Bezwaar maken

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. In dat geval kunt u bezwaar maken. Voorbeelden zijn:

  • U wilt een vergunning, maar die is geweigerd
  • Er wordt een boom gekapt, maar u vindt dat die moet blijven staan
  • Uw buren hebben een vergunning om iets bouwen en u bent het daar niet mee eens.
  • De gemeente besluit om parkeerplaatsen aan te wijzen voor het elektrisch laden van voertuigen en u bent het met deze plek niet eens.

Wat moet ik doen

U kunt dan online een bezwaarschrift indienen bij de gemeente of per brief. Dit doet u door hieronder in te loggen met uw DigiD of door een brief per gewone post te sturen. Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

Let er op dat u tijdig bezwaar indient. De termijn staat vermeld in het besluit. 

Direct regelen via DigiD

DigiDBezwaar maken tegen een besluit

eHerkenningBezwaar maken tegen een besluit

Per gewone brief bezwaar maken:

  • voorzie uw brief van uw naam, adres en de datum
  • geef aan tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • leg uit waarom u het niet eens bent met het besluit
  • zet uw handtekening onder de brief
  • stuur uw brief aan burgemeester en wethouders van Baarn, Postbus 1003, 3740 BA te Baarn

Besluiten van Uitvoeringsorganisatie Baarn Bunschoten Soest

Bent u het niet eens met een besluit van de Uitvoeringsorganisatie Baarn Bunschoten Soest?
Stuur dan een brief naar:
p/a college van burgemeester en wethouders
Postbus 2000
3760 CA Soest

In beroep gaan

Misschien bent u het oneens met de beslissing van de gemeente over uw bezwaar. In dat geval kunt u hiertegen in beroep gaan. In de brief die u van de gemeente ontvangt, staat vermeld aan welke rechterlijke instantie u het beroepschrift moet richten.

Informatie bezwaarprocedure Baarn

Informele procedure

Samen zoeken naar de beste oplossing voor iedereen is prettiger dan een juridische procedure. Misschien kun je er samen uitkomen of is er een andere manier om een oplossing te vinden. Om u daarbij te helpen kunnen wij contact met u opnemen. We bespreken dan met u wat er speelt en op welke wijze het bezwaar het beste kan worden behandeld. Na het eerste contact volgt soms een informeel gesprek. Hierbij kunnen ook andere personen betrokken worden, zoals een vergunninghouder. Er wordt dan met alle betrokkenen over het probleem gesproken en naar een geschikte oplossing gezocht. Als dit niet mogelijk is dan wordt de formele procedure via de bezwaarcommissie gevolgd.

Formele procedure: Onafhankelijke bezwaarcommissie

De Adviescommissie bezwaarschriften gemeente Baarn

In Baarn brengt een onafhankelijke commissie (de bezwaarcommissie) advies uit aan het college van burgemeester en wethouders (het college) over uw bezwaarschrift. Voorzitter en leden zijn juristen, wonen buiten Baarn en hebben geen binding met het gemeentebestuur.

De hoorzitting

Voordat een besluit wordt genomen over uw bezwaar nodigt de commissie meestal alle belanghebbenden uit voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kan iedereen zijn mening geven over de kwestie. U bent niet verplicht om de hoorzitting bij te wonen. Bij de hoorzitting zijn de voorzitter en twee leden van de bezwaarcommissie aanwezig. De secretaris van de bezwaarcommissie is ook aanwezig en maakt een verslag van de hoorzitting. Het college wordt tijdens de zitting meestal vertegenwoordigd door een medewerker die de aanvraag behandeld heeft.

Advies bezwaarcommissie

Als de bezwaarcommissie voldoende is geïnformeerd brengt zij advies uit. De bezwaarcommissie stuurt het advies aan u en aan het college. Het is mogelijk dat het college het advies overneemt. Het college kan ook afwijken van het advies, maar moet dan goed uitleggen waarom.

Besluit op bezwaar

Beslissing op bezwaar

Het college neemt na ontvangst van het advies van de bezwaarcommissie een besluit over uw bezwaar.

Beslistermijnen

Het college beslist binnen 12 tot 18 weken. In sommige gevallen kan u gevraagd worden om in te stemmen met een langere beslistermijn. Dat is soms nodig als er bijvoorbeeld nog advies nodig is van een deskundige. Het secretariaat bericht u over de voortgang. U kunt ook telefonisch naar de voortgang informeren via nummer 035 – 5481723.

Bent u het niet eens met het besluit?

Misschien bent u het oneens met de beslissing van de gemeente over uw bezwaar. In dat geval kunt u hiertegen in beroep gaan. In de brief die u van de gemeente ontvangt, staat vermeld aan welke rechterlijke instantie u het beroepschrift moet richten.