Onderstaand vindt u de openbare besluitenlijsten van de collegevergaderingen. Wilt u oudere besluitenlijsten inzien? Neem dan contact met ons op of kijk in het archief(externe link) van onze website. 

Openbare besluitenlijst 16 april 2024

PortefeuillehouderBurgemeester Röell
Zaak906977 - Uitvoeringsprogramma 2024 & Jaarverslag 2023/2022 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Samenvatting inwonerHet Uitvoeringsprogramma 2024 voor Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving gaat over wat de gemeente doet om kwaliteit van de leefomgeving te bevorderen. Zoals optreden tegen parkeeroverlast, aanpakken van illegale bouw en het zorgvuldig behandelen van vergunningen. In het bijbehorend jaarverslag staat wat de gemeente in 2022 en 2023 heeft gedaan op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De raad wordt hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.
PortefeuillehouderWethouder Veldhuizen
Zaak910598 - Marktverordening Baarn 2024
Samenvatting inwonerVanwege nieuwe regelgeving en jurisprudentie rond bijvoorbeeld schaarse vergunningen (eisen van de Europese Dienstenrichtlijn) wordt de raad gevraagd een nieuwe Marktverordening Baarn 2024 vast te stellen.
PortefeuillehouderWethouder Prakke
Zaak896804 - Locatiekeuze huisvesting Marimba school
Samenvatting inwonerDe gemeente is verantwoordelijk voor geschikte huisvesting van de nieuwe Marimaschool. Binnen bestaande scholen is komende drie jaren niet voldoende ruimte beschikbaar. In samenspraak met de school is Wildenburglaan 4 de voorkeurslocatie voor de komende drie jaar en eventueel langer.
PortefeuillehouderWethouder Prakke
Zaak907265 - Afwijken van inkoopbeleid voor de elektriciteitsvoorzieningen bij het aanpassen van de werkomgeving
Samenvatting inwonerHet college voert het raadsbesluit over de Integrale Toegang uit waarvoor een verbouwing van het gemeentehuis wordt uitgevoerd. Door investeren in duurzaamheid en efficiënt onderhoud, zijn kosten voor aanpassingen van elektriciteitsvoorzieningen hoger dan geraamd. Om de verbouwing goed, tijdig en zorgvuldig te realiseren, is het nodig om voor de aanvullende opdracht aan de voorbereidend installateur gemotiveerd af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid.
PortefeuillehouderWethouder Veldhuizen
Zaak894818 – Reactie brief Cuypersgenootschap over herstel na brand Van Reenenlaan 22
Samenvatting inwonerHet Cuypersgenootschap, dat zich inzet voor het behoud van gebouwd erfgoed uit de 19e en 20ste eeuw, heeft de gemeente per brief gevraagd voortvarend te handelen in het herstel van het pand Van Rennenlaan 22, een voormalig pompgebouw en gemeentelijk monument. Het college reageert per brief dat de zorg wordt gedeeld en er contact is met de eigenaar over herbouwplannen.
PortefeuillehouderWethouder Veldhuizen
Zaak903933 – Beslissing op Bezwaar omgevingsvergunning Plantage 6
Samenvatting inwonerEr waren bezwaren tegen een omgevingsvergunning voor zonnepanelen op Plantage 6. Het college heeft in beslissing op bezwaar geconcludeerd dat de gevraagde omgevingsvergunning niet kan worden geweigerd (gebonden beschikking). Het besluit om de vergunning te verlenen blijft in stand.

Openbare besluitenlijst 9 april 2024

PortefeuillehouderWethouder De Vries
Zaak906407 - Dienstverleningsovereenkomst 2024-2025 RUD Utrecht
Samenvatting inwonerDe Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) voert gemeentelijke taken uit op milieugebied. In een dienstverleningsovereenkomst staan de afspraken tussen gemeente en RUD Utrecht over de uitvoering van de taken voor het jaar 2024 en 2025.
PortefeuillehouderWethouder De Vries
Zaak910659 - Consequenties Spreidingswet in de gemeente Baarn
Samenvatting inwonerHet Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft gemeenten geïnformeerd over consequenties van de aangenomen Spreidingswet. Voor de gemeente Baarn geldt een indicatieve opgave voor 152 opvangplaatsen. De Provincie Utrecht voert regie over het realiseren van de opgaven. Op dit moment vangt het COA in de gemeente Baarn 90 AMV’ers op. Komende maanden wordt onderzocht hoe kan worden voldaan aan de opgave. In een informatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken.
PortefeuillehouderWethouder Prakke
Zaak908030 - Rekenkamer Quick Scan informatieveiligheid
Samenvatting inwonerHet college geeft een bestuurlijke reactie op de Quick scan over informatiebeveiliging uitgevoerd door de Baarnse Rekenkamer.
PortefeuillehouderWethouder Prakke
Zaak896848 – Aanpassen overeenkomst Stichting Exploitatie Racketcentrum de Geeren
Samenvatting inwonerStichting Exploitatie Racketcentrum de Geeren heeft het racketcentrum gekocht met behulp van een lening waarvoor de gemeente borg staat. Aan de borg heeft de gemeente een aantal voorwaarden gesteld die in een overeenkomst vastgelegd zijn. Een van die voorwaarden behoefde een aanpassing. Met de aanpassing is het dossier nu volledig.
PortefeuillehouderWethouder Prakke
Zaak894840 – Verzoek huur gemeentegrond bij De Gondel
Samenvatting inwonerEen bewoner van een woning aan De Gondel vraagt de gemeente Baarn om huur van gemeentegrond voor het uitbreiden van de tuin. De gemeente Baarn stemt in met de verhuur van de gevraagde gemeentegrond bij de woning.

Openbare besluitenlijst 2 april 2024

PortefeuillehouderWethouder Veldhuizen
Zaak903163 - Raadsinformatiebrief Bedrijventerreinenstrategie regio Amersfoort
Samenvatting inwonerIn het Bestuurlijke Overleg Economische Zaken (BOEZ) van de Regio Amersfoort is ingestemd met de Bedrijventerreinenstrategie Regio Amersfoort. Afgesproken is om de gemeenteraden te informeren met een raadsinformatiebrief en een digitale informatiebijeenkomst.
PortefeuillehouderWethouder De Vries
Zaak888588 - Inkoop Wmo 2025: ambulante begeleiding, beschermd thuis en beschermd wonen.
Samenvatting inwonerDe aanbesteding Wmo-begeleiding & Beschermd Wonen van gemeenten in de Regio Amersfoort is eerder zonder resultaat geëindigd. Daarom heeft een verkenning plaatsgevonden naar een mogelijk vervolg. Huidige contracten kunnen na 31 december 2024 niet meer verlengd worden. Daarom is het nodig om voor 2025 via een eenvoudige aanbesteding contracten te sluiten voor één jaar (met de optie om maximaal twee keer met een jaar te verlengen).
PortefeuillehouderWethouder De Vries
Zaak900523 - Raadsinformatiebrief MetMaya
Samenvatting inwonerMet ingang van 2024 is MetMaya de regionaal gecontracteerde partner voor het aanbieden van specialistische jeugdhulp. Hiermee is ook een nieuwe manier van (samen)werken gestart, gericht op het organiseren van een netwerk rondom onze jeugd. Met een raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de ontwikkelingen.
PortefeuillehouderWethouder Eijbaard
Zaak883512 - Samenwerkingsovereenkomst Stedin t.b.v. netcongestie
Samenvatting inwonerNederland heeft te maken met netcongestie. In de provincie Utrecht is Stedin netbeheerder van het stroom,- en gasnet. Stedin is van plan om in haar hele verzorgingsgebied het elektranetwerk uit te breiden en toekomst bestendig te maken. Dit betekent voor de gemeente Baarn dat er extra kabels aangelegd gaan worden en er extra middenspanningruimtes geplaatst gaan worden. Hiervoor is een Samenwerkingsovereenkomst opgesteld die door Stedin en gemeente Baarn getekend gaat worden.
PortefeuillehouderWethouder Prakke
Zaak881912 - Jaarverantwoording Lokale Educatieve Agenda (LEA) en voor- en vroegschoolse educatie (vve)
Samenvatting inwonerDe Inspectie van het Onderwijs vraagt de gemeente om de jaarverantwoording onderwijsachterstandenbeleid (LEA/vve) voor 2023. Daarmee voldoet de gemeente aan de verplichting om periodiek gegevens te verstrekken aan het ministerie over uitvoering van de gemeentelijke taken rondom onderwijsachterstanden. Het college stelt de verantwoording vast.
PortefeuillehouderWethouder Prakke
Zaak894164 - Collegeverklaring Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) 2023
Samenvatting inwonerDe gemeente werkt met waardevolle en privacygevoelige informatie. Informatiebeveiliging wordt daarom steeds belangrijker. De gemeente verantwoordt zich elk jaar via de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) over informatieveiligheid. De raad wordt in een informatiebrief geïnformeerd over de verantwoordingsrapportage van de audit.
PortefeuillehouderWethouder Prakke
Zaak901391 - Schriftelijke vragen PvdA gebruik artificial intelligence applicaties
Samenvatting inwonerDe fractie van PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld over het gebruik van artificial intelligence applicaties, zoals ChatGPT en richtlijnen hiervoor. In een brief aan de raad worden de vragen beantwoord.
PortefeuillehouderWethouder Prakke
Zaak888095 – Verhuur en ingebruikgeving ruimten in Stationsweg 18, Oranjestraat 8 en Eemnesserweg 15 en 17
Samenvatting inwonerDe gemeente Baarn heeft afspraken met PIT Baarn over verhuizing naar het gemeentehuis. Vanaf 1 april 2024 gaat een deel van PIT Baarn tijdelijk ruimte gebruiken in het gemeentehuis. Hierdoor heeft PIT Baarn minder ruimte nodig op de huidige plek, aan de Oranjestraat 8 (De Leuning). De huurovereenkomst tussen de gemeente Baarn en PIT Baarn wordt daarop aangepast. De vrijkomende ruimte in wordt verhuurd aan de Jeugdgezondheidszorg.

Openbare besluitenlijst 26 maart 2024

PortefeuillehouderWethouder Veldhuizen
Zaak891781 - Wooncommissie voor urgenten
Samenvatting inwonerDoor druk op de woningmarkt neemt het aantal aanvragen voor urgentie om een huurwoning te krijgen. Door veranderende wet- en regelgeving worden deze aanvragen ook steeds complexer. Daarom richt de gemeente een Wooncommissie op samen met woningcorporatie Omthuis. De commissie bestaat uit een team van experts die complexe urgentieaanvragen samen integraal beoordelen. Dit komt de de zorgvuldigheid ten goede.
PortefeuillehouderWethouder Veldhuizen
Zaak897266 - Ter inzageleging ontwerp-omgevingsvergunning Oude Utrechtseweg 4A
Samenvatting inwonerDe eigenaar van het perceel Oude Utrechtseweg 4A (Paaskerk) heeft een principeverzoek ingediend voor het realiseren van drie woningen op een af te splitsen deel van het perceel. De gemeenteraad heeft eerder een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De ontwerp omgevingsvergunning ligt voor een periode van 6 weken ter inzage.
PortefeuillehouderWethouder De Vries
Zaak892553 - Financieel Besluit Wmo & Jeugdhulp gemeente Baarn 2024
Samenvatting inwonerIeder jaar nemen colleges van gemeenten in Regio Amersfoort een besluit over de inkoop van ondersteuning en hulp binnen het sociaal domein voor komend jaar. Daarna worden in het financieel besluit de tarieven voor persoonsgebonden budget (pgb) vastgesteld.
PortefeuillehouderWethouder Prakke
Zaak893213 - Achtervangovereenkomst WSW Gemeente Baarn
Samenvatting inwonerVoor de financiering van diensten van algemeen economisch belang kan een woningcorporatie bankleningen aantrekken geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Daardoor kan de bank een lagere rente rekenen. De borgstelling is mogelijk omdat Rijk en gemeenten garant staan: de zogeheten achtervang. Het college gaat een nieuwe achtervangovereenkomst aan.
PortefeuillehouderWethouder Prakke
Zaak896642 - Raadsinformatiebrief voortgang aanpassing werkomgeving (als onderdeel van Integrale Toegang)
Samenvatting inwonerHet college voert het raadsbesluit uit 2021 over de Integrale Toegang uit. Met een raadsinformatiebrief informeert het college de raad over de voortgang wat betreft de aanpassing van de werkomgeving van medewerkers van het gemeentehuis. Een volgende stap is het uitvoeren van de benodigde verbouwing en aanpassingen.
PortefeuillehouderWethouder Prakke
Zaak897366 - VNG begrotingsadvies en toelichting zero based budgetting onderdeel scenario's en knoppen
Samenvatting inwonerOp verzoek van gemeenten heeft de VNG een meerjarenbegrotingsadvies opgesteld. Dit advies betrekt de gemeente Baarn bij het opstellen van de meerjarenbegroting. Daarnaast zullen in verband met het voorziene tekort vanaf 2026 vanuit twee scenario's bezuinigingsopties worden voorgelegd. In een raadsinformatiebrief geeft het college de raad informatie over het VNG-advies en over zero-based-budgetting.
PortefeuillehouderWethouder Prakke
Zaak902645 - Vervangingsregeling gemeentesecretaris
Samenvatting inwonerDoor de invoering van de functie strategisch manager bedrijfsvoering is de vervangingsregeling van de gemeentesecretaris opnieuw vastgesteld.
PortefeuillehouderWethouder Prakke
Zaak886475 – Verzoek koop gemeentegrond bij Oude Amsterdamsestraatweg
Samenvatting inwonerStedin vraagt de gemeente Baarn om aankoop van grond bij de gemeentewerf aan de Oude Amsterdamsestraatweg. Stedin wil hier een zogeheten middenspanningsruimte plaatsen. Deze is mede bedoeld voor toekomstig elektriciteitsgebruik van de gemeentewerf. De gemeente stemt in met de verkoop.

Openbare besluitenlijst 19 maart 2024

PortefeuillehouderBurgemeester Röell
Zaak891802 - Uitvoeringsplannen Integraal veiligheidsplan (IVP) BES
Samenvatting inwonerVorig jaar is het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 gemaakt. Daarin staat wat de gemeenten, politie en Openbaar Ministerie willen doen om de veiligheid en openbare orde te houden en verbeteren. Er is extra aandacht voor ondermijning, jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit, zorg en veiligheid, en digitale veiligheid. In deze uitvoeringsplannen staat precies hoe we dat gaan doen.
PortefeuillehouderWethouder Veldhuizen
Zaak892562 - Ter inzagelegging ontwerpvergunning Groeneveld 1
Samenvatting inwonerDe Ossenstal bij Kasteel Groenveld maakt deel uit van buitenplaats Groeneveld. Het voorhuis is na de pensionering van de opzichter leeg komen te staan. Staatsbosbeheer wil de Ossenstal meer betrekken bij de rest van de buitenplaats en het toegankelijk maken voor publiek. Daarvoor is vergunning gevraagd. Het college besluit de vergunning ter inzage te leggen.
PortefeuillehouderWethouder Veldhuizen
Zaak898916 - Indexering betaalbaar programma Baarnsche Zoom
Samenvatting inwonerDe afgelopen jaren zijn de kosten voor het bouwen van woningen fors gestegen. De woningprijzen van de betaalbare woningen in de Baarnsche Zoom zijn niet meegegroeid met deze ontwikkeling. Om te zorgen dat inschrijvende ontwikkelaars er (goede) woningen kunnen bouwen, wordt de raad voorgesteld de woningprijzen mee te laten groeien door deze te indexeren vanaf 2021.
PortefeuillehouderWethouder Eijbaard
Zaak885919 - Raadsinformatiebrief Netcongestie
Samenvatting inwonerHet college informeert de gemeenteraad over de ontwikkelingen rondom netcongestie. Doordat het elektriciteitsnet op sommige momenten niet méér stroom kan vervoeren door de kabels, dreigen sommige belangrijke ontwikkelingen stil te vallen. Met een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de stand van zaken, verwachte consequenties en eventuele vervolgstappen.
PortefeuillehouderWethouder Prakke
Zaak896591 - Aanbesteding software GEO-basisregistraties en belastingen
Samenvatting inwonerDe gemeente wil samen met gemeente Soest software voor GEO-basisregistraties en Belastingen aanbesteden. Het college stemt in met de start van de aanbesteding en het penvoerderschap van gemeente Soest.
PortefeuillehouderWethouder Prakke
Zaak896870 - Budgetoverheveling van 2023 naar 2024
Samenvatting inwonerBij het afsluiten van het financieel boekjaar zijn er projecten die doorlopen in het volgende jaar. Door de overheveling van budgetten is er ook in het volgende jaar financiële dekking voor de uitvoering. De overhevelingen worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling. 
PortefeuillehouderWethouder Veldhuizen
Zaak888689 – Reactie op brief Eemland1
Samenvatting inwonerIn juli 2023 stuurde het bestuur van Stichting Streekomroep Eemland1 een brief naar de gemeenteraden van Baarn, Bunschoten en Soest met het verzoek om extra financiële middelen. De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven de brief te beantwoorden. Hierop hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met Eemland1 en hebben de drie gemeentes samen een antwoord opgesteld. De gemeenten geven daarin aan geen extra middelen beschikbaar te stellen.
PortefeuillehouderWethouder De Vries
Zaak867804 – Subsidie Bemoeizorg 2024
Samenvatting inwonerBemoeizorg is het bieden van (ongevraagde) hulp aan inwoners met (vaak) complexe problematiek die zorg mijden. Voor 2024 krijgen Leger des Heils, Kwintes en GGZ Centraal hier subsidie voor.
PortefeuillehouderWethouder Prakke
Zaak875182 – Incidentele collectieve NPO aanvraag Jongerenwerk op school 2023-2025
Samenvatting inwonerGemeenten ontvangen gelden van het Rijk vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) om de gevolgen van de Coronacrisis voor leerlingen op te vangen. De gemeente Baarn heeft beschreven wie er voor welke zaken aanspraak kan maken op deze gelden. Een subsidie van € 82.642,00 wordt toegekend aan Het Baarnsch Lyceum voor jongerenwerk op school in de jaren 2023-2025.

Openbare besluitenlijst 12 maart 2024

PortefeuillehouderWethouder Veldhuizen
Zaak887496 - Vaststellen vergunning Zuidereind 11
Samenvatting inwonerEr is vergunning gegeven voor het bouwen van een nieuwe geitenstal op Zuidereind 11. De nieuwe stal wordt ingezet voor het verbeteren van bedrijfsvoering en dierenwelzijn.
PortefeuillehouderWethouder Veldhuizen
Zaak888264 - Definitieve omgevingsvergunning Zandvoortweg 132
Samenvatting inwonerDe eigenaar van Zandvoortweg 132 wil de horecafunctie wijzigen naar een woonfunctie en 5 woningen bouwen. De gemeenteraad heeft eerder een ontwerp Verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De ontwerp omgevingsvergunning heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen binnengekomen. De vergunning is nu definitief verleend.
PortefeuillehouderWethouder Veldhuizen
Zaak888535 - Definitieve omgevingsvergunning Kloosterlaan 2
Samenvatting inwonerDe eigenaar van Kloosterlaan 2 wil de dienstwoning en het koetshuis restaureren en verbouwen tot 2 zelfstandige woningen en een kantoorruimte. De Rijksdienst voor Cultureel erfgoed heeft een positief advies gegeven. De ontwerp omgevingsvergunning heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen binnengekomen. De vergunning is nu definitief verleend.
PortefeuillehouderWethouder Veldhuizen
Zaak888569 - Definitieve omgevingsvergunning Zuidereind 6
Samenvatting inwonerDe eigenaar van Zuidereind 6 wil twee woningen realiseren in een bestaande schuur. Begin 2022 heeft de gemeenteraad hiervoor een ontwerp Verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De ontwerp omgevingsvergunning heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen binnengekomen. De vergunning is nu definitief verleend.
PortefeuillehouderWethouder Veldhuizen
Zaak888655 - Principebesluit Zuidereind 27 - Bouw schuurwoning
Samenvatting inwonerInitiatiefnemers op Zuidereind 27 willen een bestaande schuur vervangen door een schuurwoning. Het college vraagt de gemeenteraad om een principebesluit te nemen en een ontwerp Verklaring van geen bedenkingen te geven.
PortefeuillehouderWethouder Eijbaard
Zaak876825 - Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort
Samenvatting inwoner

Het Handelingsperspectief Buitengebied voor het Utrechtse deel van de Regio Amersfoort op weg naar 2040 is één van de uitwerkingsprogramma’s van het Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort. In de regio lopen verschillende beleidstrajecten die van invloed zijn op de toekomst van het buitengebied. Al deze beleidstrajecten vragen ruimte en vragen samen veel meer ruimte dan beschikbaar is. Dat vraagt om het maken van keuzes en het bedenken van slimme combinaties. De mogelijkheden hiertoe worden in het HPB behandeld.

Met het Handelingsperspectief geven de Utrechtse regiogemeenten en het waterschap Vallei en Veluwe zichzelf een leidraad en hun partners een richting voor uitvoering van ambities in het buitengebied en houvast in de gesprekken met de provincie over het Utrechts Programma Landelijk Gebied (UPLG), de provinciale input voor de stikstofplannen van het rijk). Het UPLG wordt de basis van het provinciale beleid en prioriteiten voor het landelijk gebied in de komende jaren en zal de transitie van het buitengebied moeten financieren.

PortefeuillehouderWethouder Eijbaard
Zaak883937 - Kadernota 2025 en begrotingswijziging 2024-1 BBS
Samenvatting inwonerDe gemeenschappelijke regeling BBS Uitvoeringsorganisatie (BBS) heeft haar kadernota 2025 en begrotingswijziging 2024-1 aangeboden. De gemeenteraad kan een zienswijze kenbaar maken. BBS betrekt deze bij het vaststellen van haar begroting. Het college stelt de raad voor geen zienswijze in te dienen op de kadernota 2025 en wel een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2024-1.
PortefeuillehouderWethouder Eijbaard
Zaak887074 - Ontwerpbegroting 2025 AVU
Samenvatting inwonerAfvalverwijdering Utrecht (AVU) is een samenwerking van Utrechtse gemeenten op het gebied van afvalverwerking. De AVU heeft de ontwerpbegroting 2025 aan de gemeenteraad aangeboden voor zienswijzen. Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen.
PortefeuillehouderWethouder Eijbaard
Zaak887145 - Dienstverleningsovereenkomst RMN 2024
Samenvatting inwonerReinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) verzorgt in de gemeente Baarn het inzamelen van huishoudelijk afval en het reinigen van de openbare buitenruimte. In een dienstverleningsovereenkomst (DVO) zijn de werkafspraken beschreven. De DVO voor het jaar 2024 is door het college vastgesteld.
PortefeuillehouderWethouder Eijbaard
Zaak891791 - Vaststellingsovereenkomst erfgenamen mej. Van IJsendijk i.v.m. Ziekenhuislocatie Maarschalksbos
Samenvatting inwonerDe gemeente heeft overeenstemming bereikt met de erfgenamen van mej. Van IJsendijk over het beëindigen van het recht dat zij hebben op het Maarschalksbos. Onderdeel is dat erfgenamen een financiële vergoeding ontvangen. Februari 2024 heeft de gemeenteraad ingestemd. De overeenkomst wordt nu ondertekend de aktes van afstand van rechten worden gesloten.
PortefeuillehouderWethouder Prakke
Zaak888620 - Actualisatie plan maatschappelijk vastgoed
Samenvatting inwonerHet plan Maatschappelijk Vastgoed is actueel gemaakt. Hierin zijn de plannen verwerkt om maatschappelijke organisaties een plek in Baarn te geven, stelt de gemeente concrete doelen en zet de koers uit voor de aankomende jaren. De raad wordt gevraagd dit plan vast te stellen.

Openbare besluitenlijst 5 maart 2024

PortefeuillehouderWethouder Veldhuizen
Zaak872915 - Vaststellen ontwerp beleidsregels bed en breakfast
Samenvatting inwonerOok in de gemeente Baarn zijn er initiatieven voor Bed & Breakfasts (B&B). Voor de beoordeling van aanvragen voor bestaande en nieuwe initiatieven is het nuttig een beoordelingskader te hanteren. Het college heeft in samenspraak met lokale exploitanten een ontwerpkader vastgesteld dat ter inzage wordt gelegd.
PortefeuillehouderWethouder De Vries
Zaak883963 - Ontwerp wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht
Samenvatting inwonerOp 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. De GGD regio Utrecht is moet daardoor wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling doorvoeren. Aan de raad wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen.
PortefeuillehouderWethouder De Vries
Zaak886936 - Mandaatverlening aanbesteding Wmo-hulpmiddelen
Samenvatting inwonerOnderdeel van de ondersteuning aan inwoners vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is levering en onderhoud van trapliften voor hen die deze nodig hebben. Het huidige contract voor levering en onderhoud van trapliften loopt komende zomer definitief af. De diensten worden opnieuw ingekocht via een gezamenlijke aanbesteding met gemeenten in de regio.
PortefeuillehouderWethouder Eijbaard
Zaak882490 - Jaarplan Werkbedrijf 2024
Samenvatting inwonerHet uitvoeringsplan UWV schetst de kaders voor de regionale dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden voor de komende jaren. Het plan is ter besluitvorming aangeboden aan de colleges van de gemeenten in de arbeidsmarktregio Amersfoort, waaronder Baarn. Het college heeft het plan vastgesteld en informeert de raad met een informatiebrief.
PortefeuillehouderWethouder Eijbaard
Zaak883007 - Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversservicepunt Regio Amersfoort
Samenvatting inwonerIn de arbeidsmarktregio Amersfoort werken Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Leusden, Nijkerk, Soest, Woudenberg en UWV samen aan dienstverlening voor werkgevers en werkzoekenden. Uitvoering is grotendeels belegd in het Werkgeversservicepunt regio Amersfoort (WSP). Deelnemende partijen hebben gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst. Deze wordt nu aangegaan.
PortefeuillehouderWethouder Eijbaard
Zaak883727 - Ontwerp wijzigingsbesluit Wet Gemeenschappelijke Regeling RWA
Samenvatting inwonerOp 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. RWA moet daardoor wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling doorvoeren. De raad wordt voorgesteld zienswijze in te dienen.
PortefeuillehouderWethouder Eijbaard
Zaak883906 - Ontwerp wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie BBS
Samenvatting inwonerOp 1 juli 2022 is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. De Uitvoeringsorganisatie BBS moet daardoor wijzigingen doorvoeren in de gemeenschappelijke regeling. De raad wordt voorgesteld zienswijze in te dienen.
PortefeuillehouderWethouder Eijbaard
Zaak882347 - Verordening Werk en Participatie 2024 gemeente Baarn
Samenvatting inwonerIn de verordening Werk en Participatie staan de gemeentelijke voorzieningen opgenomen voor werkgevers, werknemers met een arbeidsbeperking en werkzoekenden. Met de nieuwe verordening worden voorzieningen en aanvraagproces duidelijker. Daardoor wordt het voor werkgevers makkelijker om mensen uit de doelgroep Participatiewet aan te nemen en langere tijd aan het werk te houden.
PortefeuillehouderWethouder Prakke
Zaak884280 - Energie besparen door LED-veldverlichting bij sportvelden
Samenvatting inwonerHet college stelt de gemeenteraad voor LED-veldverlichting aan te schaffen voor hockeyvelden van BMHV en tennisbanen van BLTC en Racketcentrum De Geeren. LED-veldverlichting bespaart veel energie en draagt bij aan het doel in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal te zijn.
PortefeuillehouderWethouder Prakke
Zaak884435 – Verkoop gemeentegrond bij Van Reenenlaan
Samenvatting inwonerDe eigenaar van een gemeentelijk monument aan de Van Reenenlaan vraagt de gemeente Baarn om aankoop van gemeentegrond. Het gaat om een naastgelegen gemeentelijk grasland. De eigenaar wil de grond gebruiken voor een uitweg, parkeerplaatsen en een tuin. De gemeente Baarn stemt onder voorwaarden in met het verzoek.
PortefeuillehouderWethouder Prakke
Zaak885947 – Verzoek koop gemeentegrond bij Koekoeksbloemlaan
Sameing inwonerEen bewoner van de Koekoeksbloemlaan vraagt de gemeente om koop van gemeentegrond bij de woning. De te koop gevraagde gemeentegrond wordt nu verhuurd aan de bewoner en gebruikt als tuin. De gemeente heeft bezwaren tegen verkoop van de gevraagde grond en stemt niet in met het verzoek.

Openbare besluitenlijst 27 feberuari 2024

PortefeuillehouderWethouder De Vries
Zaak887056 - Raadsinformatiebrief Isolatieaanpak
Samenvatting inwonerDe gemeente Baarn werkt met andere gemeenten en provincie samen in het Energie Diensten Centrum (EDC), gericht op het verduurzamen van particuliere woningen. In een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over het eerste project dat via het EDC aanbesteed wordt: het ‘Plan van Aanpak Wijkgerichte isolatie’.
PortefeuillehouderWethouder Eijbaard
Zaak878755 - Overdracht contractbeheer milieustraatstromen
Samenvatting inwonerReinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) beheert de contracten voor transport en verwerking van milieustraatstromen (zoals bouw- en sloopafval). Het college draagt het beheer van deze contracten over aan Cirkelwaarde. Dit is een samenwerking van AVU, ROVA en Circulus. Uit vooronderzoek komt naar voren dat dit kosten bespaart voor de gemeente.
PortefeuillehouderWethouder Eijbaard
Zaak887237 - Gevolgen uitspraak Raad van State voor bestemmingsplan Soestdijk
Samenvatting inwoner

Eind januari van dit jaar heeft de Raad van State het bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk vernietigd. Het voornaamste doel van het bestemmingsplan was het plan 'Made by Holland' van de Meijer Bergman Erfgoed Groep mogelijk maken. En daarmee de restauratie van het paleis en het parkbos.

De gemeenteraad wordt met bijgaande brief geïnformeerd over de eerste duiding van de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan Landgoed paleis Soestdijk. 

PortefeuillehouderWethouder Eijbaard
Zaak883768 - Begrotingswijziging AVU 2024
Samenvatting inwonerAfvalverwijdering Utrecht (AVU) is een samenwerkingsverband van de Utrechtse gemeenten op het gebied van afvalverwerking. De AVU heeft de begrotingswijziging 2024 aan de gemeenteraad aangeboden. Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen.
PortefeuillehouderWethouder Eijbaard
Zaak885883 - Afvalbeleid Baarn: Kansen voor efficiëntie en kostenbesparing
Samenvatting inwonerDe gemeenteraad heeft het college opgeroepen onderzoek te doen naar welke zaken van invloed zijn op de hoogte van de afvalstoffenheffing. En inzicht te geven in mogelijke maatregelen die ervoor zorgen dat 'de vervuiler betaalt'. In een raadsinformatiebrief geeft het college antwoord op deze vragen.
PortefeuillehouderWethouder Prakke
Zaak884250 - Opvolging motie 29 november 2023 ‘verkoop Wintertuin'
Samenvatting inwonerIn een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de procedure de kansen en bedreigingen van een verkoop van de Wintertuin.
PortefeuillehouderWethouder Prakke
Zaak885984 - Evaluatie buurtbudgetten
Samenvatting inwonerIn 2023 heeft de gemeente een proef gedaan met 'buurtbudgetten', waarmee inwoners budget kunnen besteden / verkrijgen voor initiatieven om de buurt leuker, beter en mooier te maken. Dit alles onder de naam 'Baarn buurt mee'. Het proefproject is afgerond en geëvalueerd. In een raadsinformatiebrief wordt de raad over de evaluatie geïnformeerd.
PortefeuillehouderWethouder Prakke
Zaak886245 - Begroting 2024 Regio Amersfoort
Samenvatting inwonerDe gemeente Baarn werkt op een aantal beleidsterreinen met andere gemeenten samen in de Regio Amersfoort. Het college stemt in met de begroting voor de Regio Amersfoort voor 2024.
PortefeuillehouderWethouder Prakke
Zaak887246 - Actualisatie financiële beleidsnota's
Samenvatting inwonerDe financiële nota's geven een kader aan het financieel beleid van de gemeente. De nota's, Investeren, activeren & afschrijven, de nota Misbruik & oneigenlijk gebruik, de nota Risicomanagement & weerstandsvermogen en het Treasurystatuut worden actueel gemaakt in verband met veranderde wetgeving en ervaringen uit de dagelijkse praktijk.

Openbare besluitenlijst 13 februari 2024 - openbaar na een week

PortefeuillehouderWethouder Veldhuizen
Zaak883602 – Subsidies Eenmalige Stimuleringsregeling initiatieven Culturele zzp’ers
Samenvatting inwonerDe coronacrisis heeft grote impact gehad op culturele zzp’ers. Deze groep kon niet of beperkt een beroep doen op ondersteuningsmaatregelen. Met een Eenmalige Stimuleringsregeling Initiatieven Culturele zzp'ers wil de gemeente Baarn culturele zzp’ers helpen samen een betaalde opdracht uit te voeren. Dit versterkt tegelijk de ontwikkeling en samenwerking in de culturele sector in de gemeente. Binnengekomen aanvragen zijn beoordeeld door een externe adviescommissie. Het college stemt in met dit advies en verleent een subsidie aan 9 aanvragen.
PortefeuillehouderWethouder De Vries
Zaak883805 – Uitstel vaststelling subsidie Duurzame Initiatieven BaarnDuurzaam
Samenvatting inwonerDe partijen die samen BaarnDuurzaam vormen, hebben voor 2021 en 2022 subsidie gekregen op basis van de subsidieregeling Duurzame Initiatieven Baarn 2020(externe link). Door corona is het niet gelukt om veel van de geplande activiteiten uit te voeren. Het college heeft daarom besloten BaarnDuurzaam meer tijd te geven om die activiteiten alsnog uit te voeren.

Openbare besluitenlijst 14 februari 2024

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

877182 - Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Baarn 2024

Samenvatting inwoner

De Adviescommissie bezwaarschriften adviseert het college over de behandeling van bezwaarschriften. De verordening van de commissie uit 2013 was toe aan vernieuwing. De nieuwe verordening is aanleiding om de adviescommissie slagvaardiger te laten werken. Daartoe wordt onder meer het aantal beschikbare commissieleden uitgebreid van 5 naar 6 en de informele afhandeling versterkt. De raad wordt gevraagd de nieuwe verordening vast te stellen.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

883505 - Raadsinformatiebrief Veiligheidsbeeld bureau Regionale Veiligheidsstrategie 2023

Samenvatting inwoner

Het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) doet tweemaal per jaar vermelding van de gemelde misdaden in de regio Midden-Nederland. Dit 'Veiligheidsbeeld' laat voor de gemeente Baarn een stijging zien van het aantal meldingen van brom-, snor- en fietsdiefstal en van fraude. Een daling was er in de meldingen van woninginbraken, openlijk geweld en drugshandel. De raad wordt geïnformeerd in een informatiebrief.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

885098 - Wijziging portefeuilleverdeling college

Samenvatting inwoner

Het college heeft besloten de portefeuilleverdeling te wijzigen. Met ingang van 13 februari 2024 vindt er een verschuiving plaats in de portefeuilles van de wethouders.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

879246 - Samenwerkingsovereenkomst GGD regio Utrecht 2024

Samenvatting inwoner

In de vastgestelde samenwerkingsovereenkomst met GGD regio Utrecht (GGDrU) zijn aanvullende (maatwerk-) werkzaamheden en intensiveringen voor 2024 vastgelegd. De GGD voert die voor de gemeente Baarn uit ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

874889 - Raadsinformatiebrief Participatiekalender

Samenvatting inwoner

De Participatiekalender geeft een overzicht van de participatietrajecten die de gemeente de komende tijd doorloopt. Op de kalender is te zien wie er wanneer mee kan denken/doen over welke onderwerpen. De informatie op de kalender wordt regelmatig aangevuld. De raad wordt geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

883759 - Verlenging dienstverleningsovereenkomst (DVO) Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Samenvatting inwoner

De gemeente heeft een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De DVO regelt de samenwerking tussen gemeente en Stichting voor de uitvoering van de Samenwerkingsagenda. Doel van deze agenda is natuur, landschap en erfgoed in het gebied te behouden en versterken. De bestaande DVO wordt met een jaar verlengd.

Openbare besluitenlijst 6 februari 2024

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

882111 - Vijfde wijziging Algemene Plaatselijk Verordening

Samenvatting inwoner

De geldende Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Baarn is aangepast vanwege de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Ook enkele wijzigingen in de model- Algemene Plaatselijke Verordening van de VNG zijn meegenomen.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

882342 - Hennepconvenant Midden-Nederland 2024-2027

Samenvatting inwoner

Het zogeheten Hennepconvenant is een instrument om met betrokken partners de georganiseerde hennepteelt effectief tegen te gaan door het uitwisselen van informatie. Aan de hand van een evaluatie van het convenant en nieuwe wet- en regelgeving is het Hennepconvenant aangepast en opnieuw vastgesteld voor de jaren 2024-2027.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

878721 - Postzegelbestemmingsplan Schoolstraat 29-35

Samenvatting inwoner

Aan de raad wordt voorgesteld om voor de percelen aan de Schoolstraat 29-35, waar nu de garage Daatselaar is gevestigd, de bestemming aan te passen zodat er geen zwaardere vormen van bedrijvigheid meer zijn toegestaan. Dit vergemakkelijkt onder meer de herontwikkeling van de naastgelegen Pasveer-locatie.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

876804 - Mandaatverlening aanbesteding trapliften Wmo

Samenvatting inwoner

Onderdeel van de ondersteuning aan inwoners vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning is de levering en onderhoud van trapliften voor hen die deze nodig hebben. Het huidige contract voor levering en onderhoud van trapliften loopt komende zomer definitief af. De diensten worden opnieuw ingekocht via een gezamenlijke aanbesteding met gemeenten in de regio.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

881426 - Opdrachtverstrekking voor informatiediensten Monitor- en stuurinformatie iWmo / iJw

Samenvatting inwoner

Voor het kunnen verzorgen van de informatiediensten ‘Monitor- en stuurinformatie iWmo’ en ‘Monitor- en stuurinformatie iJw’ wordt de routeerdata en inhoud van het (Wmo en Jeugdwet) berichtenverkeer van de gemeente opgeslagen door het Inlichtingenbureau.

Met opdrachtverstrekking voor de informatiediensten ‘Monitor- en stuurinformatie iWmo’ en ‘Monitor- en stuurinformatie iJw’ kan hier ook in de toekomst in worden voorzien.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

882155 - Samenwerkingsovereenkomst Energie Diensten Centrum

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn gaat een samenwerkingsovereenkomst aan voor de ontwikkeling van een Energie Diensten Centrum (EDC). Dit is een samenwerking van Utrechtse gemeenten en provincie om de verduurzaming van woningen te ondersteunen en versnellen. De samenwerking helpt bij het realiseren van projecten, het delen van kennis, data, en (communicatie)middelen, het aanvragen van subsidies, het afsluiten van contracten en het besparen van geld en inzet van personeel.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

882301 - Beantwoording schriftelijke vragen wegwerpplastic

Samenvatting inwoner

De fractie van GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over het terugdringen van het gebruik van wegwerpplastic. In een brief aan de raad worden de vragen beantwoord.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

882351 - Kaderbrief 2025 GGD regio Utrecht

Samenvatting inwoner

Het college stelt aan de gemeenteraad voor een zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2025 van de GGD regio Utrecht. De zienswijze vraagt de GGD te kijken naar besparingsmogelijkheden en naar raakvlakken met andere organisaties. En om geen tussentijdse begrotingswijzigingen te doen (uitgezonderd crisisgevallen).

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

877272 - Addendum Samenwerking Ontvlechten Waterstromen Afvalwaterketen Vallei en Veluwe

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn heeft een samenwerkingsovereenkomst met het Waterschap Vallei & Veluwe over het scheiden van schone (hemelwater) en vuile (riool) waterstromen. Hemelwater wordt ter plekke in de bodem geïnfiltreerd en niet onnodig richting afvalwaterzuivering afgevoerd. De prijzen voor de ontvangen financiële bijdrage van het waterschap zijn verhoogd. Het college gaat akkoord met de nieuwe bedragen.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

878623 - Ontwerpwijzing gemeenschappelijke regeling RMN

Samenvatting inwoner

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) is een samenwerkingsverband van zes gemeenten op het gebied van afvalinzameling en reiniging. De gemeenschappelijke regeling voor de RMN wordt aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving. Aan de raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

883101 - Kredietaanvraag projecten beheer openbare ruimte 2024

Samenvatting inwoner

In 2023 heeft de gemeente de kwaliteit van de openbare ruimte in beeld gebracht. Op basis van de uitkomsten hiervan is bepaald welke projecten in 2024 opgepakt gaan worden. Voor de uitvoering van deze projecten is het benodigde geld beschikbaar en verleend.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

870130 - Subsidieaanvraag Peuteropvang & Voorschoolse educatie | | 2024 |

Samenvatting inwoner

Het college stelt de Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie Baarn 2024 vast en stemt in met het verlenen van subsidies aan Kind&Co Ludens en BLOS voor activiteiten op het gebied van peuteropvang en Voorschoolse Educatie in 2024.

Openbare besluitenlijst 30 januari 2024

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

879149 – Raadsinformatiebrief stand van zaken diverse ruimtelijke ontwikkelingen

Samenvatting inwoner

Het college informeert de gemeenteraad regelmatig over de actuele stand van zaken van diverse ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Baarn. Dat doet het college door middel van een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

859618 – Subsidie 2024 Pit Baarn

Samenvatting inwoner

Voor de diensten en voorzieningen op welzijnsgebied in de gemeente Baarn ontvangt Pit Baarn een subsidie. Het college kent Pit Baarn voor 2024 een subsidie toe van € 1.952.054.

Openbare besluitenlijst 23 januari 2024

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

879233 - Subsidie 2024 Nationaal Bureau Sport Stimulering (NBSS)

Samenvatting inwoner

Nationaal Bureau Sport Stimulering (NBSS) organiseert jongerenactiviteiten in Baarn, waaronder het Jeugdhonk. Pit Baarn is contactpersoon wat betreft activiteiten op het Cruijff Court in Baarn. Bij beide organisaties bestaat de wens deze taken uit te wisselen. NBSS krijgt daarom een aangepaste subsidie verleend voor 2024.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

859580 - Afwijken van inkoopbeleid voor het klantcontactsysteem van de SIMgroep

Samenvatting inwoner

Een klantcontactsysteem helpt de gemeente om inwoners en organisaties effectiever en efficiënter van dienst te zijn. Op dit moment levert SIMgroep de gemeentelijke website en intranet, waardoor alles in één systeem blijft geborgd. Het is belangrijk om koppelingen en gegevensbeheer bij één partij te houden. Om het systeem aan te schaffen, wordt afgeweken van het gemeentelijk inkoopbeleid.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

881228 - Ziekenhuislocatie Molenweg - overeenstemming erfgenamen

Samenvatting inwoner

De gemeente bereidt een selectieprocedure voor die moet leiden tot een nieuwe toekomst voor de ziekenhuislocatie aan de Molenweg in Baarn. De gemeente heeft de locatie met beperkingen (voorwaarden) in eigendom gekregen. In 1965 zijn de voorwaarden in overleg met de erfgenamen van de schenkster aangepast en mocht er een ziekenhuis worden gebouwd. In maart 2023 zijn nieuwe ruimtelijke kaders vertaald in een Nota van randvoorwaarden en uitgangspunten(externe link) (NvRU). Vanuit de erfgenamen kwam het voorstel om een schikking te treffen waarbij de beperkingen worden opgeheven. Dit voorstel heeft tot een akkoord geleid waarbij de erfgenamen afstand doen van hun geërfde rechten tegen een financiële vergoeding van € 35.000 per persoon. Met dit akkoord zien de erfgenamen ook af van eerder kenbaar gemaakte bezwaren tegen de NvRU. Het akkoord is uitgewerkt in een vaststellingsovereenkomst die vertaald wordt tot een notariële akte.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

881748 - Raadsinformatiebrief beslissing op bezwaar handhavend optreden afsluiting fietspad Stulpselaan

Samenvatting inwoner

Op 16 januari 2024 besloot het college om een uitspraak van de rechtbank Gelderland van 5 december 2023 over de afsluiting van twee fietsroutes over landgoed Pijnenburg te volgen en een handhavingstraject te starten voor de afgesloten fietsroute over de Stulpselaan. Het college besluit om de gemeenteraad te informeren over dit onderwerp met een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

876622 - Hardeningbeleid en patchmanagementbeleid

Samenvatting inwoner

De vaststelling van dit beleid zorgt ervoor dat de informatie die de gemeente heeft en verwerkt over bijvoorbeeld inwoners ook in de toekomst veilig is, in lijn met strenge beveiligingseisen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

878792 - Financiële uitgangspunten en keuze scenario

Samenvatting inwoner

De raad wordt voorgesteld nieuwe financiële uitgangspunten vast te stellen die als uitgangspunt dienen voor het opstellen van de Perspectiefnota en de Meerjarenbegroting 2025 -2028. Ook wordt gevraagd een besluit te nemen over de uitwerking van het scenario "Gerichte keuzes" om te komen tot een evenwichtige en realistische meerjarenbegroting vanaf 2026 en verder.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

875519 – Beslissing op bezwaar handhavend optreden afsluiting fietspad Stulpselaan

Samenvatting inwoner

Op 5 december 20023 droeg de rechtbank het college op om opnieuw te beoordelen of zij handhavend optreedt tegen de afsluiting van de Stulpselaan op landgoed Pijnenburg. Naar het oordeel van de rechtbank is de Stulpselaan een openbare weg, omdat deze sinds 1939 door iedereen kan worden gebruikt en borden 'eigen' weg pas op z'n vroegst zijn geplaatst in de jaren zeventig van de vorige eeuw. De rechtbank oordeelt verder dat de Buurtlaan/Emilialaan geen openbare weg is. Het college heeft besloten om handhavend op te treden tegen de afsluiting van de Stulpselaan.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

876702 – Raadsinformatiebrief voortgang belastingsamenwerking Baarn - Eemnes

Samenvatting inwoner

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de voortgang van de samenwerking met de gemeente Eemnes op het gebied van het uitvoeren van belastingtaken door middel van een raadsinformatiebrief.

Openbare besluitenlijst 16 januari 2024

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

879225 - Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen VoorBaarn Geplaatste borden door Staatsbosbeheer

Samenvatting inwoner

De fractie van VoorBaarn heeft als vervolg op de beantwoording van schriftelijke vragen over borden van Staatsbosbeheer, aanvullende vragen gesteld. Met een brief aan de raad worden die vragen beantwoord.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

871263 - Kadernota RID Utrecht 2025

Samenvatting inwoner

De Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht biedt de Kadernota 2024 aan aan de raad. De raad wordt gevraagd een zienswijze in te dienen over het beleid en de financiële bijdrage.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

875179 - Investeringen maatschappelijk vastgoed - JGZ (de Leuning)

Samenvatting inwoner

Het college vraagt de gemeenteraad geld beschikbaar te stellen voor de verbouwing van Oranjestraat 8 (De Leuning) om er huisvesting van de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) mogelijk te maken. De ruimte daarvoor ontstaat door de (gedeeltelijke) verhuizing van Pit Baarn naar het gemeentehuis.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

876347 - Begroting Stichting Eemvallei educatief 2024

Samenvatting inwoner

De begroting 2024 van de Stichting Eem-Vallei Educatief (STEV) wordt aangeboden aan de raad met de mogelijkheid een zienswijze te geven. Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

878822 - Wijziging artikel 4.2 Nota reserves en voorzieningen

Samenvatting inwoner

In de nota reserves en voorzieningen zijn onder andere de uitgangspunten opgenomen voor het instellen van reserves en voorzieningen. Met de vaststelling van de verordening sociale woningbouw is afgeweken van deze nota. Afgesproken is de nota reserves en voorzieningen hierop aan te passen. De wijziging betreft expliciet artikel 4.2 van de nota. Een uitgebreidere actualisatie van de nota volgt later dit jaar.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

869518 – Ondertekenen overeenkomst aangaande Digitale Informatieborden

Samenvatting inwoner

Het college heeft besloten om een overeenkomst aan te gaan met Reklameburo Brouwer & Partners Nijmegen B.V. voor het plaatsen van drie digitale Informatieborden bij entrees van Baarn.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

870808 – Exploitatie 2022 Bosbad de Vuursche

Samenvatting inwoner

De Stichting Bosbad de Vuursche heeft de jaarcijfers 2022 voor het beheer van het zwembad in geleverd. Hiermee heeft de Stichting voldaan aan hun verantwoordelijkheid en verplichtingen.

Openbare besluitenlijst 9 januari 2024

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

870840 - Aanwijzingsbesluit artikel 6.2 Verordening Fysieke Leefomgeving Baarn

Samenvatting inwoner

De gemeente heeft een aantal locaties aangewezen op de Eem waar het voor (plezier)vaartuigen verboden is om een ligplaats in te nemen zonder vergunning of ontheffing. Dit om overlast te voorkomen en landschapsontsiering te voorkomen. Het verbod zorgt voor mogelijkheden om te handhaven.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

865274 - Ondertekening Anterieure Overeenkomst Koningsweg 4

Samenvatting inwoner

Een initiatiefnemer wil het bestaande verzamelgebouw aan de Koningsweg 4 vervangen voor woningen. Voor dit bouwplan moeten de kosten voor de gemeente duidelijk worden gemaakt in een anterieure overeenkomst. Daarnaast bevat de overeenkomst afspraken over het woningbouwprogramma en aansluiting van het project op de nutsvoorzieningen en de openbare ruimte.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

872122 - Afwijken parkeernorm Bremstraat 58

Samenvatting inwoner

Er wordt tijdelijk afgeweken van de geldende parkeernorm in de Bremstraat. Dit vanwege de tijdelijke plaatsing van 3 woonunits op de Bremstraat 58 voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Openbare besluitenlijst 19 december 2023

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

862979 - Jaarverslag adviescommissie bezwaarschriften gemeente Baarn 2022

Samenvatting inwoner

In haar jaarverslag over 2022 complimenteert de onafhankelijke Adviescommissie Bezwaarschriften de gemeente Baarn. Een derde van de bezwaarschriften kon de gemeente in goed overleg met de inwoners oplossen. Een advies van de commissie is dat gemeente inwoners zo vroeg mogelijk meeneemt in de besluitvorming.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

858033 - Meerjarige prestatieafspraken woningbouwcorporaties

Samenvatting inwoner

Prestatieafspraken met woningbouwcorporaties geven invulling aan het woon- en leefklimaat voor inwoners die voor hun huisvesting afhankelijk zijn van de sociale woningvoorraad. Zij zijn gebaat bij voldoende, betaalbare, passende en kwalitatief goede sociale huurwoningen. Het college heeft daartoe prestatieafspraken vastgesteld voor de jaren 2024-2027.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

870371 - Ter inzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning Zandvoortweg 132

Samenvatting inwoner

De eigenaar van Zandvoortweg 132 heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het wijzigen van de horeca- naar een woonfunctie en het bouwen van 5 woningen. De gemeenteraad heeft eerder een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De ontwerp omgevingsvergunning ligt voor een periode van 6 weken ter inzage.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

870411 - Ter inzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning Kloosterlaan 2

Samenvatting inwoner

De eigenaar van Kloosterlaan 2 heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het het vernieuwen van de dienstwoning en het koetshuis tot 2 zelfstandige woningen en een kantoorruimte. Er is een positief advies van de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed ontvangen. De ontwerp omgevingsvergunning ligt voor een periode van 6 weken ter inzage.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

872630 - Ontwerpbestemmingsplan 'Verleggen gastransportleiding W-500-01'

Samenvatting inwoner

Twee groepen afsluitingen voor gas gelegen ter hoogte van de Zandheuvelweg zijn verouderd en moeten vervangen worden. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

870701 - Subsidie Startbouwimpuls voor Omthuis (project Hoog Wolde)

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn heeft van het rijk een subsidie van € 362.500 toegekend gekregen voor de realisatie van de sociale woningbouw door Omthuis in het project Hoog Wolde. Het geld wordt aan de gemeente uitbetaald. De gemeente keert het subsidiebedrag uit aan Omthuis.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

867733 - Verlenging convenant Regiotaxi Eemland Heuvelrug

Samenvatting inwoner

De samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en provincie over de Regiotaxi Eemland Heuvelrug lopen tot 1 januari 2024. Omdat de aanbesteding van de Regiotaxi is vertraagd, wordt de samenwerkingsovereenkomst verlengd tot de nieuwe overeenkomst van kracht wordt.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

867792 - Subsidie 2024 Samen Veilig Midden Nederland

Samenvatting inwoner

De gemeenten in de provincie Utrecht subsidiëren Samen Veilig Midden Nederland (SVMN). Deze organisatie regelt de taken Veilig Thuis (meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) en SAVE (jeugdbescherming en -reclassering). Er wordt voor 2024 een bedrag van 730.619 euro beschikbaar gesteld. De aanvraag is 1,67% lager dan vorig jaar.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

860230 - Reactie college op motie Fixi app

Samenvatting inwoner

De raad heeft eerder het college opgeroepen een voorstel te doen over het invoeren van de zogeheten Fixi-meldingenapp waarmee inwoners meldingen over de openbare ruimte door kunnen geven. Het college heeft besloten de Fixi-meldingenapp niet in te voeren, omdat het huidige Zaaksysteem van de gemeente voldoet aan de gewenste mogelijkheden voor het indienen en afhandelen van meldingen. De meldingen-app heeft geen voordelen ten opzichte van het huidige zaaksysteem. Dit voorkomt ook extra uitgaven.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

870471 - Verlenging overeenkomsten regionale samenwerking Sociaal domein 2024

Samenvatting inwoner

De gemeente Amersfoort voert voor regiogemeenten, waaronder Baarn, werkzaamheden uit in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. De overeenkomsten hierover lopen eind 2023 af. Deze worden verlengd met maximaal een jaar. Over het vervolg worden nieuwe afspraken in de regio gemaakt. 

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

870157 - Intentieovereenkomst Poort van Baarn

Samenvatting inwoner

Al lang wordt er gesproken over het verbeteren van de Escherrotonde bij Baarn. Naast wensen rond bereikbaarheid en verkeersafwikkeling, speelt een vraagstuk op het gebied van verkeersveiligheid van met name fietsers en voetgangers. Het project Poort van Baarn van de Provincie Utrecht loopt al langere tijd en heeft als doel oplossingen te vinden voor de problematiek in samenspraak met betrokkenen en belanghebbenden, waaronder gemeente, Staatsbosbeheer, Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, omwonenden en ondernemers. Na beoordeling en bespreking van varianten kwam een variant met een turborotonde en een fietstunnel onder de N221 als voorkeur naar voren. Provincie en gemeente tekenen begin 2024 een intentieovereenkomst met het voornemen om deze variant te realiseren. De gemeenteraad wordt geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

869810 - Subsidieplafonds 2024

Samenvatting inwoner

Het subsidieplafond is een instrument om de overheidsuitgaven te beheersen. Het is een bedrag dat maximaal beschikbaar is voor verstrekking van subsidies. Het college heeft voor 2024 de subsidieplafonds vastgesteld.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

873508 - Belaste verhuur De Speeldoos

Samenvatting inwoner

De Stichting De Speeldoos is huurder van het gemeentelijk pand Rembrandtlaan 35, het Theater De Speeldoos.

De gemeente Baarn en de stichting zijn overeengekomen, dat de huurprijs voor het gemeentelijk pand wordt verhoogd met omzetbelasting.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

867679 – Hoofdstraat 23 23a beslissing op bezwaar

Samenvatting inwoner

De adviescommissie Bezwaarschriften heeft advies uitgebracht over het bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning voor onder meer sloop van bestaande woningen en ontwikkeling van nieuwe woningen op het perceel Hoofdstraat 23 en 23A. Het college neemt het advies over en laat de omgevingsvergunning in stand.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

863001 – Verzoek koop gemeentegrond bij Zwanenweide

Samenvatting inwoner

Bewoners van woningen aan de Zwanenweide vragen de gemeente om aankoop van gemeentegrond voor het vergroten van de voortuin. De grond maakt deel uit van een openbaar voetpad vóór de woningen. Er zijn bezwaren tegen verkoop van de gemeentegrond. De gemeente stemt niet in met verkoop.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

870036 – Incidentele collectieve NPO aanvraag jonge kind 2024

Samenvatting inwoner

Voor gemeenten is geld van het Rijk beschikbaar om de gevolgen van de Coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Dit investeringsprogramma heet Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Om aanspraak te maken op deze gelden heeft de gemeente een NPO-plan opgesteld. Scholen en kinderopvangorganisaties in Baarn hebben inmiddels hun individuele NPO-subsidieaanvragen ingediend en ontvangen. Er is ook een collectieve NPO-subsidieaanvraag 'jonge kind' gedaan. Het college kent deze subsidieaanvraag toe.

Openbare besluitenlijst 12 december 2023

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

867425 - Kaders begroting 2025 en geactualiseerde begroting 2024 Veiligheidsregio Utrecht

Samenvatting inwoner

De kadernota 2025 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) schetst de kaders voor de begroting 2025. De raad wordt voorgesteld om geen zienswijze op de kadernota in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

858401 - Definitieve verklaring van geen bedenkingen Omgevingsvergunning Bouwplan Van Galenlaan 3b Baarn

Samenvatting inwoner

Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de bouw van 5 levensloopbestendige woningen op het perceel Van Galenlaan 3b.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

857582 - Paraplubestemmingsplan Wonen en Parkeren

Samenvatting inwoner

Het bestemmingsplan 'Parapluplan Wonen en Parkeren' bevat gelijkluidende regels over de bestemming wonen, voor de verbouw en herontwikkeling van bestaande bouw. Ook zijn er regels opgenomen voor de toepassing van parkeerbeleid. Aan de raad wordt gevraagd om het parapluplan vast te stellen.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

870434 - Mandaatstatuut 2024

Samenvatting inwoner

Medewerkers van de gemeente hebben bevoegdheden (mandaten) om beslissingen te nemen namens gemeente, college of burgemeester. Deze bevoegdheden zijn beschreven in het mandaatstatuut. Dit statuut en de daarbij behorende documenten zijn geëvalueerd en opnieuw actueel gemaakt.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

867803 - Benoemen leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit onder de Omgevingswet

Samenvatting inwoner

Vanwege de Omgevingswet, die per 1 januari 2024 in werking is getreden, moeten de in verschillende gemeenten die in het werkingsgebied van Mooisticht liggen, nog Commissies Ruimtelijke Kwaliteit worden ingesteld. In Baarn is dat op 23 februari 2022 gebeurd. En op 6 juli 2022 heeft de gemeenteraad de commissieleden benoemd. Om de data voor alle commissies gelijkt te trekken, worden de leden per 1 januari 2024 herbenoemd.  

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

865260 - Rapportage sociaal domein januari- oktober 2023

Samenvatting inwoner

Het college informeert de gemeenteraad over de stand van zaken in het sociaal domein (Rapportage sociaal domein januari - oktober 2023) via een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

866182 - Raadsinformatiebrief Haalbaarheidsstudie zonneoverkapping gemeentewerf

Samenvatting inwoner

De gemeenteraad heeft eind 2022 gevraagd om onderzoek te laten doen naar een zonne-overkapping bij de gemeentewerf/recyclingstation voor de opwek van zonne-energie. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek door middel van een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

866230 - Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Baarn 2024

Samenvatting inwoner

In de Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Baarn staan regels rond de uitvoering door de gemeente van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. De verordening is onder meer aangepast aan de actuele wet- en regelgeving. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de actueel gemaakte verordening vast te stellen.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

867806 - Ontwerp Kadernota RUD Utrecht 2025

Samenvatting inwoner

De gemeenteraad heeft de mogelijkheid een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp van de kadernota 2025 van de RUD Utrecht. Het jaar staat in het teken van de Omgevingswet en de voorbereiding op het samengaan met de ODRU tot één Omgevingsdienst. Het college stelt de raad voor een zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

867632 - Lokale Energie Strategie (LES)

Samenvatting inwoner

De Lokale Energie Strategie (LES) geeft aan hoe in de gemeente Baarn over wordt gegaan op schonere energie (de zogeheten energietransitie). Deze strategie omvat energiebesparing, duurzame warmte (geen aardgas) en het opwekken van duurzame elektriciteit. De LES geeft aan welke keuzes en stappen daarin zijn te nemen. Het college legt de LES ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

867110 - Intentieverklaring OER A1 programma

Samenvatting inwoner

Er zijn verschillende programma's Opwek Energie op Rijksgrond (OER) langs allerlei snelwegen. De gemeente Baarn is betrokken bij het OER-programma A1 dat de opwek van duurzame energie langs de A1 onderzoekt. In Baarn wordt alleen gekeken naar mogelijkheden voor zonne-energie. Betrokken partijen spreken in een intentieverklaring af om zich in te zetten voor het programma.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

867117 - Beheersverordening Algemene Begraafplaats Baarn 2024

Samenvatting inwoner

In de beheersverordening voor de begraafplaats staan de regels voor beheer en gebruik van de Nieuwe Algemene Begraafplaats in Baarn. Voor het waarborgen van het beheer wordt de gemeenteraad voorgesteld de actueel gemaakte Beheersverordening Algemene Begraafplaats Baarn 2024 vast te stellen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

431141 - Vervanging Audiovisuele middelen raadszaal

Samenvatting inwoner

De audiovisuele apparatuur waarmee raadsvergaderingen digitaal gevolgd kunnen worden, is aan vervanging toe. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd daarvoor geld beschikbaar te stellen zodat de opdracht voor een toekomstbestendig en stabiel systeem kan worden aanbesteed.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

856520 - Actualisatie 5 financiële beleidsnota's

Samenvatting inwoner

Financiële nota's geven een kader voor het financieel beleid van de gemeente. De nota's Borgstellingen, Investeren, activeren en afschrijven, en het treasury-statuut worden actueel gemaakt in verband met veranderde wetgeving en ervaringen in de dagelijkse praktijk.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

858290 – Vaststelling subsidie 2022 Stichting Pit Baarn

Samenvatting inwoner

Pit Baarn verzorgt een welzijnsaanbod dat aansluit bij behoeften en wensen van inwoners en bijdraagt aan zelfredzaamheid en participatie. De stichting ontvangt hiervoor subsidie van de gemeente. De subsidie voor 2022 wordt definitief vastgesteld op € 1.623.367. Voor de Armoederegisseur wordt de subsidie over 2022 vastgesteld op € 77.059.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

862837 – Subsidieaanvraag 2024 Kringloopcentrum Baarn

Samenvatting inwoner

Het Kringloopcentrum Baarn vraagt voor 2024 een subsidie aan van € 42.000 voor een aantal activiteiten met maatschappelijke waarde, in samenwerking met gemeente en (maatschappelijke) instanties.

Openbare besluitenlijst 5 december 2023

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

865762 - Ter inzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning Zuidereind 6

Samenvatting inwoner

De eigenaar van Zuidereind 6 heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om twee woningen te realiseren in een bestaande schuur. In februari 2022 heeft de gemeenteraad hiervoor een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De ontwerp omgevingsvergunning ligt voor een periode van 6 weken ter inzage.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

865209 - Beveiligingsbeleid Suwinet 2023-2026

Samenvatting inwoner

De gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie BBS gebruikt Suwinet voor informatie-uitwisseling op basis van de wet Structuur uitvoering werk en inkomen. Het vastgestelde beveiligingsbeleidborgt de bescherming van persoonsgegevens bij gebruik van Suwinet.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

863010 - Beantwoording schriftelijke vragen over door Staatsbosbeheer geplaatste borden

Samenvatting inwoner

De fractie van VoorBaarn heeft aan het college vragen gesteld over de door Staatsbosbeheer geplaatste borden in onder andere het Baarnse Bos. Hierop staat dat voor georganiseerde commerciële activiteiten een overeenkomst met Staatsbosbeheer nodig is.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

865518 - Onderhandelingsresultaat Cao Gemeenten 2024

Samenvatting inwoner

De onderhandelingen tussen VNG en vakbonden over de Cao Gemeenten 2024 hebben tot een resultaat geleid. De VNG raadpleegt de leden (gemeenten) over de voorgestelde Cao en vraagt hen voor of tegen te stemmen. Het college stemt in met het voorstel.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

866183 – Algemene ledenvergadering VNG op 1 december 2023

Samenvatting inwoner

Op 1 december 2023 vindt de algemene ledenvergadering van de VNG plaats. De vergaderstukken zijn voorbereid en zijn de basis voor de inbreng in de vergadering.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

865792 – Subsidieaanvraag Viering Koningsdag 2024

Samenvatting inwoner

De Oranjevereniging 'Baarn en Oranje' organiseert elk jaar festiviteiten op en rond Koningsdag. De festiviteiten bestaan uit een middagprogramma met een kramenmarkt, kinderspelen en activiteiten op de Brink. Daarnaast is er een avondprogramma in de Pekingtuin. De vereniging ontvangt daarvoor een structurele subsidie van €9.674 en aanvullend en incidenteel €23.696 voor onder meer beveiliging, verlichting, hekken en inhuur van crowdmanagers.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

863000 – Verlenging pachtovereenkomsten Eemdal-Zuid

Samenvatting inwoner

De gemeentegrond in Eemdal-Zuid wordt door de gemeente Baarn als weiland verpacht. Hiervoor heeft de gemeente pachtovereenkomsten gesloten die aflopen op 1 januari 2024. Deze overeenkomsten worden verlengd tot 1 januari 2030.

Openbare besluitenlijst 28 november 2023

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

862639 - Dienstverleningsovereenkomst BBS 2024

Samenvatting inwoner

Gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest werken samen in de Uitvoeringsorganisatie BBS. Deze organisatie voert taken uit voor de gemeenten op de gebieden van onder meer inkomen, participatie, zorg en inburgering. De samenwerking wordt uitgewerkt in een jaarlijkse dienstverleningsovereenkomst. De dienstverleningsovereenkomst voor 2024 is vastgesteld.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

859505 – Subsidieaanvraag Bibliotheek Eemland 2024

Samenvatting inwoner

Bibliotheek Eemland heeft een subsidie aangevraagd voor 2024. Naast een exploitatiesubsidie van € 482.600 krijgt de bibliotheek subsidies voor een aantal projecten: Boekstart, Bibliotheek op school, de Voorleesexpres en het Informatiepunt Digitale Overheid.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

862617 – Benoeming adviescommissie Eenmalige Stimuleringsregeling initiatieven Culturele zzp’ers

Samenvatting inwoner

Het college benoemt een onafhankelijke adviescommissie om advies uit te brengen over de aanvragen voor de Eenmalige Stimuleringsregeling initiatieven Culturele zzp’ers. De commissie zal in januari 2024 een advies uitbrengen over de ingekomen aanvragen. Het college zal op basis van het advies in februari 2024 besluiten nemen over de aanvragen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

858361 – Verzoek huur of koop gemeentegrond bij Piet Heinlaan

Samenvatting inwoner

Bewoners van de Piet Heinlaan vragen de gemeente om huur of koop van gemeentegrond bij de woning voor het uitbreiden van de tuin. Er zijn bezwaren tegen verhuur of verkoop, omdat de grond deel uitmaakt van een groene buffer in het Cantonspark. De gemeente stemt niet in met het verzoek.

Openbare besluitenlijst 21 november 2023

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

841202 - Sociaal Statuut

Samenvatting inwoner

Het sociaal statuut voor het personeel van de gemeente Baarn is gemoderniseerd, gebaseerd op zowel vakbondsinbreng als richtlijnen van de VNG. Het sociaal statuut bevat procedures voor organisatieveranderingen en reorganisaties. Het statuut is goedgekeurd door het college en wordt opgenomen in het personeelshandboek.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

862588 - Budgetoverschrijding IBOR-project Altalaan, Wittelaan, Sophialaan

Samenvatting inwoner

De kosten voor de herinrichting van de Altalaan, Wittelaan en Sophialaan zijn hoger geworden dan oorspronkelijk begroot. Het beschikbaar gestelde budget is met bijna € 207.000 overschreden.

De gemeente krijgt voor het afkoppelen € 22.266 subsidie. Hiermee heeft de gemeente dekking voor een deel van de overschrijding. Voorgesteld wordt om de overige kosten te dekken uit de voorziening Riolering.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

862645 - Regionaal bod impulsregeling klimaatadaptatie 2023

Samenvatting inwoner

Sinds 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruik maken van de Impulsregeling klimaatadaptatie voor het ontvangen van een rijksbijdrage in klimaatadaptatiemaatregelen. De maatregelen zijn voor het tegengaan van effecten van klimaatverandering zoals  wateroverlast, verdroging, hittestress en overstromingen. De uitkeringsaanvraag van de gemeente Baarn is onderdeel van het bod van de regio Vallei en Eem tot en met 2027. Het college stemt in met het bod.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

862599 – Schriftelijke vragen CDA Aanpak welstandsexcessen

Samenvatting inwoner

Op 31 oktober 2023 heeft de CDA- fractie aan het college vragen gesteld over de stand van zaken met betrekking tot de aanpak van welstandsexcessen in Baarn. De vragen worden beantwoord door middel van een brief.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

858631 – Beantwoording ingekomen brief Pasveerlocatie

Samenvatting inwoner

Naar aanleiding van een vraag van een inwoner wordt uitleg gegeven over de wijze van totstandkomen van het bouwplan voor de Pasveerlocatie met 4 in plaats van 8 betaalbare woningen.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

862079 – Beantwoording brief verkeersveiligheid Bestevaerweg

Samenvatting inwoner

Een inwoner heeft in een brief aan de raad zorgen geuit over de verkeersveiligheid op de Bestevaerweg. De brief wordt beantwoord en de gemeenteraad ontvangt een afschrift van de beantwoording.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

849225 – Verzoek aankoop gemeentegrond bij Westerstraat

Samenvatting inwoner

Bewoners aan de Westerstraat hebben gevraagd om koop van gemeentegrond, voor uitbreiding van hun tuin. De gemeentegrond maakt deel uit van een breed voetpad. De gemeente heeft bezwaar tegen verkoop, maar geen bezwaren tegen verhuur onder voorwaarden. De gemeenteraad wordt voorgesteld het te verhuren deel van het voetpad conform de Wegenwet uit de openbaarheid te halen.

Openbare besluitenlijst 14 november 2023

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

856147 - Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2024

Samenvatting inwoner

Het college wijst Koningsdag (27 april 2024) en Bevrijdingsdag (5 mei 2024) aan als dagen voor het houden van collectieve festiviteiten in 2024. Op deze dagen mogen bij horecabedrijven en andere inrichtingen in Baarn festiviteiten plaatsvinden zonder dat de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing zijn. 

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

860053 - Principeverzoek Groeneveld 1-1A

Samenvatting inwoner

Aan het Groeneveld 1-1A staat een rijksmonument leeg. Staatsbosbeheer vraagt als eigenaar of ze het gebouw mogen gebruiken op een manier die aansluit bij de activiteiten op de rest van buitenplaats Groeneveld. Hiermee wordt leegstand en verval voorkomen. Ook wordt het monument hiermee weer bereikbaar voor een breder publiek en kan het een financiële bijdrage leveren aan het behoud van de buitenplaats. Het college stelt de raad voor om een positief principebesluit te nemen.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

861014 - Principeverzoek Koningsweg 4 - Bouw appartementengebouw

Samenvatting inwoner

Aan de Koningsweg 4 staat een verzamelgebouw met de bestemming 'Dienstverlening'. De eigenaar van het perceel wil er 10 levensloopbestendige appartementen realiseren. Het college vraagt de gemeenteraad van Baarn om in principe akkoord te gaan met deze ontwikkeling.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

861188 - Vaststellen bestemmingsplan Drakenburgerweg 23-25a (Baarnhuis)

Samenvatting inwoner

Het ontwerpbestemmingsplan "Drakenburgerweg 23-25a (Baarnhuis(externe link))" heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op de locatie van het voormalige gasontvangstation en de twee daarnaast staande gemeentelijke huurwoningen 16 zorgappartementen om jongeren met een verstandelijke beperking ‘zelfstandig te laten wonen in een eigen thuis in een gezamenlijk huis’. Tijdens de inzagetermijn zijn twee zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt om niet tegemoet te komen aan de zienswijzen. Zowel de toelichting als de regels van het bestemmingsplan zijn op onderdelen aangevuld. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

861670 - Doelgroepenverordening 2023

Samenvatting inwoner

In een doelgroepenverordening staat wat de beoogde doelgroepen zijn voor nieuwbouwwoningen. De gemeentelijke doelen voor de bouw van woningen in sociale huur, middenhuur en betaalbare koop, kunnen pas in bestemmingsplannen worden opgenomen, wanneer dit in een doelgroepenverordening is vastgesteld. Het college vraagt de raad om deze doelgroepenverordening vast te stellen.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

861672 - Huisvestingsverordening Baarn 2023

Samenvatting inwoner

De Huisvestingsverordening vormt een belangrijke basis voor het gemeentelijke woonbeleid. Het college vraagt de raad om een nieuwe Huisvestingsverordening vast te stellen. De Huisvestingsverordening wordt aangepast onder meer naar aanleiding van nieuw schaarste-onderzoek. Ook worden de regels voor een urgentieverklaring aangepast, waardoor de regels in de praktijk beter uitgevoerd kunnen worden.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

861673 - Verordening sociale woningbouw

Samenvatting inwoner

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de Verordening sociale woningbouw. De verordening en bijbehorend vereveningsfonds maakt verevening tussen woningbouwprojecten mogelijk. Initiatiefnemers van kleine woningbouwprojecten (minder dan15 woningen) waarbij geen sociale huurwoningen of middeldure huurwoningen (kunnen) worden gebouwd, storten een bijdrage in dit vereveningsfonds. Vanuit het vereveningsfonds kunnen woningcorporaties een bijdrage voor de bouw van extra sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen ontvangen. Dit draagt bij aan het realiseren van de doelen van de gemeente op het gebied van sociale woningbouw.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

861765 - Afwegingskader zonne-energie op monumenten en in beschermd dorpsgezicht

Samenvatting inwoner

Er is een zienswijze ingediend op het ontwerp-afwegingskader zonne-energie op monumenten en in beschermd dorpsgezicht. Aan dit afwegingskader worden vergunningsaanvragen voor zonne-energie op monumenten en in beschermd dorpsgezichten getoetst. Dit vergroot de mogelijkheden om monumenten en panden in beschermd dorpsgezicht te verduurzamen. De ingekomen zienswijze geeft geen aanleiding om het afwegingskader gewijzigd vast te stellen.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

861193 - Ontwerp bestuursrapportage 2023 RUD Utrecht

Samenvatting inwoner

De RUD Utrecht voert namens de gemeente de milieutaken uit. De RUD heeft de Ontwerp Bestuursrapportage over de eerste zes maanden van 2023 aangeboden aan de gemeenteraad. Hierin is de derde Begrotingswijziging 2023 opgenomen, die ziet op onttrekkingen aan de bestemmingsreserves. De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

858613 - Beleidsregel eenmalige energietoeslag 2023

Samenvatting inwoner

Met een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de beleidsregel eenmalige Energietoeslag 2023. Huishoudens met een laag inkomen kunnen (een deel van) hun energierekening betalen met de Energietoeslag 2023. De invulling van de beleidsregel volgt de landelijke richtlijn.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

687485 - Raadsinformatiebrief voortgang informatiebeveiligingsplan

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn werkt op het gebied van informatiebeveiliging samen met andere deelnemers in de Regionale ICT Dienst (RID) Utrecht. In een raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de uitvoering van het Informatiebeveiligingsplan en de maatregelen die in 2024 worden uitgevoerd.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

861172 - Legesverordening 2024 en eerste wijzigingsverordening Onroerende-zaken belasting (OZB) 2024 en Roerende woon- en bedrijfsruimte belasting (RWBR) 2024

Samenvatting inwoner

Vanwege het ingaan van de nieuwe Omgevingswet vanaf 2024 moeten de Legesverordening en de Tarieventabel worden gewijzigd. Verder worden de definitieve tarieven voor de Onroerende-zaken belasting (OZB) en Roerende woon- en bedrijfsruimte belasting (RWBR) ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

862625 - Beantwoording schriftelijke vragen VoorBaarn Slechte klimaatbeheersing in brede school Noorderbreedte

Samenvatting inwoner

De raadsfractie van VoorBaarn heeft vragen gesteld over de slechte klimaatbeheersing in brede school Noorderbreedte. Het college beantwoordt de vragen door middel van een brief aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

858767 – Subsidieaanvraag OV-Ambassadeurs

Samenvatting inwoner

De gemeente werkt samen in het OV-ambassadeursproject 'Doe mee met het OV'. Uitgangspunt is senioren vertrouwd en wegwijs te maken met reizen met het openbaar vervoer en zo vereenzaming en druk op vervoersinitiatieven van de Wmo te verlagen. Voor de uitvoering is de Young Men's Christian Association (YMCA) gecontracteerd. Zij krijgen de aangevraagde subsidie van  22.438 euro toegewezen de uitvoering verdeeld over 2023 t/m 2025.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

817869 – Maatregelen Laanstraat

Samenvatting inwoner

In lijn met het besluit van de gemeenteraad van april 2022 heeft het college een onderzoek Verkeerscirculatieplan uitgevoerd. In het onderzoeksrapport worden een aantal maatregelen voorgesteld die recht doen aan wat omwonenden als oplossing zien. Het college wil luisteren naar de inwoners en ondernemers die aangeven dat er geen aanpassing nodig is van de verkeerscirculatie. De doorsteken worden niet afgesloten, maar de gemeente zet op een handhavingspilot van één jaar met extra Boa-inzet. Tijdens de pilot wordt gewerkt aan het voorkomen van foutief parkeren, verkeerde richting oprijden, te grote vrachtwagens en fietsen in de Laanstraat. Daarnaast komen er extra fietsparkeerplekken en snelheidsremmende maatregelen in overleg met de omwonenden. Eventuele verdere maatregelen en investeringen volgen ná evaluatie van de pilot.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

858991 – Verlenging huurovereenkomst Kerkstraat 28A

Samenvatting inwoner

De streekomroep Eemland 1 huurt het pand Kerkstraat 28A van de gemeente Baarn. De huurovereenkomst loopt tot 1 januari 2024. De gemeente Baarn heeft besloten de huurovereenkomst vanaf 1 januari 2024 te verlengen tot 1 juli 2024.

Openbare besluitenlijst 7 november 2023

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

861023 - Europees aanbesteden van het leerlingenvervoer vanaf het schooljaar 2024-2025

Samenvatting inwoner

Het leerlingenvervoer vanaf het volgende schooljaar wordt in regioverband opnieuw gezamenlijk Europees aanbesteed. Planning is dat de aanbesteding op 22 november 2023 op TenderNed wordt gepubliceerd.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

858360 – Inkooptarieven en indexering WMO en Jeugd 2024

Samenvatting inwoner

In lijn met regionale afspraken voor inloop-GGZ wordt een subsidie verstrekt. Voor de gemeente Baarn betekent dit een afdracht van €18.540. Verder worden de tarieven voor hulp en ondersteuning voor 2024 aangepast voor inflatie (loon-prijs-indexatie).

Openbare besluitenlijst 31 oktober 2023

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

856019 - Postzegelbestemmingsplan Schoolstraat 29-35

Samenvatting inwoner

In vervolg op een eerder besluit tot het toelaten van woningbouw op Schoolstraat 29-35 wordt in lijn met de gemaakte afspraken de zogeheten milieucirkel van de locatie aangepast.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

858315 - Samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomst Doorstroompunt voortijdig schoolverlaten

Samenvatting inwoner

De gemeente heeft ingestemd met een regionale dienstverleningsovereenkomst voor het Regionale Meld- en Coördinatiefunctie, genaamd 'Doorstroompunt'. Dit is een lopende samenwerking voor het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten. De gemeente Amersfoort is contactgemeente voor de regio.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

855761 – Vergaderapp voor regionale overleggen

Samenvatting inwoner

Er is behoefte aan een hulpmiddel voor digitale ondersteuning van vergaderingen van collegeleden met regionale organisaties. Het voorstel beschrijft de aanpak voor aanschaf en implementatie daarvan.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

856010 – Verlenging opstalrecht Speeltuinvereniging Baarn

Samenvatting inwoner

Speeltuinvereniging Baarn heeft een clubgebouw en speelterrein op gemeentegrond aan de Jan Steenlaan. De vereniging heeft een opstalrechtovereenkomst met de gemeente die binnenkort verloopt. De vereniging vraagt om verlenging van de overeenkomst voor een langere periode. De gemeente stemt in met een verlenging voor een periode van twintig jaar.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

856459 – Verzoek koop gemeentegrond bij Haydnlaan

Samenvatting inwoner

Bewoners van de Sweelincklaan vragen de gemeente om aankoop van gemeentegrond bij de Haydnlaan om te gebruiken voor uitbreiding van een tuin. De gemeente heeft bezwaren tegen verkoop van de gevraagde grond en stemt niet in met het verzoek.

Openbare besluitenlijst 24 oktober 2023

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

857373 - Plan van Aanpak Isolatie Gemeente Baarn 2023-2024

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn wil in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal zijn en uiterlijk in 2050 geen aardgas meer gebruiken. Isoleren van woningen is een belangrijke en eerste stap. De gemeente heeft een plan gemaakt om inwoners te stimuleren en helpen om hun woning te isoleren. Met dit 'Plan van Aanpak Isolatie' kunnen ook subsidies van het Rijk worden aangevraagd.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

857473 - Gezamenlijke aanbesteding intermediair Lokale Aanpak Isolatie

Samenvatting inwoner

Meerdere Utrechtse gemeenten werken samen bij het opzetten van Energiedienstencentrum (EDC). Vanuit het EDC kunnen gemeenten samen optrekken in de aanbesteding van opdrachten, zonder hun eigen inbreng te verliezen. Door de gezamenlijke schaal van opdrachten is het mogelijk om Europese subsidies in te zetten. De gemeente Baarn trekt voor het 'Plan van Aanpak Isolatie gemeente Baarn' op met de Utrechtse gemeenten binnen een pilot voor het EDC.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

858609 - Peilnota inwonerforum duurzaamheid

Samenvatting inwoner

Het college wil met een inwonerforum onderzoeken óf en voor welk aanvullend duurzaamheidsbeleid draagvlak is bij de inwoners van de gemeente Baarn. In voorbereiding hierop zijn meerdere informatiesessies georganiseerd, bedoeld om de raad te betrekken en inzicht te geven in de impact van deze vorm van participatie. Met deze peilnota wil het college een debat met de gemeenteraad faciliteren, zodat het college kan vaststellen of er in de gemeenteraad voldoende draagvlak is voor een inwonerforum duurzaamheid en binnen welke kaders.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

851926 - Afwijken van inkoopbeleid voor de uitrol van de ontwikkelsessies "Kernwaarden Baarn"

Samenvatting inwoner

Voor verdere verbetering van de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties is begeleiding van trainingsbureau "Gewoon aan de slag" gewenst. Hiervoor is het nodig af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

854456 - Afwijken van inkoopbeleid website "werkenbijgemeentebaarn" (Talent Lead)

Samenvatting inwoner

Het beheer van de website werkenbijgemeentebaarn.nl wordt ondergebracht bij de beheerder van het recruitmentsysteem van de gemeente. Dit zorgt voor optimale synchronisatie. Voor het onderbrengen van beide zaken bij één beheerder, is het nodig af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

849303 - Raadsinformatiebrief stand van zaken de Wintertuin

Samenvatting inwoner

In een raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de actuele stand van zaken rond de Wintertuin. Aan bod komen de afhandeling van huurovereenkomst met de huidige huurder, de staat van onderhoud van het gebouw en het toekomstig gebruik.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

855741 - Septembercirculaire 2023

Samenvatting inwoner

De gemeente ontvangt van de Rijksoverheid geld voor allerlei gemeentelijke taken. Driemaal per jaar geeft het Rijk bericht aan gemeenten over de hoogte van het bedrag dat de gemeente ontvangt. De begroting van de gemeente wordt hierop aangepast en de gemeenteraad wordt geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

855916 - Afwijken van inkoopbeleid voor Cyclomedia producten

Samenvatting inwoner

De gemeente gebruikt panoramafoto's en software van Cyclomedia voor verschillende toepassingen. Het overstappen naar een andere leverancier is duurder, onder meer omdat het afnemen van historische beelden kostbaar is. Ook zijn er weinig andere aanbieders. Het contract met Cyclomedia wordt de komende jaren verlengd zonder aanbesteding.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

855942 - Afwijken van inkoopbeleid voor producten Processfive

Samenvatting inwoner

De gemeente gebruikt software van Processfive voor verschillende toepassingen waaronder op het gebied van datakwaliteit. Er zijn weinig bedrijven die deze applicaties in dezelfde gewenste samenhang leveren. Het contract met Processfive wordt komende jaren verlengd zonder aanbesteding.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

857160 - Aanwijzing functie treasurer 2024

Samenvatting inwoner

De gemeente moet verstandig omgaan met het beschikbare geld. Dit is aan wettelijke en interne regels gebonden. De treasury-functie speelt daarbij een belangrijke rol. Deze moet dan ook geborgd zijn. De functie van treasurer wordt toegewezen aan de Coördinator Planning & Control.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

857373 - Plan van Aanpak Isolatie Gemeente Baarn 2023-2024

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn wil in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal zijn en uiterlijk in 2050 geen aardgas meer gebruiken. Isoleren van woningen is een belangrijke en eerste stap. De gemeente heeft een plan gemaakt om inwoners te stimuleren en helpen om hun woning te isoleren. Met dit 'Plan van Aanpak Isolatie' kunnen ook subsidies van het Rijk worden aangevraagd.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

857473 - Gezamenlijke aanbesteding intermediair Lokale Aanpak Isolatie

Samenvatting inwoner

Meerdere Utrechtse gemeenten werken samen bij het opzetten van Energiedienstencentrum (EDC). Vanuit het EDC kunnen gemeenten samen optrekken in de aanbesteding van opdrachten, zonder hun eigen inbreng te verliezen. Door de gezamenlijke schaal van opdrachten is het mogelijk om Europese subsidies in te zetten. De gemeente Baarn trekt voor het 'Plan van Aanpak Isolatie gemeente Baarn' op met de Utrechtse gemeenten binnen een pilot voor het EDC.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

858609 - Peilnota inwonerforum duurzaamheid

Samenvatting inwoner

Het college wil met een inwonerforum onderzoeken óf en voor welk aanvullend duurzaamheidsbeleid draagvlak is bij de inwoners van de gemeente Baarn. In voorbereiding hierop zijn meerdere informatiesessies georganiseerd, bedoeld om de raad te betrekken en inzicht te geven in de impact van deze vorm van participatie. Met deze peilnota wil het college een debat met de gemeenteraad faciliteren, zodat het college kan vaststellen of er in de gemeenteraad voldoende draagvlak is voor een inwonerforum duurzaamheid en binnen welke kaders.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

851926 - Afwijken van inkoopbeleid voor de uitrol van de ontwikkelsessies "Kernwaarden Baarn"

Samenvatting inwoner

Voor verdere verbetering van de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties is begeleiding van trainingsbureau "Gewoon aan de slag" gewenst. Hiervoor is het nodig af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

854456 - Afwijken van inkoopbeleid website "werkenbijgemeentebaarn" (Talent Lead)

Samenvatting inwoner

Het beheer van de website werkenbijgemeentebaarn.nl wordt ondergebracht bij de beheerder van het recruitmentsysteem van de gemeente. Dit zorgt voor optimale synchronisatie. Voor het onderbrengen van beide zaken bij één beheerder, is het nodig af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

849303 - Raadsinformatiebrief stand van zaken de Wintertuin

Samenvatting inwoner

In een raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de actuele stand van zaken rond de Wintertuin. Aan bod komen de afhandeling van huurovereenkomst met de huidige huurder, de staat van onderhoud van het gebouw en het toekomstig gebruik.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

855741 - Septembercirculaire 2023

Samenvatting inwoner

De gemeente ontvangt van de Rijksoverheid geld voor allerlei gemeentelijke taken. Driemaal per jaar geeft het Rijk bericht aan gemeenten over de hoogte van het bedrag dat de gemeente ontvangt. De begroting van de gemeente wordt hierop aangepast en de gemeenteraad wordt geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

855916 - Afwijken van inkoopbeleid voor Cyclomedia producten

Samenvatting inwoner

De gemeente gebruikt panoramafoto's en software van Cyclomedia voor verschillende toepassingen. Het overstappen naar een andere leverancier is duurder, onder meer omdat het afnemen van historische beelden kostbaar is. Ook zijn er weinig andere aanbieders. Het contract met Cyclomedia wordt de komende jaren verlengd zonder aanbesteding.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

855942 - Afwijken van inkoopbeleid voor producten Processfive

Samenvatting inwoner

De gemeente gebruikt software van Processfive voor verschillende toepassingen waaronder op het gebied van datakwaliteit. Er zijn weinig bedrijven die deze applicaties in dezelfde gewenste samenhang leveren. Het contract met Processfive wordt komende jaren verlengd zonder aanbesteding.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

857160 - Aanwijzing functie treasurer 2024

Samenvatting inwoner

De gemeente moet verstandig omgaan met het beschikbare geld. Dit is aan wettelijke en interne regels gebonden. De treasury-functie speelt daarbij een belangrijke rol. Deze moet dan ook geborgd zijn. De functie van treasurer wordt toegewezen aan de Coördinator Planning & Control.

Openbare besluitenlijst 17 oktober 2023

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

854957 – Subsidie 2024 Vluchtelingenwerk voor het begeleiden van inburgeraars

Samenvatting inwoner

De gemeente krijgt geld van het Rijk voor de inburgering van asielstatushouders. Een deel daarvan, € 30.000, verleent de gemeente Baarn als subsidie aan Vluchtelingenwerk West en Midden Nederland die inburgeraars begeleidt. De gemeente Baarn trekt hierin samen op met de gemeenten Bunschoten en Soest.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

856530 – Structurele subsidie stichting kinderboerderij Baarn

Samenvatting inwoner

Stichting Kinderboerderij Baarn ontvangt in 2024 een subsidie van € 35.625 voor activiteiten op het gebied van maatschappelijke dienstverlening, welzijn en jeugd.

Openbare besluitenlijst 10 oktober 2023

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

854939 - Aanstellen Gemeentelijk Stembureau Tweede Kamerverkiezingen 2023

Samenvatting inwoner

Op 22 november 2023 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Daarvoor wordt een gemeentelijk stembureau ingesteld en de bezetting van de verschillende stembureaus en andere functies aangewezen.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

854288 - Ontwerp verklaring van geen bedenkingen Zuidereind 11

Samenvatting inwoner

De gemeenteraad wordt gevraagd om een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwen van een nieuwe geitenstal, buiten het huidige bouwvlak. De extra ruimte in de nieuwe stal wordt ingezet voor het verbeteren van de bedrijfsvoering en het dierenwelzijn. Na verlening kunnen de benodigde vergunningen ter inzage worden gelegd.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

855670 - Principeverzoek Amalialaan 39 - bouw 18 appartementen

Samenvatting inwoner

De gemeenteraad wordt gevraagd een principebesluit te nemen over woningbouwplannen aan de Amalialaan 39. Initiatiefnemers willen er een appartementenbouw met 12 woningen in de vrije sector en 6 woningen in de middeldure sector bouwen. Het college vraagt de gemeenteraad om in principe in te stemmen met deze ontwikkeling.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

855756 - Startnotitie Kunst- en cultuurvisie

Samenvatting inwoner

De gemeente werkt aan het opstellen van een Kunst- en Cultuurvisie. De visie zal richting geven aan de culturele ambities voor de gemeente en de inzet van de benodigde middelen. In een startnotitie wordt de huidige situatie van het cultuurbeleid beschreven en de kansen en uitdagingen. Ook omvat de notitie een eerste aanzet voor centrale thema’s in de op te stellen visie.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

856424 - Volkshuisvestingsprogramma gemeente Baarn 2023-2027

Samenvatting inwoner

Het Volkshuisvestingsprogramma 2023-2027 is erop gericht dat meer mensen in Baarn een passende woning vinden. Dit geldt specifiek voor de lage- en middeninkomens. Het programma speelt in op uitdagingen op het gebied van betaalbaarheid en beschikbaarheid, duurzaamheid, zorg en leefbaarheid. Dit om bij te dragen aan nieuwbouw, herontwikkeling en een inclusieve woonomgeving.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

854772 - Begrotingswijziging 2023-2 GGD regio Utrecht

Samenvatting inwoner

GGD Regio Utrecht (GGDrU) is een samenwerkingsverband van 26 gemeenten op het gebied van gezondheid. Omdat de GGD Regio Utrecht een gemeenschappelijke regeling is, worden begrotingswijzigingen voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college adviseert de raad om een zienswijze in te dienen en het Dagelijks Bestuur van de GGDrU hiervan op de hoogte te stellen.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

845593 - Aanwijsbesluit recyclingcoaches RMN

Samenvatting inwoner

De Recyclingcoach en allround medewerkers van RMN worden formeel aangewezen als toezichthouder. Zij hebben dan de bevoegdheid om in containers te kijken met het doel inwoners te voorzien van informatie over het beter scheiden van afval. Dit helpt mee om de afvalstromen schoner te krijgen.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

853637 - Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling AVU

Samenvatting inwoner

Afvalverwerking Utrecht (AVU) verwerkt huishoudelijk afval voor gemeenten in de provincie Utrecht. Vanwege o.a. een wetswijziging en uittreding van de gemeente Vijfheerenlanden moet de gemeenschappelijke regeling AVU worden aangepast. De gemeenteraad wordt gevraagd toestemming te verlenen voor de wijziging van de regeling.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

854459 - Tussenrapportage 2023 en begrotingswijziging 2023-2 BBS

Samenvatting inwoner

Uitvoeringsorganisatie BBS heeft een wijziging op de begroting van 2023 vanwege onvoorziene kosten door gewijzigde regelgeving en afspraken met opdrachtgevers. Dit staat in de tussenrapportage van BBS over de periode januari t/m juni 2023. Over de begrotingswijziging kan de raad een zienswijze indienen. De raad wordt geadviseerd om geen zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

854840 - Begrotingswijziging RMN 2023.03

Samenvatting inwoner

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) is een samenwerking van 6 gemeenten rond afvalinzameling en beheer van de openbare ruimte. RMN heeft twee begrotingswijzigingen aan de gemeenteraad aangeboden voor zienswijzen. Het college stelt de raad voor om geen zienswijzen op de wijzigingen in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

853799 - Oninbare (belasting) debiteuren periode 2012-2023

Samenvatting inwoner

De gemeente kent een incassobeleid waarbij met herinneringen, aanmaningen en dwangbevelen vorderingen worden geïncasseerd. Ondanks al deze inspanningen lukt dat in een enkel geval niet. Als geconcludeerd moet worden dat een vordering oninbaar blijkt, wordt deze ook officieel oninbaar verklaard. Deze oninbare debiteuren worden afgeboekt en verwerkt in de Jaarrekening.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

855742 - Belastingverordeningen 2024

Samenvatting inwoner

Ieder jaar worden de Belastingverordeningen voor het nieuwe belastingjaar vastgesteld door de gemeenteraad op basis van de vastgestelde gemeentelijke begroting.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

856190 - Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen 2024-2029

Samenvatting inwoner

De schoolbesturen van het voortgezet onderwijs in de regio's Eemland en Veluwe Zuid hebben een nieuw Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) voor 2024-2029 opgesteld. Het nieuwe plan heeft geen effecten voor onderwijsvoorzieningen in Baarn.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

856420 - Controleprotocol 2023-2024

Samenvatting inwoner

Het college heeft het controleprotocol vastgesteld. Aan de hand daarvan wordt het financiële boekjaar 2022 gecontroleerd door de accountant. Het protocol voor dit jaar is behandeld en goedgekeurd door de auditcommissie.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

852448 – Vaststelling subsidie 2022 Bibliotheek Eemland

Samenvatting inwoner

De Stichting Bibliotheken Eemland verzorgt het bibliotheekwerk voor de gemeenten in de regio, waaronder Baarn. De subsidie voor 2022 is vastgesteld op € 468.235.

Openbare besluitenlijst 3 oktober 2023

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

853802 - Beantwoording schriftelijke vragen Hoofdstraat 23/23A

Samenvatting inwoner

Op 5 september jl. heeft de fractie van de VVD vragen gesteld over het bouwplan aan de Hoofdstraat 23/23a. In een raadsinformatiebrief worden deze vragen beantwoord.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

852126 – Vaststelling cultuursubsidie De Speeldoos 2022

Samenvatting inwoner

Theater De Speeldoos ontvangt subsidie voor theateractiviteiten en andere cultureel-maatschappelijke activiteiten. De subsidie voor 2022 is vastgesteld op € 459.804.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

853866 – Subsidie MEE Utrecht Vinger aan de Pols 2024

Samenvatting inwoner

MEE voert de zogeheten Vinger aan de Pols trajecten, Crisiskaart en beeldvormend onderzoek uit. Deze trajecten worden structureel voortgezet en een bijbehorende subsidieaanvraag van € 31.850 voor 2024 toegekend.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

853409 – Subsidie 2024 voor Stichting De Trits

Samenvatting inwoner

Stichting De Trits krijgt een subsidie van € 705.137 toegewezen voor exploitatie van het zwembad en de sporthal van Sportcentrum de Trits en de gemeentelijke gymnastieklokalen De Driesprong en De Spoorslag in 2024.

Openbare besluitenlijst 26 september 2023

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

850904 - Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) Uitvoeringsstrategie 2023 e.v.

Samenvatting inwoner

De uitvoeringsstrategie Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving (VTH) is de leidraad voor uitvoering van gemeentelijke taken op deze gebieden in 2023 en de jaren erna. Het vaststellen van een uitvoerings- en handhavingsbeleid is een wettelijke verplichting.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

852779 - Aanvullende subsidie MEE Utrecht 2023-Vinger aan de Pols

Samenvatting inwoner

Vinger aan de Pols-trajecten voorzien in aanvullende ondersteuning en thuisbegeleiding bij het zelf organiseren van het dagelijks leven. In 2023 is de vraag naar deze begeleiding toegenomen. Om hierop in te spelen en wachtlijsten te voorkomen, ontvangt MEE Utrecht een aanvullende subsidie voor maximaal 8 extra trajecten in 2023

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

849806 – Verzoek huur gemeentegrond bij Professor Krabbelaan

Samenvatting inwoner

Bewoners aan de Prof. Krabbelaan vragen gemeentegrond bij hun woning te kunnen huren om te gebruiken als tuin. De grond maakt deel uit van een breed voetpad. De gemeente stemt onder voorwaarden in met de verhuur. De raad wordt voorgesteld het te verhuren deel van het voetpad conform de Wegenwet uit de openbaarheid te halen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

852160 – Verzoek koop gemeentegrond bij De Botter

Samenvatting inwoner

Inwoners op De Botter vragen de gemeente om aankoop van gemeentegrond bij de woning voor het uitbreiden van de tuin. Er zijn bezwaren tegen verkoop, omdat de grond deel uitmaakt van een belangrijk groengebied. De gemeente stemt niet in met het verzoek.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

852161 – Verzoek koop gemeentegrond bij Andoornhof

Samenvatting inwoner

Een inwoner aan de Andoornhof heeft de gemeente gevraagd om koop van gemeentegrond bij de woning voor uitbreiding van de tuin. De gemeente heeft bezwaren tegen verkoop, maar geen bezwaren tegen verhuur van de grond.

Openbare besluitenlijst 19 september 2023

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

848311 - Plan van aanpak Brede Spuk

Samenvatting inwoner

Het plan van aanpak Brede SPUK 2023-2026 is bedoeld om in aanmerking te komen voor de regeling Brede Specifieke Uitkering (SPUK) van het Rijk. Met geld uit deze regeling kan de gemeente het Gezond en Actief leven Akkoord uitvoeren. Thema's daarin zijn onder meer eenzaamheid, sport & bewegen, fysieke & mentale gezondheid en gezond ouder worden. De raad wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

852736 - Tussenrapportage 2023

Samenvatting inwoner

De gemeenteraad ontvangt van het college een financiële rapportage over de voortgang van de jaarlijkse begroting en een prognose van het jaarrekeningresultaat 2023.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

853475 – Wijziging portefeuilleverdeling college

Samenvatting inwoner

Het college heeft besloten de portefeuilleverdeling te wijzigen. Het onderdeel Jeugd(zorg) verschuift naar de portefeuille van wethouder De Vries. De onderdelen Inkoop en Maatschappelijk Vastgoed verschuiven naar de portefeuille van wethouder Prakke.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

850992 – Subsidie Stichting Marmelijn Jeugdtheaterschool Baarn 2024

Samenvatting inwoner

Jeugdtheaterschool Marmelijn biedt theaterlessen en musicallessen aan kinderen en jongeren in Baarn en omstreken. De gemeente geeft voor de activiteiten een subsidiebedrag van € 22.016.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

851046 – Subsidie Kunstmenu en cultuurprogramma schooljaar 2023-2024

Samenvatting inwoner

Kunst Centraal verzorgt de cultuureducatie op basisscholen in Baarn. Zij ontvangen hiervoor in 2024 subsidie van de gemeente van € 22.558. Dit is voor het Cultuurprogramma en het Kunstmenu, waarmee kinderen kennismaken met het diverse culturele aanbod in Baarn.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

851077 – Subsidie streekomroep Eemland1 2024

Samenvatting inwoner

Streekomroep Eemland1 is sinds 1 januari 2023 de gefuseerde omroep van de gemeenten Baarn, Soest en Bunschoten. Voor 2024 wordt door de gemeente Baarn een subsidie verleend van 40.786 euro. Sinds de fusie van 2023 werkt de omroep komend jaar toe naar een meer professionele organisatie en zal de samenwerking met de omroep voor Amersfoort en Leusden worden versterkt.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

851259 – Subsidie Alltogether ontmoetingsfestival 2024

Samenvatting inwoner

Het Alltogether Ontmoetingsfestival is een jaarlijks festival waarbij een grote diversiteit aan culturen uit Baarn en de regio samen komen. Aan het festival wordt een structurele subsidie van €6.387 en daarbij een incidentele subsidie van €8.625 toegekend.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

851265 – Subsidie Exploitatie Stichting de Speeldoos 2024

Samenvatting inwoner

Theater de Speeldoos krijgt in 2024 subsidie van de gemeente voor onder meer het beheer en de exploitatie van het theater en voor culturele activiteiten zoals de Theater4Daagse, een Open Podium, Danscafé en/of een voorstelling rondom Sinterklaas.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

851273 – Subsidie Crescendo 2024

Samenvatting inwoner

Muziekvereniging Crescendo verzorgt individueel muziekonderwijs voor blaas- en slagwerkinstrumenten in Baarn en organiseert diverse activiteiten voor jeugdleden. Voor 2024 wordt een subsidie verleend van € 22.603.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

791172 – Stand van zaken hersteloperatie toeslagenaffaire

Samenvatting inwoner

Gemeenten ondersteunen op verzoek van het kabinet ouders die zijn getroffen door de Toeslagenaffaire. De ondersteuning wordt uitgevoerd door PIT Baarn. Omdat de gemeente hecht aan gedegen en duurzame ondersteuning is gestart met een tweede inventarisatie van de problematiek en het aanbieden van ondersteuning aan gedupeerden. De raad wordt in een brief geïnformeerd over de stand van zaken.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

852569 – Bestuurlijke reactie op rapport rekenkamercommissie over Dienstverlening

Samenvatting inwoner

De Rekenkamercommissie Baarn heeft een onderzoek gedaan naar onderdelen van de dienstverlening van de gemeente. Hun bevindingen hebben zij naar het college gestuurd met het verzoek om een bestuurlijke reactie. In een antwoordbrief voldoet het college aan dat verzoek.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

850991 – Erfpachtovereenkomst De Geerenweg 14

Samenvatting inwoner

Voor het Racketcentrum aan De Geerenweg 14 heeft de gemeente Baarn een erfpachtovereenkomst. De gemeente Baarn stemt in met de overdracht van de erfpachtovereenkomst aan de Stichting Exploitatie Racketcentrum de Geeren en de aanpassing van een voorwaarde in de erfpachtovereenkomst.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

851070 – Incidentele subsidie aanvraag NPO 2023 Nieuwe Baarnsche School

Samenvatting inwoner

Gemeenten ontvangen gelden van het Rijk vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) om de gevolgen van de Coronacrisis voor leerlingen op te vangen. De gemeente Baarn heeft beschreven wie er voor welke zaken aanspraak kan maken op deze gelden. De aanvraag van de NBS van €25.380,00 wordt toegekend. 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

851553 – Verzoek koop gemeentegrond bij De Jol

Samenvatting inwoner

Een bewoner aan De Jol vraagt de gemeente om koop van gemeentegrond bij de woning voor de uitbreiding van de tuin. De gemeente heeft bezwaren tegen verkoop van de gevraagde grond, omdat het een deel van een gemeentelijk plantsoen betreft. De gemeente wil zoveel mogelijk groen in de wijk behouden.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

851604 – Begroting 2024

Samenvatting inwoner

Elk jaar vraagt het college van B&W aan de gemeenteraad om de gemeentelijke begroting vast te stellen. Het vaststellen geeft het college toestemming en het benodigde budget om het beleid in de begroting uit te voeren.

Openbare besluitenlijst 14 september 2023

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

849206 - Bestemmingsplan Twee woningen achter Zandvoortweg 140

Samenvatting inwoner

De gemeenteraad heeft op 27 oktober 2021 ingestemd met het (hernieuwd) principeverzoek (zie zaak 287464) van de ontwikkelaar om achter Zandvoortweg 140 twee woningen te mogen bouwen. Ten behoeve van de bouw heeft afgelopen voorjaar een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan wordt nu aan de gemeenteraad ter definitieve vaststelling voorgelegd.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

851561 - Beantwoording schriftelijke vragen 'Kunst op stand in de tuin van het paleis'

Samenvatting inwoner

De raadsfractie van de VVD heeft vragen gesteld over 'Kunst op stand in de tuin van het paleis'. Het college beantwoordt de vragen door middel van een brief aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

851723 - Principeverzoek Nieuw Baarnstraat 31-33

Samenvatting inwoner

Eigenaar van Nieuw Baarnstraat 31 - 33 heeft een principeverzoek ingediend voor het realiseren van 7 appartementen op dit perceel. Het college vraagt de gemeenteraad om in principe in te stemmen met deze ontwikkeling

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

850241 - Beperking openbaarheid instellen digitaal bouwarchief

Samenvatting inwoner

In het vierde kwartaal van 2023 komt het digitale bouwarchief openbaar beschikbaar voor inwoners via Archief Eemland. Voor een aantal gebouwen en complexen met een verhoogd veiligheidsrisico wordt de openbaarheid van de informatie beperkt.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

850950 - Borgstelling voor lening Stichting Exploitatie Racketcentrum de Geeren

Samenvatting inwoner

De Baarnse Tennis Vereniging De Geeren (BTV) en de door BTV De Geeren opgerichte Stichting Exploitatie Racketcentrum de Geeren (SERG) hebben de gemeente verzocht om borg te staan voor een lening van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De BNG leent € 1.800.000 aan SERG voor aankoop, gedeeltelijke herinrichting en renovatie van Racketcentrum De Geeren. De gemeente staat borg voor de lening en De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) staat achterborg voor € 250.000 (de maximale borg van SWS) van de lening. De gemeenteraad wordt gevraagd geen zienswijzen in te dienen op dit besluit.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

805790 – Subsidieaanvraag De Groene Inval 2024

Samenvatting inwoner

Op basis van het activiteitenplan 2024 en de begroting 2024 van Stichting Natuur- en Milieucentrum De Groene Inval wordt voor 2024 een subsidie van € 107.310,- toegekend.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

816165 – Vervolgproces Stip op de horizon BBS

Samenvatting inwoner

De gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest gaan de samenwerking in het sociaal versterken om ook in de toekomst de best mogelijke hulp en ondersteuning te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Daarover is bij de gemeenten een gezamenlijk beeld, waarbij de inwoners centraal staan. De komende periode gaan de gemeenten aan de slag met de uitwerking van de plannen voor het versterken van de samenwerking. De gemeenteraad wordt geïnformeerd door middel van een raadinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

848066 – Verlenging huurovereenkomst Stichting Welzijn Baarn

Samenvatting inwoner

Stichting Welzijn Baarn huurt ruimten van de gemeente aan de Eemnesserweg 15 en 17 en Oranjestraat 8. De huurovereenkomst met Stichting Welzijn Baarn wordt met ingang van 1 oktober 2023 verlengd tot 1 mei 2024.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

850169 – Exploitatiesubsidie voor sportaccommodaties 2024

Samenvatting inwoner

De gemeente verdeelt in 2024 een subsidiebedrag van € 404.415 onder twee sportstichtingen en zeven sportverenigingen. De verdeling is gebaseerd op de integrale kostprijs van de sportvloer en het aantal sporters dat de accommodatie gebruikt.

Openbare besluitenlijst 5 september 2023

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

848770 - Addendum Samenwerkingsovereenkomst 2023 GGD regio Utrecht Nu niet Zwanger

Samenvatting inwoner

Er wordt een wijziging opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst van de gemeenschappelijke Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht. Voor het jaar 2023 gaat het om wijzigingen binnen de maatwerktaken, Implementatie van het programma Nu Niet Zwanger (NNZ). 

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

841199 - Raadsinformatiebrief voortgang ontwikkeling RWS terrein

Samenvatting inwoner

In september 2017 stemde de raad in met de aankoop van een deel van de grond van Rijkswaterstaat voor de aanleg van een gronddepot, vrachtwagenparkeerplaatsen en uitbreiding van de werf. Het college informeert de raad:

  1. over de voortgang van de ontwikkeling van het RWS-terrein
  2. en dat er vervuilde grond is die gesaneerd zal worden .

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

850511 - Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd)

Samenvatting inwoner

De Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd) bereidt op dit moment een Europese aanbesteding voor van raamovereenkomsten met marktpartijen voor de realisatie van bewegwijzering. Gemeente Baarn gaat een dienstverleningsovereenkomst aan met de NBd voor zo gunstig mogelijk inkoops- en plaatsingsprijzen van de wit op blauwe bewegwijzering.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

851631 - Voortzetten samenwerking met MRA-e met de geactualiseerde voorwaarden gezamenlijke oplaadinfrastructuur 2023 MRA-E

Samenvatting inwoner

Gemeente Baarn werkt samen met Metropoolregio Amsterdam-elektrisch (MRA-e) aan het uitbreiden van de laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. De voorwaarden voor deze inkoop en realisatie van de laadinfrastructuur zijn geactualiseerd. Daarmee zetten we de samenwerking voort en kunnen nu ook publieke snellaadplekken en publieke laadpunten in parkeergarages worden gerealiseerd.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

693990 – Vaststelling subsidie VVE en peuteropvang 2021 en 2022 BLOS

Samenvatting inwoner

BLOS kinderopvang heeft in 2021 en 2022 subsidie ontvangen voor de uitvoering van de peuteropvang en voorschoolse educatie. Hiervoor is verantwoording afgelegd met een inhoudelijk jaarverslag. De subsidie voor BLOS over 2021 is definitief vastgesteld op €100.060,80. De subsidie voor 2022 is definitief vastgesteld op €93.935,00.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

849145 – Vaststelling subsidie VVE en peuteropvang 2022 Kind & CO Ludens

Samenvatting inwoner

Kind & Co Ludens heeft in 2022 subsidie ontvangen voor de uitvoering van de peuteropvang en voorschoolse educatie. Hiervoor is verantwoording afgelegd met een inhoudelijk en financieel jaarverslag. De subsidie voor Kind & Co Ludens over 2022 wordt definitief vastgesteld op € 141.908,00.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

849697 – Vaststellen subsidies 2022 Sportpark Ter Eem

Samenvatting inwoner

Uit de jaarverslagen 2022 van de Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem (Seste) en de Stichting Kunstgras Accommodatie Baarn (SKAB) blijkt dat zij hebben voldaan aan de inhoudelijke en financiële voorwaarden zoals die vermeld staan in de opdracht tot exploitatie en subsidieovereenkomst (Seste) en de Algemene Subsidieverordening (Seste en SKAB). De gemeente is van oordeel dat de door Seste en SKAB geleverde prestaties voldoen. Daarom stelt de gemeente het subsidiebedrag vast op de al toegekende bedragen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

849654 – Vaststellen subsidie 2022 Stichting De Trits

Samenvatting inwoner

De gemeente stelt de subsidie 2022 van Stichting De Trits vast op € 614.095,-. Dit is gelijk aan het bedrag dat in 2022 aan voorschot uitgekeerd is.

Openbare besluitenlijst 29 augustus 2023

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak847898 - Toegestane bezoekersaantallen concerten Royal Park

Samenvatting inwoner

Bij de vergunning voor het meerdaagse evenement Royal Park Live bij Paleis Soestdijk is een vergissing gemaakt bij twee geplande concerten op zondag 16 juli. Het college heeft het tweede concert toegestaan omdat de milieueffecten eenmalig gecompenseerd konden worden door een eerder vervallen concert. Het mondelinge besluit is nog formeel vastgesteld.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

848628 - Omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de Geerenweg 16

Samenvatting inwoner

Door de Stichting Baarnse IJsbanen is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het plaatsen van zonnepanelen op de ijsbaan aan de Geerenweg 16. Het college verleent de aangevraagde omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk en het handelen in strijd met regels Ruimtelijke Ordening.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

848810 - Contouren Volkshuisvestingsprogramma 2023-2027

Samenvatting inwoner

Het college heeft besloten de contouren van het Volkshuisvestingsprogramma 2023 - 2027 voor te leggen aan de gemeenteraad. De inbreng wordt verwerkt om eind 2023 een besluit te nemen over het Volkshuisvestingsprogramma 2023 - 2027.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

850695 - Beantwoording schriftelijke vragen CDA over pakketkluizen PostNL

Samenvatting inwoner

De raadsfractie van het CDA heeft vragen gesteld aan het college over de plaatsing van pakketkluizen van PostNL in Baarn. Het college beantwoordt deze vragen.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

850949 - Exploitatieprognose Theater de Speeldoos

Samenvatting inwoner

Het college stuurt een raadsinformatiebrief om de raad te informeren over een negatieve exploitatieprognose van Theater de Speeldoos. Deze informatie is belangrijk voor de motie theater - bibliotheek, dat in september 2023 in de raad besproken wordt. Het college overlegt met het theater over welke maatregelen nodig zijn en wat die betekenen voor de exploitatie en de taakuitvoering. Op korte termijn informeert het college de raad hierover en komt met een voorstel.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

850183 - Raadsinformatiebrief Voortgang klimaatneutraal Baarn

Samenvatting inwoner

Het college informeert de gemeenteraad over de voortgang richting een klimaatneutrale gemeente. In de raadsinformatiebrief worden belangrijke volgende stappen toegelicht en in de tijd weggezet. Ook wordt inzicht gegeven in de budgetten die gebruikt worden om de duurzaamheidstransitie vorm te geven.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

848926 - Ledenraadpleging VNG cao-onderhandelingen 2024

Samenvatting inwoner

De onderhandelingen tussen VNG en vakbonden over de Cao Gemeenten 2024 starten 15 september. De VNG raadpleegt de leden (gemeenten) voordat de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaardennota starten en vraagt hen voor of tegen te stemmen. Het college heeft hiermee ingestemd.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

850538 - Groeidocument: op weg naar het Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort

Samenvatting inwoner

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad een reactie te geven op het groeidocument 'Op weg naar het Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort'. Met het Handelingsperspectief wordt gewerkt aan een gezamenlijk toekomstbeeld van de buitengebieden in de Regio Amersfoort.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

850961 - Vervolg voortgang project herontwikkeling ziekenhuislocatie Molenweg Baarn

Samenvatting inwoner

Op 6 juli jl. stuurden wij de raad een brief.(externe link) Daarin hebben wij de raad toegezegd voor 1 september van dit jaar nader te informeren. Met deze nieuwe brief, met daarin ook nieuwe informatie, wordt aan die toezegging voldaan.

Wij gaan nu de volgende stappen zetten:

We gaan de erfgenamen aanschrijven en het standpunt van de gemeente ten aanzien van de positie van de erfgenamen herhalen. Ook zullen wij hen vragen zelf stappen te ondernemen als ze tegen de ontwikkeling zijn. Dit versnelt de privaatrechtelijke procedure aanzienlijk.

Wij onderzoeken ook de suggestie om over te gaan tot afkoop en zullen de erfgenaam die de suggestie deed uitnodigen dit concreet te maken.

Het juridisch traject kan lang duren. We willen alle gevolgen goed in kaart brengen en daarom ook scenario’s onderzoeken en indien nodig aan de voorleggen.

Conform de toezegging uit de raadinformatiebrief van 6 juli jl. zullen wij eerst alleen verder gaan met de eerste stap uit het verkooptraject.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke
Wethouder De Vries

Zaak

827770 - Beleid prestatielevering bij inkoop 2023-2026

Samenvatting inwoner

Het college van B&W heeft het beleid 'Prestatielevering bij inkoop 2023-2026 vastgesteld. Door het gebruik van meetbare indicatoren kan de gemeente de voortgang van ingekochte producten, diensten en/of werken volgen, knelpunten identificeren en gerichte verbeteringen doorvoeren.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

850186 - Advies VNG over Begroting 2024-2027

Samenvatting inwoner

Gemeenten krijgen vanaf 2026 te maken met financiële tekorten doordat de middelen die zij van het Rijk krijgen niet meer voldoende zullen zijn. Het maken van een sluitende meerjarenbegroting wordt daarmee een uitdaging. De situatie is zo ernstig dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert om voor de jaren 2026 en verder geen sluitende begroting te maken maar de tekorten die zich aandienen inzichtelijk te maken. Het college van gemeente Baarn neemt het advies van de VNG over.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

846281 – Schenking kunstwerk door Stichting Mooi Baarn

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn accepteert een schenking van Stichting Mooi Baarn. De schenking bestaat uit een schilderij van de Baarnse kunstenaar Vic Boissevain. Het schilderij krijgt een plek in het gemeentehuis.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

849470 – Subsidie Verhoging kwaliteit jeugdsport 2023

Samenvatting inwoner

De gemeente geeft in 2023 € 40.250 subsidie uit om sportverenigingen te stimuleren de kwaliteit van het sportaanbod voor de jeugd te verbeteren. De verenigingen worden met subsidie beloond als er gediplomeerde trainers voor de jeugdleden zijn. Het afgelopen sportjaar zijn 77 deskundige jeugdtrainers actief geweest bij 16 Baarnse clubs. Vijf sportverenigingen hebben in totaal 11 leden laten opleiden tot trainer.

Openbare besluitenlijst 22 augustus 2023

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

841464 - Opnieuw openstellen Subsidie Duurzame Initiatieven 2023-2024

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn stelt via de Subsidie Duurzame Initiatieven per jaar €100.000 beschikbaar om initiatieven vanuit de samenleving te ondersteunen. Voor de periode 2023-2024 is nog geld beschikbaar. Het college heeft daarom besloten om de subsidie tot 22 september 2023 opnieuw open te stellen voor aanvragen.

Openbare besluitenlijst 4 juli 2023 (aanvulling)

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

831959 – Subsidiebeschikking Baarnse Klimaatalliantie (BKA)

Samenvatting inwoner

De stichting Baarnse Klimaatalliantie (BKA) richt zich op het realiseren van het Baarns Klimaatakkoord. De stichting heeft een subsidie aangevraagd voor activiteiten gericht op het verminderen van energieverbruik en het produceren van duurzame energie in Baarn. De gemeente kent een subsidie toe van 31.112 euro voor activiteiten in 2023 en 2024.

Openbare besluitenlijst 4 juli 2023

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

827042 - Toewijzingsexperiment appartementen Troelstralaan

Samenvatting inwoner

Het is uitdagend voor cruciale beroepen (leerkrachten, zorgmedewerkers, politieagenten en vrijwillige brandweermensen ) om een betaalbare en passende sociale huurwoning te vinden in de gemeente Baarn. De gemeente Baarn stelt in samenspraak met Omthuis voor om een pilot te starten voor deze beroepen. Door middel van deze pilot willen we onderzoeken of het bieden van huisvesting helpt bij het aantrekken en binden van personeel aan deze instanties in onze gemeente. Vanuit lokale onderwijs- en zorgorganisaties komt het signaal dat werven en behouden van personeel een uitdaging is. Daarom wordt als pilot zeven woningen op de Troelstralaan, middels loting toegewezen aan mensen die werkzaam zijn binnen deze beroepsgroepen.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

785990 - Subsidieaanvraag Informatiepunt Digitale Overheid

Samenvatting inwoner

Bibliotheek Eemland heeft voor de bibliotheek in Baarn een subsidie aangevraagd voor Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). Dat zijn loketten waar inwoners terecht kunnen met vragen over online dienstverlening van de overheid. Vanaf 2023 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de subsidiëring. De verleende subsidie is 23.237,08 euro.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

806912 - Addendum Samenwerkingsovereenkomst 2023 GGD regio Utrecht

Samenvatting inwoner

Via een addendum op de Samenwerkingsovereenkomst van de gemeenschappelijke regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht, met de gemeente Baarn aangaande het jaar 2023 wordt een wijziging opgenomen in de overeenkomst. Het gaat om wijzigingen binnen de maatwerktaken Versterking kennis en adviesfunctie GGD en MAZL ( Medische Advisering Ziekgemelde Leerling) en begeleiding ziekteverzuim Voortgezet Onderwijs.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

809355 - Mandaatbesluit Integraal Zorgakkoord (IZA)

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn geeft Regio Amersfoort mandaat voor het vormgeven en opstellen van het regioplan Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het aanvragen en inzetten van middelen die nodig zijn voor de uitvoering van de taken. Het Zorgakkoord is gericht op meer en betere regionale en lokale samenwerking ten aanzien van zorg en welzijn.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

827373 - Raadsinformatiebrief Voortgang herontwikkeling ziekenhuislocatie Molenweg Baarn

Samenvatting inwoner

Op 29 maart 2023 heeft de gemeenteraad de Nota van Randvoorwaarden en Uitgangspunten vastgesteld voor de herontwikkeling van de ziekenhuislocatie aan de Molenweg in Baarn. Ook heeft de raad aan burgemeester en wethouders de opdracht gegeven om eerst helderheid te krijgen op het gebied van de erfgenamen van mejuffrouw Van IJsendijk, die het terrein in 1919 aan de gemeente heeft geschonken, voordat er onomkeerbare besluiten worden genomen. Het college informeert de gemeenteraad met bijgaande brief.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

808541 - Beleidsregels Terugvordering en Verhaal Participatiewet en Bbz 2023 en TOZO

Samenvatting inwoner

Per 1 januari 2020 is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (hierna Bbz) gewijzigd. Daarmee veranderde onder meer het terugvorderen van bijstand die in het kader van het Bbz is verleend. Er is niet langer sprake van een verplichting, maar van een bevoegdheid van het college tot terugvordering. Met deze beleidsregels maken we gebruik van de bevoegdheid en leggen we vast hoe we dat doen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

781734 - Plan van aanpak voorzieningen voor jongeren

Samenvatting inwoner

Na de motie 'Versnellen onderzoek naar activiteiten onder jongeren' is een onderzoek gedaan onder de noemer 'Baarn door de ogen van jongeren'. Met een raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over wat de gemeente naar aanleiding van dit onderzoek gaat doen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

815889 - Raadsinformatiebrief Participatiekalender

Samenvatting inwoner

Op een Participatiekalender kunnen inwoners zien wanneer zij kunnen meedenken over bepaalde onderwerpen. De kalender helpt ons ook om de volgorde van de participatietrajecten beter te stroomlijnen en te zien welke informatie al is opgehaald in vorige trajecten. Voor de gemeenteraad is de Participatiekalender handig voor het houden van de de regie over participatietrajecten. De raad wordt geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

810575 – Inzet centrumcoördinator

Samenvatting inwoner

In het stappenplan ‘Het goede leven, realisatie levendig centrum Vorstelijk Baarn’ staan concrete acties voor het realiseren van een 'levendig centrum' van Baarn. Het plan is in opdracht van de Gouden Driehoek opgesteld door Bureau Stad & Co. Eén van de aanbevelingen is het inzetten van een centrumcoördinator om het proces van verandering van het centrum te versnellen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om voor de periode tot 2026 een centrumcoördinator aan te stellen.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

796188 – Subsidiebeschikking POB Duurzaam

Samenvatting inwoner

Stichting Platform Ondernemend Baarn Duurzaam (POB-Duurzaam) heeft een subsidie aangevraagd voor activiteiten gericht op verminderen van energieverbruik en op productie van duurzame energie. Stichting POB-Duurzaam richt zich daarbij op bedrijven en instellingen in Baarn. De gemeente geeft een subsidie van 57.000 euro voor het uitvoeren van deze activiteiten in 2023 en 2024.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

798893 – Subsidiebeschikking EnergiekBaarn

Samenvatting inwoner

De energiecoöperatie EnergiekBaarn heeft een subsidie aangevraagd voor activiteiten gericht op het verminderen van energieverbruik en op de productie van duurzame energie. EnergiekBaarn richt zich op advies en voorlichting voor particulieren en VvE's. De gemeente geeft een subsidie van €44.500 voor het uitvoeren van deze activiteiten in 2023 en 2024.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

805064 – Verlenging overeenkomsten gemeentelijk pand Kerkstraat 28

Samenvatting inwoner

Het Poorthuis (Kerkstraat 28) is een gemeentelijk pand waarvan Lokaal O, FrontaalKunst en de Aloysiusschool gebruik maken. De overeenkomsten met de huurders, gebruiker en beheerder worden voor een jaar verlengd tot 1 juli 2024.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

824898 – Aanvraag overbruggingskrediet BTV De Geeren

Samenvatting inwoner

De gemeente wijst het verzoek van tennisvereniging BTV De Geeren om een overbruggingskrediet af. De gemeente verstrekt geen leningen aan sportverenigingen. Wel kan de gemeente borg staan voor leningen aan sportverenigingen.

BTV De Geeren wil Racketcentrum De Geeren kopen van de huidige eigenaar. De eigenaar eist dat de vereniging vóór 1 juli 2023 de koopsom overmaakt. Omdat de vereniging te weinig tijd heeft om vóór die tijd een lening te ontvangen vraagt ze de gemeente om een overbruggingskrediet van € 600.000.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

818429 - Evaluatie ANPR camera's

Samenvatting inwoner

Om woninginbraken tegen te gaan zijn er bij belangrijke toegangswegen in de gemeenten Baarn en Soest tijdelijk zogeheten ANPR-camera’s geplaatst. Deze camera's bekijken kentekens van passerende auto's en vergelijken deze met een lijst verdachte kentekens. Bij een verdacht kenteken kan de politie ingrijpen. Evaluatie laat zien dat er minder inbraken waren in de periode dat de camera's geplaatst waren. Het is lastig aan te tonen dat dit komt door gebruik van de camera's komt. De raad wordt over de evaluatie geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Openbare besluitenlijst 27 juni 2023

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

726260 - Klachtenregeling gemeente Baarn 2023

Samenvatting inwoner

De huidige klachtenregeling uit 2007 van de gemeente is momenteel niet up to date. De inhoud van de regeling komt namelijk niet overeen met de werkprocessen zoals deze in de praktijk worden uitgevoerd. Daarnaast zijn enkele gegevens niet meer actueel. De klachtenregeling is daarom aangepast zodat deze meer duidelijkheid biedt aan de inwoners van Baarn en de medewerkers van de gemeente.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

803617 - Uitvoeringsplan Ondermijning 2023

Samenvatting inwoner

Georganiseerde misdaad en ondermijning zijn een bedreiging voor de rechtsstaat en het economische- en maatschappelijke verkeer. Om ook lokaal de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit te verstevigen, is een uitvoeringsplan Ondermijning 2023 vastgesteld. Het uitvoeringsplan sluit aan op het Integraal Veiligheidsplan (IVP) waarin de aanpak met betrekking tot ondermijning op hoofdlijnen staat vermeld. De gemeenteraad wordt geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

806254 - Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

Samenvatting inwoner

In het Integraal Veiligheidsplan (IVP) staat wat de gemeente de komende vier jaar gaat doen om de veiligheid beter te maken. Het plan is geschreven samen met de gemeenten Bunschoten, De Bilt, Eemnes en Soest. Deze gemeenten hebben namelijk hetzelfde politieteam. Wat we gaan doen is extra aandacht geven aan: Ondermijning, Zorg en Veiligheid, Jeugdoverlast en -criminaliteit en Digitale veiligheid. Dat is bijvoorbeeld drugscriminaliteit, mensen die verward zijn of overlast geven, hangjongeren of criminelen die informatie stelen via de computer.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

801731 - Regeling besteding coronagelden culturele zzp'ers

Samenvatting inwoner

De coronacrisis heeft de culturele sector en met name culturele zzp’ers hard geraakt. Zij konden niet of slechts beperkt een beroep doen op ondersteuningsmaatregelen. Verder is geconstateerd dat er voor zzp’ers nog weinig nieuwe opdrachten zijn. Met een Eenmalige Stimuleringsregeling initiatieven Culturele zzp'ers wil de gemeente Baarn culturele zzp’ers helpen een betaalde opdracht uit te voeren en tegelijkertijd ruimte te bieden zich verder te ontwikkelen. Ook wil de gemeente met deze regeling samenwerking in de culturele en creatieve sector in de gemeente versterken.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

796154 - Regionale Energie Strategie (RES) 2.0

Samenvatting inwoner

De voortgangsrapportage RES 2.0 beschrijft hoe Regionale Energiestrategie (RES) van de Regio Amersfoort de afgelopen twee jaar invulling heeft gegeven aan de afspraken uit de RES 1.0. Om in 2030 minstens 0,5 TWh duurzame elektriciteit met grote projecten op te wekken, moet de regio versnellen. Hiervoor heeft de RES Regio Amersfoort een stappenplan gemaakt. De raad wordt hierover geïnformeerd in een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

812918 - Uitgangspuntennotitie Openbare Verlichting

Samenvatting inwoner

De gemeente werkt aan beleid voor de openbare straatverlichting. Onderdeel hiervan is een uitgangspuntennotitie om de gemeenteraad te informeren en keuzes voor te leggen over de uitgangspunten en de door te rekenen scenario’s.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

806326 - Raadsinformatiebrief Vervolg inkoop Wmo 2023; Onderdeel maatschappelijke opvang.

Samenvatting inwoner

De verantwoordelijkheid voor het organiseren van de maatschappelijke opvang is een centrumgemeente-verantwoordelijkheid van Amersfoort. Eerder is besloten om de inkoop Wmo 2023 in regionaal verband te doen. Daarom is in het bestuurlijk overleg sociaal domein regio Amersfoort (BOSD) op 20 april jl. het inkoopvoorstel maatschappelijke opvang besproken. Bestuurders hebben ingestemd met het voorstel om de uitvoering van de maatschappelijke opvang in te kopen en hierbij het contracteren van een geschikt pand als uitgangspunt te nemen. 

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

803415 - Stichting Eem-vallei educatief (STEV) jaarrekening 2022

Samenvatting inwoner

De Stichting Eem-Vallei Educatief (STEV) heeft het Bestuursverslag en de Jaarrekening 2022 opgesteld. In dit voorstel worden de belangrijkste beleidsmatige- en financiële ontwikkelingen benoemd. De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

760679 – Vaststelling subsidie Kringloopcentrum Baarn 2022

Samenvatting inwoner

In 2022 heeft het Kringloopcentrum Baarn 63.300 euro subsidie ontvangen voor activiteiten die bijdragen aan arbeidsparticipatie, social return, milieu en duurzaamheid. In een inhoudelijk en financieel jaarverslag heeft het Kringloopcentrum verantwoording afgelegd bij de gemeente over de uitvoering van de activiteiten. De subsidie wordt nu definitief vastgesteld.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

778863 – Beëindiging gebruiksovereenkomst parkeerplaatsen Baarnsche Dijk

Samenvatting inwoner

Voor het gebruik van een stuk grond van 1635 vierkante meter voor 50 parkeerplaatsen is in 1995 een gebruiksovereenkomst 'om niet' aangegaan met drie bedrijven nabij de Baarnsche Dijk. De parkeerplaatsen zijn gerealiseerd op kosten van de drie bedrijven (70.000 gulden in 1995) en voor gebruik van deze bedrijven. Er wordt echter weinig tot matig gebruik gemaakt van deze parkeerplekken, terwijl in de directe omgeving grote parkeerproblemen zijn. Het college kan deze overeenkomst opzeggen bij zwaarwegende publiekrechtelijke redenen, met een opzegtermijn van zes maanden. Vanwege de grote parkeerdruk in de omgeving heeft het college nu besloten om deze overeenkomst op te zeggen, waarmee de parkeerplaatsen ook door anderen gebruikt kunnen worden en een groot deel van de parkeeroverlast wordt opgelost.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

788696 – Subsidievaststelling 2022 NMC De Groene Inval

Samenvatting inwoner

Stichting Natuur- en Milieu Centrum De Groene Inval heeft tot doel kennis over te brengen over natuur, milieu en duurzaamheid. De stichting heeft de activiteiten uitgevoerd die opgelegd zijn bij de toegekende subsidie. Op basis van de verantwoording in jaarrekening en jaarverslag van de stichting wordt de toegekende subsidie voor 2022 ongewijzigd vastgesteld op 94.300 euro.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

773846 - Dienstverleningsovereenkomst 2023 RUD Utrecht

Samenvatting inwoner

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) voert gemeentelijke taken uit op milieugebied. In een dienstverleningsovereenkomst staan de afspraken tussen gemeente en RUD Utrecht over de uitvoering van de taken en de kosten daarvan voor het jaar 2023.

Openbare besluitenlijst 20 juni 2023

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

779456 - Convenant Duurzame Woningbouw

Samenvatting inwoner

Met een Convenant Duurzame Woningbouw wil de provincie Utrecht helpen duurzamere nieuwe woningen te bouwen. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de wens om een meer ambitieus duurzaamheidskader. Het convenant onderscheidt drie niveaus waaraan deelnemende partijen, waaronder gemeenten, zich kunnen verbinden: van 'brons' (dicht tegen het wettelijk minimum), via 'zilver', naar 'goud' (koploperambitie). Het college heeft besloten om het convenant te tekenen voor niveau 'zilver' en richting 2030 door te groeien naar het niveau 'goud'. Na ondertekening wordt gekeken hoe de normen verwerkt kunnen worden in lokaal beleid.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

784476 - Voortgang aanbesteding Regiotaxi Utrecht 2024

Samenvatting inwoner

Er zijn enkele besluiten genomen om te sturen op een succesvol vervolg van de inkoop van de Regiotaxi Utrecht per 2024. In een raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de werving van een aanbieder.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

792095 - Vijfde tranche Duurzaamheidslening

Samenvatting inwoner

Woningeigenaren in de gemeente Baarn kunnen een Duurzaamheidslening tegen aantrekkelijke voorwaarden afsluiten. De lening kan worden gebruikt voor verduurzamingsmaatregelen, zoals zonnepanelen, isolatie en duurzame verwarmingsinstallaties. Vanwege het succes van de regeling, onder meer door de succesvolle collectieve inkoop van isolerende maatregelen, is er geen budget meer beschikbaar en is het college gevraagd een nieuwe tranche beschikbaar te stellen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

735698 - Afwijken van inkoopbeleid voor het raadsinformatiesysteem (Notubiz)

Samenvatting inwoner

Via een raadsinformatiesysteem op de website van de gemeente is informatie over de gemeenteraad toegankelijk en beschikbaar voor inwoners. Om voor de volgende vier jaar het contract met de huidige partij te behouden, is het nodig af te wijken van het gemeentelijk inkoopbeleid.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

780585 - Jaarverantwoording Kinderopvang Baarn 2022

Samenvatting inwoner

De Jaarverantwoording Kinderopvang 2022 geeft een overzicht van het toezicht op de kinderopvang door de gemeente. Conclusie is dat onze gemeente de uitvoering van haar taken op het gebied van Toezicht en Handhaving Kinderopvang op orde had, dat de voorzieningen goede kwaliteit bieden en alle voldoen aan de inspectienormen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

800445 - Effect Meicirculaire 2023 en significante afwijkingen begroting 2023

Samenvatting inwoner

De gemeente ontvangt van de Rijksoverheid geld voor allerlei gemeentelijke taken. Driemaal per jaar geeft het Rijk bericht aan de gemeente over de hoogte van het bedrag dat de gemeente ontvangt. De begroting van de gemeente wordt hierop aangepast en de gemeenteraad wordt geïnformeerd met een brief.

Openbare besluitenlijst 6 juni 2023

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

793085 – Algemene ledenvergadering VNG op 14 juni 2023

Samenvatting inwoner

Op 14 juni 2023 vindt de algemene ledenvergadering van de VNG plaats. De vergaderstukken zijn voorbereid en zijn de basis voor de inbreng in de vergadering.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

781997 - Rapport onderzoek Jeugd & Drugs

Samenvatting inwoner

In 2022 is er onderzoek gedaan naar jongeren en drugs in de gemeente Baarn. De onderzoekers hebben gesproken met jongeren, personen die werken met jongeren en inwoners. Het rapport vertelt over hoe het onderzoek is gedaan en wat de onderzoekers hebben gevonden. Ook vertellen ze over dingen die de gemeente kan doen om drugsproblemen bij jongeren aan te pakken. 

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

743981 – Voortgang Uitvoering Integrale Toegang

Samenvatting inwoner

Het raadsbesluit over de Integrale Toegang (2021) wordt uitgevoerd. Onderzocht is wat er nodig is voor de inhuizing van Pit Baarn in het gemeentehuis en welke invloed dit heeft op de werkomgeving van de ambtelijke organisatie. De (schets)ontwerpen zijn gaande en een volgende stap is de uitvoering van de verbouwing en aanpassingen. Hiertoe wordt de raad gevraagd het gereserveerde bedrag voor 2024 vervroegd in te zetten in 2023.

Openbare besluitenlijst 30 mei 2023

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

769822 – Stappenplan Realisatie levendig centrum Vorstelijk Baarn

Samenvatting inwoner

In opdracht van de Gouden Driehoek, een samenwerking tussen ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum en gemeente, is een stappenplan gemaakt met acties en aanbevelingen om te komen tot een levendig centrum. De Gouden Driehoek heeft dit plan aangeboden aan het college en de gemeenteraad van Baarn. Het voorstel betreft de schriftelijke reactie van het college op dit plan.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

770848 - Herontwikkeling Schoolstraat Locatie Pasveer

Samenvatting inwoner

Door middel van een raadsinformatiebrief informeert het college de gemeenteraad over de voortgang van de herontwikkeling van de Schoolstraat 53 (locatie 'Pasveer').

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

781205 - Voortgang Uitvoeringsagenda mobiliteit 2023 en concept Uitvoeringsagenda mobiliteit 2024-2030

Samenvatting inwoner

In een raadsinformatiebrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over het concept Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024-2030 en de voortgang van de Uitvoeringsagenda mobiliteit 2023.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

766428 - Reactie college op advies Stichting Adviesraad Sociaal Domein Baarn

Samenvatting inwoner

In maart 2023 kreeg het college een ongevraagd advies van de Stichting Adviesraad Sociaal Domein Baarn over bereikbaarheid van de jeugdhulpverlening in Baarn. Het college reageert in een brief op het advies van de adviesraad.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

770843 - Jaarstukken 2022 gemeente Baarn

Samenvatting inwoner

In de Jaarrekening 2022 van de gemeente Baarn legt het college verantwoording af aan de raad over het door hen gevoerde bestuur in het afgelopen jaar. Er is een positief financieel resultaat van 3,2 miljoen euro. Aan de raad wordt voorgesteld om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve, met een bestemmingsreserve van € 250.000 euro voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

776886 - Verordening tot 1e wijziging Legesverordening 2023

Samenvatting inwoner

Eind 2022 is de Legesverordening 2023 vastgesteld. Na de vaststelling zijn er enkele wettelijke tarieven veranderd. Deze wettelijke wijzigingen worden in de Legesverordening 2023 opgenomen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

777117 - Beleidsregels gemeentelijke belastingen

Samenvatting inwoner

De beleidsregels voor het gemeentelijk invorderingsbeleid worden actueel gemaakt conform het model van de VNG. De aanpassingen leiden niet tot een andere werkwijze en maken het gemeentelijke beleid duidelijker en transparanter.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

777939 - Uitvoeringsagenda Toerisme & recreatie 2023-2026

Samenvatting inwoner

In 2019 heeft de gemeenteraad een beleidsnota Toerisme & Recreatie vastgesteld met ambities voor de lange termijn. De actiepunten voor de kortere termijn stonden in een uitvoeringsagenda. De afgelopen vier jaar heeft de gemeente deze agenda uitgevoerd, samen met de toeristisch-recreatieve sector en andere betrokken partijen. In een nieuwe actueel gemaakte uitvoeringsagenda staan de speerpunten, doelen en acties benoemd voor de komende periode 2023-2026. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd in een raadsinformatiebrief.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

787475 - Jaarstukken 2022, begrotingswijziging 2023 en Begroting 2024 RID Utrecht

Samenvatting inwoner

De Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) is een gemeenschappelijke regeling. Daarom kan de gemeenteraad een zienswijze geven op de jaarrekening 2022 en de begroting 2024. Het college stelt de raad voor om een zienswijze in te dienen met onder meer het verzoek om het resultaat van 2022 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

787648 - Perspectiefnota 2024

Samenvatting inwoner

De Perspectiefnota 2024 geeft vooruitblik op de gemeentelijke begroting voor 2024, die komend najaar wordt vastgesteld. Hiermee kan de raad in een vroeg stadium al invulling geven aan zijn financieel kaderstellende rol.

Openbare besluitenlijst 23 mei 2023

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

736495 – Jaarrekening 2022 en meerjarenraming BBS uitvoeringsorganisatie

Samenvatting inwoner

De gemeenschappelijke Regeling BBSUO voert voor deelnemende gemeenten de taken rondom de Participatiewet uit en verzorgt de zorgadministratie. De uitvoeringsorganisatie hiervan is BBS. Omdat het een gemeenschappelijke regeling is, kan de gemeenteraad een zienswijze indienen op jaarrekening, begroting en meerjarenraming. Het college adviseert de gemeenteraad om een zienswijze in te dienen, onder meer wat betreft ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen en samenwerking tussen BBS en Amfors.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

778468 - Beantwoording schriftelijke vragen CDA en Voor Baarn over de afgelasting avondvierdaagse

Samenvatting inwoner

De raadsfracties van het CDA en Voor Baarn hebben vragen gesteld over de afgelasting avondvierdaagse in Baarn. Het college beantwoordt de vragen met een brief aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

742199 - Toekomstbestendige Wintertuin

Samenvatting inwoner

In de raadsvergadering van 25 januari 2023 zijn er door de gemeenteraad twee moties aangenomen. Eén motie "Visie op toekomstbestendige Wintertuin" en de tweede motie "Gepaste Zorgvuldigheid". Op basis hiervan zijn er drie onafhankelijke rapport gemaakt.

Het eerste rapport gaat over toekomstbestendige Wintertuin. Het tweede rapport betreft het juridische advies over ondersteuning van het college van de Wintertuin. Het derde rapport betreft financiële rapportage.

Het college informeert de raad hiermee over de uitvoering van de moties en over het verdere vervolg van het proces.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

757412 - Samenwerkingsovereenkomst Provincie Utrecht Doorfietsroute Hilversum - Amersfoort

Samenvatting inwoner

Provincie Utrecht en de gemeenten Baarn, Hilversum, Soest en Amersfoort willen het gebruik van fietsen stimuleren om de bereikbaarheid van woon- en werklocaties te verbeteren, de gezondheid te bevorderen en een bijdrage aan een beter milieu te leveren. Hiervoor willen ze een snelfietsroute aanleggen, die het gebruik van de fiets voor woon- werkverkeer stimuleert.

Hiervoor is een Samenwerkingsovereenkomst opgesteld die door alle betrokken partijen, Provincie Utrecht en de betrokken gemeenten op 24 mei 2023 wordt ondertekend.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

768872 - Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversservicepunt (WSP)

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn ondertekent een samenwerkingsovereenkomst met het WergeversServicePunt (WSP). Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten uit regio Amersfoort en het UWV. Voor dit samenwerkingsverband is tot nu toe nooit een overeenkomst opgesteld waarin de onderlinge afspraken tussen de partijen zijn vastgelegd. De wethouder wordt gemandateerd om tot ondertekening te komen van de overeenkomst.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

775761 - Geheimhouding contract Openbare Verlichting met CityTec

Samenvatting inwoner

Voor het besluit in de raad, over het raadsvoorstel kredietaanvraag openbare verlichting, is door een raadslid het voormalige contract met CityTec voor de openbare verlichting opgevraagd. Het contract geeft inzage in de afspraken met en de werkwijze van CityTec omtrent het beheer en onderhoud van de openbare verlichting in Baarn en zijn concurrentiegevoelige bedrijfsgegevens. Het contract wordt onder geheimhouding aan de raad verstrekt.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

776024 - Jaarverslag 2022 RMN

Samenvatting inwoner

Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) is een samenwerkingsverband van zes gemeenten op het gebied van afvalinzameling en reiniging. Omdat RMN een gemeenschappelijke regeling is, worden de jaarstukken voorgelegd aan de gemeenteraad. Het voorstel is om de raad te adviseren om een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2022.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

752462 - Raadsinformatiebrief verbetering subsidieproces

Samenvatting inwoner

Het college informeert de gemeenteraad hoe het proces van subsidietoekenning verbeterd wordt.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

777905 - Informatiebeleidsplan Baarn 2023-2026

Samenvatting inwoner

Het college heeft het informatiebeleidsplan 2023-2026 vastgesteld. Dit geeft richting en sturing aan de gewenste en vereiste ontwikkeling van onze dienstverlening en de informatievoorziening. Zo kunnen we de inwoners, organisaties en ondernemers in onze gemeente nu én in de toekomst zo goed mogelijk dienen.

Openbare besluitenlijst 16 mei 2023

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

761636 - Ontwerpbestemmingsplan Drakenburgerweg 23-25a (Het Baarnhuis)

Samenvatting inwoner

Er wordt een nieuwbouwplan voorbereid voor de voormalige locatie van het gasontvangstation en de twee woningen bij de voormalige gemeentewerf. Dit project heet 'Het Baarnhuis' en omvat een woonvoorziening waar jongeren met een verstandelijke beperking uit Baarn en omgeving onder begeleiding zelfstandig kunnen wonen. Voor het project is een ontwerpbestemmingsplan voorbereid. Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan. Na instemming kan het plan ter visie worden gelegd.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

770553 - Uitvoering motie theater-bibliotheek

Samenvatting inwoner

Het college wil de motie 'theater-bibliotheek' uitvoeren die de gemeenteraad eerder heeft aangenomen. Voor de uitvoering van de motie vraagt het college aan de gemeenteraad om het benodigde geld beschikbaar te stellen. Het gaat om € 40.000 voor het opstellen van een Kunst- en Cultuurvisie, € 50.000 voor het aanpassen van het Plan Maatschappelijk Vastgoed en € 190.000 voor onderzoek naar de investeringen die nodig zijn voor een gezonde exploitatie van het theater.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

716990 - Jaarstukken 2022 en Concept begroting 2024 GGD regio Utrecht

Samenvatting inwoner

GGD regio Utrecht (GGDrU) is een samenwerkingsverband van verschillende gemeenten op het gebied van volksgezondheid. Omdat de GGDrU een gemeenschappelijke regeling is, worden de jaarstukken 2022 en de ontwerp begroting 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college adviseert de raad om een zienswijze in te dienen, onder meer over de stijging van de gemeentelijke bijdrage die van deelnemende gemeenten wordt gevraagd.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

755245 - Ontwerp Programmabegroting 2024 RUD Utrecht

Samenvatting inwoner

De RUD Utrecht is een gemeenschappelijke regeling die voor de deelnemende gemeenten onder andere de wettelijke milieutaken uitvoert. Omdat de RUD Utrecht een gemeenschappelijke regeling is, heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken op de Programmabegroting 2024. Het college adviseert de raad een zienswijze in te dienen waarin zorgen worden geuit over de hogere bijdrage die van de gemeente wordt gevraagd.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

710719 - Jaarrekeningen RWA en Amfors 2022 en meerjaren begroting RWA 2024 - 2027

Samenvatting inwoner

Het Regionaal Werkvoorzieningsschap Amersfoort en omgeving (RWA) is een gemeenschappelijke regeling die voor deelnemende gemeenten invulling geeft aan de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Amfors Holding BV is het bedrijf dat de Wsw vervolgens uitvoert. De gemeenteraad kan een zienswijze indienen op de financiële stukken. Het college adviseert de raad om een zienswijze in te dienen op de Meerjarenbegroting, wat betreft de uitwerking van een onderbouwd plan voor de inrichting van het Vitaliteitslab.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

760548 - Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA laadpalenbeleid Baarn van 17 april 2023

Samenvatting inwoner

De raadsfractie van het CDA heeft vragen gesteld over het laadpalenbeleid van de gemeente Baarn. Het college beantwoordt de vragen door middel van een brief aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

767378 - Jaarstukken 2022 en Begroting 2024 RID Utrecht

Samenvatting inwoner

De Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) is een gemeenschappelijke regeling. Daarom kan de gemeenteraad een zienswijze geven op de jaarrekening 2022 en de begroting 2024. Het college stelt de raad voor om een zienswijze in te dienen met onder meer het verzoek om het resultaat van 2022 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten.

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

738536 – Jaarstukken 2022/Ontwerpbegroting 2024 incl. geactualiseerde begroting 2023 VRU

Samenvatting inwoner

De financiële stukken van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), een gemeenschappelijke regeling, worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Aan de raad wordt voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de stukken.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

750120 – Allonge anterieure overeenkomst Hoogwolde

Samenvatting inwoner

In november 2022 heeft het college besloten een anterieure overeenkomst aan te gaan voor het bouwplan aan de Gerrit van der Veenlaan 4, de omvorming van kantoorpanden naar 90 woningen. In de anterieure overeenkomst zit een aantal onvolkomenheden. Deze worden door middel van een aanvulling (allonge) verduidelijkt of opgelost.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

737381 – Verzoek koop of huur gemeentegrond bij Heemskerklaan

Samenvatting inwoner

Een bewoner van de Heemskerklaan vraagt de gemeente om aankoop of huur van gemeentegrond bij de woning. Het gaat om een gedeelte van het openbare voetpad en gemeentelijk groen bij de woning. De bewoner wil de gemeentegrond gebruiken voor het uitbreiden van de tuin. Er zijn bezwaren tegen de verkoop of verhuur van de gevraagde gemeentegrond. De gemeente stemt niet in met het verzoek.

Openbare besluitenlijst 9 mei 2023

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

724811 - Ontwerp regionaal crisisplan Veiligheidsregio Utrecht 2024-2027

Samenvatting inwoner

Een keer in de vier jaar stelt de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) een regionaal crisisplan vast. Daarin staan verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden rond rampenbestrijding en crisisbeheersing. Eerder is er al inbreng opgehaald bij gemeenten voor het ontwerp crisisplan. Het college dient geen zienswijze in op het ontwerp.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

742167 - Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Partij van de Arbeid over Wmo vergoeding huishoudelijke hulp

Samenvatting inwoner

Het college beantwoordt schriftelijke vragen van de raadsfractie van Partij van de Arbeid over de Wmo-vergoeding huishoudelijke hulp.  

Openbare besluitenlijst 2 mei 2023

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

729231 – Beëindiging aanbesteding project De Kroon

Samenvatting inwoner

De gemeente heeft in 2022, door middel van een aanbesteding, aannemers geselecteerd voor de vernieuwbouw van het theater en Bibliotheek aan de Rembrandtlaan onder de noemer 'De Kroon'. In februari 2023 heeft het college de gemeenteraad voorgesteld hiervoor extra geld beschikbaar te stellen. Een meerderheid van de raad heeft tegen dit voorstel gestemd. Hiermee is de opdracht niet langer nodig en wordt de aanbesteding beëindigd.

Openbare besluitenlijst 25 april 2023

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

733388 - Aanvullende subsidie Oranjevereniging Baarn & Oranje voor Koningsdag 2023

Samenvatting inwoner

De gemeente Baarn kent Oranjevereniging Baarn & Oranje een aanvullende subsidie van 15.000 euro toe voor de organisatie van feestelijke activiteiten voor Koningsdag 2023 in Baarn. Door gestegen kosten is de jaarlijkse structurele subsidie niet toereikend.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

713060 - Afwegingskader 'Tegemoetkoming maatschappelijke organisaties'

Samenvatting inwoner

In 2022 zijn de energiekosten fors gestegen waardoor maatschappelijke organisaties minder te besteden hebben. De gemeente wil niet dat organisaties in financiële nood zonder meer failliet gaan als gevolg van deze kostenstijging. Daarom is er een afwegingskader opgesteld voor maatschappelijke organisaties die aangeven niet uit de kosten te komen, (mede) door gestegen energieprijzen. Het kader beschrijft onder welke voorwaarden een eenmalige tegemoetkoming kan worden gegeven. Doel van de regeling is het behoud van diversiteit aan maatschappelijke organisaties en verenigingen, die van relevante betekenis en meerwaarde zijn voor inwoners van Baarn. 

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

741374 - Beantwoording schriftelijke vragen CDA fractie inzake bord speeltuin

Samenvatting inwoner

De fractie van het CDA heeft vragen gesteld over een geplaatst bord bij de speeltuin aan de Diepenbrocklaan. Het college beantwoordt de vragen door middel van een brief aan de gemeenteraad.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

742331 - Ensia verantwoording inzake WOZ 2022

Samenvatting inwoner

Iedere Nederlandse gemeente is verplicht om jaarlijks onderzoek te doen naar de inrichting, werking en beveiliging van de WOZ-omgeving (Wet Onroerende Zaakbelasting). De Baarnse WOZ-omgeving scoort ruim voldoende op basis van de huidige maatstaven. Toch zijn er wel verbeteringen mogelijk, zodat de zelfevaluatie volgend jaar een nog beter resultaat zal opleveren.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

507899 – Subsidieregeling regentonnen en compostvaten

Samenvatting inwoner

Sinds 2018 heeft gemeente Baarn een subsidie voor groene daken en afkoppelen van hemelwater. Daarnaast zoeken inwoners naar andere manieren om meer water vast te houden en de tuin zo gezond en klimaatbestendig mogelijk te maken. Dit kan onder andere door het opvangen wat regenwater in een regenton en het composteren van GFT. Voor duurzaam waterbeheer, klimaatadaptatie en biodiversiteit voegt de gemeente een subsidie voor regentonnen en compostvaten toe.

Openbare besluitenlijst 18 april 2023

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

734115 - Zelfevaluatie BRP en Reisdocumenten van de gemeente Baarn 2022

Samenvatting inwoner

Iedere gemeente moet jaarlijks onderzoek doen naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de Basisregistratie Personen (BRP) en de beveiligingsmaatregelen rond de uitgifte van paspoorten en identiteitskaarten. De gemeente heeft deze onderzoeken uitgevoerd. De resultaten van beide zijn 'zeer goed'. Het college stelt de rapportages van de onderzoeken vast.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

728144 - Beleidsregel kleine bouwwerken in het voorerfgebied gemeente Baarn

Samenvatting inwoner

Onder bepaalde voorwaarden wordt het voor mensen die geen achtertuin hebben mogelijk om kleine bouwwerken te realiseren in de voortuin, zoals een ombouw voor kliko's of een stalling voor fietsen.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

734147 - Uitvoering Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2022-2041

Samenvatting inwoner

In 2022 is een aantal projecten van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs 2022-2041 uitgevoerd. De fasering van de projecten is opgenomen in een routekaart. In de eerste fase zijn de basisscholen St. Aloysius en Koningin Wilhelminaschool (KWS) aan de beurt. Voor uitbreiding van de basisschool St. Aloysius en de vernieuwing van de basisschool KWS zijn meerdere scenario’s verkend. Het college stelt de raad voor om te kiezen voor verdere uitwerking van het scenario waarbij de uitbreiding van basisschool St. Aloysius wordt gerealiseerd via transformatie van het voorste deel van het huidige Poorthuis. En waarbij de vernieuwing van de huisvesting van de basisschool KWS wordt gerealiseerd door vernieuwbouw van het huidige schoolgebouw. Voor de verdere uitwerking wordt de raad gevraagd om voorbereidingskredieten beschikbaar te stellen. Ook wordt krediet gevraagd voor de uitbreiding van de capaciteit in het voortgezet onderwijs in Baarn.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

504998 – Subsidie Kringloopcentrum Baarn

Samenvatting inwoner

Aan het Kringloopcentrum Baarn wordt voor de jaren 2023 en 2024 een subsidie toegekend. De subsidie is bedoeld om herbruikbare spullen te blijven inzamelen en verkopen. Daarnaast zorgt het Kringloopcentrum voor een goede verwerking van goederen die niet verkocht worden en biedt werkgelegenheid aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De subsidie komt in de plaats van een vergoeding die het Kringloopcentrum eerder kreeg voor onder meer de inzameling van grof huishoudelijk afval. Deze inzameling wordt sinds 2022 uitgevoerd door RMN.

Openbare besluitenlijst 11 april 2023

Portefeuillehouder

Burgemeester Röell

Zaak

718736 - Beleidsplan/Bestuursagenda Veiligheidsregio Utrecht 2024-2027

Samenvatting inwoner

De taken van de veiligheidregio staan in een beleidsplan of bestuursagenda. De huidige bestuursagenda van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) loopt tot en met 2023. Eerder hebben de gemeenteraden in de veiligheidsregio hun wensen kenbaar kunnen voor een nieuwe bestuuragenda 2024-2027. Deze zijn verwerkt in een concept en/of voorzien van een antwoord. Het college stelt de raad voor om geen zienswijze in te dienen op de concept bestuursagenda van de VRU.  

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

682964 - Ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen Van Galenlaan 3b

Samenvatting inwoner

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het realiseren van 5 levensloopbestendige vrijstaande woningen op het perceel Van Galenlaan 3b. Momenteel heeft het perceel een agrarische bestemming (kwekerij). Omdat de aanvraag strijdend is met de geldende bestemming is een omgevingsvergunning nodig om af te wijken van het bestemmingsplan. Dat kan als het plan in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening en de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft. Het college besluit medewerking te verlenen aan het plan en de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage te leggen als de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgeeft.

Portefeuillehouder

Wethouder De Vries

Zaak

705075 - Tijdelijke ontheffing energielabel-C plicht kantoor Stichting Amerpoort

Samenvatting inwoner

Stichting Amerpoort heeft ontheffing aangevraagd voor de verplichting tot een Energielabel-C voor het kantoor/verzamelgebouw Nieuwenoordlaan 12, omdat de benodigde bestemmingsplanprocedure voor de herhuisvesting meer tijd gevraagd heeft. De gemeente verleent een tijdelijke ontheffing voor 2 jaar, tot januari 2025.

Portefeuillehouder

Wethouder Veldhuizen

Zaak

718275 - Principeverzoek Zandvoortweg 132

Samenvatting inwoner

De eigenaar van het perceel Zandvoortweg 132 heeft een principeverzoek ingediend voor het realiseren van vijf woningen op het perceel. Het principeverzoek is beoordeeld door de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit. De commissie geeft aan dat het plan past binnen de redelijke eisen van welstand. De initiatiefnemer heeft omwonenden tijdens een informatiebijeenkomst geïnformeerd over de voorgenomen ontwikkeling. Omdat de bouw van deze woningen strijdt met de bestaande horecabestemming, wordt de gemeenteraad gevraagd om in principe medewerking te verlenen aan het plan.

Portefeuillehouder

Wethouder Eijbaard

Zaak

716791 - Kredietaanvraag openbare verlichting

Samenvatting inwoner

Om de openbare verlichting in de gemeente Baarn op korte termijn goed te laten functioneren, moeten er op korte termijn kapotte lampen worden vervangen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van energiezuinige Led-verlichting. Verder zijn extra reservematerialen nodig zoals masten en lampen. De gemeenteraad wordt gevraagd om geld beschikbaar te stellen. Ondertussen wordt een beleidsplan Openbare Verlichting opgesteld.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

698804 - Plan procesbeheersing 2023 (interne controle)

Samenvatting inwoner

Vanaf 2023 zijn gemeenten verplicht verantwoording af te leggen over rechtmatigheid van de jaarrekening. Hiervoor is een procesbeheersingsplan opgesteld. Het plan geeft inzicht in de kwaliteit van de belangrijkste bedrijfsprocessen en draagt bij aan de financiële beheersing. Met de werkzaamheden uit het plan voldoet de gemeente aan de wettelijke verantwoordingsplicht.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

710035 - Aanpassing Inkooptarieven Zorg in natura pleegzorg 2023

Samenvatting inwoner

Eerder hebben gemeenten in de Regio Amersfoort besloten over de regionale inkoop van ondersteuning en hulp. Sinds het laatste besluit is er een landelijke tariefswijziging (indexatie) gekomen op pleegzorgproducten, die nog niet was meegenomen. Deze tariefwijziging wordt nu met terugwerkende kracht (tot 1 januari 2023) vastgesteld.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

593567 - Vaststelling subsidie VVE en peuteropvang 2021 Kind en Co

Samenvatting inwoner

Kind & Co Ludens heeft in 2021 subsidie ontvangen voor de uitvoering van de peuteropvang en voorschoolse educatie. Hiervoor is verantwoording afgelegd met een inhoudelijk en financieel jaarverslag. De subsidie voor Kind & Co Ludens over 2021 wordt definitief vastgesteld op 106.068 euro.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

717523 - Verzoek overname erfpacht De Geerenweg 14

Samenvatting inwoner

De Baarnse Tennisvereniging De Geeren wil het Racketcentrum De Geeren aankopen van de huidige eigenaar. Het centrum staat op gemeentegrond en de gemeente heeft hiervoor een erfpachtovereenkomst gesloten. De tennisvereniging vraagt de gemeente om in te stemmen met de overname van de erfpachtovereenkomst, met wijziging van een aantal voorwaarden. Het gaat dan onder meer over verlenging van de erfpachttermijn en het toegestane gebruik. De gemeente stemt onder voorwaarden in met het verzoek.

Portefeuillehouder

Wethouder Prakke

Zaak

725072 - Participatieverordening gemeente Baarn

Samenvatting inwoner

Vanaf 2025 moet elke gemeente in Nederland een participatieverordening hebben. In dit juridisch document staat hoe de gemeente omgaat met inwoner- en overheidsparticipatie. In dit document staat ook het recht op inspraak, burgerinitiatief en het uitdaagrecht opgenomen. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de participatieverordening van de gemeente Baarn vast te stellen.