg van Landgoed Pijnenburg, ook wel transferpunt 't Hoge Erf genoemd. De parkeerplekken worden echter niet (meer) gebruikt door de gemeente. Wel is afgesproken dat de parkeerplaatsen openbaar toegankelijk blijven. In dit collegevoorstel wordt het college gevraagd het huurcontract op te zeggen. De huurovereenkomst liep oorspronkelijk tot 31 mei 2035.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

353121 - Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie

Samenvatting inwoner

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben afspraken gemaakt over een aanpak voor aanpassing aan klimaatverandering (klimaatadaptatie). Een van de afspraken is dat gemeenten een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie opstellen. Hiervoor zijn de hoofdlijnen voor de gemeente Baarn vastgesteld, die we in 2022 verder uitwerken. De raad wordt geïnformeerd met een raadsformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaak

358318 - Datalek SVMN

Samenvatting inwoner

Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) verzorgt, in opdracht van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht, Veilig Thuis (het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) en SAVE ((preventieve) jeugdbescherming en jeugdreclassering). In juli 2021 was er een storing op het intranet van SVMN wat er toe leidde dat intranetberichten enige tijd publiekelijk toegankelijk waren. Het ging om interne nieuwsberichten, online discussies tussen medewerkers en namen en telefoonnummers van medewerkers. Het ging niet om cliëntgegevens. De provincie Utrecht gemeenten zal naar aanleiding van het datalek een onafhankelijk onderzoek inzetten dat inzicht moet geven in de huidige stand van zaken, in hoeverre SVMN de aanbevelingen van het COT voldoende heeft opgevolgd en hoe de inspanningen van SVMN kunnen worden versterkt, versneld en verbeterd.

Openbare besluitenlijst 15 februari 2022

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

348795 - Zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten van de gemeente Baarn 2021

Samenvatting inwoner

Iedere gemeente moet jaarlijks onderzoek doen naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de Basisregistratie Personen en beveiligingsmaatregelen rond de uitgifte van paspoorten en identiteitskaarten. Het college stelt de rapportages van deze onderzoeken vast.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

351465 - Veiligheidsbeeld 2021

Samenvatting inwoner

Het bureau Regionale Veiligheidsstrategie heeft per gemeente een overzicht opgesteld van de criminaliteit aan de hand van registraties bij de politie over 2020. De raad wordt geïnformeerd over dit veiligheidsbeeld van 2021.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

351696 - Beantwoording schriftelijke vragen noodkreet ZZP-ers kunst- en cultuursector

Samenvatting inwoner

Het college beantwoordt vragen van de BOP-fractie over het compenseren van cultuurmakers door middel van een brief aan de raad.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

352912 - Aanwijzing heffingsambtenaar

Samenvatting inwoner

Op grond van de Gemeentewet heeft elke gemeente een heffingsambtenaar Belastingen. Naar aanleiding van het vertrek van de huidige heffingsambtenaar wordt een nieuwe heffingsambtenaar aangewezen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

354201 - Leerplicht Jaarverslag 2020-2021

Samenvatting inwoner

De gemeente houdt toezicht op de leerplicht. Daarvoor heeft de gemeente Baarn twee leerplichtambtenaren in dienst. Ieder jaar vertelt de gemeente in een Leerplicht Jaarverslag hoe het schooljaar is verlopen. De raad wordt over het verslag van 2020- 2021 geïnformeerd.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

350239 - Uniforme regionale uitvoerings- en handhavingsstrategie omgevingsdienst RUD

Samenvatting inwoner

Het college van de gemeente Baarn heeft de uitvoerings- en handhavingsstrategie voor haar omgevingsdienst Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) vastgesteld. Deze strategie gaat over kaders voor vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieutaken die gemeenten en provincie hebben overgedragen aan de omgevingsdiensten. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Openbare besluitenlijst 8 februari 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

348247 – Tarieven 2022 Sportcentrum de Trits

Samenvatting inwoner

Het college gaat akkoord met de door de Stichting De Trits voorgestelde tarieven voor het zwembad vanaf 1 januari 2022 en met de verhuurtarieven vanaf 1 september 2022. De tarieven worden gemiddeld met 1,5 procent verhoogd. De tarieven van de losse zwembadbezoeken voor kinderen en volwassenen worden niet verhoogd.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

351265 – Besluit hogere grenswaarden bestemmingsplan Soestdijk

Samenvatting inwoner

Voor het ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk is akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de Wet geluidhinder (Wgh). Bij sommige woningen op het Alexanderkwartier wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden. De wet geeft ruimte om een hogere grenswaarde vast te stellen.

Het college heeft eerder in principe besloten daar medewerking aan te verlenen. Hiertegen zijn 5 zienswijzen ingediend. Geen van de indieners voldoet aan het criterium dat alleen direct omwonenden – op korte afstand van de woningen waarvoor hogere waarden zijn vastgesteld –belanghebbende zijn. Deze zienswijzen zijn daarom niet-ontvankelijk. Tegen dit besluit is nog beroep mogelijk bij de Raad van State.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

348050 – Verzoek koop of opstalrecht gemeentegrond bij Uytenbosch voor transformatorruimte Stedin

Samenvatting inwoner

Stedin vraagt de gemeente om medewerking voor het vernieuwen en verplaatsen van een transformatorruimte bij Woonpark Uytenbosch. Deze is aan vervanging toe ten behoeve van een goede stroomvoorziening. In onderling overleg is een nieuwe plek gekozen. De gemeente heeft daarvoor een opstalrecht verleend aan Stedin. Bewoners van Uytenbosch zijn over de plannen ingelicht. De Coöperatieve Vereniging van Woonpark Uytenbosch heeft laten weten geen bezwaren te hebben.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

335118 – Samenwerkingsovereenkomst GGD regio Utrecht 2022

Samenvatting inwoner

In een samenwerkingsovereenkomst 2022 met GGD regio Utrecht zijn aanvullende (maatwerk-)werkzaamheden en intensiveringen vastgelegd. De GGD voert die voor de gemeente Baarn uit ter bevordering van de gezondheid van de inwoners.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

351003 – Beslissing op bezwaar Kastanjelaan

Samenvatting inwoner

Eind 2019 heeft het college besloten wisselend parkeren aan verschillende zijden van de Kastanjelaan per halve maand op te heffen en een parkeerverbod aan de even zijde in te stellen. Het opheffen van wisselen parkeren komt onder meer de (verkeers)veiligheid ten goede. Door enkele bewoners is bezwaar ingediend tegen het besluit. De Adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente heef eerst geadviseerd alternatieve oplossingen te onderzoeken. Dat is gebeurd en deze zijn vervolgens met bezwaarmakers en overige aanwonenden besproken. Helaas biedt geen van de alternatieven een toereikende oplossing. Daarop adviseert de Adviescommissie bezwaarschriften om het besluit van 2019 in stand te houden en het parkeerverbod definitief toe te wijzen aan de even zijde.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

351698 - Kadernota Uitvoeringsorganisatie BBS 2023

Samenvatting inwoner

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociaal Domein Baarn Bunschoten Soest (GR BBS) heeft de Kadernota 2022 Uitvoeringsorganisatie BBS vastgesteld. Het college adviseert geen zienswijze in te dienen en informeert de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

351280 - Beantwoording schriftelijke vragen Laadpalen CDA

Samenvatting inwoner

De fractie van het CDA heeft vragen gesteld over de laadpalen binnen de gemeente Baarn. Het college beantwoordt de vragen door middel van een brief aan de gemeenteraad.

Openbare besluitenlijst 1 februari 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

349376 – Antwoordbrief Stichting De Parel van Baarn i.r.t. grondruil Staatsbosbeheer-MBE Soestdijk

Samenvatting inwoner

Stichting De Parel van Baarn is naar aanleiding van een recent arrest van mening dat de grondruiling tussen Staatsbosbeheer en MeyerBergman Erfgoed niet rechtmatig is en vraagt de gemeente het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk terug te trekken. Staatsbosbeheer is door de stichting aangeschreven en heeft inmiddels gereageerd dat het arrest geen gevolgen heeft voor de grondruil. Dit omdat ook aan andere gegadigden is aangegeven dat Staatsbosbeheer bereid was tot gesprekken over grondruil of -aankoop en omdat de ruilovereenkomst al voor het arrest is ondertekend. De gemeente sluit inhoudelijk aan bij de brief van Staatsbosbeheer.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

346110 – RIB Stand van zaken Log 4j

Samenvatting inwoner

Het college informeert de raad met deze raadsinformatiebrief over de stand van zaken van Log 4j.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaak

342048 – Subsidievaststelling 2020 en toekenning 2022 Lyvore

Samenvatting inwoner

Lyvore heeft een subsidie ontvangen voor de pilot Laagdrempelige inloop dagactiviteiten. Aan de hand van de de verantwoording, stelt het college de subsidie voor 2020 definitief vast.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

347965 - Beantwoording schriftelijke vragen VoorBaarn over ingezonden brief van Nederlandse Stichting voor Water- en Zwemveiligheid (NSWZ)

Samenvatting inwoner

De fractie van VoorBaarn heeft vragen gesteld over de ingezonden brief van Nederlandse Stichting voor Water- en Zwemveiligheid (NSWZ). In bijgaande brief aan de raad worden deze vragen beantwoord.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

348790 - Voornemen tot verkoop gronden Baarnsche Zoom

Samenvatting inwoner

De gemeente en W&F Investments hebben nu elk ongeveer de helft van de gronden in het plangebied Baarnsche Zoom in eigendom. Binnenkort zullen beide partijen gezamenlijk eigenaar worden van alle gronden in de Baarnsche Zoom. De gronden kunnen voor deze overdracht niet aan een andere partij verkocht worden. Dit wordt gepubliceerd in het gemeenteblad. De verkoop van de gronden aan een marktpartij die woningen gaat bouwen en het bedrijventerrein uitbreiden, gebeurt in de volgende fase wel via een aanbestedingsprocedure.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

350161 - Ondertekening Pact Groen Groeit mee

Samenvatting inwoner

Provincie, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties en terreinbeheerders zijn begin 2020 het Programma Groen Groeit Mee 2020 gestart. Doel is recreatie en natuur mee te laten groeien met de ontwikkelingen op het gebied van wonen en werken. De eerste fase wordt afgerond met de ondertekening van een Pact 'Groen Groeit Mee' door de betrokken partijen. Daarmee markeren zij de gezamenlijke opgaven en ambities en onderschrijven zij het belang van het programma.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

348755 - Raadsinformatiebrief decembercirculaire 2021

Samenvatting inwoner

De gemeente ontvangt van de Rijksoverheid geld voor allerlei gemeentelijke taken. Driemaal per jaar geeft de Rijksoverheid een bericht aan de gemeente over de hoogte van het bedrag dat de gemeente ontvangt. De begroting van de gemeente wordt hierop aangepast en de raad wordt geïnformeerd met een brief.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

179503 - Beheerplan Cantonspark

Samenvatting inwoner

In 2021 zijn de grootste werkzaamheden In het Cantonspark afgerond. Met het herstel van de padenstructuur, de nieuwe entrees en de aanleg van de plantvakken is de basis voor het nieuwe Cantonspark gelegd. De komende jaren zal de beplanting verder worden uitgewerkt en aangebracht. Nu het project Cantonspark is afgerond gaat de beheerfase in.

In dit voorstel wordt gevraagd het beheerplan Cantonspark vast te stellen. Het beheerplan beschrijft de kosten en de inzet voor het huidige en toekomstig onderhoud en beheer. Belangrijk onderdeel van het beheerplan is de samenwerking met de Stichting Vrienden van het Cantonspark. Door de inzet van de vrijwilligers kan er een hoog beheerniveau worden gerealiseerd die recht doet aan de historische opzet en oude botanische tuin.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

349364 - Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR)

Samenvatting inwoner

Het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) bundelt verschillende beleidsuitgangspunten (bijvoorbeeld uit het Beeldkwaliteitsplan, Handboek Bomen, Gemeentelijk Rioleringsplan, Integraal Beheerplan Openbare Ruimte). Het HIOR schept eenduidigheid in ontwerp, duurzame materiaalkeuzes, beheer en onderhoud in de openbare ruimte.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

351253 - Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake Asfaltcentrale Eemnes (APE)

Samenvatting inwoner

De fractie van de PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld over de controles op de asfaltcentrale op het bedrijventerrein Eembrugge in de gemeente Eemnes - gelegen nabij Baarns grondgebied. Het college beantwoordt de schriftelijke vragen in een brief aan de raad.

Openbare besluitenlijst 25 januari 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

339969 – Wintertuin Coronasteun 2021

Samenvatting inwoner

De Wintertuin heeft een financiële bijdrage van de gemeente gevraagd ter dekking van omzetverliezen als gevolg van de Coronalockdowns tot 2022. Het college heeft besloten de gevraagde steun toe te kennen op basis van de exploitatiecijfers over het jaar 2021.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma
Wethouder Van Roshum

Zaak

344130 – Taakuitbreiding BBS uitvoeringsorganisatie

Samenvatting inwoner

De gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest gaan samenwerken rondom de inburgering van de nieuwkomers in de lokale samenleving. Dit doen zij via de Uitvoeringsorganisatie BBS.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

345969 – Beslissing op bezwaar Karnemelksweg 5B en 5F Lage Vuursche

Samenvatting inwoner

Er was vergunning verleend voor het legaliseren van een transformatorhuisje en een houtopslag op de percelen Karnemelksweg 5B en 5F te Lage Vuursche. Tegen deze vergunning is bezwaar gemaakt. De Adviescommissie bezwaarschriften heeft het college geadviseerd het besluit ongewijzigd in stand te laten. Het college volgt dit advies en laat de omgevingsvergunning in stand.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

346082 – Dienstverleningsovereenkomst BBS 2022

Samenvatting inwoner

De gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest werken op het gebied Sociaal Domein samen. De Uitvoeringsorganisatie BBS voert op dat gebied taken voor de gemeenten uit. Het college stemt in met de dienstverleningsovereenkomst 2022.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaak

339592 – Verlengen contracten leerlingenvervoer 2022-2023

Samenvatting inwoner

Het leerlingenvervoer is regionaal aanbesteed. Hiervoor heeft de gemeente Baarn samen met de regio Amersfoort de opdracht gegund aan een aantal vervoerders voor de periode van 2017-2020. Het college besluit de contracten met een jaar te verlengen.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaak

340391 – Taalonderwijs in de nieuwe wet inburgering 2022

Samenvatting inwoner

Alle gemeenten moeten vanaf januari 2022 de nieuwe inburgeraars in hun gemeenten begeleiden. De gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest trekken deels samen op waaronder bij de inkoop van taalonderwijs. Vanwege de schaalgrootte moeten de drie gemeenten voor één taalschool kiezen. 2022 en 2023 gelden als overbruggingsperiode waarin de gemeenten ervaring opdoen met de nieuwe wijze van begeleiding van inburgeraars. Het taalonderwijs wordt voor deze periode enkelvoudig onderhands aanbesteed.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaak

342420 – Subsidieaanvraag 2022 MEE

Samenvatting inwoner

MEE heeft een subsidieaanvraag ingediend voor 2022 voor de ''Vinger aan de Pols'' trajecten en een strippenkaart voor de inzet van de lopende crisiskaarten en voor twee beeldvormende onderzoeken door een gedragsdeskundige.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaak

344547 – Subsidie 2022 Vluchtelingenwerk voor het begeleiden van inburgeraars

Samenvatting inwoner

De van het Rijk ontvangen bedragen voor inburgering worden als basissubsidie toegekend aan Vluchtelingenwerk West en Midden Nederland. Vluchtelingenwerk, uitvoeringsorganisatie BBS en de taalschool werken intensief samen bij de begeleiding van inburgeraars. Ook andere organisaties en bedrijven gaan een rol spelen.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

346214 - Beantwoording schriftelijke vragen D66 aanwijzingsbesluit verbod carbid schieten

Samenvatting inwoner

De D66-fractie heeft vragen gesteld over het aanwijzingsbesluit verbod carbid schieten. In bijgaande brief worden deze vragen beantwoord.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

346643 - Raadsinformatiebrief Professionalisering Inkoop

Samenvatting inwoner

In een raadsinformatiebrief informeert het college de raad over de voortgang van de professionalisering op het gebied van inkoop.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

346698 - Stand van zaken herijking gemeentefonds

Samenvatting inwoner

Per 1 januari 2023 is er een nieuwe verdeling van het gemeentefonds. Door deze herijking wordt de gemeente Baarn gekort op de inkomsten uit het gemeentefonds. De gemeente Baarn heeft zich het afgelopen jaar samen met andere (nadeel)gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG) uitgesproken voor verbetering van het verdeelmodel. Het gaat er vooral om dat het model uitlegbaar is en een stabiele basis biedt voor de toekomstige uitkering van het gemeentefonds.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

348786 - Laaggeletterdheid in Baarn

Samenvatting inwoner

In een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de aanpak van laaggeletterdheid in de gemeente Baarn.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

346908 - Adhesieverklaring Erfgoed Deal Soestdijk

Samenvatting inwoner

De Erfgoed Deal is een samenwerking van Rijksoverheid, gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties. Hieraan is een financiële bijdrage verbonden in de vorm van subsidie, waarbij sprake moet zijn van cofinanciering. MeijerBergman Erfgoed Groep | Made by Holland heeft een aanvraag in voorbereiding gericht op het tegengaan van verdroging van het Landgoed Soestdijk en de omgeving. De gemeente Baarn steunt het initiatief met het ondertekenen van een adhesieverklaring. 

Openbare besluitenlijst 18 januari 2022

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

343493 – Staat van Baarn

Samenvatting inwoner

Onder de Omgevingswet is elke gemeente verplicht een omgevingsvisie op te stellen. Een omgevingsvisie is een integrale lange termijnvisie van de gemeenteraad voor de hele fysieke leefomgeving. Om in de omgevingsvisie zorgvuldige afwegingen te kunnen maken ten aanzien van belangrijke opgaven die op ons afkomen hebben we het proces van de omgevingsvisie in twee delen gesplitst.
Het eerste deel betreft de nu voorliggende ‘Staat van Baarn’. In de Staat van Baarn zijn onze essentiële kwaliteiten, onze identiteit, en de opgaven waar we voor staan vastgelegd

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

343860 – Principeverzoek Zuidereind 6

Samenvatting inwoner

De eigenaar van het perceel Zuidereind 6 heeft een verzoek ingediend om twee woningen te realiseren in de bestaande schuur op het perceel. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om hier in principe mee in te stemmen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke 

Zaak

339437 – Verzoek koop gemeentegrond bij Prinses Carolinalaan

Samenvatting inwoner

Een bewoner van de Prinses Carolinalaan vraagt de gemeente om aankoop van een gemeentelijk plantsoen bij de woning. De bewoner wil de grond gebruiken voor de uitbreiding van zijn tuin.
Er zijn vanuit groenbeheer en ruimtelijk oogpunt bezwaren tegen verkoop.
De gemeente stemt niet in met de verkoop van de gevraagde gemeentegrond.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaak

337356 – Addendum Leerlingenvervoer (Volmacht)

Samenvatting inwoner

Vanwege de lockdown in maart 2020 daalde de vraag naar leerlingen- en doelgroepenvervoer sterk. De rijksoverheid en de VNG riepen gemeenten op om de vervoerders financieel te steunen met een zogeheten continuïteitsbijdrage voor niet gereden ritten. Dit draagt bij aan het voortbestaan van het leerlingenvervoer en de dienstverlening van de vervoerders.
De Regio Amersfoort, waar Baarn onderdeel van is, heeft hieraan gehoor gegeven. Voor wat betreft de tweede lockdown in de winter van 2020/2021 is opnieuw gevraagd om een continuïteitsbijdrage. Gezien de onvoorziene omstandigheden waarin de vervoerders verkeerden, wordt ook hieraan gehoor gegeven.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

342702 - Beantwoording schriftelijke vragen PvdA Mountainbikers in het bos

Samenvatting inwoner

De PvdA fractie heeft vragen gesteld over mountainbikers in het bos bij de Lage Vuursche. In een brief worden deze vragen beantwoord.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

344583 - Uitvoeringsplan regionale werkgevers- en werkzoekendendienstverlening 2022 – 2025 arbeidsmarktregio Amersfoort

Samenvatting inwoner

WerkgeversServicepunt (WSP) Regio Amersfoort helpt mensen bij het vinden van werk. Het uitvoeringsplan geeft een overzicht voor de regionale dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden voor de komende jaren.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Wethouder Prakke

Zaak

333825 - Status en voortgang programma duurzaamheid

Samenvatting inwoner

De raad wordt via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de status en voortgang van het programma Duurzaamheid.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

346997 - Begroting Stichting Eemvallei educatief 2022 inclusief meerjarenraming 2022-2026

Samenvatting inwoner

De gemeenteraad heeft de mogelijkheid te reageren op de begroting 2022 van de Stichting Eem-Vallei Educatief (STEV) en een schriftelijke zienswijze te geven. Op basis van de door STEV ingediende begroting stelt het college de raad voor geen zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

340853 - Protocol 2021 sociaal domein nieuwe taken

Samenvatting inwoner

Om de accountantscontrole van het Sociaal Domein zo efficiënt mogelijk te laten verlopen zijn regionale afspraken gemaakt. Hiertoe stellen de colleges die samen een deel van de zorg inkopen ieder jaar een controleprotocol vast.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaak

339112 - Samenwerking sociaal-recreatief vervoer

Samenvatting inwoner

Per 1 januari 2024 willen de Utrechtse gemeenten sociaal-recreatief Wmo-vervoer bieden aan inwoners die daarop aangewezen zijn. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

342081 - Aanpassing afspraken regionale risicoverevening Jeugd over 2022

Samenvatting inwoner

Binnen de regio worden de financiële risico’s van de kosten voor hulp en ondersteuning in de Jeugdhulp verdeeld. Sinds 2021 is de basis voor de verdeling van die financiële risico's aangepast. Deze aanpassing is geëvalueerd. Daaruit bleek dat deze een erg ongelijk effect heeft op de verschillende gemeenten. De regionale afspraken worden nu aangevuld om de risico’s beter te verdelen.

Openbare besluitenlijst 11 januari 2022

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

340136 - Beantwoording schriftelijke vragen CDA ondersteuning vrijwilligersorganisaties

Samenvatting inwoner

De CDA-fractie heeft vragen gesteld over de ondersteuning van vrijwilligersorganisaties. In een brief aan de raad worden deze vragen beantwoord.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

346217 - Extra algemene ledenvergadering VNG op 13 januari 2022

Samenvatting inwoner

Op 13 januari a.s. vindt een extra algemene ledenvergadering van de VNG plaats. De gemeente Baarn zal de motie 'Het te volgen proces in vervolg op de resolutie herverdeling gemeentefonds' indienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

339065 - Prestatieafspraken 2020-2023 jaarplan 2022 Eemland Wonen

Samenvatting inwoner

Op basis van de Woningwet moeten gemeenten en woningcorporaties prestatieafspraken maken. Eemland Wonen, de Huurdersraad Eemland en de gemeente hebben gezamenlijk meerjarige afspraken gemaakt voor de periode 2020-2023. Op basis van het bod 2022 van Eemland Wonen en de gezamenlijke ambities is de kolom 2022 toegevoegd met nieuwe afspraken.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

340147 - Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

Samenvatting inwoner

Het ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk heeft ter visie gelegen. Er zijn 33 zienswijzen ingediend. Een en ander geeft aanleiding tot verduidelijking en enkele aanpassingen. De verduidelijkingen en aanpassingen hebben geleid tot een aantal aanpassingen aan onderzoeken en aan het bestemmingsplan. Het college stelt voor het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen en samen met een Aanmeldnotitie Milieu-Effect-Rapport (MER)-beoordeling ter visie te leggen. Belanghebbenden kunnen beroep bij de Raad van State instellen.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

340144 - Commissie Ruimtelijke Kwaliteit onder de Omgevingswet

Samenvatting inwoner

De nieuwe Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Daarom is het nodig om keuzes te maken over de manier waarop de gemeente zich laat adviseren over omgevingskwaliteit. De gemeente Baarn beschikt al over een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit die wordt ingevuld door Stichting MooiSticht. Deze samenwerking wordt voortgezet. Ook wordt voorgesteld dat de gemeente blijft werken met burgerleden in de Commissie.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaak

343862 - RIB Wijziging stikstofberekening ruimtelijke plannen.

Samenvatting inwoner

Per 20 januari 2022 wordt de rekentool voor de neerslag van stikstof (stikstofdepositie) in de beschermde Natura 2000-gebieden geactualiseerd. Tot nu toe werd alleen de uitstoot van autoverkeer van wegen binnen 5 km meegerekend. Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State is die afstand nu 25 km. Afhankelijk van de exacte locatie van een plangebied zijn er dertien Natura 2000-gebieden die binnen die afstand van Baarn liggen. 

Door middel van een raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de betekenis van de nieuwe versie van het rekenmodel op lopende procedures.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

334080 - Bestuursovereenkomst ZON 2022-2027

Samenvatting inwoner

Het klimaat verandert. Er zijn steeds vaker hevige stortbuien, maar ook lange perioden van droogte en hitte. De klimaatverandering heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van voldoende zoet water van goede kwaliteit. Sinds 2016 werken partners binnen de regio Rijn-Oost, waaronder ook Baarn valt, samen aan een klimaatbestendige zoetwatervoorziening. Daarvoor hebben zij een werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) vastgesteld voor de periode 2022 - 2027. In een bestuursovereenkomst staan afspraken over de uitvoering van dit werkprogramma. De gemeente Baarn ondertekent deze overeenkomst ook.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

335131 - Kaderbrief 2023 GGD regio Utrecht

Samenvatting inwoner

De kaderbrief van de GGD regio Utrecht (GGDrU) voor 2023 vormt de start van een begroting en verantwoording voor volgend jaar. De kaderbrief heeft een sober karakter vanwege onzekerheid met betrekking tot ontwikkelingen rond corona, verkiezingen en de financiële positie van gemeenten. Het college adviseert de raad om akkoord te gaan met de kaderbrief 2023 en geen zienswijze in te dienen. Verder wordt de raad gevraagd om in de reactiebrief waardering uit te spreken aan de GGDrU voor hun werk en inzet tijdens de corona pandemie.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaak

340148 - Tekort jaarrekening 2021 RMN

Samenvatting inwoner

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) verwacht 2021 af te sluiten met een tekort op de jaarrekening. Het college informeert de raad hierover met een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaak

341585 - RIB stand van zaken Integrale Toegang

Samenvatting inwoner

In april 2021 heeft de gemeenteraad besloten, dat er één duidelijke toegang tot informatie en advies op het gebied van zorg en welzijn moet komen per 1 januari 2022. In een raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad geinformeerd over de voortgang van het implementatieproces en de huidige stand van zaken.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

336311 - Overeenkomsten Landgoed Paleis Soestdijk

Samenvatting inwoner

Aan het college van B&W van Baarn is gevraagd om in te stemmen met de (aangepaste) inhoud van twee privaatrechtelijke overeenkomsten tussen Provincie Utrecht, gemeente Baarn en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBE), en deze te ondertekenen.

Een is de zogenaamde anterieure overeenkomst tussen de gemeente Baarn en MBE, waarin alle afspraken over het project staan. De afspraken zijn uitgebreid volgens amendementen (opdrachten) van de gemeenteraad. 

Onderdeel van de plannen van eigenaar MBE voor Landgoed Paleis Soestdijk is de bouw van woningen op het Marechausseeterrein (Alexanderkwartier). Een klein deel van dit gebied overlapt beschermde 'oude bosgroeiplaatsen' in het zogenaamde Borrebos. Er is speciale toestemming en ontheffing nodig van de provincie, via een 'inherente afwijkingsbevoegdheid'.

Bij de behandeling van het ontwerpbestemmingsplan voor Landgoed Paleis Soestdijk hebben de gemeenteraad van Baarn en gedeputeerde staten van Provincie Utrecht aangegeven dat zij het belangrijk vinden om voorwaarden te stellen aan MBE, zodat zeker is dat de kap van de beschermde bomen en de opbrengst van de woningbouw ten goede komt aan de restauratie en renovatie van Paleis Soestdijk.

Deze voorwaarden zijn nu vastgelegd in een overeenkomst tussen Provincie Utrecht en MBE. Gemeente Baarn tekent mee voor het deel dat ook in het bestemmingsplan wordt meegenomen.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

337338 - Coronasteungelden sociaal domein en EZ

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn heeft coronasteungelden ontvangen van het Rijk voor steun in het sociaal domein en op het gebeid van economische zaken. In totaal gaat het om € 940.000. Hiervan is op dit moment het overgrote deel nog niet besteed. Het college besluit om deze steungelden over te hevelen naar 2022 en een integraal sociaal-maatschappelijk coronaplan voor het sociaal domein en economische zaken op te stellen voor de weloverwogen besteding van de coronasteungelden ten behoeve van inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kwetsbare groepen. Ook wordt de Tijdelijke Subsidieregeling ‘Behoud maatschappelijke organisaties Baarn' opnieuw opengesteld.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

338623 - Verlenging huurovereenkomst Volkstuinvereniging Baarn

Samenvatting inwoner

Volkstuinvereniging Baarn huurt een terrein van de gemeente Baarn bij De Geerenweg.

De huurovereenkomst met Volkstuinvereniging Baarn wordt met ingang van 1 januari 2022 voor een periode van vier jaar verlengd, tot 1 januari 2026.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

335123 - Subsidietoekenning 2022 KringloopCentrum

Samenvatting voor de inwoner

Het college heeft besloten om KringloopCentrum Baarn-Bunschoten voor het jaar 2022 een subsidie toe te kennen om herbruikbare spullen te blijven inzamelen en verkopen. Daarbij biedt de organisatie werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De subsidie komt in de plaats van een vergoeding die het KringloopCentrum kreeg voor onder meer de inzameling van grof huishoudelijk afval. Deze taak wordt vanaf 1 januari 2022 door RMN uitgevoerd.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

328565 - Rapport Stip aan de horizon, doorontwikkeling van de samenwerking in het sociaal domein

Samenvatting voor de inwoner

De colleges van de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest hebben laten onderzoeken hoe de samenwerking met de gemeenschappelijke Regeling BBS kan worden versterkt. In het onderzoeksrapport 'Stip aan de horizon, doorontwikkeling van de samenwerking in het Sociaal Domein' staan daarvoor een aantal aanbevelingen. Het college stemt in met extra inzet op versterking van de huidige samenwerking en het laten opstellen van een uitgewerkt advies voor een passende inrichting van BBS voor de toekomst

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

339391 - Subsidie Stichting Kinderboerderij Canton Baarn 2022

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente kent met dit besluit een subsidie voor 2022 toe aan Stichting kinderboerderij Canton Baarn, die zich inzet op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, welzijn en jeugd.

Openbare besluitenlijst 21 december 2021

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

333750

Onderwerp

Plan van aanpak Jeugd en drugs

Beslispunten

 1. Akkoord te gaan met het plan van aanpak Jeugd en drugs;
 2. De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.

Samenvatting voor de inwoner

In het Integraal Veiligheidsprogramma 2019-2022 staat als lokale prioriteit 'Jeugd, alcohol en drugs'. In een plan van aanpak Jeugd en drugs worden verschillende activiteiten beschreven die de gemeente samen met haar partners gaat uitvoeren om drugsdealen en drugsgebruik onder jongeren in Baarn tegen te gaan. Zoals het opzetten van een mediacampagne, voorlichting aan jongeren en ouders en een verkenning naar een meldpunt.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

339124

Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen VoorBaarn Escher belevingscentrum

Beslispunten

 1. De schriftelijke vragen van Voor Baarn over de Escher Foundation te beantwoorden door middel van bijgevoegde brief.

Samenvatting voor de inwoner

Politieke partij VoorBaarn heeft een drietal schriftelijke vragen gesteld over het project 'Escher belevingscentrum'. De beantwoording van de vragen is afgestemd met betrokkenen; te weten stichting Baarn/Escher en de MC Escher Foundation.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

339353

Onderwerp

Kadernota 2023 RID Utrecht

Beslispunten

De raad voor te stellen om:

 1. Geen zienswijze in te dienen op de kadernota 2023 van de RID Utrecht;
 2. De bijgevoegde reactiebrief aan het Algemeen Bestuur van de RID Utrecht vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenschappelijke regeling Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) heeft haar kadernota 2023 aan de gemeenteraad aangeboden. De RID deelnemers krijgen hiermee de gelegenheid om hun zienswijze naar voren te brengen. De RID betrekt de zienswijzen bij het vaststellen van haar begroting voor 2023. Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

339442

Onderwerp

Eerste wijziging Verordening onroerende-zaakbelastingen 2022 en Eerste wijziging Verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2022

Beslispunten

De raad voor te stellen om:

 1. Verordening tot eerste wijziging van de verordening onroerendezaakbelastingen 2022 vast te stellen.
 2. Verordening tot eerste wijziging van de verordening belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2022 vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenteraad wordt voorgesteld de nieuwe tarieven onroerende-zaakbelastingen 2022 en tarieven roerende--zaakbelastingen 2022 vast te stellen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

340141

Onderwerp

Ledenraadpleging VNG - principe akkoord Cao gemeenten 2021-2022

Beslispunten

In te stemmen met bijgevoegd voorstel van de VNG inzake de Ledenraadpleging principeakkoord nieuwe Cao gemeenten 2021-2022

Samenvatting voor de inwoner

De huidige Cao Gemeenten liep af op 1 januari 2021. Op 3 november 2021 hebben de VNG en vakbonden een principeakkoord gesloten voor een nieuwe Cao.

De VNG heeft haar leden verzocht een reactie te geven op het principeakkoord. Het college heeft ingestemd met het voorstel van de VNG. 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

337715

Onderwerp

RIB Ongewenst verkeer Laanstraat

Beslispunten

 1. De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de aanpak om ongewenst verkeer in de Laanstraat te weren.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeenteraad heeft verzocht om een Plan van Aanpak tegen overlast van ongewenst verkeer in de Laanstraat. In een raadsinformatiebrief wordt ingegaan op de beoogde invulling van dit verzoek.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

338131

Onderwerp

Kooijhoek

Beslispunten

 1. In te stemmen met de korte- en langetermijn- maatregelen op de kruising Eemnesserweg - Nieuwstraat.
 2. De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren.

Samenvatting voor de inwoner

De raad is toegezegd om voor het einde van 2021 een plan van aanpak te presenteren over het verbeteren van de verkeersveiligheid rond het laden en lossen van de ALDI op de kruising Kooijhoek. In een raadsinformatiebrief wordt ingegaan op maatregelen op de korte en langere termijn. 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

338136

Onderwerp

Eindevaluatie omgekeerd inzamelen

Beslispunten

De raad voor te stellen om:

 1. Op basis van de eindevaluatie door te gaan met omgekeerd inzamelen.
 2. Het college de opdracht te geven om een voorstel voor te bereiden voor het optimaliseren van het omgekeerd inzamelen en de implementatie van gedifferentieerde tarieven.

Samenvatting voor de inwoner

In april 2020 heeft de gemeente Baarn de invoering van een nieuw inzamelsysteem voor huishoudelijk afval afgerond, omgekeerd inzamelen genoemd. Het college heeft dit systeem geëvalueerd, waarbij gekeken is naar de onderdelen service, milieu en kosten. Uit de evaluatie blijkt dat omgekeerd inzamelen een kostenbesparing heeft opgeleverd van €273.000. Dit komt voor een belangrijk deel doordat inwoners hun afval beter scheiden. Er wordt echter nog niet zoveel afval gescheiden als de doelstelling was. Ook zijn inwoners niet zo tevreden over de huidige afvalinzameling. Het college stelt de raad voor om door te gaan met omgekeerd inzamelen en een voorstel uit te werken voor het verbeteren van omgekeerd inzamelen en het invoeren van gedifferentieerde tarieven in de afvalstoffenheffing.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

338626

Onderwerp

Vervanging groen Weidebuurt

Beslispunten

 1. In te stemmen met de vervanging van het groen in de Weidebuurt;
 2. De geraamde uitvoeringskosten te dekken binnen de exploitatiebegroting, de investeringsbudgetten en het subsidiegeld klimaatadaptatie.

Samenvatting voor de inwoner

In 2022 wordt het groen in de Weidebuurt opgeknapt. Tegelijkertijd worden de speelplekken aangepakt. De inwoners hebben tijdens bewonersavonden ideeën ingebracht voorafgaand aan de planvorming en de reacties hebben bijgedragen aan het definitief ontwerp. Enkele inwoners hebben aangegeven een stuk openbaar groen zelf te willen onderhouden (groenadoptie). In het voorjaar bereidt de gemeente ook acties voor om de inwoners te stimuleren op hun eigen perceel meer groen te maken. Het project is onderdeel van het ‘Uitvoeringsplan groenvisie 2021 – 2030’.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

338658

Onderwerp

Ontwerp Kadernota 2023 RUD Utrecht

Beslispunten

Aan de raad voor te stellen om:

 1. Een zienswijze in te dienen op de Ontwerp Kadernota 2023 van de RUD Utrecht.
 2. De bijgevoegde reactiebrief aan het Dagelijks bestuur van de RUD Utrecht vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

De RUD Utrecht voert voor de gemeente de milieutaken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Voordat de RUD jaarlijks een begroting maakt, maakt zij een kadernota waarin de ontwikkelingen voor de komende jaren worden beschreven en de uitgangspunten voor de begroting. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op het ontwerp van de kadernota 2023. Het college stelt de raad voor een zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

339140

Onderwerp

Opdrachtverlening inzameling grofvuil RMN

Beslispunten

 1. Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) opdracht te verlenen om vanaf 1 januari 2022 de inzameling aan huis van grof huishoudelijk afval te verzorgen in de gemeente Baarn.
 2. Hiertoe bijgaande opdrachtbrief aan RMN te versturen.

Samenvatting voor de inwoner

Het college heeft besloten Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) de opdracht te geven om vanaf 1 januari 2022 grof huishoudelijk afval aan huis in te zamelen. Inwoners kunnen vanaf die datum via de website en telefonisch een grofvuilafspraak maken met RMN. Het KringloopCentrum Baarn-Bunschoten blijft in Baarn herbruikbare goederen inzamelen.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

338965

Onderwerp

Rapportage sociaal domein juli-december 2021

Beslispunten

 1. De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de rapportage Sociaal domein juli-december 2021.

Samenvatting voor de inwoner

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken in het sociaal domein (Rapportage sociaal domein juli-december 2021) via een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

337688

Onderwerp

Beslissing op bezwaar kapvergunning risicobomen Baarn

Beslispunten

 1. Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 22 juni 2021 in stand te laten;
 3. Bezwaarmaker conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten. 

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente heeft in juni 2021 een kapvergunning verleend voor het kappen van veertien risicobomen van de gemeente op verschillende plekken in Baarn. Er is bezwaar gemaakt tegen de kap van twee bomen. De onafhankelijke Adviescommissie Bezwaarschriften heeft dit beoordeeld en geadviseerd om de kapvergunning in stand te houden. Voorgesteld wordt het advies van de commissie over te nemen. De gemeente mag de risicobomen dus kappen.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

337689

Onderwerp

Beslissing op bezwaar weigering kapvergunning Molenweg

Beslispunten

 1. Overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn (bijgevoegd) het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
 2. Het bestreden besluit van 17 juni 2021 in stand te laten;
 3. Bezwaarmaker conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten. 

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente heeft op 17 juni 2021 een omgevingsvergunning geweigerd voor het kappen van een tamme kastanjeboom op het perceel Molenweg in Baarn. De bezwaarmaker wil de boom toch graag gekapt hebben en heeft tegen de geweigerde omgevingsvergunning een bezwaar ingediend. De onafhankelijke Adviescommissie Bezwaarschriften heeft de geweigerde kapvergunning beoordeeld en geadviseerd om de geweigerde omgevingsvergunning in stand te houden. Voorgesteld wordt het advies van de commissie over te nemen. De bezwaarmaker mag de boom niet kappen. 

Openbare besluitenlijst 14 december 2021

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

335926

Onderwerp

Zienswijze kadernota VRU 2023

Beslispunten

De raad voor te stellen om:

 1. Geen zienswijze in te dienen op de Kadernota 2023 VRU.
 2. De bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

De kadernota van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) voor 2023 wordt door het bestuur van de VRU toegezonden aan de gemeenteraden. De raden kunnen hun zienswijzen op de nota kenbaar maken. Deze zienswijzen worden besproken en eventueel betrokken bij het opstellen van de (ontwerp) begroting van de VRU voor 2023. Aan de raad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

337329

Onderwerp

Oprichten Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s'

Beslispunten

De raad voor te stellen om:

 1. Een zienswijze in te dienen ten aanzien van het besluit tot het oprichten van de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s.
 2. De bijgevoegde brief aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

De veiligheidsregio’s ervaren veelal problemen bij het inkopen van onder meer de ongevallenverzekering voor personeel. Het aantal aanbieders neemt af, premies stijgen en voorwaarden worden versoberd. De verzekerbaarheid komt daardoor onder druk te staan en er is sprake van een aantal onverzekerbare risico’s. Veiligheidsregio’s moeten zelf voorzien in een mogelijke dekking. In het kader van goed werkgeverschap hanteren veiligheidsregio's gezamenlijk één lijn bij de afhandeling van schades na ongevallen en richten hiervoor een Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's op. Deelname is vrijwillig. De VRU vraagt aan de deelnemende gemeenten of zij nog wensen of bedenkingen kenbaar hebben.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

338095

Onderwerp

Aanwijzingsbesluit verbod carbid schieten 2021/2022

Beslispunten

 1. Van 31 december 2021 18.00 uur tot 1 januari 2022 02.00 het gehele gebied buiten de bebouwde kom aan te wijzen als gebied waar het tweede en derde lid van artikel 5:34A van de Algemene Plaatselijke Verordening Baarn 2019 niet van toepassing zijn.

Samenvatting voor de inwoner

Het gebied buiten de bebouwde kom wordt aangewezen als gebied waar geen carbid geschoten mag worden tijdens de jaarwisseling. Ook binnen de bebouwde kom mocht al geen carbid worden afgeschoten. Daarmee is tijdens de jaarwisseling 2021/2022 het schieten van carbid in de hele gemeente Baarn verboden.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

338091

Onderwerp

Plan van aanpak kerkenvisie

Beslispunten

 1. het plan van aanpak Kerkenvisie vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Het college stelt het plan van aanpak voor het opstellen van de kerkenvisie vast. Dit is een strategische visie over de kerkgebouwen in Baarn, waarover gesprekken worden gevoerd met alle kerken. Door een kerkenvisie op te stellen, kunnen problemen van kerken in de toekomst worden beperkt en wordt het religieus cultureel erfgoed in Baarn beter beschermd.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

338125

Onderwerp

Bestemmingsplan Drakenburgergracht Zorg 2022

Beslispunten

 1. In te stemmen met het besluit hogere waarden;

De raad voor te stellen:

 1. Het bestemmingsplan "Drakenburgergracht Zorg 2022" met planidentificatienummer NL.IMRO.0308.BP0092-VA01 vast te stellen;
 2. het bestemmingsplan ter visie te leggen conform het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening;
 3. geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Samenvatting voor de inwoner

In november 2019 heeft de raad besloten in principe medewerking te verlenen aan de vraag van de zorginstellingen Sherpa en Amerpoort om passende huisvesting voor complexe zorg te kunnen realiseren. In 2021 heeft de raad ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft daarop gelijktijdig met het ontwerpbesluit hogere waarden ter inzage gelegen. Een tweetal zienswijzen heeft tot kleine wijzigingen geleid. Het college stemt in met de hogere grenswaarden en stelt de raad voor om het bestemmingsplan "Drakenburgergracht Zorg 2022" vast te stellen.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

338117

Onderwerp

Huisvestingsverordening Baarn 2022

Beslispunten

 1. De raad voor te stellen om de Huisvestingsverordening Baarn 2022 vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

Gemeenten en woningcorporaties in de regio willen de toewijzingsregels voor sociale huurwoningen op onderdelen op elkaar afstemmen. Dit geeft duidelijkheid aan woningzoekenden. Daarvoor moet de Huisvestingsverordening Baarn 2022 worden vastgesteld. Belangrijke wijziging is dat een deel van de woningen op basis van loting kan worden toegewezen. Ook behouden woningzoekenden een deel van hun inschrijfduur wanneer ze verhuizen.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

338650

Onderwerp

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeerslawaai bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk

Beslispunten

 1. In te stemmen met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder en hogere waarden vast stellen ten behoeve van het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk.

Samenvatting voor de inwoner

Voor het ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk is akoestisch onderzoek Wet geluidhinder (Wgh) uitgevoerd. Bij een deel van de woningen op het Alexanderkwartier wordt de voorkeursgrenswaarde overschreden. Het college kan hogere grenswaarden vaststellen. De maximale hogere grenswaarden worden niet overschreden. Na dit collegebesluit wordt het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter inzage gelegd. Het definitieve besluit moet verleend zijn voordat het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

338957

Onderwerp

Ontwerpbestemmingsplan Tolweg 2, 4 en 6

Beslispunten

De raad voor te stellen:

 1. Het stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van de percelen Tolweg 2, 4 en 6 zoals verwoord in het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen;
 2. Het college opdracht te geven de bestemmingsplanprocedure te starten.

Samenvatting voor de inwoner

Het raadsvoorstel ontwerpbestemmingsplan is in september 2020 van de agenda van de raad afgevoerd. In juni heeft de raad besloten het voorstel opnieuw van de agenda af te voeren, om eerst het aanvullend onderzoek ‘Uitwerking Toekomstvisie Werklocatie Baarn' af te wachten. Dit onderzoek is in november 2021 in de raad besproken. Het college biedt het ontwerpbestemmingsplan voor de herontwikkeling Tolweg 2,4 en 6 opnieuw ter behandeling aan de gemeenteraad aan.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

325317

Onderwerp

Handboek Vervanging Personeelsdossiers

Beslispunten

 1. De analoge personeelsdossiers van de gemeente Baarn te vervangen door de digitale reproductie (scans), zoals beschreven in het Handboek Vervanging Personeelsdossiers.

Samenvatting voor de inwoner

Sinds 2021 werkt de gemeente Baarn met een elektronisch systeem voor personeelsadministratie. Dit nieuwe systeem biedt een kans om papieren personeelsdossiers te vervangen door digitale.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke
Wethouder Jansma

Zaaknummer

339083

Onderwerp

Niet opleggen van aanslagen precariobelasting 2021

Beslispunten

De raad voor te stellen om:

 1. De aanslagen precariobelasting 2021 niet op te leggen.

Samenvatting voor de inwoner

Vanwege de gevolgen van coronamaatregelen voor met name horeca- en winkelondernemers is eerder besloten om de aanslagen precariobelasting voor 2020 niet op te leggen. Gelet op de maatregelen worden ook in 2021 de aanslagen precariobelasting 2021 niet opgelegd. Hierdoor steunt de gemeente de plaatselijke ondernemers. Een deel van de gemiste inkomsten voor de gemeente worden gecompenseerd door het Rijk.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

334037

Onderwerp

Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Baarn 2022.

Beslispunten

 1. Het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Baarn 2022 vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

In het Financieel besluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp Baarn 2022 worden de soorten ondersteuning en de financiële tegemoetkomingen voor cliënten beschreven.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

336283

Onderwerp

Antwoordbrief aan FTB over beschikbaarheid maatschappelijk vastgoed

Beslispunten

 1. Bijgaande antwoordbrief vaststellen en versturen naar ondernemer FTB.

Samenvatting voor de inwoner

Een ondernemer heeft in een brief aan de raad zorgen geuit over geschikte locaties en acceptabele huren van maatschappelijk vastgoed in de kern van Baarn. Vooral omdat er regelmatig locaties worden omgezet van bedrijfslocatie naar woning. Het college antwoordt dat ze zich waar mogelijk inspannen voor het beschikbaar houden van voldoende locaties. En dat bestemmingswijzigingen altijd plaatsvinden op basis van een integrale belangenafweging.

Portefeuillehouder

Wethouder Van Roshum

Zaaknummer

287847

Onderwerp

Doorbraakmethode

Beslispunten

 1. Akkoord te gaan met het implementeren van de Doorbraakmethode van IPW in de gemeente Baarn voor een periode van minimaal 4 jaar.

Samenvatting voor de inwoner

Sommige inwoners hebben een ondersteuningsvraag op het gebied van zorg die niet (helemaal) past binnen het bestaande aanbod. De Doorbraakmethode helpt om in die gevallen een oplossing te vinden. Daarbij wordt rekening gehouden met wat de inwoner en de omgeving zelf kan en waar ondersteuning nodig is. De gemeente leidt hiervoor twee doorbraakregisseurs op.

Openbare besluitenlijst 7 december 2021

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaaknummer

338093

Onderwerp

Tegemoetkoming kosten i.v.m. Coronatoegangscontroles (CTB)

Beslispunten

 1. In te stemmen met bijgesloten uitwerking met betrekking tot een tegemoetkoming in de kosten voor de controle op coronatoegangsbewijzen;
 2. De regeling onmiddellijk na akkoord op de gebruikelijke communicatiekanalen te publiceren.
 3. Het maximaal beschikbare bedrag voor de tegemoetkoming (plafond) voor de ondernemers is de door het Rijk ter beschikking gestelde bedrag van € 63.840,54 minus de kosten voor de inhuur van DEV Security.

Samenvatting voor de inwoner

Door het Rijk is geld ter beschikking gesteld om ondernemingen te ondersteunen bij de Coronatoegangsbewijs (CTB) controle. Eerder is hiervan een beveiligingsbedrijf (DEV Security) ingehuurd dat horecaondernemingen en verenigingen ondersteunt bij de controle. Na evaluatie blijkt er in sommige gevallen ook behoefte te bestaan aan financiële ondersteuning voor de controle van de CTB’s, waarbij soms de extra inzet van medewerkers nodig is of aanschaf van apparatuur. Met een gemeentelijke regeling kunnen ondernemingen en verenigingen onder voorwaarden een tegemoetkoming hiervoor aanvragen van maximaal 750 euro.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

336167

Onderwerp

Aantrekken lening overname openbare verlichting

Beslispunten

 1. Een geldlening van € 1.200.000 met een looptijd van 20 jaar en lineaire aflossing, aan te trekken voor het overnemen van de openbare verlichting van Citytec. 

Samenvatting voor de inwoner

Op 31 december 2021 loopt het contract met Citytec af en neemt de gemeente de openbare verlichting over. Voor de overname van de verlichting wordt een langlopende lening van € 1,2 miljoen aangetrokken.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

329402

Onderwerp

Voorbereiding reconstructie Lage Vuursche

Beslispunten

 1. In te stemmen met de planning en het participatieproces ter voorbereiding op de reconstructie van Lage Vuursche.

Samenvatting voor de inwoner

In het integraal beheerplan openbare ruimte (IBOR 21-30) staat Lage Vuursche in 2023 op het programma voor vervangingsonderhoud in de openbare ruimte. De voorbereiding van dit project is gestart in het najaar van 2021. De planning van de voorbereidende werkzaamheden en de manier waarop inwoners worden betrokken worden vastgelegd.

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

333535

Onderwerp

Intentieovereenkomst fietsinfrastructuurprojecten 2022-2023

Beslispunten

 1. In te stemmen met de ondertekening van de Intentieovereenkomst betreffende samenwerking Regio Amersfoort en provincie Utrecht voor realisatie fietsinfrastructuurprojecten in de periode 2022-2023.

Samenvatting voor de inwoner

Regio Amersfoort en provincie Utrecht het regionale fietsnetwerk sterk verbeteren. Ondertekening van een intentieovereenkomst voor de realisatie van fietsprojecten in de Regio Amersfoort draagt hieraan bij. Voor de gemeente Baarn staat onder meer hoog op de prioriteitenlijst het aanbrengen van fietsvoorzieningen op de Embranchementsweg in samenwerking met de gemeenten De Bilt en Zeist.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

331824

Onderwerp

Verlenging overeenkomst ESH media

Beslispunten

 1. De concessieovereenkomst met ESH media te verlengen tot 31 december 2025.
 2. Goed te keuren dat ESH media de gemiste afdracht in delen voldoet, waarbij het laatste deel uiterlijk op 31 december 2022 afgelost zal worden.
 3. Als voorwaarde bij de verlenging van de concessieovereenkomst op te nemen dat de gemiste afdracht uiterlijk 31 december 2022 afgelost is.
 4. Als voorwaarde bij de verlenging van de concessieovereenkomst op te nemen dat er voor de einddatum van de originele concessieovereenkomst (31 mei 2024) twee vrije plakplaatsen gerealiseerd zijn op de vastgestelde locaties.

Samenvatting voor de inwoner

De concessieovereenkomst met Event Support Holland (ESH) media, die reclameborden langs de wegen verzorgt, wordt 19 maanden verlengd tot 31 december 2025. ESH media had door de coronamaatregelen gedurende de laatste 19 maanden lang minder reclame-inkomsten. De verlenging is een tegemoetkoming richting ESH media. Verder wordt met ESH media een betalingsregeling getroffen voor het voldoen van de gemiste afdracht aan de gemeente.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

331370

Onderwerp

Convenant samenwerking informatievoorziening opdrachtgevende organisaties RID Utrecht

Beslispunten

 1. Stemt in met het Convenant samenwerking informatievoorziening opdrachtgevende organisaties Regionale ICT Dienst Utrecht, betreffende de verdergaande harmonisatie en de daarin beschreven procesafspraken en rolneming bij inkoop/aanbesteding van nieuwe applicaties;
 2. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Samenvatting voor de inwoner

De samenwerkende organisaties in de Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) - waar Baarn onderdeel van is - willen intensiever samenwerken op het gebied van informatievoorziening en -veiligheid. Daarvoor zijn afspraken vastgelegd in een convenant.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

332704

Onderwerp

Verzoek koop gemeentegrond bij Zuringlaan

Beslispunten

 1. Niet in te stemmen met het verzoek tot koop van gemeentegrond bij de woning Zuringlaan 13.

Samenvatting voor de inwoner

Bewoners van de Zuringlaan vragen de gemeente om aankoop van gemeentegrond bij de woning. Ze willen de grond gebruiken voor de uitbreiding van de tuin.

De gemeente stemt niet in met de verkoop van de gevraagde gemeentegrond. 

Portefeuillehouder

Wethouder Vissers

Zaaknummer

332804

Onderwerp

Beslissing op bezwaar laadpaal 'de Schoener'

Beslispunten

 1. Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn, ontvankelijk te verklaren;
 2. Het bezwaarschrift overeenkomstig het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften gemeente Baarn, ongegrond te verklaren;
 3. Het bestreden besluit van 21 mei 2021 in stand te laten;
 4. Bezwaarmaker conform bijgevoegde beslissing op bezwaar te berichten.

Samenvatting voor de inwoner

Een aantal bewoners in de omgeving van de 'de Schoener' hebben een verzoek ingediend voor een openbare elektrische laadpaal. Na onderzoek in de omgeving is er gekozen voor een laadpaal in de parkeervakken tegenover 'de Galei', in de 'de Schoener'. Tegen het reserveren van de twee parkeerplaatsen voor deze laadpaal is een bezwaar binnengekomen van een bewoner. De adviescommissie bezwaarschriften heeft het verkeersbesluit beoordeeld en geadviseerd om deze in stand te houden. Het college neemt het advies over. Er wordt extra aandacht besteed aan het betrekken van een bredere groep omwonenden bij een besluit over een laadplek

Openbare besluitenlijst 30 november 2021

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

331235

Onderwerp

Aanwijzing functie treasurer 2022

Beslispunten

 1. Intrekken besluit van 21 november 2017 (zaaknummer 37595) waarbij de treasury functie is toegewezen aan de financieel beleidsmedewerker;
 2. Aanwijzen van de Coördinerend strategisch financieel adviseur als de treasurer van de gemeente Baarn, met als achtervang de financieel beleidsmedewerker, met ingang van 1 december 2021.
 3. Ondertekening van wijziging vertegenwoordiging BNG.

Samenvatting voor de inwoner

De gemeente moet verstandig omgaan met het beschikbare geld. Dit is aan wettelijke en interne regels gebonden. De treasury-functie speelt daarbij een belangrijke rol. Deze moet dan ook geborgd zijn. De functie van treasurer wordt toegewezen aan de coördinerend strategisch financieel adviseur.

Portefeuillehouder

Wethouder Jansma

Zaaknummer

328317

Onderwerp

Beantwoording verzoeken straatnaamgeving Johanna Westerdijk

Beslispunten

 1. De bijgaande reactiebrieven aan de Stichting Vrienden van het Cantonspark en Stichting VVAO vast te stellen.

Samenvatting voor de inwoner

De Stichting Vrienden van het Cantonspark en de Stichting VVAO (een internationaal kennisnetwerk van hoger opgeleide vrouwen) hebben verzocht om een straat te vernoemen naar Johanna Westerdijk, de eerste vrouwelijke hoogleraar van Nederland en inwoonster van Baarn. Het college van burgemeester en wethouders hebben op dit verzoek gereageerd. Het verzoek is onder de aandacht gebracht van de Adviescommissie Straatnamen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

330590

Onderwerp

Verlenging huurovereenkomst RTV Baarn

Beslispunten

 1. De huurovereenkomst met Stichting RTV Baarn voor de gemeentelijke ruimte Kerkstraat 28A te verlengen voor de periode 1 januari 2022 tot 1 januari 2024.

Samenvatting voor de inwoner

De Stichting RTV Baarn is huurder van de gemeentelijke ruimten aan de Kerkstraat 28A. De huurovereenkomst met de Stichting RTV Baarn wordt met ingang van 1 januari 2022 verlengd tot 1 januari 2024.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

331809

Onderwerp

Wonderland KDV Subsidieaanvraag Peuteropvang en Voorschoolse Educatie 2022

Beslispunten

 1. Een subsidie van €127.962 te verlenen aan Wonderland KDV voor het uitvoeren van peuteropvang en Voorschoolse educatie in het kalenderjaar 2022.

 2. Een aanvullende subsidie van € 9.120 te verlenen aan Wonderland KDV voor het inzetten van een geschoolde coach voor de Voorschoolse Educatie.

 3. De bijgevoegde beschikkingsbrief aan Wonderland KDV vast te stellen en te versturen.

Samenvatting voor de inwoner

Op 1 november 2021 heeft Wonderland KDV een subsidieaanvraag ingediend voor activiteiten op het gebied van peuteropvang en Voorschoolse Educatie in het kalenderjaar 2022 voor kinderen op peuterspeelzaal de Uitkijck in Baarn.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaaknummer

332703

Onderwerp

Schenking kunst aan Historische Kring Baerne

Beslispunten

 1. In te stemmen met een schenking van 68 kunstwerken en historische objecten door de gemeente Baarn aan de Historische Kring Baarn.

Samenvatting voor de inwoner

Op verzoek van de Historische Kring Baerne zal de gemeente werken uit haar kunstcollectie als schenking overdragen. Vrijwel al deze werken zijn al sinds 1974 onderdeel van de collectie van de Historische Kring.